تهران :
كمينه:۱۲°
بیشینه:۲۴°
به‌روز شده در: ۰۳ آبان ۱۳۹۳ - ۰۴:۰۰
فرآور
5040 5107
وبملت
2111 2030
كنيلو
2928 3050
وآذر
2585 2486
غدام
9501 9896
وسپه
2627 2630
غدشت
12042 11579
خزاميا
1410 1434
وتوصا
1845 1875
وايران
2250 2315
تكنو
1750 1792
رتكو
12387 11911
ثمسكن
1617 1668
ساراب
2399 2411
فخاس
6776 7058
خپويش
21757 20921
كاما
9600 9604
زمگسا
33600 34701
ثشرق
1969 2036
غمهرا
10153 10576
وملت
680 700
سشمال
2970 3061
ورنا
1185 1211
وخارزم
1471 1446
خمحور
2048 2133
خاهن
2490 2404
پتايرح
2860 2990
شاراك
7450 7509
دزهراوي
51300 51164
كطبس
4188 4108
پارسيان
2351 2395
وپاسار
1660 1613
كپارس
8426 8736
پسهند
7400 7621
سصفها
11535 12015
وسكاب
1279 1230
كهرام
2180 2209
دسينا
14299 14219
شپاكسا
4950 4980
شپترو
3590 3599
وبيمه
1560 1500
سرود
5049 5112
داسوه
13541 14105
ملت
2050 2038
وبشهر
3330 3324
شنفت
11815 12242
قهكمت
3180 3142
خلنت
3602 3752
پرديس
1120 1130
قزوين
3889 4051
سكرما
9600 9721
سفارس
2504 2608
تمحركه
2180 2158
حپترو
3148 3068
كخاك
12350 11955
شاملا
11699 11700
غبهنوش
8090 8348
خمهر
2570 2557
وتوسم
3300 3323
ثاخت
1725 1796
خنصير
4905 4981
كچاد
4668 4862
وبهمن
1660 1605
دفرا
8399 8569
غپينو
5725 5896
خكمك
2179 2243
دكيمي
7560 7612
كنور
4983 5190
بنيرو
5670 5844
غشهد
2297 2209
كسرام
6707 6986
شپديس
14776 14755
فاراك
5600 5479
وليز
2297 2209
مشير9412
100 100
بموتو
7082 7363
وپست
1456 1483
ثاژن
7563 7274
درازك
26208 26867
حتوكا
3093 3171
بكام
1820 1854
تاپيكو
2750 2818
كروي
2308 2355
رايان512
100 100
اخابر
2699 2702
ختراك
2220 2298
ولغدر
2130 2081
پكرمان
9960 9632
دكوثر
5791 5877
پارسان
7560 7603
سكارون
6610 6790
كفرا
15270 15728
مرقام
3300 3377
چافست
15405 15556
پدرخش
5301 5506
كترام
2860 2946
چكاوه
27539 28686
غالبر
1904 1983
كساوه
11039 11498
فارس
13140 13122
فلامي
3211 3313
ونيكي
1867 1867
وساخت
3705 3632
مساپا955
100 100
وغدير
3535 3613
خبهمن
1769 1704
سشرق
2109 2196
ركيش
5271 5382
خفنر
3451 3594
وبصادر
855 823
وبوعلي
2301 2213
حفاري
5621 5607
فخوز
6650 6793
كسعدي
4190 4308
دلقما
4377 4559
سهرمز
14000 13579
تيپيكو
5180 5199
شمواد
3321 3194
نمرينو
11000 11183
قشرين
7011 7303
لبوتان
3068 3081
تكمبا
776 782
فجام
13600 13608
ستران
3933 4096
ثفارس
4988 4919
شسينا
12100 12179
غگرجي
9291 8934
غشان
9847 9473
خوساز
2885 2783
شپلي
1188 1193
كحافظ
3980 4136
كلوند
2415 2515
خزر
1802 1834
ثنوسا
4900 4903
وپارس
2797 2865
دجابر
8600 8758
واتي
4314 4149
دشيمي
8097 8434
خچرخش
2763 2698
سمازن
19172 19970
ونفت
2679 2576
غپاك
6680 6668
قنقش
9880 9619
دتماد
18571 19343
فاما
5630 5492
غاذر
4380 4343
حفارس
2300 2213
فملي
2558 2460
سپاها
1734 1761
كگل
5600 5649
شيران
8500 8215
قشكر
1907 1977
وصندوق
3860 3979
خمحركهح
1169 1178
وساپا
1141 1177
قشهد
10000 9920
شپمچا
22069 24986
كرماشا
7060 7152
فاذر
2588 2603
شيراز
7662 7716
شلعاب
3500 3581
خمحركه
2590 2491
رانفور
10586 10179
فولاژ
3470 3422
رتاپ
8400 8559
سهگمت
4915 5119
وملي
5384 5295
پتاير
4450 4443
خاذين
2600 2669
غبشهر
6240 6500
كبافق
4228 4404
قمرو
4461 4616
شفارس
6185 6186
شگل
12217 12726
آكنتور
10998 11456
غچين
20134 19360
خساپا
1359 1409
قثابت
1687 1735
وسينا
1774 1706
ولساپا
2510 2594
خرينگ
2925 2901
فولاد
2638 2674
بترانس
4640 4814
وصنا
2391 2438
وتوكا
4449 4414
ونوين
2517 2484
بسويچ
4100 4135
خعتبار
2087 2027
وكار
2320 2305
وبانك
4890 4942
دانا
1405 1438
فلوله
1779 1833
خگستر
3650 3609
شسپا
14699 14927
كاذر
6781 6998
وانصار
2597 2498
شتهران
14986 14410
دامين
4992 4445
ختور
6190 6251
كمنگنز
6072 6323
آسيا
1146 1183
خكاوه
826 854
سغرب
5300 5505
واميد
2766 2766
غمارگ
3602 3741
چكارن
5105 5262
فسرب
1789 1775
فروس
3007 3100
وتوشه
3860 3977
شخاركح2
17630 17610
لسرما
3129 3241
فنورد
5705 5942
دفارا
11937 12434
كخاكح
8700 8662
قلرست
28376 28952
كرازي
5450 5605
خموتور
2490 2561
وصنعت
2330 2367
كپشير
7515 7828
پلاسك
1350 1404
فنوال
5571 5357
والبر
4670 4737
ومعادن
2806 2807
ونيروح
496 518
خكار
5100 5235
وپترو
2150 2166
ثاباد
2506 2410
غشاذر
1416 1474
دالبر
10901 11052
سقاين
32000 32289
شپارس
4301 4423
دابور
20015 20015
غشصفا
7599 7483
شكلر
5602 5709
تكشا
7300 7166
كگاز
6740 6677
ونيرو
1373 1412
پاكشو
8606 8798
بالبر
2350 2290
لابسا
5078 5222
قنيشا
6000 5957
پاسا
15310 15413
خشرق
2233 2249
وتجارت
1013 1036
شفن
28230 29406
سكرد
3902 4064
لخزر
7249 7413
خودرو
2925 3009
وبملت2
2111 2030
سبجنو
5180 5250
ددام
9900 10215
ثامان
1788 1847
فاسمين
3847 3932
فباهنر
2370 2448
قپيرا
5360 5479
خاور
800 810
رمپنا
7500 7561
كهمدا
7863 7561
سخزر
5249 5465
شخاركح
17500 17610
كماسه
8126 7814
شفارا
11200 10808
دارو
8360 8355
وتوس
3185 3063
شپتروح
1972 2077
صنوين
11250 11300
فپنتا
12858 12364
همراه
30881 30948
ديران
6872 7158
بشهاب
16230 16797
بكاب
10897 10478
البرز
1135 1142
ختوقا
3570 3482
دپارس
37150 37995
شخارك
18901 19380
ولصنم
2330 2330
عنوان شاخص
مقدار
بیشترین
کمترین
درصد
شاخص كل
۷۴۱۳۳
۷۴۳۲۲.۷
۷۴۱۱۲.۴
۰.۰۳
شاخص 30 شركت بزرگ
۳۴۱۵
۳۴۲۰.۷
۳۴۱۴.۸
۰.۳۲
شاخص آزاد شناور
۸۴۳۱۲
۸۴۵۳۳.۳
۸۴۱۹۷.۲
۰.۱۴
شاخص بازار اول
۵۴۷۰۷
۵۴۸۷۴.۷
۵۴۶۵۲.۸
۰.۱۱
شاخص بازار دوم
۱۴۵۱۷۹
۱۴۵۳۹۹.۷
۱۴۵۱۷۹.۳
-۰.۱۶
شاخص صنعت
۶۲۵۱۳
۶۲۷۰۵.۶
۶۲۵۱۳.۲
-۰.۱۸
رقیب بانک جهانی رسما آغاز به کار کرد
با ابتکار چین
رقیب بانک جهانی رسما آغاز به کار کرد
بانک سرمایه گذاری های زیرساختی آسیایی که از آن به عنوان رقیب بانک جهانی یاد می شود با سرمایه اولیه ۵۰ میلیارد دلاری آغاز به کار کرد.
سهم 17.5 درصدی کالاهای ایرانی از بازار عراق، تدوین سند توسعه گردشگری ایران و عراق
جهانبخش سنجابی:
سهم 17.5 درصدی کالاهای ایرانی از بازار عراق، تدوین سند توسعه گردشگری ایران و عراق
جهانبخش سنجابی شیرازی دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق از سهم 17.5 درصدی کالاهای ایرانی در بازار عراق و تدوین سند توسعه گردشگری ایران و عراق خبر داد.
بندر شهیدرجایی به دنبال جذب 10 هزار میلیارد ریال سرمایه بخش خصوصی
بندر شهیدرجایی به دنبال جذب 10 هزار میلیارد ریال سرمایه بخش خصوصی
رییس اداره منطقه ویژه، بازاریابی و سرمایه گذاری اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: جذب بیش از 10 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی تا پایان امسال، برای بندر تجاری شهیدرجایی هدف گذاری شده است.
با ابتکار چین
رقیب بانک جهانی رسما آغاز به کار کرد
بانک سرمایه گذاری های زیرساختی آسیایی که از آن به عنوان رقیب بانک جهانی یاد می شود با سرمایه اولیه ۵۰ میلیارد دلاری آغاز به کار کرد.
گزارش
تعهد برنامه پنجم؛ نرخ رشد 8درصد و نرخ بيكاري 7درصد
نرخ رشد 8درصدي نيازمند اعتبار 200ماه يارانه
تعهد برنامه پنجم؛ نرخ رشد 8درصد و نرخ بيكاري 7درصد
كنجاله سويا در قاب معاملات آتي
محصول مهم بورس‌هاي كالايي دنيا در راه بازار مشتقه بورس كالا است
كنجاله سويا در قاب معاملات آتي
88درصد شاغلان در صنعت، زيرديپلم و ديپلم هستند
بخش صنعت خالي از نيروهاي دانشگاهي
88درصد شاغلان در صنعت، زيرديپلم و ديپلم هستند
زمان وعده احياي سازمان مديريت پايان يافت
احياي سازمان مديريت تنها با تعويض تابلو!
زمان وعده احياي سازمان مديريت پايان يافت
گفتگو
هشدار نگهبان صندوق توسعه ملي: مجلس حافظ صندوق توسعه ملي باشد
گفت وگو با صفدرحسيني رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي
هشدار نگهبان صندوق توسعه ملي: مجلس حافظ صندوق توسعه ملي باشد
چشم‌انداز تامين مالي در اقتصاد ايران
رييس کل بانک مرکزي ترسيم کرد
چشم‌انداز تامين مالي در اقتصاد ايران
جنگ عراق ادامه جنگ نيابتي عربستان و قطر در سوريه است
گفت وگو با دکتر صالح صدقیان مدیر مرکز عربی مطالعات ایران:
جنگ عراق ادامه جنگ نيابتي عربستان و قطر در سوريه است
ايران به جاي خاورميانه، خود را در مجموعه كشورهاي آسياي جنوب غربي تعريف كند
مصاحبه با عباس ملكي، معاون پژوهشي مركز مطالعات استراتژيك
ايران به جاي خاورميانه، خود را در مجموعه كشورهاي آسياي جنوب غربي تعريف كند
راهکار اصلی خروج از وضعیت رکود تورمی
در گفت و گو با معاون پژوهشکده بانک مرکزی عنوان شد
راهکار اصلی خروج از وضعیت رکود تورمی
قیمت واقعی دلار چند است؟
گفتگوی تفصیلی با سیدکمال سید علی
قیمت واقعی دلار چند است؟
گوناگون
اكونوميست : مبارزه عليه ابولا
كاهش قيمت نفت هم درد و هم درمان
اكونوميست : مبارزه عليه ابولا
آگاهی از اصالت قطعات خودرو با ارسال پیامک به سامانه 50001813
در جهت جلب رضایت مشتریان گروه سایپا فراهم شد:
آگاهی از اصالت قطعات خودرو با ارسال پیامک به سامانه 50001813
زنجان؛ سرزمين گنبدهاي فيروزه‌اي
گذري بر جاذبه‌هاي گردشگري ايران
زنجان؛ سرزمين گنبدهاي فيروزه‌اي
نبض اقتصاد منتشر شد
دولت بر سر دوراهي صبر يا تغيير تاكتيك
نبض اقتصاد منتشر شد
باخودرو 100 میلیون تومانی دیده شوید
هفته نامه خودروامروز منتشر کرد:
باخودرو 100 میلیون تومانی دیده شوید
چهلم دکتر ناصر کاتوزیان در برج میلاد روز شنبه از ساعت  3.30 تا 5.30 عصر
گرامیداشت چهلمین روز درگذشت دکتر امیر ناصر کاتوزیان در برج میلاد برگزار می‌شود.
مقایسه نسبت مطالبات معوق به تسهیلات و توان تسهیلات دهی بانک ها در سال 93
وضعیت مطالبات معوق و توان تسهیلات دهی بانک های خصوصی شده و تخصصی بهتر از بانک های تجاری دولتی و خصوصی
دو گروه بانک های تخصصی دولتی و بانک های تازه خصوصی شده با علامت مثبت 4 و مثبت 3 و دو گروه بانک های تجاری دولتی و بانک های خصوصی با علامت منفی 5 و منفی 2 مواجه بوده اند.
گزارش پلاتس از عملکرد دومارژری در شرکت توتال
صنعت نفت جهان در غم از دست دادن
کریستوف دومارژری رییس متوفی شرکت نفتی توتال که در سانحه هوایی در مسکو جان خود را از دست داد، یکی از مقامات برجسته شرکت توتال بود و قصد داشت این شرکت را به تولید روزانه سه میلیون بشکه نفت برساند.
حرکت در جهت بانکداری نه بنگاه داری
بانک های تازه خصوصی شده موفق تر از سایر بانک ها در کاهش نسبت مطالبات معوق به تسهیلات
بانک های تازه خصوصی شده از جمله بانک صادرات در کاهش نسبت مطالبات معوق و غیر جاری به تسهیلات اعطایی، موفق تر از سایر بانک های کشور عمل کرده اند و آمارها نشان می دهد که عملکرد بانک های تازه خصوصی شده از جمله بانک صادرات نسبت به میانگین کل بانک ها، بانک های خصوصی و بانک های تجاری، از شرایط بهتری برخوردار بوده است.
مدیرعامل منطقه آزاد کیش اعلام کرد:
توسعه ظرفیت‌های تجارت بین‌الملل جزیره کیش برای ورود به عرصه رقابت جهانی
مونسان بیان کرد: توسعه ظرفیت‌های تجارت بین‌الملل و توسعه زیرساخت‌ها و همکاری‌های نزدیک با شرکا در جزیره کیش می‌تواند به عنوان دروازه‌ای برای ورود به عرصه رقابت جهانی باشد.
رییس دفتر رییس جمهوری:
برای پیشبرد سرمایه گذاری در استان‌ها از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد
توقع این است که آنچه را دولت در سطح کلان دنبال می‌کند با‌‌ همان شفافیت هماهنگی و جدیت از سوی مقامات استانی در معرض دید و توجه سرمایه گذاران قرار بگیرد و ما نیز در نهاد ریاست جمهوری موضوع مهم سرمایه گذاری در استان‌ها را پیگیری و برای پیشبرد آن‌ها از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
مدیر عامل یک شرکت نفتی فرانسوی،  عمو سیبیل توتال، درگذشت
کارشناسان معتقدند که با وجود حمایت دومارژری از روابط با ایران و توسعه صنعت نفت ایران، که در زمان تحریم ها و به خصوص بعد از پیروزی آقای روحانی، خواستار کاهش تحریم ها علیه ایران و توسعه روابط تجاری وصنعتی با ایران بوده است، به نظر می رسد که بعد از درگذشت وی، نیز شرکت توتال همچنان از طرفداران ایجاد رابطه با صنعت نفت ایران باقی بماند و رابطه خود با ایران را حفظ و گسترش دهد.
هدف از دريافت تسهيلات بانكي در شش ماه اول سال 93 نشان مي‌دهد؛
تنها 6 درصد تسهيلات بانك‌ها صرف امور توسعه‌يي شده است
از ميزان 146 هزار و 332 ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده معادل 8 هزار و 911 ميليارد تومان يعني 6.1 درصد براي توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي، و 15 هزار و 941 ميليارد تومان يعني 10.9 درصد براي ايجاد واحدهاي جديد اختصاص يافته است.
در همايش كانون دانش آموختگان اقتصاد مطرح شد؛
ضرورت خروج از ركود مسكن براي خروج اقتصاد از ركود تورمي
راي ورود به بازار مسكن و خريد و فروش واحدهاي نوساز در سال نياز به سرمايه اي بالغ بر 120هزار ميليارد تومان است. اين در حاليست در صورت اجرايي شدن برنامه دولت براي پرداخت 80 ميليون وام خريد مسكن، سرمايه تشكيل شده هفت هزار ميليارد تومان است. اين تفاوت نشان مي دهد، تحرك بخش مسكن نياز به سرمايه زيادي در اين بخش است.
م . ميرمسعودي – كارشناس نفت
پرونده بنزین بسته شد، از نگران كردن مردم دست بردارید، تولید بنزین باید از طریق پالایشگاه ها انجام شود نه پتروشیمی ها
توقف توليد بنزين در پتروشيمي ها به معني فراموشي توليد ملي نيست، بلكه جلوگيري از انحراف در شرايط رفع اضطرار است که تاحد زیادی رفع شده، خودكفا شدن در به ثمر رساندن پالايشگاههاي جديد و بويژه ستاره خليج فارس است .........
ولي الله سيف مطرح كرد
تصميم ۵ساله شدن رياست بانك مركزي قطعي است
رييس‌كل بانك مركزي با تاييد خبر تسنيم مبني بر ۵ساله شدن مدت فعاليت رياست اين بانك و صدور حكم ازسوي رييس‌جمهور گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام تا يكي، دو جلسه آينده درباره عزل و نصب و پذيرش استعفاي رييس‌كل بانك مركزي به اجماع مي‌رسد.
نقش تقویت دولت الکترونیک در توسعه و پیشرفت کشور
مشارکت بانکها در برنامه ششم توسعه
نخستین همایش تخصصی بانکها و شرکتهای فناوری اطلاعات با رویکرد برنامه ششم توسعه برگزار شد.در این همایش که با حضور مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها و مدیران و کارشناسان شرکتهای بزرگ فناوری اطلاعات کشور برگزار شد
با صدور پیامی به محضر رهبر معظم انقلاب
وزیر نفت، رحلت آیت الله مهدوی کنی را تسلیت گفت
وزیر نفت در پیامی، رحلت عالم بزرگوار حضرت آیت الله مهدوی کنی را به محضر مبارک مقام معظم رهبری تسلیت گفت.
معاون سياست‌گذاري معاونت علمي رياست‌جمهوري:
رشد ۹درصدي در انتظار اقتصاد ايران
معاون سياست‌گذاري و ارزيابي راهبردي معاونت علمي رياست‌جمهوري با اشاره به اينكه اقتصاد در حال حركت به‌سمت ثبات است گفت: در‌صورتي‌كه اتفاق جديدي رخ ندهد و از فرصت‌ها بهره گرفته شود، كشور به رشد اقتصادي ۸ تا ۹درصدي دست خواهد يافت.
در روز شلوغ نمايندگان اتفاق افتاد
«نه» مجلس به لايحه مقررات مالي دولت
روز گذشته صحن علني مجلس نهم، ساعات پركاري را پشت‌سر گذاشت. نمايندگان مجلس يك‌به‌يك پشت تريبون قرار مي‌گرفتند و درباره طرح‌ها و لوايحي كه در دستور كار مجلس قرار داشت اظهارنظر مي‌كردند. علاوه بر آن مانيتورهاي روبه‌روي نمايندگان، آمار و اطلاعات مورد نياز نمايندگان درباره طرح‌ها و لوايح مطرح‌شده در صحن علني را تصوير مي‌كردند
جدیدترین تصمیمات ارزی اعلام شد
امکان فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد به سیستم بانکی تصویب شد
معاون اول رئیس جمهور با اعلام تازه‌ترین تصمیمات ارزی دولت تدبیر و امید از تصمیم جدید برای کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تا ۱۰ درصد خبر داد.
در دومين کنفرانس بين‌المللي رباتيک و مکاترونيک
ربات هاي صنعتي ساخت تام ایران خودرو به نمايش درآمد
دومين کنفرانس بين‌المللي رباتيک و مکاترونيک با حضور تام و ساير بخش‌هاي فعال در حوزه رباتيك در دانشكده مهندسی مكانيك دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي برگزار شد.
رد لايحه احكام ثابت بودجه سنواتي در مجلس
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، لايحه احكام ثابت لوايح بودجه سنواتي را نمادي از تصميم مشترك مجلس و دولت در اصلاح ساختار نظام بودجه‌ريزي كشور دانست. اما نمايندگان با عدم راي به اين لايحه، نظر منفي خود را در رابطه با تصميم مشترك دولت و مجلس اعلام كردند.
عربستان هم وارد گود شد
کسری بودجه 6 کشور وابسته به نفت با کاهش قیمت جهانی
بر اساس اعلام بانک دویچه آلمان، 6 کشور وابسته به نفت بیشترین تاثیر را از کاهش قیمت می‌بییند قیمت نفت پایین تر از 99.2 دلار عربستان را امسال با کسری بودجه مواجه می‌کند و کشورهای ونزوئلا، بحرین، نیجریه،عمان و روسیه به ترتیب بیشترین آسیب را از کاهش قیمت خواهند دید.
قطع همکاری تکذیب شد
همكاري ايران و پاكستان در پروژه خط لوله گازي همچنان ادامه دارد
با انتشار اطلاعيه اي از سوي وزارت نفت، قطع همكاري ايران و پاكستان در پروژه خط لوله گازي تكذيب شد
معاون صندوق توسعه ملي مطرح كرد: به افزايش سرمايه بانك‌ها كمك نكرده‌ايم
روند معيوب بنگاهداري بانك‌ها درحال اصلاح است
براساس دستور مجلس حدود 20درصد از منابع صندوق به صورت ريالي سرمايه‌گذاري مي‌شود ولي به هرحال بايد هدف اصلي صندوق يعني سرمايه‌گذاری به صورت ارزي در داخل و خارج از كشور باشد20 بانك عامل صندوق توسعه ملي موظفند پروژه‌هاي زاينده و مولد اقتصادي كه داراي توجيه اقتصادي و مالي باشند را شناسايي كنند و خود بانك هم بايد بازپرداخت وام را تضمين كند
آغاز کشت بیش از یک میلیون هکتاری گندم 94, تامین 2.7 میلیارد تومان سرمایه در گردش
آغاز کشت یک میلیون تنی گندم برای سال آینده
مجری طرح گندم از آغاز کشت بیش از یک میلیون تنی گندم برای سال آینده خبر داد و گفت: اگر الزامات و حمایت‌های لازم از گندم صورت گیرد در سال‌های آینده به خودکفایی می‌رسیم.
شرکت خودروسازی رنو اعلام کرد
کاهش ۱۶ درصدی فروش رنوی فرانسه به ایران در سپتامبر ۲۰۱۴
فروش رنوی فرانسه به ایران در سپتامبر ۲۰۱۴ با افت ۱۶ درصدی نسبت به ماه قبل از آن مواجه شد و به ۲۶۰۰ دستگاه رسید
نعمت‌زاده به مهر اعلام کرد:
جزئیات شرایط جذاب دولت برای سرمایه‌گذاران معدنی, دریافت حقوق دولتی پس از مشخص‌شدن ذخایر
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزئیات حمایت‌های دولت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در معادن و اکتشافات معدنی، گفت: در ابتدا وزارت صنعت، پهنه‌های بزرگی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار خواهد داد و پولی بابت آن دریافت نخواهد کرد بلکه بعد از مشخص شدن ذخایر معدنی، حقوق دولتی از سرمایه‌گذار دریافت می‌شود
وزیر تعاون، کار و رفاه مطرح کرد
وزیر تعاون، کار و رفاه با اشاره به اینکه با تدابیر اتخاذ شده، اقتصاد از رشد منفی رها شده است، گفت: دولت به دنبال اجرای برنامه‌های زیادی در بخش اشتغال‌زایی است.
ترند:
کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی ایران را تهدید می‌کند
پایگاه خبری ترند جمهوری آذربایجان گزارش داد کاهش قیمت جهانی نفت ممکن است به کاهش مجدد رشد اقتصادی ایران بینجامد بانک مرکزی ایران اعلام کرده که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در بهار 2014 میلادی برای اولین بار از سال 2012 به رقم 4.6 درصد رسیده است.
دو سوم دارایی های آمریکا متعلق به ۵ درصد است
هشدار
رئیس بانک مرکزی آمریکا ضمن تاکید بر اینکه وسعت و ادامه افزایش نابرابری در آمریکا شدیدا نگران کننده است، این معضل را تاثیر بیمارگونه بر اقتصاد این کشور نامید.
در جمع فعالان اقتصادي ايران و اروپا مطرح شد
جك استراو پيش‌بيني كرد : فروپاشي تحريم‌ها حتي در صورت عدم توافق
جك استراو، بانفوذترين سياستمدار انگليسي بود كه در لندن و در جمع فعالان اقتصادي ايراني اروپايي حضور پيدا كرد و بخش‌هايي از سخنان وي كه از سوي برخي رسانه‌هاي غربي نقل شده بسيار با‌اهميت است. او گفته است حتي اگر توافق هسته‌يي ميان ايران و 1+5 حاصل نشود مي‌توان تصور كرد كه همين مساله رژيم تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران را به سوي فروپاشي ببرد زيرا اين عدم توافق منجر به شكاف ميان تحريم‌كنندگان مي‌شود
مدیرعامل سایپایدک:
صادرات قطعات و خدمات به بازارهای هدف گروه سایپا افزایش می‌یابد
مدیرعامل سایپایدک با اشاره به اهمیت صادرات، توسعه صادرات قطعات یدکی و خدمات فنی به کشورهای بازار هدف گروه سایپا را مورد تاکید قرار داد.
عراق تخفیف ویژه پائیزه به مشتریان نفتی می دهد
نفت ایران 86 دلار شد
همزمان با سقوط آزاد قیمت جهانی نفت و زنگ خطر کسری بودجه دولت تدبیر و امید، پس از عربستان، ایران، کشورهای عراق و قطر هم قیمت نفت صادراتی خود را کاهش دادند تا با آغاز فروش‌های ویژه پائیزه توسط اعضای اوپک شیب کاهش بهای طلای سیاه تندتر شود.
آژیر قرمز کسری بودجه در دولت روشن شد, دستورات جدید نفتی روحانی به زنگنه
قیمت جهانی نفت خام در طول چهار ماه گذشته تاکنون نزدیک به 30 دلار در هر بشکه کاهش یافته به طوری که قیمت جهانی طلای سیاه از محدوده از 110 تا 111 دلار در اوایل تابستان سال جاری به کمتر از 85 دلار در هر بشکه کاهش یافته است.
بررسی اولین و تنها مرسدس‏ بنز S63 AMG 4MATIC مدل 2014 در ایران
غرشی از دل صدف
محصولی که با شنیدن نامش ضربان قلب را محکم تر و تندتر کرد، اولین و تنها نمونه موجود کشورمان، مرسدس بنز S63 AMG 4MATIC 2014؛ بعد از چندین روز پرسجو بالاخره مالک آنرا پیدا کرده و نظرش را جلب کردیم؛ آماده برای آزمایش اولین و تنها خودروی سدان لوکس مرسدس بنز تولید 2014 که با نشان AMG وارد کشورمان شده، آنهم در شهر خودروبازان ایران یعنی شهر شعر و آواز ؛ شیراز.
کاهش نرخ سود بانکی رسماً در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت
علیرغم اظهارات گذشته برخی مقامات بانکی و بانک مرکزی که تغییر مجدد نرخ سود بانکی را در حد حرف دانسته بودند، رئیس کل بانک مرکری در تازه ترین اظهارات تغییر نرخ سود با توجه به کاهش تورم را در دستور کار شورای پول و اعتبار اعلام کرد.
سیف: دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها قطعی است
در حالی قرار بود از اول آبان کارمزدی از کارتخوان‌های فروشگاهی اخذ شود که با ماموریت بررسی این طرح به شورای پول و اعتبار اجرای طرح تا ۵ روز دیگر منتفی است ولی، سیف رئیس کل بانک مرکزی اخذ این کارمزد را قطعی اعلام کرد.
موسسه مالیه بین المللی:
ذخاير ارزي ايران با افزایش ۳ میلیارد دلاری ۸۰ ميليارد دلار شد
موسسه مالیه بین‌المللی در گزارشی از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران، رشد ۱.۶ و تورم ۱۵.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران طی امسال پیش‌بینی و ذخایر ارزی ایران در پایان این سال را ۸۰ میلیارد دلار برآورد کرد که ۳ میلیارد دلار بیشتر از سال قبل است.
با كاهش رشد اقتصادي چين و آمريكاي لاتين
اقتصادهاي نوظهور هم وارد دوره ركود مي‌شوند
نيل شيارينگ، مدير بخش اقتصادهاي نوظهور موسسه كپيتال اكونوميكس مي‎گويد: به نظر مي‎رسد كه نرخ توليد ناخالص داخلي در اقتصادهاي نوظهور در ماه آگوست به پايين‌ترين سطح خود از آگوست 2009ميلادي تاكنون رسيده است
افزایش هزینه‌ها در سبد خانوار؛
جزئیات اولین گزارش معیشت کارگران, هزینه خانوار 4 نفره 2.2 میلیون تومان شد
مقامات کارگری می گویند نتیجه بررسی‌های میدانی در سبد هزینه های خانوار در استان‌های مختلف در 3 ماهه اول امسال نشان دهنده افزایش هزینه یک خانوار 4 نفره کارگری در ماه است. آخرین رقم اعلام شده درباره سبد هزینه های کارگران یک میلیون و 700 هزار تومان بود که این رقم در بهار امسال به 2 میلیون و 200 هزارتومان افزایش یافت.
مانع روانی که طرف مقابل باید از آن عبور کند تحریم است
ظریف در جمع خبرنگاران: گفتگو برای دستیابی به راه‌حل ادامه دارد
وزیر امور خارجه ایران در نشست با خبرنگاران ایرانی در وین تاکید کرد: تحریم ها ضد ایران بی تاثیر بوده و مانع روانی که باید طرف مقابل از آن عبور کند، همین موضوع تحریم هاست.
به مدت 6 سال سالانه ۳۰۰ هزار نفر تسهيلات بانكي می گیرند
ساخت 460 هزار واحد مسکن مهر به اتمام رسید, نوسازی بافت فرسوده
در این دوره حدود 460 هزار واحد مسکونی به اتمام رسیده است و مشکلات در محوطه، خدمات روبنایی و زیربنایی است بنابراین ساخت خود واحدها کمتر مشکل دارند. در این مدت 200 هزار واحد مسکونی را تحویل داده ایم برای 260 هزار واحد مسکونی به دنبال وصل کردن برق، آب و شبکه فاضلاب هستیم.
احياي سازمان مديريت تنها با تعويض تابلو!
زمان وعده احياي سازمان مديريت پايان يافت
نوبخت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در نشست خبري اخير گفت: «اين سازمان از روز اول تشكيل شده ، اگر منظورتان تعويض تابلو است، چشم. اين تابلو را هم در آينده‌يي نزديك برايتان عوض مي‌كنيم، اما از اينكه اين مديريت دارد صورت مي‌گيرد و اين دو وظيفه شخص رييس‌جمهور طبق اصل 126 قانون اساسي به فرد ديگري واگذار شد، انجام شده است.»
پس از سال‌ها همكاري با ايران‌خودرو رخ داد
گلايه يكه‌زارع از خودروسازان فرانسوی ,  چيني‌ها ما را خودروساز نمي‌كنند
مديرعامل ايران‌خودرو طي نشست خبري با خبرنگاران، ضمن تاكيد بر توسعه محصول و اولويت بخشيدن به نقش تحريم‌ها در كاهش توليد خودرو اشاره كرد و گفت: در سال91 و 92 با افت چشمگير توليد مواجه بوديم به‌گونه‌يي كه تنها 126‌هزار خودرو تا مهر 92 توانستيم توليد كنيم و تعداد زيادي هم پروژه ناقص داشتيم
وزارت راه وشهرسازی اعلام کرد:
ركورد بيشترين فاصله درآمد به قيمت مسكن در سال‌هاي 89 تا 91
سال‌هاي 1389 تا 1391 بيشترين طول دوره انتظار براي مسكن دار شدن خانوارهاي ايراني بود به طوري كه در سال 1389، هر خانوار ايراني با ذخيره يك سوم درآمد خود براي خانه دار شدن بايد 35 سال انتظار بكشد و اين ميزان در سال 90 با افزايش درآمد به 33 سال و در سال 1391 با افزايش قيمت مسكن به 36 سال رسيد
رویترز: ایران تحمل قیمت های کمتر نفت را دارد
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع از سیاستگذاری نفت خام ایران اعلام کرد: حتی قیمت نفت پایین تر از سطوح کنونی به اقتصاد این کشور لطمه نمی زند و تهران درباره کاهش قیمت ها نگران نیست.
وزیر راه و شهرسازی خبر داد:
وام ودیعه مسکن به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت, افزایش وام مسکن زوج های جوان به ۵۰ میلیون تومان
وزیر راه و شهرسازی با اعلام افزایش وام ودیعه مسکن شهرهای بزرگ به ۲۰ میلیون تومان در راستای نوسازی بافت‌های فرسوده گفت: اختصاص وام ارزان قیمت جهت ساخت مسکن اتفاق بسیار بزرگی است که می‌تواند بافت‌های حاشیه شهرها را بازسازی کند.
بايدها و نبايدهاي تجارت عراق
مشاور معاون اول رييس‌جمهور در امور عراق: منطقه به اين ‌زودي امن نمي‌شود
فرصت‌هاي همكاري تجاري ايران با عراق با وجود بحران‌هاي پيش آمده ظاهرا چنان گسترده است كه به فاصله حدود يك ماه از برگزاري همايش كاربردي تجارت با عراق توسط مركز آموزش بازرگاني، اين‌بار اتاق بازرگاني تهران دست به كار شده و دوباره همايش گسترش همكاري‌هاي ايران و عراق را برگزار كرد
پيش بيني خوشبينانه در محاسبه درآمدهاي نفتي كار دست دولت داد
كسري بودجه در انتظار اقتصاد ايران، راهكارهاي جبران كسري بودجه
در حال حاضر با احتساب قيمت نفت، دولت ماهانه با يك هزار و 500 ميليارد تومان كاهش درآمد روبرو است بنابراين بايد به فكر چاره اي براي جبران كسري بودجه باشد
اولويت ارتقاي كيفيت زندگي كارگران بر افزايش دستمزدها
هزینه خانوار 4 نفره كارگري 2.2 میلیون تومان
آخرین رقم اعلام شده درباره سبد هزینه های کارگران یک میلیون و 700 هزار تومان بود که این رقم در بهار امسال به 2 میلیون و 200 هزارتومان افزایش یافت
آیا در گزارش کمیسیون بهداشت نظر کمیته پتروشیمی مجلس هم بررسی شد؟
آن‌گونه که از گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در زمینه کیفیت بنزین تولیدی داخل بخصوص در پتروشیمی‌ها برمی آید احتمال می‌رود نظر کمیته پتروشیمی مجلس در این میان مغفول مانده باشد.
به قیمت خون مردم کوبانی
خريد نفت ارزان داعش توسط تركيه و حراج نفت توسط عربستان
ترکیه با ولع نفت ارزان‌قیمت داعش، پیگیر جنگ با دولتهای سوریه و عراق است، آنها امنیت و جان مردم خاورمیانه را قربانی منافع مشترک با داعش می‌کنند.
رنو کلیو، کپچر، خودرو H30 و S30
گزارش تصویری رونمایی از محصولات جدید ایران خودرو
مراسم رونمایی از محصولات جدید ایران خودرو عصر سه شنبه از جمله رنو کلیو، کپچر، خودرو H30 و S30 شرکت دانگ‌فنگ که هر دو از موتور پژو بهره‌مند هستند و بنز E250 را در هجدهمین نمایشگاه خودرو تبریز برگزار شد.
نظرسنجی
به نظر شما خدمات کدام یک از بانکهای خصوصی بهتر است؟
پارسیان
پاسارگاد
گردشگری
انصار
اقتصاد نوین
ایران زمین
دی
حکمت ایرانیان
سامان
سرمایه
سینا
آینده
قوامین
شهر
کارآفرین
خبر گزاری ها
نیازمندیها
پذيرش داوري در دپارتمان حقوق ايرانيان
دپارتمان حقوق ايرانيان با شماره ثبت 3209 مديردپارتمان: مجيد واحدي 09125877609 تلفن دفتر 88891971 – 021