تهران :
كمينه:۷°
بیشینه:۱۲°
به‌روز شده در: ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۹:۳۹
فرآور
3052 2982
وبملت
2035 1979
وآذر
2159 2082
غدام
9507 9903
وسپه
2220 2183
غدشت
10700 10297
خزاميا
1306 1256
وتوصا
1021 982
وايران
2106 2025
تكنو
1668 1676
حتايد
4489 4317
رتكو
10565 10159
ثمسكن
1709 1644
سخاش
8149 7973
سفانو
5850 5688
ساراب
1880 1839
خپويش
21349 21149
كاما
8489 8163
زمگسا
29000 28546
ثشرق
1892 1820
غمهرا
8724 9087
وملت
580 558
سشمال
2500 2563
ورنا
1022 983
وخارزم
1318 1268
خمحور
2161 2156
شاراك
5407 5549
فمليح
596 552
دزهراوي
48428 48415
كطبس
2913 2801
پارسيان
1950 1971
وپاسار
1599 1591
كپارس
7580 7291
كسرامح
2434 2254
پسهند
4756 4860
سصفها
13509 14071
وسيناح
294 273
وسكاب
1190 1196
كهرام
2050 2052
دسينا
12964 13504
شپاكسا
3962 3873
وبيمه
998 960
داسوه
15300 15750
خريخت
2633 2532
سصوفي
4138 4310
ملت
1860 1823
وبشهر
2089 2009
شنفت
13235 13786
سنير
18965 19755
سيلام
7105 7401
خلنت
2931 3018
پرديس
1028 1002
سكرما
8381 8338
سفارس
1835 1765
تمحركه
2022 1945
ساروم
7151 7448
حپترو
2172 2089
كخاك
9748 9411
شاملا
11500 11866
غبهنوش
5180 5521
خمهر
1831 1761
وتوسم
3100 3054
ثاخت
1438 1405
خنصير
4572 4397
كچاد
3764 3762
وبهمن
1885 1828
دفرا
8209 8339
غپينو
2969 2858
خكمك
1922 1849
تايرا
4637 4459
شيرازح
2288 2175
دكيمي
8120 7999
بنيرو
5201 5001
كسرام
3855 4015
شپديس
15270 15073
وليز
2182 2125
بموتو
5750 5590
وپست
1414 1360
ثاژن
4140 3982
درازك
29400 29343
حتوكا
2300 2224
غگل
42673 41032
بكام
1433 1406
تاپيكو
2333 2294
شبهرن
11330 11096
كروي
1790 1798
رايان512
100 100
اخابر
2460 2467
ختراك
2660 2558
ولغدر
2221 2136
پكرمان
10410 10843
دكوثر
3856 3801
سكارون
5037 4844
كفرا
10345 9948
مرقام
2733 2720
چافست
10755 10342
پدرخش
4479 4665
كترام
2995 3119
چكاوه
15127 14546
غالبر
1185 1140
خزرح
355 383
فارس
10590 10784
فلامي
3069 3049
ونيكي
1791 1759
وتوكاح
355 329
وساخت
2839 2730
مساپا955
100 100
وغدير
2890 2943
خبهمن
1652 1589
سشرق
1266 1218
سدشت
2360 2458
سدور
13975 14557
شكربن
2133 2051
خفنر
2537 2440
وبصادر
743 715
كساپا
1779 1769
وبوعلي
2100 2187
غسالم
2942 3064
حفاري
5259 5478
كسعدي
3141 3271
سهرمز
14149 13760
تيپيكو
4631 4606
شمواد
3501 3462
قشرين
5650 5885
لبوتان
3146 3025
تكمبا
1003 1044
فجام
13196 13213
ستران
2841 2959
ثفارس
4290 4460
غگرجي
3250 3181
غشان
6266 6025
خوساز
2717 2613
شپلي
1308 1258
كحافظ
3613 3763
پاساح
2456 2669
سبهان
35687 37173
كلوند
1929 2009
خزر
1717 1651
ثنوسا
5367 5161
دجابر
6830 6831
واتي
3634 3495
دشيمي
6806 7089
خچرخش
2432 2533
سمازن
16292 16970
ونفت
2654 2552
فاما
4677 4871
ساربيل
19431 20240
غاذر
4121 3963
حفارس
1402 1349
فملي
1765 1814
سپاها
1284 1235
كگل
4170 4224
شيران
7548 7392
قشكر
1199 1153
فولادح
920 1476
وصندوق
2388 2487
سيدكو
1530 1500
وساپا
1059 1019
قشهد
6644 6644
كرماشا
7000 6965
فاذر
2695 2592
شيراز
3545 3515
شلعاب
2167 2257
خمحركه
2102 2022
صكاوه706
100 100
دروز
6719 6461
قصفها
2716 2812
رانفور
11000 11310
شدوص
2808 2752
فولاژ
2641 2749
سفار
9924 10337
سهگمت
4259 4436
پتاير
3840 3654
خاذين
2752 2647
غبشهر
7146 6872
تپمپي
3132 3246
كبافق
3739 3725
قمرو
2130 2080
دسبحا
5900 5920
وصنعتح
218 202
شفارس
5497 5726
شگل
10553 10661
آكنتور
7133 6859
غچين
19750 19290
خساپا
1232 1185
قثابت
946 910
وسينا
1281 1232
ولساپا
1691 1626
خرينگ
2269 2182
فولاد
2006 2063
وصنا
2210 2132
وتوكا
1355 1303
ونوين
2090 2089
بسويچ
3844 3697
خعتبار
1371 1319
وكار
2022 2014
وبانك
4223 4139
دانا
1419 1365
فلوله
1075 1034
خگستر
2706 2602
شسپا
10000 9995
وانصار
2438 2345
شتهران
18149 17451
دامين
3501 3576
كمنگنز
3814 3972
آسيا
1267 1219
خكاوه
858 825
سغرب
4421 4251
واميد
2304 2399
غمارگ
3149 3028
چكارن
3296 3170
غگرجيح
1989 1848
فمليح2
529 552
فسرب
1160 1116
فروس
2534 2639
وتوشه
2600 2597
كچيني
2959 2846
لسرما
3179 3188
فنورد
4150 4040
دفارا
9813 10221
قلرست
16029 15413
كرازي
8524 8879
خموتور
2780 2674
وصنعت
1406 1352
كپشير
6895 6630
پلاسك
1231 1184
فنوال
4433 4263
والبر
3364 3235
ومعادن
2000 1946
خكار
5227 5026
وپترو
1645 1582
ثاباد
2737 2632
غشاذر
1019 980
ولساپاح
630 584
دالبر
11068 10768
حكشتي
3313 3394
سقاين
35570 37052
دابور
21994 21508
غشصفا
6500 6425
فولاد2
1981 2063
شكلر
4157 3998
تكشا
9300 9052
وبشهرح
1000 961
كگاز
4435 4279
ونيرو
1257 1256
پاكشو
8443 8119
قنيشا
957 921
ثشاهد
1334 1283
پاسا
4000 4053
خشرق
1456 1400
وتجارت
860 827
فايرا
6980 6818
شفن
25853 26930
سكرد
3128 3258
لخزر
7900 7861
خودرو
2559 2461
مداران
1673 1609
فيروزه
10000 10000
سبجنو
4930 5135
ددام
7803 7503
ثامان
1711 1705
فاسمين
3080 2962
فباهنر
1900 1827
قپيرا
3401 3433
رمپنا
6634 6379
كهمدا
5581 5367
سخزر
4485 4671
كماسه
4684 4508
وتوس
3083 3211
فپنتا
13171 13248
همراه
29599 29463
ديران
5150 5043
بشهاب
18389 19155
البرز
1174 1129
ختوقا
3225 3101
دپارس
33182 34564
مشير612
97 97
شخارك
15800 16218
ولصنم
1870 1799
عنوان شاخص
مقدار
بیشترین
کمترین
درصد
شاخص كل
۶۵۲۵۶
۶۵۳۰۲.۱
۶۵۱۲۲.۳
۰.۲
شاخص 30 شركت بزرگ
۲۹۳۳
۲۹۳۳.۹
۲۹۲۶
۰
شاخص آزاد شناور
۷۳۸۸۳
۷۳۸۹۰.۷
۷۳۶۰۲.۱
۰.۴۳
شاخص بازار اول
۴۸۰۳۲
۴۸۰۶۷.۵
۴۷۹۰۶
۰.۲۱
شاخص بازار دوم
۱۲۸۶۰۰
۱۲۸۶۷۹.۴
۱۲۸۳۹۶.۲
۰.۱۶
شاخص صنعت
۵۴۷۸۳
۵۴۸۴۴.۵
۵۴۷۶۱
-۰.۰۲
مدیر عامل بانک صنعت و معدن: بدهکار دانه درشت نداریم
نرخ سود بانکی در صورت عدم افزایش تورم باید کاهش یابد
مدیر عامل بانک صنعت و معدن: بدهکار دانه درشت نداریم
مدیر عامل بانک صنعت و معدن گفت: اگر تورم به همین نحو پایین آمد و افزایش نیافت باید در نرخ سود بانكي تجدیدنظر شود.
بدهي دولتي 129 هزار، بدهي بانك ها به بانك مركزي 68 هزار، بدهي غير دولتي 541 هزار، مطالبات سيستم بانكي 670 هزار ميليارد تومان
شاخص ها و اجزاي بدهي ها و مطالبات بانكي تا شهریور 93
بدهي دولتي 129 هزار، بدهي بانك ها به بانك مركزي 68 هزار، بدهي غير دولتي 541 هزار، مطالبات سيستم بانكي 670 هزار ميليارد تومان
افزایش 25 هزار میلیاردی بدهی دولت و رشد 12 هزار میلیاردی بدهی بانک ها در يكسال شهريور 92 تا شهريور 93
سامانه صیاد اوایل سال آینده فعال می‌شود, کاهش چک‌‌های برگشتی با اجرای طرح صیاد
مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی:
سامانه صیاد اوایل سال آینده فعال می‌شود, کاهش چک‌‌های برگشتی با اجرای طرح صیاد
مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: سامانه چکاوک تنها فرآیند وصول چک را الکترونیکی کرده است و سامانه صیاد که اوایل سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد تأثیر به سزایی در کاهش چک‌های برگشتی خواهد داشت.
نرخ سود بانکی در صورت عدم افزایش تورم باید کاهش یابد
مدیر عامل بانک صنعت و معدن: بدهکار دانه درشت نداریم
مدیر عامل بانک صنعت و معدن گفت: اگر تورم به همین نحو پایین آمد و افزایش نیافت باید در نرخ سود بانكي تجدیدنظر شود.
گزارش
سرمايه‌پذيرترين استان‌هاي صنعتي كشور
آمار 8 ماهه منتهي به اول آذر 93 نشان مي‌دهد
سرمايه‌پذيرترين استان‌هاي صنعتي كشور
كارآفرينان پيشرانان عبور از ركود
دولت محترم به اين موضوع توجه كند
كارآفرينان پيشرانان عبور از ركود
کارنامه 5 ساله واردات صنعتی
در یک گزارش پژوهشی بررسی شد
کارنامه 5 ساله واردات صنعتی
دعوا بر سر افزايش ماليات بر ارزش ‌افزوده
ماليات ‌بر‌درآمدي كه توجيه اقتصادي ندارد
دعوا بر سر افزايش ماليات بر ارزش ‌افزوده
آشفتگي در تنظيم بودجه 94
به‌دنبال سقوط آزاد قيمت نفت رخ داد
آشفتگي در تنظيم بودجه 94
نفت، مانع توسعه اقتصادي ايران
برنامه‌هاي توسعه‌اي كه به‌دليل اهداف سياسي محقق نمي‌شوند
نفت، مانع توسعه اقتصادي ايران
بايدها و نبايدها در فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها
بخش‌هايي كه در فاز سوم هدفمندي، پرداخت يارانه به آن ممنوع است
بايدها و نبايدها در فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها
استرس كارگران از نبود امنيت شغلي
قراردادهاي 3ماهه و 6ماهه حذف مي‌شود؟
استرس كارگران از نبود امنيت شغلي
گفتگو
چشم انداز قابل دسترس قراردادهاي نفتي؛ مشارکت در منافع به جای بیع متقابل
گفتگو با آیه کاتبی دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت
چشم انداز قابل دسترس قراردادهاي نفتي؛ مشارکت در منافع به جای بیع متقابل
دفاعيات سرسخت‌ترين طرفدار تعاون
گفت‌و‌گو با فواد كريمي
دفاعيات سرسخت‌ترين طرفدار تعاون
نیم دهه از دست رفته در سرمایه‌گذاری صنعتی!
محمدرضا رضوی، رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی؛
نیم دهه از دست رفته در سرمایه‌گذاری صنعتی!
وابستگی ۷۰ درصد اقتصاد ایران به نفت
ابراهیم رزاقی استاد بازنشسته اقتصاد تشریح کرد
وابستگی ۷۰ درصد اقتصاد ایران به نفت
تورم مزمن امروز مهار ناشدنی است
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور :
تورم مزمن امروز مهار ناشدنی است
رسيدن به توسعه از مسير بازسازي سازمان برنامه
خسرو نورمحمدي، محقق اقتصاد مطرح كرد
رسيدن به توسعه از مسير بازسازي سازمان برنامه
امیدوارم انضباط مالی مانع کسری بودجه شود
سعید لیلاز لایحه بودجه سال 94 را تحلیل کرد:
امیدوارم انضباط مالی مانع کسری بودجه شود
گوناگون
شماره چهارم نشریه جویا منتشر شد
پرداخت باخت, دردهای 30 ساله بانکی
شماره چهارم نشریه جویا منتشر شد
شخصیت سال تایم معرفی شد
مبارزان ضد ابولا «چهره سال» شدند
شخصیت سال تایم معرفی شد
به ریاست جهانگیری صورت گرفت؛
تشکیل جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی
جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد و تعدادی از پیشنهادات تدوین شده در دبیرخانه شورا، به تصویب رسید.
وزیراقتصاد موانع کاهش نرخ سود بانکی را تشریح کرد
رشد 6 تا 8 درصدي در صورت حذف تحريم ها، اصلاح ساختار اقتصاد در پی سقوط قیمت نفت
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برخی پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی بالای 6.5 درصد در صورت حذف تحریم‌ها خبر می‌دهد و من معتقدم دستیابی به رشد بالای 8 درصد نیز در اقتصاد کشور امکانپذیر است.
سیم‌کارت چه‌کسانی قطع خواهد شد؟
معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات خاطرنشان کرده که سیم‌کارت‌های جعلی و احراز هویت نشده تا پایان بهمن‌ماه قطع خواهند شد اما جای این سوال وجود دارد که سیم‌کارت چه کسانی قطع خواهد شد؟
سامانه ارزی صرافی‌ها تا چند روز دیگر فعال می‌شود
گزارش  همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت
معاون ارزی بانک مرکزی: هماهنگی با نیروی انتظامی برای برخورد با دلالان ارز خیابانی در حال انجام است اما بنده نمی‌توانم در مورد آن صحبت کنم چون این کار وظیفه بانک مرکزی نیست.
در نامه ای به وزیر اقتصاد مطرح شد؛
انتقاد بیمه مرکزی از ارائه تخفیف‌ های غیر متعارف در برخی شرکت ها، پرونده بیمه توسعه برای پرداخت خسارت زیان‌دیدگان تعیین تکلیف خواهد شد
طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد، آثار و عواقب اینگونه تصمیمات مدیران شرکت‌های بیمه‌ای را نوشته‌ام و در آن در مورد تخفیف‌های غیرمتعارف برخی بیمه‌ها در بخش ثالث را گزارش داده‌ام.
دبیرکل بانک مرکزی اعلام کرد:
12 میلیارد تراکنش‌ بانکی تا پایان امسال
دبیر کل بانک مرکزی ضمن تشریح نقشه راه بانک مرکزی در سال 1402 اعلام کرد که تراکنش های بانکی تا پایان سال جاری حدود 12 میلیارد خواهد بود.
عدم ورود بانک مرکزی به تامین مالی بازار سرمایه
سیف: گزارش وام 80 میلیونی مسکن به شورای پول و اعتبار نرفته است
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر این‌که این بانک برای تامین مالی بازار سرمایه ورود نخواهد کرد، اعلام کرد که گزارش وام مسکن 80 میلیونی هنوز به شورای پول و اعتبار ارائه نشده است.
طیب نیا مطرح کرد:
ریشه مشکلات بورسی را شناسایی کرده‌ایم
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: ما برنامه خودمان را برای حمایت از بازار سرمایه همیشه داشته‌ایم و در حال حاضر نیز با توجه به شناسایی ریشه مشکلات نظر جدی داریم که حمایت از بازار سرمایه را انجام دهیم.
معاون ارزی بانک مرکزی:
برخورد با دلالان ارز خیابانی با هماهنگی با نیروی انتظامی / سامانه ارزی صرافی‌ها فعال می‌شود
سامانه سنا تا چند روز دیگر برای صرافی‌ها فعال می‌شود. هنوز آمادگی کامل در کانون صرافان بوجود نیامده است
رئیس کل بانک مرکزی: نرخ تورم تا پایان سال به 16 درصد کاهش می‌یابد
بهره‌برداری کامل از چکاوک تا 22 بهمن
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی مشکلات به وجود آمده در اجرای طرح چکاوک گفت: ممکن است در اجرای طرحی با این وسعت مشکلاتی به وجود بیاید که به تدریج در حال برطرف شدن است؛ چکاوک تا 22 بهمن ماه به طور کامل به بهره‌برداری می‌رسد.
سعيد ليلاز مطرح كرد
دولت‌ ايراني‌ به‌مثابه ماشين پمپاژ رانت
بخش تعاون خودش را آماده كرده تا زير ذره‌بين منتقدان قرار بگيرد و از چشم‌انداز متفاوتي عملكردش را بررسي كند به همين منظور در دومين جلسه از سلسله نشست‌هاي تعاون و سياست‌گذاري اجتماعي كه با حضور كارمندان و مديران ارشد اين معاونت برگزار شد، ميهمان معاونت تعاون در ساختمان ميدان تختي بوديم
مدیر پروژه پلتفرم SP100 سایپا:
تولید 5 خودروی جدید سایپا بر روی پلتفرم SP100 در سال 95
تولید 5 نمونه خودرو برای پلتفرمSP100 در نظر گرفته شده است، که ازآن جمله می توان به محصول سدان صندوق دار و بدون صندوق که در یک بازه زمانی یکساله تولید خواهد شد اشاره کرد و خودروهای MPV وSUV و CROSS OVER از مواردی هستند که متعاقباً روی پلتفرم SP100 تولید خواهند شد
کادیلاک شاسی بلند حداقل 4 سال دیگر!
شاسی بلندهایی که دیر از راه می رسند
از زمانی که جوهان دو نیسشن Johan de Nysschen مدیریت برند کادیلاک را برعهده گرفته، اخبار بیشتری از این برند به گوش می رسد. وی که در باره ی مدل های جدید سال های آتی صحبت می کرد زمان احتمالی عرضه ی کادیلاک شاسی بلند جمع و جور را هم اعلام کرد
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار خبر داد
جزئیات ۴ پیشنهاد کارفرمایان برای افزایش مزد ۹۴ طبق تورم و نه بیشتر
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اعلام اینکه کمک دولت به درمان رایگان،حذف مالیات،مسکن ارزان و حذف یارانه ثروتمندان ۴ پیشنهاد کارفرمایان برای افزایش دستمزد ۹۴ مطابق با نرخ تورم است، گفت:کارگران هیچ گونه عقب ماندگی مزدی ندارند
پیشنهاد پیمان دوجانبه پولی ایران به چند کشور
دلار را حذف کردیم
معاون ارزی بانک مرکزی از پیشنهاد اجرای پیمان دوجانبه پولی از سوی ایران به چند کشور خبر داد و گفت: ایران در مبادلات با کشورهای مختلف از دلار استفاده نمی‌کند.
تكذيبيه وزارت نفت:
وزير نفت هيچ رقمي را براي قيمت  آينده نفت پيش بيني نكرده است
وزارت نفت مطالب مندرج در پاره اي رسانه هاي داخلي و خارجي به نقل از وزير نفت جمهوري اسلامي ايران را درخصوص پيش بيني ايشان مبني بر پايين آمدن قيمت نفت تا 25 دلار تكذيب و تاييد مي نمايد كه ايشان در مصاحبه خود هيچ رقمي را براي قيمت هاي آتي نفت پيش بيني و بيان نكرده اند.
گفتگو با آیه کاتبی دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت
چشم انداز قابل دسترس قراردادهاي نفتي؛ مشارکت در منافع به جای بیع متقابل
واقع‌بینی می‌تواند شیوه‌های خردمندانه مشارکت را به جای روش‌های خام‌دستانه خرید خدمت بنشاند
ریيس كميته تحقيق و تفحص مجلس از خودروسازان:
روند حركتي ايران خودرو در يك‌سال گذشته اميدوار كننده بوده است
در يك سال اخير توليد گروه صنعتي ايران خودرو افزايش چشم گيري داشته است، ضمن اين‌كه هيچ خودرويي نيز با كمبود قطعه توليد نشده كه اين موارد از توانمندي هاي مديريتي در اين خودروسازي حكايت مي كند.
در بخش هاي املاك، اراضي، آب، و توضيحي مدرن
نمونه اسناد رسمی حقوقی مورد استفاده سردفتران و كارشناسان حقوقي در دو جلد
عباس بشیری در آخرین آثار و کتاب های حقوقی خود دو کتاب در مورد نمونه اسناد رسمی املاک، اراضی، آب و ... منتشر کرده است...
دكتر بهكيش تحليل كرد
تجربه جهاني شدن و وضعيت ايران
جهاني شدن از مهم‌ترين موضوعاتي است كه اكنون كشورهاي درحال توسعه با تاخيري بيش از يك دهه نسبت به كشورهاي صنعتي، البته با سرعت و برنامه‌ريزي‌هاي متفاوت درصدد تحقق آن هستند. دكتر محمدمهدي بهكيش اقتصاددان با اشاره به اين موضوع، كشورهاي تركيه، مالزي و سنگاپور را ازجمله كشورهاي درحال توسعه‌يي دانست كه در زمينه ادغام در اقتصاد جهاني موفق‌تر از ديگران بوده‌اند
معاون نظارت بانک مرکزی مطرح کرد
رقم بزرگترین معوقه بانکی 3هزار میلیارد تومان است
با افزایش رقم معوقات بانکی به حدود 94 هزار میلیارد تومان، معاون نظارت بانک مرکزی بیشترین میزان این معوقات را 3000 میلیارد تومانی و متعلق به مجموعه ای از شرکتهای حقوقی عنوان کرد.
مهندس پیشرو در همایش سراسری مدیران شبکه بانک صادرات مطرح كرد؛
اقتصاد مقاومتی محور برنامه هاي بانك صادرات در سال 94 خواهد بود
مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: در برنامه‌های بانکی سال 94، اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار می‌دهیم.
تعرفه‌هاي جديد درمان، شركت‌هاي بيمه را دچار شوك مي‌كند
چالش‌هاي شركت‌هاي بيمه و مردم با تعرفه‌هاي جديد درمان تكميلي
به دنبال اجراي قوانين جديد بيمه سلامت و كتاب تعرفه درمان، كارشناسان شركت‌هاي مختلف بيمه كه در ارتباط با افزايش شديد هزينه‌هاي بيمه‌درمان هستند، نسبت به افزايش ضريب خسارت به بالاي 200درصد و زيان شديد شركت‌هاي بيمه و خروج بسياري از مردم از بيمه تكميلي هشدار داده‌اند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر اصفهان اعلام کرد
عوامل پنجگانه صعود بهای جهانی طلا
هوشنگ شیشه بران رئیس اتحادیه طلا و جواهر اصفهان ضمن بیان دلایل رشد بهای طلا، روزهای آینده را روزهایی سرنوشت ساز برای بهای این فلز زرد عنوان کرد
سکه یک میلیون و 43 هزار تومان و دلار 3450 تومان قیمت خورد
قیمت جهانی طلا از 1300 دلار در هر اونس گذشت
قیمت طلا در بازارهای جهانی روز چهارشنبه، برای نخستین بار در 5 ماه گذشته، از 1300 دلار در هر اونس گذشت.
کار روسیه تمام است
بحران روبل در روسیه
در عالم بانکداری مرکزی، هدف اتخاذ تصمیمات کند، استوار و قابل پیش‌بینی است بنابراین وقتی بانکداران در دل شب با هم ملاقات می‌کنند و نرخ‌های بهره را تا میزان بسیار بالای 6٫5 درصد افزایش می‌دهند نشان می‌دهد که یک جای کار می‌لنگد مشکل این است بحران روبل روسیه که بسیاری از آن می‌ترسیدند اکنون به واقعیت پیوسته است و جو روانی در مسکو به بحران و هراس نزدیک می‌شود. مردم روسیه حق دارند نگران باشند آنها به سوی ترکیبی کشنده از رکود شدید و تورم افسارگسیخته پیش می‌روند
معاون ارزی بانک مرکزی خبر داد
معاملات ارزی دلالان متوقف می‌شود
غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی گفت: با تدوین و ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها ، دخالت عوامل غیر مجاز در بازار ارز و نوسانات در این بازار کمتر می شود.
افسانه هایی که برای اسطوره ها می سازند
5 افسانه در باره هنری فورد و مدل تی
هنری فورد از افسانه هایی که برای اسطوره ها می سازند مصون نمانده است. برخی از مطالبی که به هنری فورد نسبت می دهند اصلا صحت ندارند
در عملکرد ۹ ماهه مشخص شد
ایران خودرو سود داد، سایپا زیان ده شد
دو شرکت ایران خودرو و سایپا که این روزها به لیدر بازار تبدیل شده‌اند، عملکرد ۹ ماهه خود را با سود ۳۷۲ ریالی و زیان ۵۱ ریالی اعلام کرده‌اند.
كاهش رشد توليد ناخالص داخلي چين در 2014
پل كروگمن: چين مرا مي‌ترساند
چين سه‌دهه است كه از رشد دو‌رقمي برخوردار بوده است، رشدي كه در‌حال‌حاضر به نظر پايدار نمي‌آيد رشد توليد ناخالص داخلي چين در سال‌هاي اخير هشدارهاي لازم را داده است مثلا رشد توليد ناخالص داخلي اين كشور در 2014 حدود 7.4درصد بوده است
ربیعی خبر داد:
توزیع سبد حمایتی غذایی در هفته جاری تا پایان اسفند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سبد حمایتی غذایی در هفته جاری و همچنین در پایان اسفند توزیع می‌شود.
در آستانه سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي صورت مي گيرد؛
پیش فروش محصولات ايران خودرو با
در آستانه دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، طرح ويژه پیش فروش عادي و طلايي بهمن ماه محصولات ايران خودرو، با ارايه نرخ سود مشارکت ویژه از اول بهمن ماه آغاز خواهد شد.
بدهی شرکتی در هند
بانک های فلج شده مانع رشد سریع تر اقتصاد هند
راگورام راجان با اشاره به سقوط اخیر تورم هند به 5.5 درصد گفت "میٰخواهیم مطمئن شویم که این امر واقعی است." آقای راجان (رئیس رزرو بانک هند) در پی تصمیم بانک مرکزی به حفظ نرخ بهره در 8 درصد سخنرانی می کرد. آرون جایتلی وزیر امور مالی هند عضوی از گروهی بود که خواستار کاهش نرخ بهره هستند.
قائم مقام وزیر راه:
پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکن مهر به 85 درصد رسیده است
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با بیان آنکه پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکن مهر در سطح کشور به طور متوسط به 85 درصد رسیده، افزود: اگرچه قرار است تمام پروژه های مسکن مهر در پایان سال 94 به اتمام برسد، اما ممکن است تعدادی از این پروژه ها که دیرتر آغاز شده در سال 95 تحویل شود.
وزیر اقتصاد خبر داد:
دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت 1000 میلیارد تومان یارانه تولید تا آخر سال
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رئیس‌جمهور دستور داده تا آخر سال 1000 میلیارد تومان به یارانه تولید پرداخت شود.
طیب‌نیا مطرح کرد:
با نفت 25 دلاری هم کشور را اداره می‌کنیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای گفت‌و‌گو تاکید کرد که با رسیدن قیمت نفت به 25 دلار هم دولت کشور را اداره می‌کند.
وزير نفت با انتقاد از عدم سرمايه‌گذاري دولت گذشته در صنعت پتروشيمي تصريح كرد
مقصر عقب‌ماندگي پتروشيمي بي‌تدبيري بود، نه تحريم
از روزي كه شركت ملي پتروشيمي ايران در قالب شركتي به نام واحد توليدي كود شيميايي شيراز كليد خورد 50 سال مي‌گذرد. صنعت پتروشيمي ايران در سال‌هاي گذشته و به‌خصوص در چهار سال دوم دولت محمود احمدي‌نژاد با مشكلات فراواني مواجه شد
همايش ساليانه بانكداري الكترونيك و نظام‌هاي پرداخت در برج ميلاد برگزار خواهد شد
200ميليون كارت بانكي در دست مردم است و نرخ كارمزد كارتخوان‌ها متغير مي‌شود
مسوولان بانك مركزي روز گذشته بااشاره به برگزاري همايش سالانه بانكداري الكترونيك و نظام‌هاي پرداخت ششم و هفتم بهمن در برج ميلاد، اعلام كردند كه درحال حاضر 200ميليون كارت بانكي در دست مردم است و نرخ كارمزد كارتخوان‌ها متغير خواهد شد.
در صورت معرفی محرک پولی جدید اروپا
قیمت طلا افزایش خواهد یافت
موسسه مالی یو بی اس سوییس اعلام کرد که در صورتی که بانک مرکزی اروپا در نشست آتی خود اقدام به معرفی محرک پولی جدیدی کند این مساله به معنای افزایش عرضه پول بوده و در نهایت منجر به افزایش قیمت جهانی طلا خواهد شد
شیوا اعلام کرد:
رفع ابهام از رانت 650 میلیون یورویی در شورای رقابت
رییس شورای رقابت از اعلام نظر شورا درباره پرونده موسوم به رانت 650 میلیون یورویی در جلسه فردای شورای رقابت خبر داد.
پس از ورود به کابل
ظریف: به آینده روابط ایران و افغانستان امیدوارم
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: به آینده روابط ایران و افغانستان امیدوارم، زیرا مردم ایران در کنار مردم افغانستان در روزهای سخت جهاد و دولت‌سازی بوده‌اند.
نهاونديان:
علت مذاكره با 1+5 فشار اقتصادي نيست
با توجه به مسابقه و چالش جديدي كه راه انداخته‌اند بايد گفت براي همه كارشناسان آگاه معلوم است كه آسيب‌پذيري اقتصاد ايران از كاهش قيمت نفت بسيار كمتر از ديگراني است كه بازيگر اين ميدان هستند و قطعا پيش‌بيني مي‌شود كه در اين چالش بسيار موقت و كوتاه يك بار ديگر چنين حكمي به اثبات مي‌رسد
شیوا خبر داد
37 آپشن‌ دنا اعلام شد
شورای رقابت فهرستی از 37 قطعه منتشر کرده که خودروی دنا با قیمت تعیین شده 42 میلیون تومان، باید از آن برخوردار باشد.
در اثر سیاست انضباط مالی در سیستم بانکی ایجاد شد؛
افزایش 15 درصدی ضریب فزاینده با وجود کاهش 3درصدی پایه پولی
در حالی که ضریب فزاینده پولی یا نسبت نقدینگی به پایه پولی در سال های 1389 تا 1391 و سال های قبل از آن، همواره عددی زیر 5 و حول و حوش 4 را تجربه کرده است، این شاخص پولی در سال های 92 و 93 به بالای 5 افزایش یافته است.
همزمان با روز هواي پاك انجام گرفت
پيگيري مطالبات اقتصادي مردم در مترو
در روز هواي پاك، رييس‌جمهور و برخي اعضاي كابينه تدبير و اميد قبل از شركت در جلسه شوراي عالي محيط زيست به راهروهاي پرپيچ‌و‌خم مترو شهري تهران رفتند تا در حركتي نمادين مردم را براي استفاده از حمل‌ونقل عمومي تشويق كنند.
نظرسنجی
به نظر شما خدمات کدام یک از بانکهای خصوصی بهتر است؟
پارسیان
پاسارگاد
گردشگری
انصار
اقتصاد نوین
ایران زمین
دی
حکمت ایرانیان
سامان
سرمایه
سینا
آینده
قوامین
شهر
کارآفرین
خبر گزاری ها
نیازمندیها
پذيرش داوري در دپارتمان حقوق ايرانيان
دپارتمان حقوق ايرانيان با شماره ثبت 3209 مديردپارتمان: مجيد واحدي 09125877609 تلفن دفتر 88891971 – 021
گروه تخصصی قراردادها
مذکرات، تنظیم، داوری، اصلاح، الحاق، و بررسی قراردادها تلفن 88891971 – 021 تلفن همراه 09121271413 موسسات خصوصی، تجمیعی، گروهی، شرکت ها و سازمان ها برای امور مختلف قراردادهای خود می توانند از خدمات گروه حقوقی و تخصصی قراردادها برای مشاوره و تنظیم قراردادها بهره مند شوند. این گروه تخصصی تاکنون 6 جلد کتاب قراردادهای مدرن، کتاب های پیمانکاری، پیش فروش ساختمان و قراردادهای کار و کارگری را منتشر کرده است.