تهران :
كمينه:۲۴°
بیشینه:۳۳°
به‌روز شده در: ۱۱ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۹:۰۶
فرآور
5726 5891
وبملت
1960 1991
وآذر
2159 2076
وسپه
2379 2386
غدشت
10161 9771
خزاميا
1124 1144
وتوصا
1836 1775
وايران
1839 1890
تكنو
1722 1704
رتكو
11404 11006
ثمسكن
1665 1713
سخاش
6730 7000
سفانو
5431 5610
ساراب
2300 2284
فخاس
6964 7254
خپويش
18718 19497
كاما
10150 10349
زمگسا
28302 27560
لپارس
3997 3844
فخاسح
5299 5301
ثشرق
1863 1864
غمهرا
7598 7306
شفاراح
8200 8200
وملت
627 638
سشمال
2979 2887
وپخش
15600 15776
ورنا
1067 1089
وخارزم
1453 1398
خمحور
1750 1683
خاهن
2093 2130
پتايرح
3492 3234
شاراك
7255 7557
دزهراوي
44270 45710
كطبس
3863 3937
فسپا
4994 5202
پارسيان
2282 2267
وپاسار
1660 1676
كپارس
8420 8430
پسهند
8703 8711
رمپنا2
7000 6878
وسكاب
1200 1206
كهرام
2229 2208
دسينا
12607 13132
شپاكسا
5000 4965
شپترو
4090 4125
وبيمه
1506 1484
سرود
4980 4795
داسوه
10791 10909
صنوين2
1 10881
خريخت
2005 1928
سصوفي
4164 4337
ملت
2027 2111
وبشهر
3005 2982
شنفت
12064 12566
قهكمت
3240 3215
سيلام
7719 8040
پرديسح
280 286
خلنت
3150 3280
پرديس
1149 1148
قزوين
2960 2950
وصناح
961 994
سكرما
8530 8514
سفارس
2770 2701
تمحركه
2133 2115
ساروم
5991 5956
حپترو
2864 2754
كخاك
12520 12481
شاملا
11200 11403
غبهنوش
8199 7884
خمهر
2230 2322
وتوسم
3051 3091
خنصير
4898 4928
كچاد
5754 5920
وبهمن
1498 1560
دفرا
8480 8496
غپينو
5513 5301
خكمك
1984 2066
تايرا
4018 4149
كفپارس
5075 4880
دكيمي
6120 6190
كنور
5831 6073
بنيرو
6159 6393
غشهد
2009 2082
كسرام
7400 7319
فاراك
4573 4763
وليز
1940 1976
مشير9412
100 100
بموتو
7344 7649
وپست
1407 1101
درازك
24888 24543
حتوكا
3137 3142
غگل
37801 36348
بكام
1763 1815
تاپيكو
5106 5177
شبهرن
22950 22375
كروي
2370 2389
اخابر
2555 2603
ختراك
1984 1986
ولغدر
1870 1897
پكرمان
9402 9060
دكوثر
4269 4150
پارسان
7581 7811
سكارون
5851 5971
كفرا
15390 15458
مرقام
2482 2584
چافست
13193 12686
پدرخش
4569 4394
كترام
2430 2356
غالبر
1970 1967
خزرح
651 707
كساوه
11930 12421
فارس
14070 14198
فلامي
2899 2788
ونيكي
1710 1781
وساخت
3040 3021
مساپا955
100 100
وغدير
6700 6828
خبهمن
1497 1499
سشرق
2072 1993
شكربن
3216 3215
خفنر
2880 2770
وبصادر
783 770
كساپا
2589 2490
وبوعلي
2126 2110
غسالم
2678 2575
حفاري
4910 4987
فخوز
6688 6892
كسعدي
4898 5102
دلقما
3630 3634
تيپيكو
5935 5935
شمواد
3108 3164
نمرينو
12022 12309
قشرين
5831 6034
لبوتان
2084 2004
تكمبا
2249 2163
فجام
12710 12805
ستران
3891 3742
ثفارس
3723 3582
شسينا
12984 12869
غگرجي
8901 8559
غشان
5868 5643
خوساز
2064 2150
شپلي
1220 1257
كحافظ
3606 3756
سبهان
35100 35186
كلوند
2222 2314
خزر
1820 1812
ثنوسا
3000 3122
وپارس
2740 2751
دجابر
7275 7345
واتي
3500 3554
دشيمي
6093 6344
خچرخش
1890 1892
ونوين2
2260 2260
ونفت
2705 2722
فجر2
11879 12373
غپاك
4766 4583
قنقش
8813 9180
دتماد
16320 16465
غاذر
3430 3436
حفارس
1990 1919
فملي
2410 2467
سپاها
1750 1683
كگل
5121 5276
شيران
6999 7116
قشكر
1933 2010
خشرقح
720 778
فولادح
1419 1420
وصندوق
3791 3935
خمحركهح
809 849
وساپا
1069 1081
شپمچا
25081 28397
كرماشا
7021 6977
فاذر
2107 2131
شيراز
7500 7690
شلعاب
3851 3728
خمحركه
1801 1869
قصفها
4370 4463
رانفور
10120 10290
شدوص
4334 4168
فولاژ
2991 3115
رتاپ
8362 8458
سهگمت
5000 5069
فجر
11879 12373
پارسيان4
1170 2267
وملي
5742 5523
پتاير
4321 4155
خاذين
2784 2803
خپارس
735 745
غبشهر
5864 5836
كبافق
4184 4185
قمرو
5060 5220
كنورح
4040 4039
دسبحا
7123 7382
شفارس
5590 5745
شگل
9815 9465
آكنتور
12310 12266
غچين
16250 16792
خساپا
1187 1230
قثابت
2291 2386
وسينا
1821 1870
ولساپا
2167 2189
خرينگ
2809 2751
فولاد
2446 2510
بترانس
4416 4403
وصنا
2068 2127
وتوكا
4568 4701
ونوين
2214 2260
بسويچ
3579 3639
خعتبار
2098 2150
وكار
2249 2342
وبانك
4508 4581
دانا
1386 1437
غنوش
3700 3772
فلوله
1970 1911
خگستر
3170 3236
دعبيد
7575 7890
شسپا
15280 14980
كاذر
6225 6058
وغدير2
6828 6828
وانصار
2160 2225
شتهران
13534 13534
دامين
13000 13296
ختور
4640 4703
كمنگنز
6162 5925
آسيا
1214 1257
خكاوه
738 744
غدامح
3998 3909
سغرب
5200 5055
واميد
3798 3901
چكارن
5095 4916
وپاسارح
581 587
فسرب
1875 1892
وتوشه
3565 3428
لسرما
2898 2787
فنورد
6455 6722
دفارا
10612 10768
كخاكح
9760 1600
قلرست
32601 33886
كرازي
3632 3493
خموتور
2352 2271
وصنعت
2159 2143
كپشير
6123 5888
پلاسك
1267 1317
فنوال
4218 4393
والبر
4420 4553
ومعادن
2720 2727
خكار
4730 4819
وپترو
2248 2287
ثاباد
1803 1877
غشاذر
1440 1416
دالبر
9900 10080
حكشتي
4700 4693
سقاين
28000 27555
دابور
18000 17639
غشصفا
6216 5977
فولاد2
2510 2510
شكلر
4822 4637
تكشا
6719 6465
كگاز
5789 5567
پاكشو
9192 9172
بالبر
2028 1950
لابسا
5341 5136
قنيشا
4685 4551
ثشاهد
2037 2043
پاسا
15600 15417
خشرق
2030 2028
وتجارت
1005 1005
چفيبر
5330 5125
فايرا
4530 4412
شفن
27000 26363
سكرد
4480 4666
لخزر
7452 7762
خودرو
2396 2469
مداران
2214 2253
شلعابح
2420 2409
ددام
12380 12746
ثامان
1635 1659
فاسمين
3790 3798
فباهنر
2322 2417
قپيرا
5280 5258
خاور
707 723
رمپنا
6740 6878
كهمدا
7359 7318
سخزر
5093 5305
كماسه
6911 6813
شفارا
11000 11368
دارو
7300 7305
وتوس
2995 3119
شپتروح
2770 2993
صنوين
10895 10881
فپنتا
11796 11343
همراه
31300 31805
ديران
7020 7016
بشهاب
17060 16404
بكاب
12200 12313
البرز
1103 1147
ختوقا
2570 2560
دپارس
32700 33060
ولصنم
2143 2206
عنوان شاخص
مقدار
بیشترین
کمترین
درصد
شاخص كل
۷۲۲۳۲
۷۲۳۷۲.۵
۷۲۲۳۲.۴
-۰.۱۵
شاخص 30 شركت بزرگ
۳۳۳۲
۳۳۴۳.۲
۳۳۳۱.۵
-۰.۳۵
شاخص آزاد شناور
۸۱۴۵۳
۸۱۶۱۳.۳
۸۱۴۵۲.۶
-۰.۱۲
شاخص بازار اول
۵۳۱۴۵
۵۳۲۶۹.۹
۵۳۱۴۴.۶
-۰.۲۱
شاخص بازار دوم
۱۴۲۵۲۷
۱۴۲۶۸۶.۶
۱۴۲۵۲۶.۹
-۰.۰۲
شاخص صنعت
۶۱۱۵۸
۶۱۲۸۸.۶
۶۱۱۵۸.۳
-۰.۱۶
واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری از توجه و عنایت مراجع نسبت به فضای مجازی تقدیر کرد
با تاکید بر صیانت از دستاوردهای اخلاقی، دینی و فرهنگی
واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری از توجه و عنایت مراجع نسبت به فضای مجازی تقدیر کرد
بنا نیست خدمت جدیدی فراتر از آنچه طی دو سال قبل، مجوز آن صادر شده، انجام شود. به هرحال ما به تمامی ارزشهای والای نظام پایبند هستیم و متعهد به حفظ ارزشهای موجود در جامعه نیز می باشیم.
طیب نیا: عزم جدی دولت برای تحول در نظام بانکی با 4 راهکار
سیف: نرخ سود 30 درصدی را شنیده ام اما 35 درصدی را نه
طیب نیا: عزم جدی دولت برای تحول در نظام بانکی با 4 راهکار
بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا یک ضرورت انکار ناپذیر است
منابع بانک‌ها قفل شده‌ است
مدیر عامل بانک سپه در پاسخ به تعادل مطرح كرد :
منابع بانک‌ها قفل شده‌ است
این نوع تسهیلات که از آنها به تسهیلات همیشه سبز تعبیر می‌شود موجب شده تا هم‌اکنون بخشی از منابع بانک‌ها در اختیار بنگاه‌های اقتصادی - فارغ از این‌که در چه دوره‌ای به بهره‌وری می‌رسند - قرار گرفته و مانع از در اختیار قرار گرفتن این منابع برای سایر بنگاه‌ها شده است
با تاکید بر صیانت از دستاوردهای اخلاقی، دینی و فرهنگی
واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری از توجه و عنایت مراجع نسبت به فضای مجازی تقدیر کرد
بنا نیست خدمت جدیدی فراتر از آنچه طی دو سال قبل، مجوز آن صادر شده، انجام شود. به هرحال ما به تمامی ارزشهای والای نظام پایبند هستیم و متعهد به حفظ ارزشهای موجود در جامعه نیز می باشیم.
گوناگون
از ابوالقاسم ناصر الملک همدانی تا طیب نیا
جلوس ۶۶ نفر بر کرسی وزارت اقتصاد
از ابوالقاسم ناصر الملک همدانی تا طیب نیا
یادواره خلبان شهید سرلشگر ایرج عیوضی 21 رمضان در تهران
باهتمام دکتربهنام ملکی دبیر یادواره*
یادواره خلبان شهید سرلشگر ایرج عیوضی 21 رمضان در تهران
USSD چیست؟ + لیست تمام کدهای USSD درایران
با کد ussd چه کارهایی می‌توان انجام داد؟
USSD چیست؟ + لیست تمام کدهای USSD درایران
معرفي كتاب اقتصاد براي همه , تاليف دكتر علي سرزعيم
تشريح مفاهيم كلان اقتصاد به زبان ساده
معرفي كتاب اقتصاد براي همه , تاليف دكتر علي سرزعيم
تعیین نرخ روزشمار بانکی "شبهه ربوی" دارد
سکوت بهمني رئیس‌کل سابق شکست؛ روایت جالب بهمنی از بحران ارزی 91
رئیس کل سابق بانک مرکزی با اعلام دلایل سکوت خود در ماه‌های گذشته، روایت جدیدی از بحران ارزی سال 91 که منجر به دو برابر شدن ناگهانی قیمت ارز شد را ارائه کرد و گفت: تعیین نرخ روزشمار برای بانک‌ها توسط بانک مرکزی "شبهه ربوی" دارد.
مهدی کرباسیان رئیس ایمیدرو خبرداد:
سرمایه گذاری 12 هلدینگ در ناحیه معدنی سنگان
برای طرح یک میلیارد دلاری توسعه در ناحیه معدنی سنگان 29 شرکت و مجموعه، برای سرمایه گذاری اعلام آمادگی کردند به طوری که 12 هلدینگ از این تعداد برای نخستین بار تصمیم گرفتند در سبد سرمایه گذاری های خود از پتانسیل های سوددهی این حوزه نیز بهره مند شوند.
رشد نقدینگی بانک ها برای نجات تولید بانظارت دقیق بانک مرکزی بدون نگرانی از تورم
سرانجام وضعیت بانک ها چه خواهد شد؟  آیا دولت باید پول جدید خلق کند
سرانجام وضعیت بانک ها در شرایط انتقاد بخش خصوصی باید به نقطه ای برسد تا مشکلاتی که در دو دهه گذشته ایجاد شده را به تدریج حل کند و نمی توان انتظار داشت که مشکلات بانک ها و ضعف آنها در ارائه وام به تولید و بخش خصوصی، به فوریت حل شود. لذا در کوتاه مدت باید بانظارت بانک مرکزی و تزریق به بخش های واقعا نیازمند، پول جدید خلق شود
آمادگي وزارت نفت براي تامين گاز برق صادراتي
وزارت نفت به منظور تحقق بند 13 سياست هاي اقتصاد مقاومتي، تنوع بخشي به روشهاي صادرات گاز و افزايش صادرات برق، برنامه مدوني را جهت مشاركت سرمايه گذاران توانمند در زمينه احداث نيروگاه اعلام كرد.
یازدهم شهریور در سالن اجلاس سران برگزار می‌شود
همایش فرصت‌های صادراتی در تجارت با عراق و اقلیم کردستان
حامیان این برنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک، موسسه پژوهش‌های بازرگانی، گلدیران، انجمن علمی تجارت الکترونیکی، شرکت های ضامن بین‌الملل، نصرالرافدین، گروه نظام پیمانکاری، نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، سازمان توسعه تجارت و صندوق ضمانت صادرات هستند
با هدف تضمين كيفيت محصولات ايران خودرو صورت گرفت:
فراخوان خودروهاي سمند مدل 92 براي بررسي سيستم ايربگ
گروه صنعتي ايران خودرو در نظر دارد تعدادي از سمندهاي توليد شده در سال 92 را براي بررسي و باز بيني سيستم كيسه هوا (ايربگ) فراخوان كند.
قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا خبر داد:
تولید روزانه 1200 دستگاه خودرو تیبا تا پایان سال
قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از تولید روزانه 1200 دستگاه خودرو تیبا و تیبا2 تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ریزی های گروه، تولید محصولات ایکس 100 به تدریج کاهش و تولید خودرو بر روی پلت فرم ایکس 200 که شامل خودروهای تیبا و تیبا2 است افزایش پیدا خواهد کرد.
سلامي: نظام بانكي براي پرداخت تسهيلات منابع دراختيار ندارد
فشار بر بانك‌ها زياد شده است,  سرانجام وضعيت بانك‌ها چه خواهد شد؟
به‌دنبال انتقاد شديد فعالان بخش خصوصي از عملكرد بانك‌ها، توجه به كسب سود از طريق بنگاه‌داري به‌جاي بانكداري و كسب درآمد از طريق ارايه تسهيلات و جذب سپرده و ارايه وام به متقاضيان همچنين درخواست دولت و رييس‌جمهوري براي واگذاري شركت‌ها و بنگاه‌ها و دارايي بانك‌ها و... اين پرسش براي فعالان اقتصادي و كارشناسان ايجاد شده كه سرانجام اين بحث‌هاي دامنه‌دار و مناقشه‌برانگيز چه خواهد شد؟
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
کاهش قیمت خودرو منطقی نیست, مشکل خودرو سازان با توسری زدن حل نمی‌شود
نماینده مردم البرز در مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که چرا از تولید کنندگان قطعات خودرو و افزایش قیمت آنها انتقاد نمی کنید،‌ گفت:‌ باید حرف خودرو سازان را هم گوش دهیم و نباید یک طرفه قضاوت و رفتار کنیم.
برنامه‌ای برای دیدار با اوباما ندارم، اتهامات تخیلی در مورد افراد را نمی‌پذیریم
روحانی: معضل بزرگ ما وضعیت آب کشور است، بعد از ۴۰ سال تورم کشور را یک‌رقمی خواهیم کرد
رئیس‌جمهور در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی تاکید کرد: بعد از ۴۰ سال نرخ تورم در کشور را یک‌رقمی خواهیم کرد. همچنین امسال از رکود خارج و به رشد اقتصادی می‌رسیم.
مشاور تأمین مالی وزیر راه و شهرسازی:
بازار مسکن به سادگی از رکود خارج نمی‌شود, اختلاف نظر در خصوص مبلغ تسهیلات خرید مسکن
مشاور تأمین مالی وزیر راه و شهرسازی در برابر این سوال که بازار مسکن چه زمانی از رکود خارج خواهد شد، گفت: پیش‌بینی این امر مشکل است اما به نظر من با توجه به قیمت بالای مسکن در کلان‌شهرها همراه با افزایش تولید آن، بازار مسکن به آسانی از رکود خارج نخواهد شد.
تشریح عوامل موثر در اقبال مردم به مصرف محصول داخلی
حمایت لیلاز از کمپین «آری به تولید ملی»
یک کارشناس مسایل اقتصادی با اعلام حمایت از کمپین آری به تولید ملی، برآیند کیفیت و قیمت کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای خارجی را مهمترین عامل اقبال مردم به مصرف تولیدات داخلی دانست.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا خبر داد:
تولید 60 درصد محصولات با برند سایپا
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در دومین گردهمایی و ‌هم‌اندیشی قطعه‌سازان گروه خودروسازی سایپا با رویکرد مشارکت در توسعه محصول با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی تولید خودرو در ۳ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته اظهار کرد: این میزان رشد تولید در مقایسه با میانگین سالانه شاهد افزایش ۵۰ درصدی در تولید بوده که تلاش می‌کنیم این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۰ درصد افزایش یابد و لازمه آن فعال‌سازی بخش‌های متوقف شده است.
با تلاش كارشناسان تام؛
پروژه دستگاه
پروژه طراحي، ساخت، نصب و راه‌اندازي دستگاه اسلب برگردان پس از راه‌اندازي تجهيزات، تحويل شركت فولاد هرمزگان شد.
آمادگی پیش فروش فرآورده نفتی به خارجی‌ها
زنگنه وزیر نفت: جزئیات راه‌اندازی بازار معاملات سلف نفتی اعلام شد
وزیر نفت با تشریح عرضه اولین بسته پیش فروش فرآورده‌های نفتی به ارزش 100 میلیون دلار از راه‌اندازی بازار پیش فروش فرآورده نفتی در کشور خبر داد و با تاکید بر اینکه محدودیتی برای خارجی‌ها برای پیش خرید فرآورده نفتی وجود ندارد، اعلام کرد: خریداران با 25 تا 35 میلیون تومان می‌توانند در این بازار محصول نفتی خریداری کنند.
بیانیه وزارت خارجه آمریکامنتشرشد
آمریکا 8 شخصیت و 20 شرکت دیگر را در لیست تحریم‌های ضدایرانی قرار داد
وزارت خزانه داری آمریکا 8 شخصیت به همراه 20 شرکت و موسسه مالی از جمله 6 نفتکش ایرانی را به بهانه نقض تحریم‌های هسته‌ای و موشکی در لیست سیاه قرار داده است.
خروج از رکود بدون همراهی بانک‌ها محکوم به شکست است
رییس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد: دلالان بیش از تولید در کانون توجه بانک‌ها
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران با انتقاد از توجه بانک‌ها به بخش غیر مولد اقتصاد، گفت: دلالان و واسطه‌ها بیش از تولید در مرکز توجه بانک‌ها قرار دارند.
از سوی دکتر عباس میرآخور اقتصاددان و محقق بزرگ ایرانی
سیستم پولی و مالی اسلامی تشریح شد
دکتر عباس میرآخور اقتصاددان و محقق بزرگ ایرانی، بخش مهمّی از چارچوبهای اقتصاد اسلامی و سیستم پولی و مالی اسلامی را در دانشگاه خاتم مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
لیلا آقامیرکلایی مدير اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانک مرکزي:
بانک مرکزی از دستاوردهاي کنترل تورم و ثبات نرخ ارز صيانت مي‌کند
جهت‌گيري‌هاي بانک مرکزي در حوزه سياست‌هاي ارزی و در چارچوب سند خروج غيرتورمي از رکود حفظ ثبات بازار ارز و تسهيل دسترسي فعالان اقتصادي به خدمات ارزي است. اقدامات اجرايي باتوجه به زمينه‌سازي براي يکسان‌سازي نرخ ارز صورت خواهد پذيرفت. اقدامات ارزي بانک مرکزي براي مساعدت به خروج از رکود کاهش هزينه هاي نقل و انتقال و تسهيل مقررات حسب اقتضائات و گشايش‌ها است.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور به مردم وعده داد
مسعود نيلي:‌ امسال ركود عميق تر نمي شود
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور به مردم وعده داد که وضعیت اقتصادی سال جاری بهتر از سال قبل خواهد شد، ضمن اینکه در اقتصاد معجزه و بن بست نداریم.
طلا در هفته های آینده میل به کاهش دارد
پیش بینی مرد طلایی از بهای هفته آینده طلا
رییس اتحادیه طلا و جواهر کشور گفت: "روند کاهش بهای طلا در هفته گذشته قابل توجه بوده و کارشناسان ادامه این وضعیت را برای هفته آتی نیز پیش بینی می کنند."
مهران ابراهیمیان
جزییات وام 80 میلیونی خریدمسکن، آیا این طرح تورم زاست؟
در زمان حاضر برای تسهیلات خریدمسکن با سود 22 و 23 درصدی صف بسته اند و مامی خواهیم صندوق های سرمایه گذاری را راه اندازی کنیم تا تسهیلات 15 درصدی به انها ارایه بدهیم . البته ما نمي گوييم اختلاف قیمت تمام شده پول (که هم اکنون حدود 20 درصد است)و نرخ سود 15 درصدی تسهیلات جدید را نظام بانكي بپردازد بلکه باید دولت در قالب یارانه تقبل کند و این یارانه هم در دنیا مرسوم است.
در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با رهبر انقلاب به مناسبت هفته دولت
گزارشی یکساله دولت توسط رئيس جمهور: 12 میلیارد متر مکعب آب در ظرف 4 سال آینده مهار مي شود
امیدواریم در پایان سال 95، برای اولین بار نرخ تورم در کشور تک رقمی شود. در بخش آب 10 میلیارد دلار در این بخش سرمایه‌گذاری و 12 میلیارد متر مکعب آب در ظرف 4 سال آینده مهار خواهد شد.
رييس کل بانک مرکزي: آرامش در اقتصاد پیش نیاز رشد تولید است، 140 هزار ميليارد تومان تسهيلات جديد
قدرت اعطای تسهیلات در نظام بانکی در سال جاری، 240 هزار میلیارد تومان بود که پس از بررسی فراوان از طریق خروج از بنگاه داری، واگذاری بنگاه ها، املاک و افزایش سرمایه بانک ها و کارهایی که در آن بسته پیش بینی شده این قدرت به 280 هزار میلیارد تومان افزایش می یابد و در حقیقت در سال جاری 280 هزار میلیارد تومان می توانیم تسهیلات بدهیم که حدود 50 درصد از آن نگهداشت وضع موجود است و 140 هزار میلیارد تومان آن تسهيلات جدید خواهد بود.
بعنوان تنها اپراتور تلفن همراه کشور با پوشش سراسری
پروانه ارتقاء شبکه به نسل‌های بالاتر به ایرانسل اعطا شد
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در ذیل آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پروانه ارتقای شبکه تلفن همراه ایرانسل به نسل سوم، چهارم و بالاتر و آغاز بهره‌برداری تجاری از این خدمات را به ایرانسل اعطا کرد.
غلامرضا فرجودي عضو سازمان بين‌المللي فروشندگان بيمه‌هاي حرفه‌اي زندگي:
رشد درآمد حق بيمه در شرايط عقب‌ماندگي از ضريب نفوذ بيمه در جهان
براساس گزارش بيمه مركزي از عملكرد ۵ سال اخير صنعت بيمه ايران، با وجود رشد 23درصدي توليد حق بيمه‌ها و ارتقاي 4پله‌يي رتبه جهاني و يك پله‌يي در منطقه در حق بيمه توليدي، از نظر ضريب نفوذ بيمه، وضعيت ايران هنوز يك هشتم يا 13درصد متوسط ضريب نفوذ بيمه در جهان است
رسايي سئوال از وزیر نفت را پس گرفت
سئوال حمید رسایی نماینده مجلس شورای اسلامی که قرار بود صبح سه شنبه ٤ شهریور از بیژن زنگنه، وزیر نفت در باره نتایج آزمون استخدامی شرکت ملی نفت در صحن مطرح شود، پیش از طرح پس گرفته شد و وزیر به صحن مجلس نیامد...
وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد:
طیب نیا: در آستانه جهش اقتصادی با خروج از رکود هستیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای دستیابی به رونق اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی، یکی از راهبردها، افزایش توان ثروت‌آفرینی کشور از طریق بهبود محیط کسب‌ و ‌کار، ارتقاء نظام مالی کشور، خصوصی‌سازی و توانمندسازی موثر است.
هنيه: در آستانه تفاهمات سیاسی هستیم
ساعت 7 امشب زمان اعلام رسمی آتش بس بين اسرائيل و غزه، بازگشایی گذرگاه‌ها، بازسازی و کمک‌رسانی فوری
حماس و جهاد اسلامی توافق بلند مدت آتش بس را تایید کردند .خبر آتش بس رسمی را محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد. این توافق بین دو طرف انجام شده و دو طرف در انتظار اعلام رسمی آن در قاهره هستند...
مشاهده اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی شرکت ملی نفت + آدرس لینک نتایج
شرکت ملی نفت ایران اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی این شرکت را اعلام کرد http://azmoon.nioc.ir
معاون اول رئیس‌جمهور:
هر کسی یک چوب برداشته و بر سر خودروسازان می‌زند
معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم افتتاحیه پروژه‌های توسعه شرکت فولاد مبارکه، خودروسازان را مظلوم‌ ترین واحدهای صنعتی و تولیدی دانست و بر لزوم حمایت از صنایع وابسته به فولاد تاکید کرد.
مانیفست آینده بازار مسکن
پيش‌نويس طرح جامع مسكن در افق 1405 منتشر شد
پيش‌نويس طرح جامع مسكن به عنوان مجموعه‌ای از راهبرد‌ها و برنامه‌هاي مدنظر دولت در حوزه ساخت و تامين مسكن، منتشر شد.
اقتصاد ایران بانک محور است
سعید لیلاز: بانک ها نباید بنگاهداری کنند
به هر حال اقتصاد ایران بانک محور است و این بانک ها هستند که سرمایه های لازم را برای تولید و بسیاری از مسائل اقتصادی دیگر در کشور تامین می کنند مدتی است که دولت چشمانش را از روی بانک ها برنداشته است و هر جا نشستی، گفتگویی یا همایشی بر پا باشد سخن بانک ها و موضوعات مربوط به آن ها خواه ناخواه به میان کشیده می شود
معاون مهندسی سایپا:
بسیاری از خودروهای وارداتی، استاندارد تصادفشان از پراید کمتر است
معاون مهندسی سایپا گفت: خودرو پراید تست تصادفات (کرش) را در شرکت­هایی که مرسدس تست می­ شود انجام داده و پاس کرده است. در شرایط تست کرش، این خودرو از زانتیا بهتر است زیرا طراحی مجدد آن بعد از زانتیا صورت گرفت و مطابق با استانداردهای روز دنیا اصلاح شد.
جریمه دیرکرد حرام است؛
سیف: برداشت
رئیس کل بانک مرکزی، اقدام این بانک در دولت گذشته در برداشت شبانه از حساب بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی را "عجیب" توصیف کرد و گفت: در بسته سیاست‌های بانک مرکزی این کار بانک مرکزی در قبال بانک‌ها را جبران می‌کنیم.
طالبی اعلام کرد: ۵۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به کشاورزان
10 میلیارد دلار منابع از صندوق توسعه برای آب استان ها
1.5 ميليارد دلار سهم طرح خوزستان، 500 ميليون دلار براي طرح هاي آبي سيستان و 8 ميليارد دلار براي ساير طرح هاي آبي کشور اختصاص داده شده است...
ارزشيابي خودروهاي ساخت داخل در تیرماه 93
پارس تندر و تندر90 پارس خودرو  و ايران خودرو در صدر جدول کیفیت تیرماه 93
در دسته قيمتي 20 ميليون تومان شامل سايپا 131X محصول سايپا، سايپا 131X محصول پارس خودرو و سايپا 132X بود كه هر كدام به ترتيب 79، 80.8 و 82.3 نمره منفي را كسب كردند.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با تبریک فرارسیدن هفته دولت:
حمایت های دولت تدبیر و امید، آرامش را به صنعت خودرو بازگرداند
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به اقدامات یک سال اخیر دولت در خصوص نحوه حمایت از صنایع داخلی اظهار کرد: صنعت خودروسازی با کمک های دولت و برنامه های اصولی دستگاه اجرایی کشور توانست خود را از بحران و تلاطمات سال های گذشته خارج کند و به مرحله ای از ثبات و آرامش دست یابد.
رشد 48 درصدی درآمدهای مالیاتی،
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از رشد 48 درصدی درآمدهای مالیاتی در 5 ماهه سال جاری خبرداد و گفت: دریافت مالیات بر ارزش افزوده توسط فست فودی‌ها "جیب بری" است.
نظرسنجی
به نظر شما خدمات کدام یک از بانکهای خصوصی بهتر است؟
پارسیان
پاسارگاد
گردشگری
انصار
اقتصاد نوین
ایران زمین
دی
حکمت ایرانیان
سامان
سرمایه
سینا
آینده
قوامین
شهر
کارآفرین
خبر گزاری ها