تهران :
كمينه:۲۲°
بیشینه:۳۲°
به‌روز شده در: ۲۸ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۵:۳۲
فرآور
5123 5205
فملي2
2444 2444
وبملت
1896 1913
وآذر
2592 2700
غدام
6960 6693
وسپه
2266 2322
غدشت
10805 10390
خزاميا
1046 1086
وتوصا
1828 1801
وايران
1842 1888
تكنو
1577 1620
رتكو
10007 10082
ثمسكن
1531 1589
سخاش
6723 6990
سفانو
5310 5334
ساراب
2222 2243
فخاس
6964 7254
كاما
9301 9508
زمگسا
26064 26746
ومعادن2
2722 2722
لپارس
5011 5219
فخاسح
4400 4502
ثشرق
1610 1594
غمهرا
8168 7854
وملت
609 630
سشمال
2743 2857
وپخش
16080 15814
ورنا
1000 1017
وخارزم
1382 1383
خمحور
1645 1583
خاهن
2124 2161
پتايرح
3201 3342
شاراك
7224 7295
دزهراوي
46000 45256
كطبس
4294 4129
پارسيان
2271 2252
وپاسار
1546 1592
كپارس
8610 8657
پسهند
7940 7794
رمپنا2
6503 6503
وسكاب
1196 1202
كهرام
1942 1868
دسينا
12506 12742
شپاكسا
4631 4682
شپترو
3640 3531
وبيمه
1384 1423
سرود
4763 4762
داسوه
12898 12402
خريخت
2260 2201
سصوفي
4151 4323
وبشهر
2861 2911
شنفت
12454 11975
قهكمت
3039 2949
پرديسح
200 217
خلنت
2983 3107
پرديس
1100 1112
قزوين
2920 3017
وصناح
999 998
سكرما
8500 8355
تمحركه
2029 2051
ساروم
5950 5943
حپترو
2480 2494
كخاك
10902 11192
شاملا
11001 11019
غبهنوش
7700 7736
خمهر
1998 2081
وتوسم
3149 3106
ثاخت
1238 1243
خنصير
4355 4536
كچاد
5664 5568
وبهمن
1492 1554
دفرا
8560 8769
غپينو
5232 5339
خكمك
1730 1754
تايرا
3822 3953
دكيمي
6924 6658
كنور
5576 5808
بنيرو
5540 5483
غشهد
1944 2025
كسرام
7140 6877
فاراك
4349 4530
وليز
1935 2012
مشير9412
100 100
بموتو
7303 7607
وپست
1598 1664
ثاژن
5296 5364
درازك
25753 26390
حتوكا
2689 2798
بكام
1646 1647
شبهرن
22690 23079
كروي
2259 2269
رايان512
100 100
اخابر
2503 2546
ختراك
1792 1826
ولغدر
1860 1868
پكرمان
8801 9158
دكوثر
4650 4489
پارسان
7466 7497
سكارون
6022 5990
كفرا
14299 14584
مرقام
2492 2397
چافست
12750 13041
پدرخش
6188 5950
كترام
2219 2218
غالبر
1730 1764
خزرح
414 450
فارس
14000 14208
فلامي
3386 3527
ونيكي
1680 1738
وساخت
2599 2610
مساپا955
100 100
وغدير
6460 6538
خبهمن
1427 1452
سدور
15114 15743
شكربن
2821 2915
خفنر
2443 2544
وبصادر
796 792
كساپا
2888 2777
وبوعلي
1920 2000
غسالم
2751 2674
حفاري
4984 4931
فخوز
6700 6805
دلقما
3682 3582
تيپيكو
5930 5986
شمواد
2860 2900
نمرينو
12270 12270
قشرين
5948 6195
لبوتان
2605 2692
فجام
13190 12870
ستران
3811 3770
ثفارس
3245 3262
شسينا
12998 13018
غگرجي
9165 8813
غشان
7510 7579
خوساز
1986 2068
شپلي
1083 1119
كحافظ
3468 3335
سبهان
34999 34615
كلوند
2200 2291
خزر
1517 1580
ثنوسا
2560 2558
دجابر
8273 7955
واتي
3650 3671
دشيمي
7635 7342
خچرخش
1682 1752
ونفت
2394 2437
غپاك
5700 5768
دتماد
17424 16989
فاما
5657 5892
غاذر
3779 3777
حفارس
1590 1631
فملي
2390 2444
سپاها
1632 1570
كگل
5200 5150
شيران
7546 7553
قشكر
1853 1909
فولادح
1440 1431
وصندوق
3899 3966
خمحركهح
788 811
وساپا
1020 1034
قشهد
9400 9594
شپمچا
24288 25299
كرماشا
7110 7154
فاذر
1855 1896
شيراز
7650 7881
شلعاب
3371 3496
خمحركه
1835 1848
قصفها
4331 4410
رانفور
10111 10075
شدوص
3910 3899
فولاژ
2934 2971
رتاپ
7830 7970
سفار
7545 7255
سهگمت
5000 4829
پتاير
4400 4507
خاذين
2542 2579
خپارس
627 646
غبشهر
5720 5689
كبافق
4245 4299
قمرو
4631 4455
كنورح
3550 3586
دسبحا
8080 7802
شفارس
6068 5835
شگل
10900 10495
آكنتور
10357 10764
غچين
16650 16497
خساپا
1210 1209
قثابت
2231 2323
وسينا
1742 1814
ولساپا
2110 2107
خرينگ
2428 2529
فولاد
2529 2555
بترانس
3934 4028
وصنا
2049 2043
وتوكا
4190 4283
ونوين
2237 2276
بسويچ
3359 3230
خعتبار
1900 1925
وكار
2125 2208
وبانك
4450 4496
دانا
1193 1227
غنوش
3969 3821
فلوله
1713 1740
خگستر
2860 2963
دعبيد
8460 8136
شسپا
15997 15418
كاذر
5470 5585
وانصار
2203 2189
شتهران
14238 13691
دامين
15113 14532
ختور
4585 4747
كمنگنز
6269 6032
آسيا
1087 1112
خكاوه
706 715
سغرب
5200 5168
واميد
3784 3854
غمارگ
3450 3574
چكارن
4563 4572
وپاسارح
499 499
فسرب
1722 1724
فروس
3110 3185
وتوشه
3500 3631
لسرما
3100 3034
فنورد
6134 6388
دفارا
11629 11259
كخاكح
8051 8220
قلرست
31120 29924
كرازي
3441 3309
خموتور
1981 2051
وصنعت
2082 2100
كپشير
5870 5925
پلاسك
1200 1222
فنوال
3810 3968
والبر
4492 4461
ومعادن
2710 2722
خكار
4270 4294
وپترو
1951 2005
ثاباد
1697 1739
غشاذر
1208 1258
نبروج
2558 2460
دالبر
11050 10667
سقاين
26239 27332
دابور
18756 18035
غشصفا
7276 7579
شكلر
5938 6185
تكشا
6060 6029
كگاز
5540 5722
ونيرو
1205 1248
پاكشو
8952 8960
بالبر
2261 2355
لابسا
5162 5353
قنيشا
5680 5481
ثشاهد
1910 1899
پاسا
15311 14723
خشرق
1729 1801
وتجارت
1005 1005
چفيبر
5301 5521
فايرا
4509 4502
شفن
27134 28264
بكامح
552 552
سكرد
4454 4639
لخزر
7031 7292
خودرو
2420 2415
مداران
2126 2056
شلعابح
1992 2098
ددام
9020 8674
ثامان
1636 1686
فاسمين
3734 3712
فباهنر
2081 2110
قپيرا
5235 5298
خاور
730 751
رمپنا
6505 6503
كهمدا
6435 6701
سخزر
4968 5174
كماسه
6717 6892
شفارا
10694 11139
دارو
7593 7339
شپتروح
2188 2125
فپنتا
11945 11486
همراه
31900 32014
بشهاب
18349 17644
البرز
1020 1029
ختوقا
2440 2529
دپارس
35234 33879
ولصنم
1960 1975
عنوان شاخص
مقدار
بیشترین
کمترین
درصد
شاخص كل
۷۱۴۴۴
۷۱۵۰۶.۵
۷۱۴۱۰
۰.۰۵
شاخص 30 شركت بزرگ
۳۲۸۸
۳۲۸۹.۸
۳۲۸۷.۵
-۰.۰۲
شاخص آزاد شناور
۸۰۱۵۳
۸۰۲۶۱.۸
۸۰۱۵۳
-۰.۰۸
شاخص بازار اول
۵۲۴۳۳
۵۲۴۷۵.۲
۵۲۴۱۳.۳
۰.۰۴
شاخص بازار دوم
۱۴۱۷۸۴
۱۴۱۹۳۷.۵
۱۴۱۶۸۷.۴
۰.۰۸
شاخص صنعت
۶۰۵۸۴
۶۰۶۳۰.۹
۶۰۵۴۰
۰.۰۹
حفظ نرخ بهره پایین و پایان خرید اوراق قرضه؛ تصمیم جدید فدرال رزرو و واکنش بازار
پایان نشست دوروزه کمیته بازار باز فدرال رزرو آمریکا
حفظ نرخ بهره پایین و پایان خرید اوراق قرضه؛ تصمیم جدید فدرال رزرو و واکنش بازار
با اعلام تصمیم فدرال رزرو مبنی بر حفظ نرخ بهره پایین و اعلام زمان پایان خرید اوراق قرضه , قیمت دلار تقویت شد
بسته ضدركود در بوته نقد نهادگرايان ايراني
فرشاد مومني و علي ديني تركماني به نقد سياست‌هاي جديد دولت پرداختند
بسته ضدركود در بوته نقد نهادگرايان ايراني
ميزگرد دلايل خروج از ركود در ايران در موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني با حضور فرشاد مومني عضو هيات‌علمي دانشگاه علامه طباطبايي، تيمور رحماني دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، علي ديني‌تركماني استاديار علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني و احمد تشكيني مدير گروه مطالعات سياست‌هاي كلان و آينده‌پژوهي برگزار شد
شركت هاي ملي فولاد ايران، تهيه و توليد مواد معدني و منطقه ويژه خليج فارس واگذار نمي شود
خروج 3 شركت راهبردي ايميدرو از ليست واگذاري با توافق وزراي اقتصاد و دارايي و صنعت، معدن و تجارت
شركت هاي ملي فولاد ايران، تهيه و توليد مواد معدني و منطقه ويژه خليج فارس واگذار نمي شود
100 درصد سهام شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران،‌ شركت سهامي منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس و شركت ملي فولاد ايران در اختيار سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني مي ماند
پایان نشست دوروزه کمیته بازار باز فدرال رزرو آمریکا
حفظ نرخ بهره پایین و پایان خرید اوراق قرضه؛ تصمیم جدید فدرال رزرو و واکنش بازار
با اعلام تصمیم فدرال رزرو مبنی بر حفظ نرخ بهره پایین و اعلام زمان پایان خرید اوراق قرضه , قیمت دلار تقویت شد
گوناگون
عکس های نثار گل به یادمان امیر اسماعیل سامانی
این پادشاه در زنده نگاه داشتن زبان و فرهنگ ادبیات فارسی تلاش زیادی داشت
عکس های نثار گل به یادمان امیر اسماعیل سامانی
باخودرو 100 میلیون تومانی دیده شوید
هفته نامه خودروامروز منتشر کرد:
باخودرو 100 میلیون تومانی دیده شوید
از ابوالقاسم ناصر الملک همدانی تا طیب نیا
جلوس ۶۶ نفر بر کرسی وزارت اقتصاد
از ابوالقاسم ناصر الملک همدانی تا طیب نیا
یادواره خلبان شهید سرلشگر ایرج عیوضی 21 رمضان در تهران
باهتمام دکتربهنام ملکی دبیر یادواره*
یادواره خلبان شهید سرلشگر ایرج عیوضی 21 رمضان در تهران
USSD چیست؟ + لیست تمام کدهای USSD درایران
با کد ussd چه کارهایی می‌توان انجام داد؟
USSD چیست؟ + لیست تمام کدهای USSD درایران
معرفي كتاب اقتصاد براي همه , تاليف دكتر علي سرزعيم
تشريح مفاهيم كلان اقتصاد به زبان ساده
معرفي كتاب اقتصاد براي همه , تاليف دكتر علي سرزعيم
حاتمي يزد با اشاره به طرح ۷ بندی نمایندگان مطرح كرد؛
ضرورت بررسي همزمان طرح مجلس و لايحه بانك مركزي در ارتباط با اصلاح قانون پولي و بانكي
براي اصلاح قانون بانكداري بدون ربا و پولي و بانكي كشور، بايد لايحه اي كه بانك مركزي با حضور بيش از 40 كارشناس ارشد بانكي آماده كرده و اكنون در دولت است را همراه با نظرات و طرح نمايندگان، و ساير كارشناسان، جمع بندي كنند تا قانوني بدون نقص و يا كمترين ايراد تصويب و اجرايي شود.
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، اعلام کرد:
رشد اقتصادی 2.5 درصدی بهار سال 93، اقتصاد ایران به تدریج از رکود خارج می شود
رشد اقتصادی بهار سال 93 در مقایسه با بهار 92 رقمی معادل 2.5 درصد بوده است. این خبر در حالی که رکود اقتصادی معضل بزرگ این روزهای اقتصاد ایران است و می‌تواند بسیار مسرت‌بخش باشد اما از سوی دیگر با توجه به اینکه این نرخ از سوی مراجع معمول اعلام‌کننده نرخ رشد اقتصادی تایید نشده، از طرف برخی منتقدان مورد تردید قرار گرفته است.
در نشست هم‌اندیشی شرکت‌های هولدینگ سرمایه‌گذار مطرح شد
طیب نیا: اولویت اقتصاد سرمایه گذاری نیست
وزیر اقتصاد گفت:با توجه به شرایطی که الان در کشور حاکم است و ما در رکود هستیم قاعدتا اولویت با سرمایه گذاری نیست بلکه اولویت استفاده از سرمایه های موجود است. به همین دلیل وظیفه اصلی نظام بانکی تامین سرمایه درگردش فعالیت‌های اقتصادی است.
روحانی در جلسه هیأت دولت:
به طور جدی در مصرف آب صرفه جویی شود, ضرورت تبدیل کشور به کریدور ترانزیت کالا
هیأت وزیران روز چهارشنبه با توجه به وضعیت منابع آب کشور و کاهش بارندگی ها نسبت به سال گذشته و سالهای قبل و کمبود شدید ذخایر آبی، از عموم مردم ایران و بویژه مردم شهر تهران خواست به طور جدی در مصرف آب صرفه جویی کنند
بورس کالا، مسیر مطمئن برای تقویت صادرات قیر ایران و جلوگیری از تخلفات
کاهش 50 درصدی بازار قیر ایران، نتیجه بی توجهی به نقش بورس کالا در کاهش تخلفات
عده ای بدون توجه به منافع ملی، و حیثیت کالای ایرانی در جهان، اقدام به پرکردن بشکه قیر با ماسه و پودر بچه می کنند و بازار یک میلیارد دلاری ایران را به خاطر منافع شخصی خود در معرض خطر قرار می دهند، راهی جز نظارت جدی و جلوگیری از خروج قیر بدون مجوز بورس کالا نیست
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: هر سازمانی برای خود بانک تاسیس کرده است
طرح ۷ بندی نمایندگان برای اصلاح قانون پولی و بانکی، این نهضت بانک سازی چه زمان تمام می شود؟
طوری شده است که هر سازمان و هر مؤسسه‌ای صاحب بانک شده است. اگر شرکت ایران خودرو به جای سرمایه‌گذاری در تولید رفته و در بانک پارسیان سرمایه‌گذاری کرده است، شهرداری نیز بانک شهر راه انداخته است و سازمان‌های نظامی و انتظامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، شرکت‌های وابسته به سازمان‌های بازنشسته و ... هر کدام حداقل صاحب یک بانک شده‌اند و معلوم نیست این نهضت بانک‌سازی چه زمانی تمام می‌شود؟
گفت وگو با غفاري شيروان عضو جامعه مهندسان مشاور
ایران سه برابر ظرفیت از منابع‌ آب زميني استفاده می‌کند‌، مشكلات كمبود آب در آینده‌ای نزدیک
ایران مسرف ترین کشور جهان است، 300 دشت در کل کشور از بین رفته است، تا سال 2050 از نظر منابع آب با 50 میلیارد متر مکعب کمبود آب مواجه خواهیم شد، جمعيت به 98 ميليون نفر مي رسد...
محمد باقر نوبخت سخنگوي دولت:
تنها 116 دستگاه خودروی بالای 2500 سی سی طي 5 ماهه نخست سال جاري وارد شده است
از اين تعداد 41 دستگاه توسط سفارت خانه هاي كشور وارد شده و 75 دستگاه ديگر نيز توسط ورزشكاران و جانبازان و برخي نهادهاي ديگر به كشور وارد شده است.
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی:
چشم انداز اقتصادی جهان تیره و تار شده است
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی با اشاره به این که چشم انداز اقتصادی جهان در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ تیره و تار شده است پیش بینی کرد رشد اقتصادی امسال در آمریکا به ۲.۱، حوزه یورو به ۰.۸ و ژاپن به ۰.۹ درصد برسد
طرح بازديد تخصصي موتور و گيربكس اتوماتيك خودروهای های کیا
طرح بازديد تخصصي موتور و گيربكس اتوماتيك کلیه خودروهای کیا در عامليت هاي مجاز سراسر كشور جهت كليه خودروهاي كيا (شركتي و غير شركتي) برگزار می شود.
در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی، دولت تصویب کرد
ممنوعیت ورود خودروهای بیش از 2500 سی سی، گامی در جهت ساماندهی واردات خودرو
هیات دولت به تاسی از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، ورود خودروهای سواری با حجم موتور بیش از 2500 سی سی را ممنوع کرد. اقدامی که در راستای جلوگیری از خروج غیرضروری ارز صورت گرفت
در پنج ماهه نخست امسال انجام شد:
كسب 54 درصدسهم بازار توسط ايران خودرو
گروه صنعتي ايران خودرو با تدوين استراتژي جديد خودبرمبناي افزايش توليد، ‌ارتقاي كيفي و تنوع در سبدمحصولات توانست به عنوان ليدربازار بيش از نيمي از سهم بازار خودرو هاي سواري و وانت دركشور را به خود اختصاص دهد.
محمدباقر نوبخت پس از جلسه هيات‌دولت:
دولت براي بهبود اقتصاد زمان را از دست نمي‌دهد
محمدباقر نوبخت شخصيتي است كه گاهي در نقش معاونت «نظارت راهبردي» رييس‌جمهور و زماني ديگر در نقش «سخنگوي دولت» به ميان خبرنگاران مي‌آيد تا مهم‌ترين برنامه‌هاي اقتصادي دولت تدبير و اميد در بخش‌هاي گوناگون را تشريح كند.
رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس:
نگاه سایپا بسیار تحول گراست و مجلس از آن حمایت خواهد کرد
دکتر علی علیلو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و رئیس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور با حضور در شرکت سایپا در نشستی با مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا به بیان نکته نظرات و راهکارهای برون رفت این صنعت از رکود کنونی پرداخت.
تغییر پارادایم در اقتصاد ایران یک ضرورت است
بهار اقتصاد ایران در سایه نظام تدبیر و امید در راه است اگر...
با توجه به فضای حاکم بر اقتصاد دنیا که نگاه به اقتصاد را به عنوان یک موجود زنده که رفتاری کاملا هوشمندانه دارد، در دستور کار خود قرار داده اند، تغییر پارادایم در نگاه به اقتصاد کشور امری ضروری بنظر می آید.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا:
افزایش تولید تیبا2 تا پایان سال
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو تیبا2 تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: استقبال از این خودرو در بازار بیش از حد تصورات قبلی بوده است.
ممانعت مجلس از ادامه بنگاه داری بانک ها و امکان تهاتر تولیدکنندگان بدهکار و طلبکار دولت و بانک ها
25 درصد مالیات برای بانک هایی که بنگاه ها و اموال مازاد را نگه دارند
اگر بانک ها اموال خود را واگذار نکردند و هر بانکی که 2 هزار میلیارد تومان اموال مازاد دارد و آنرا به فروش نرساند، در سال اول باید 25 درصد مالیات دهد و هر ساله هم 3 درصد به این مالیات اضافه خواهد شد.
در راستاي احترام به حقوق مشتريان صورت مي گيرد
فراخوان ایران خودرو برای  رانا و پژو 206
گروه صنعتي ايران خودرو در راستاي احترام به حقوق مشتريان در نظر دارد تعدادي از خودروهاي رانا و پژو 206 مدل سال هاي 92 و 93 را فراخوان كند.
دیدار روحانی با دبیرکل سازمان همکاری شانگهای
پارسیان، نماد عقل، تدبیر، سیاست و اعتدال بودند/ نثار گل به یادمان امیر اسماعیل سامانی
حضور تفکرهای مختلف در پارلمان از مولفه های قدرت یک ملت است/ پارسیان، نماد عقل، تدبیر، سیاست و اعتدال بودند / هر کس به زبان فارسی سخن بگوید، شهروند افتخاری ایران است / علت ایرانی ستیزی داعش و طالبان
مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران گزارش داد
28 میلیون تقاضای مسکن تا افق 1404
مطابق با هرم سنی کشور در خلال سالهای تا افق سال 1404 حدود 10.5 میلیون زوج (21 میلیون نفر) نیز به سن ازدواج خواهند رسید.
ارزیابی عملکرد سازمان بازنشستگی یا پیشکوستان شهرداری
توجه ویژه آلمانی ها به عملکرد شهرداری تهران
کاش بتوانیم اسم این سازمان را «سازمان پیشکسوتان شهرداری تهران» بگذاریم / در سال 6 نوبت این ارسال صورت می گیرد. بحث کرامت برای ما جایگاه ویژه ای داشت به جای فراخوان و صف ایستادن بازنشسته ها، در کمتر از 10 روز 8 هزار سبد کالا را در 6 نوبت به منازل می فرستیم
اعلام تحریم میعانات گازی با هدف راضی کردن کنگره
در حال حاضر حجم مبادلات ایران و روسیه 1.5 میلیارد دلار می باشد که قرار است این رقم در سال های آینده تا 10 برابر افزایش یابد.
اقتصاددانان و فعالان اقتصادي در نشست اتاق بازرگاني
رناني: بدون حل مسئله و كاهش فساد، مشكلات اقتصادي حل نخواهد شد
سعيد ليلاز: تصدي دولت و افزايش درآمد نفتي فساد انگيز است. ميزگردي با حضور محسن رنانی، عسگراولادی، مهدی کرباسیان، حمید حسینی و سعيد ليلاز
دلایل افزایش انتقاد به واردات خودرو از خروج ارز تا آثار اجتماعي
اثر عوامل مختلف در رشد واردات خودرو، ضرورت افزايش تعرفه واردات متناسب با تحریم، ثبات نرخ ارز و كاهش تورم
سازمان های نقش آفرین و متولي افزايش واردات خودرو كدامند / واردات 79 هزار دستگاه خودروی لوکس و معمولی از جمله خودروهای بالای 2500 سی سی پرمصرف و گران قیمت در سال 92 و همچنین تداوم آن در 5 ماه ابتدای سال 93 که بیش از 47 هزار خودرو با ارزش بیش از 2 میلیارد دلار وارد کشور شده است
مقایسه شاخص قیمت خود‌رو با سطح عمومی قیمت‌ها د‌ر یک سال گذشته
خودرو از تورم عقب ماند
طی سال‌های اخیر هرگاه بحث افزایش قیمت و گرانی خودروهای داخلی به‌میان آمده، خودروسازان با استناد به نرخ تورم عمومی، مدعی شده‌اند که قیمت محصولات آنها در مقایسه با این «نرخ»، بالا نرفته و در واقع، «شاخص قیمت خودرو» از تورم عقب مانده است.
بانک صادرات ایران پیشتاز خروج از بنگاه داری
بانک صادرات با این اقدامات، پیشتاز بانک های کشور برای واگذاری شرکت های زیرمجموعه است تا از این طریق، به کاهش بنگاه داری، توانمند سازی بانک، افزایش و هدایت منابع به سمت بخش خصوصی و تولید و سرمایه گذاری در کشور کمک کند و ضمن اعلام آمادگی واگذاری شرکت های تحت پوشش خود داقدام به فروش قدرالسهم خود در شرکت سرمایه گذاری غدیر از طریق بورس نموده است.
"دبه" جزو لاینفک صادرات گاز است
زنگنه: از وزارت انرژی چیزی نشنیده‌ام
وزیر نفت با اشاره به این‌که نابه سامانی‌های ایجاد شده در عراق پروژه صادرات گاز به عراق را به تعویق می اندازد زیرا آن منطقه فعلا در دست داعش است، گفت: درباره سوآپ نفت خام با روس‌ها صحبت نکرده‌ایم.
برای احیای آبادانی و منابع آب ایران هنوز فرصت باقیست
دلیل دامن زدن به بحران کم آبی چیست؟ باید به همه نظرات و راهکارها توجه کنیم
اگر برای شن زارها، مناطق کویری، انتقال آب خزر به مناطق کویری، مالچ پاشی استاندارد، کشاورزی با بهره وری و آبیاری مناسب و... برنامه ریزی کنیم قطعا بحران آب قابل کنترل خواهد بود لذا به جای سالانه میلیاردها دلار خرج سفرهای خارجی و اجناس بنجل خارجی وارد کردن، باید این پول نفت که ثروت ملی است را برای آبادانی و آب و توسعه کشور و کاهش بحران آب به کار ببریم.
206 تيپ 2 به مدار توليد بازگشت
پژو 206 تيپ 2 محصول جوان پسند و پرطرفدار ايران خودرو، با داخلي سازي كامل قطعات به مدار توليد باز مي گردد.
نشریه اقتصادی اکونومیست گزارش داد
تاریخ از شکست سیاست تحریم می‌گوید, ایران به‌دلیل تحریم پای میز مذاکره نیامد
اکونومیست با اشاره به این که از ۳۱ تحریم وضع‌شده علیه کشورهای مختلف طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ تنها یک تحریم موفق بوده است، در مورد اثربخشی تحریم‌ها بر ایران ابراز تردید کرد و نوشت: تصمیم ایران برای مذاکره به‌دلیلی غیر از تحریم بوده است.
در جلسه توسعه و سرمایه گذاری خراسان رضوی مطرح شد
رئیس جمهور خبر داد: تورم تا سال 95 تک رقمی می شود, بانک ها برای رونق اقتصادی نقش آفرینی کنند
رئیس جمهور گفت: دولت تصمیم گرفته تا موضوع مهار تورم را تا سال 95 تک رقمی کند اما در این زمینه همه اقتصاددانان و کارآفرینان باید بدانند که طی امسال و سال گذشته تورم بسیار پائین آمده و قدم به قدم برای رسیدن به اهداف خود پیش خواهیم رفت.
سازمان توسعه تجارت مسوول ثبت سفارش است، گمرک نقشی در افزایش واردات ندارد
دلایل افزایش واردات خودروهای خارجی در هفت ماه اخير و واردات 47 هزار خودرو در پنج ماه اول 93
79 هزار خودرو به ارزش 3 میلیارد دلار در سال 92، 47 هزار خودرو به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار در چهارماه اول سال 93 نشان دهنده رشد شدید واردات خودرو است، کارشناسان می گویند تعرفه واردات خودرو به خاطر ثبات نرخ ارز و کاهش تورم و تثبیت شرایط اقتصاد باید افزایش یابد.
رئیس کل گمرک ایران خبر داد؛
۴۷ هزار خودرو در ۵ ماه وارد کشور شد/ درآمد 5800 ميليارد توماني گمرک
رئیس کل گمرک ایران گفت: درآمد گمرک در پنج ماهه سال جاری به ۵۸ هزار میلیارد ریال رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش چشمگیری داشته است.
عضو شورای عالی بورس؛
افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها به کمک اوراق رهنی, بزرگ شدن بازار اولیه رهن
عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار گفت: اوراق رهنی یا همان MBS ها ابزاری در جهت بزرگ شدن بازار اولیه رهن و همچنین افزایش تسهیلات دهی بانک ها در بخش مسکن است.
استفاده از فناوري هاي جديد حتمي است اما پالايش داده ها به عهده همگان است نه يك نهاد خاص
حمایت تعدادي از مراجع و کارشناسان از فناوری نسل سوم تلفن همراه با تاکید بر پالایش داده ها و پیوست فرهنگی
برخی مراجع تقلید و کارشناسان فرهنگی کشور، ضمن این که از فناوری پیشرفته در جهت ارتقای جامعه اسلامی و توسعه کشور، بالندگی اقتصاد و کسب و کار و ارتباطات مردم و کشور و فعالیت جوانان و توسعه کشور استقبال کرده اند و استفاده از فناوری امروزی و پیشرفته را مطابق عقل و منطق ارزیابی کرده اند، اما تاکید داشته اند که باید این برنامه با پیوست فرهنگی، و بسترسازی همراه باشد تا مانع انحرافات اخلاقي شود
نظرسنجی
به نظر شما خدمات کدام یک از بانکهای خصوصی بهتر است؟
پارسیان
پاسارگاد
گردشگری
انصار
اقتصاد نوین
ایران زمین
دی
حکمت ایرانیان
سامان
سرمایه
سینا
آینده
قوامین
شهر
کارآفرین
خبر گزاری ها