تهران :
كمينه:۲°
بیشینه:۸°
به‌روز شده در: ۳۰ آذر ۱۳۹۳ - ۰۶:۴۵
فرآور
4350 4296
وبملت
2090 2085
وآذر
2635 2534
وسپه
2359 2269
خزاميا
1544 1485
وتوصا
1363 1419
وايران
2104 2119
تكنو
2047 1969
حتايد
5599 5428
رتكو
10796 10456
ثمسكن
1695 1630
دلر
13687 13296
ساراب
2215 2147
كاما
9122 8772
زمگسا
30400 29542
ثشرق
1865 1794
غمهرا
8653 8321
وملت
640 618
سشمال
2850 2934
ورنا
1139 1132
وخارزم
1438 1394
خمحور
2240 2262
شاراك
6700 6459
دزهراوي
53510 53065
كطبس
3050 3093
پارسيان
2093 2013
وپاسار
1643 1640
كپارس
8399 8287
پسهند
6480 6534
سصفها
13651 14219
وسكاب
1183 1144
كهرام
1980 1954
دسينا
13106 13474
شپاكسا
4912 4724
شپترو
3409 3551
وبيمه
1275 1235
سرود
4528 4545
داسوه
15479 15040
خريخت
3101 2982
سصوفي
4157 4330
وبشهر
2405 2401
قهكمت
2600 2658
سيلام
7342 7647
پرديسح
58 63
خلنت
3520 3661
پرديس
1094 1052
قزوين
3347 3486
سكرما
9550 9204
سفارس
2399 2307
تمحركه
2055 2006
ساروم
7280 7546
حپترو
2433 2455
كخاك
10246 9852
شاملا
12080 12281
خمهر
2107 2026
وتوسم
3080 3050
ثاخت
1621 1586
خنصير
4000 3994
كچاد
3589 3652
وبهمن
1704 1775
دفرا
8776 9141
غپينو
3302 3236
خكمك
2175 2182
تايرا
5562 5349
دكيمي
8010 8033
فوكا
3200 3242
شبهرنح
11500 11285
كنور
4022 4189
بنيرو
5610 5742
غشهد
2000 1999
كسرام
6147 5911
شپديس
14589 14052
فاراك
8228 8570
وليز
2131 2076
مشير9412
100 100
بموتو
5915 6161
وپست
1502 1445
ثاژن
11300 10997
درازك
29285 28159
حتوكا
2640 2615
بكام
1762 1722
تاپيكو
2544 2447
شبهرن
12780 12747
كروي
2078 1999
رايان512
100 100
اخابر
2570 2646
ختراك
2676 2574
ولغدر
2242 2156
پكرمان
11379 11124
دكوثر
4358 4191
پارسان
6700 6478
سكارون
6232 6114
مرقام
2720 2698
چافست
14545 15151
كترام
2877 2767
چكاوه
18245 17544
غالبر
1534 1475
كساوه
10843 11293
فلامي
2855 2746
ونيكي
2007 1992
وتوكاح
770 713
وساخت
4187 4740
مساپا955
100 100
وغدير
3021 2973
خبهمن
1859 1794
سشرق
1628 1571
سدور
15000 15370
شكربن
2749 2644
ركيش
4690 4783
خفنر
2974 3097
وبصادر
790 800
كساپا
2011 1934
وبوعلي
2300 2395
حفاري
5236 5454
فخوز
5964 6212
كسعدي
3614 3745
دلقما
4660 4541
سهرمز
13291 13844
تيپيكو
4469 4373
نمرينو
10769 11217
غگلح
36198 33986
ستران
3722 3676
غگرجي
3628 3779
غشان
8269 8613
خوساز
2789 2775
شپلي
1614 1552
پاساح
3243 3003
سبهان
38993 40617
كلوند
1996 2073
خزر
2068 1994
وپارس
2580 2593
دجابر
7970 7995
واتي
3864 3716
دشيمي
6506 6775
خچرخش
2321 2232
سمازن
16297 16976
ونفت
2950 3029
غپاك
5033 4840
قنقش
9792 10199
دتماد
18000 17996
فاما
4950 4877
غاذر
4776 4624
حفارس
1610 1576
فملي
2158 2242
سپاها
1498 1441
كگل
4797 4996
شيران
8000 8026
قشكر
1624 1640
واميدح
1200 1192
وصندوق
3412 3479
سيدكو
1639 1576
وساپا
1140 1130
والبرح
2500 2371
شپمچا
17320 18041
كرماشا
6850 6729
فاذر
2890 2887
شيراز
7190 7221
شلعاب
2721 2617
خمحركه
2150 2111
صكاوه706
100 100
قصفها
3892 4054
رانفور
10851 11003
شدوص
2878 2991
فولاژ
2911 3032
سهگمت
4941 4751
وملي
4831 5032
پتاير
3662 3814
خاذين
2236 2150
خپارس
734 715
غبشهر
7741 7710
تپمپي
3578 3727
كبافق
3550 3555
دسبحا
5820 5666
وصنعتح
459 425
شفارس
5899 5718
شگل
11850 11445
آكنتور
9005 8659
غچين
19873 20701
خساپا
1340 1312
قثابت
1270 1261
وسينا
1465 1443
ولساپا
1649 1604
خرينگ
2600 2532
فولاد
2170 2192
بترانس
8102 7791
وصنا
2277 2209
وتوكا
1896 1975
بسويچ
4005 3851
خعتبار
1714 1662
وكار
2250 2313
وبانك
4639 4569
دانا
1744 1677
فلوله
1449 1394
خگستر
3658 3810
شسپا
13182 13129
كاذر
5080 4885
وانصار
2558 2463
شتهران
16260 15635
دامين
3742 3897
ختور
6221 5982
پارسيانح
1064 986
كمنگنز
4511 4698
دسبحاح
4504 4508
آسيا
1645 1582
خكاوه
861 880
سغرب
5350 5229
واميد
2400 2476
غمارگ
4182 4356
چكارن
4400 4379
غگرجيح
2340 2540
فسرب
1550 1541
فروس
2938 2825
وتوشه
4570 4461
كچيني
4180 4020
لسرما
3400 3321
فنورد
4713 4909
دفارا
10987 10565
قلرست
23570 24551
كرازي
8118 7806
خموتور
2770 2664
وصنعت
1585 1556
كپشير
9400 9351
پلاسك
1235 1188
فنوال
4361 4194
والبر
3670 3579
ومعادن
2230 2167
ونيروح
292 282
خكار
5790 5668
وپترو
2160 2107
ثاباد
4256 4433
غشاذر
1216 1170
دالبر
10582 10707
سقاين
37150 38697
دابور
21250 21632
غشصفا
7381 7098
شكلر
4856 4681
تكشا
8762 9127
وبشهرح
1395 1304
كگاز
5318 5114
ونيرو
1288 1239
پاكشو
8800 8603
بالبر
2636 2536
لابسا
5281 5124
قنيشا
1650 1681
ثشاهد
1445 1390
پاسا
4331 4165
خشرق
1735 1669
وتجارت
940 958
چفيبر
3822 3675
فايرا
7450 7613
شفن
28500 27893
لخزر
8014 8347
خودرو
2597 2498
مداران
2144 2071
وبملت2
2112 2085
ددام
8799 8531
ثامان
2135 2178
فاسمين
3661 3521
فباهنر
2019 1942
قپيرا
3951 4115
خاور
767 739
رمپنا
6772 6512
كهمدا
6990 6796
سخزر
5758 5997
كماسه
6467 6219
شفارا
9580 9217
دارو
7050 7210
وتوس
2950 3019
صنوين
11200 11160
فپنتا
13500 13216
همراه
29500 30189
ديران
6602 6349
بشهاب
18756 19537
بكاب
11600 11250
البرز
1267 1219
ختوقا
3146 3025
دپارس
35990 35649
مشير612
96 96
شخارك
17770 17944
ولصنم
1900 1878
عنوان شاخص
مقدار
بیشترین
کمترین
درصد
شاخص كل
۶۹۵۳۸
۶۹۵۳۷.۵
۶۹۳۹۳.۴
۰.۰۶
شاخص 30 شركت بزرگ
۳۱۱۶
۳۱۱۶.۷
۳۱۰۶.۶
شاخص آزاد شناور
۷۹۳۰۲
۷۹۳۰۲.۳
۷۹۰۳۴.۳
۰.۱۶
شاخص بازار اول
۵۱۰۰۲
۵۱۰۰۱.۷
۵۰۸۷۳.۵
۰.۰۹
شاخص بازار دوم
۱۳۸۲۴۱
۱۳۸۲۴۰.۶
۱۳۸۰۸۹.۱
-۰.۰۱
شاخص صنعت
۵۸۲۹۹
۵۸۲۹۹.۳
۵۸۱۶۵.۸
۰.۰۲
ثبات اقتصاد کلان کشور حفظ مي شود
مشاور اقتصادي رئيس جمهور :
ثبات اقتصاد کلان کشور حفظ مي شود
مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: کاهش قیمت جهانی نفت ، وفاق ملی را برای کاهش تکیه به درآمدهای نفتی تقویت می کند و اگرچه کاهش منابع درآمدی امری مطلوب نیست اما باید دیگر منابع پایدار غیرنفتی مانند درآمدهای مالیاتی و درونی اقتصاد و صاردات غیرنفتی را افزایش دهیم.
دوگانگي در سياست گذاري ارزي و نرخ ارز
بانك مركزي: افزايش نرخ ارز طبيعي است،نوبخت: نرخ فعلي دلار آزاد غيرمعتبر است و بايد كاهش يابد
دوگانگي در سياست گذاري ارزي و نرخ ارز
در حالي كه نرخ دلار در بازار آزاد طي روزهاي اخير از مرز 3500تومان فراتر رفته و با نوساناتي همراه بوده است، مقامات و مسوولان دولت، نقطه نظرات و تحليل هاي متناقضي در ارتباط با نوسان نرخ ارز مطرح كرده اند.
زیان 350 میلیارد دلاری کشورهای جنوب خلیج فارس از کاهش قیمت نفت
زیان 350 میلیارد دلاری کشورهای جنوب خلیج فارس از کاهش قیمت نفت
صاحب نظران گفته اند که شرایط دشواری در انتظار کشورهای جنوب خلیج فارس که 17 میلیون و 500 هزار بشکه در روز تولید می کنند خواهد بود. این کشورها 350 میلیارد دلار در سال از دست می دهند
مشاور اقتصادي رئيس جمهور :
ثبات اقتصاد کلان کشور حفظ مي شود
مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: کاهش قیمت جهانی نفت ، وفاق ملی را برای کاهش تکیه به درآمدهای نفتی تقویت می کند و اگرچه کاهش منابع درآمدی امری مطلوب نیست اما باید دیگر منابع پایدار غیرنفتی مانند درآمدهای مالیاتی و درونی اقتصاد و صاردات غیرنفتی را افزایش دهیم.
گزارش
كارآفرينان پيشرانان عبور از ركود
دولت محترم به اين موضوع توجه كند
كارآفرينان پيشرانان عبور از ركود
کارنامه 5 ساله واردات صنعتی
در یک گزارش پژوهشی بررسی شد
کارنامه 5 ساله واردات صنعتی
دعوا بر سر افزايش ماليات بر ارزش ‌افزوده
ماليات ‌بر‌درآمدي كه توجيه اقتصادي ندارد
دعوا بر سر افزايش ماليات بر ارزش ‌افزوده
آشفتگي در تنظيم بودجه 94
به‌دنبال سقوط آزاد قيمت نفت رخ داد
آشفتگي در تنظيم بودجه 94
نفت، مانع توسعه اقتصادي ايران
برنامه‌هاي توسعه‌اي كه به‌دليل اهداف سياسي محقق نمي‌شوند
نفت، مانع توسعه اقتصادي ايران
بايدها و نبايدها در فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها
بخش‌هايي كه در فاز سوم هدفمندي، پرداخت يارانه به آن ممنوع است
بايدها و نبايدها در فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها
استرس كارگران از نبود امنيت شغلي
قراردادهاي 3ماهه و 6ماهه حذف مي‌شود؟
استرس كارگران از نبود امنيت شغلي
گفتگو
تورم مزمن امروز مهار ناشدنی است
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور :
تورم مزمن امروز مهار ناشدنی است
رسيدن به توسعه از مسير بازسازي سازمان برنامه
خسرو نورمحمدي، محقق اقتصاد مطرح كرد
رسيدن به توسعه از مسير بازسازي سازمان برنامه
امیدوارم انضباط مالی مانع کسری بودجه شود
سعید لیلاز لایحه بودجه سال 94 را تحلیل کرد:
امیدوارم انضباط مالی مانع کسری بودجه شود
رونق غیرتورمی با وام خرید مسكن
گفت وگو با حسين‌ عبده‌تبريزي مشاور وزير راه‌وشهرسازي:
رونق غیرتورمی با وام خرید مسكن
بي‌انصاف‌ها زيرآب برنامه را مي‌زنند
مردوخي در پاسخ به منتقدان برنامه‌ريزي:
بي‌انصاف‌ها زيرآب برنامه را مي‌زنند
تحول در «تعاون»آغاز شده است
در گفت‌وگو با حميد كلانتري مطرح شد:
تحول در «تعاون»آغاز شده است
دولت‌ها اصلي‌ترين عامل فقر در ايران
حسين راغفر، استاد دانشگاه الزهرا(س)مطرح كرد
دولت‌ها اصلي‌ترين عامل فقر در ايران
مقاله
به درخواست مجلس نمایندگان صورت گرفت
تصویر مارکز روی اسکناس‌های کلمبیایی
بانک مرکزی کلمبیا بنا به درخواست مجلس نمایندگان این کشور و لایحه‌ای که به تصویب رسیده، مجموعه‌ای از اسکناس‌های این کشور را با طرح صورت گابریل گارسیا مارکز منتشر خواهد کرد
جزئیات ۴۵ برنامه عملیاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق اقتصاد مقاومتی
پیمان ارزی دو و چندجانبه رسماً در دستور کار وزارت صنعت قرار گرفت
جزئیات ۴۵ برنامه عملیاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق اقتصاد مقاومتی که در شورای اقتصاد به تصویب رسید، منتشر شد.
در نشست بانک مرکزی و شبکه بانکی
نرخ های سود سپرده های بانکی تعیین شد
در نشست مشورتی چهارشنبه ۱۹/۹/۱۳۹۳ بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها در مورد نرخ های سود سپرده های بانکی از ۱۰ تا ۲۲ درصد از اول دی توافق به عمل آمد.
بحران کاهش ارزش پول های جهان در برابر افزایش قدرت دلار
رنو نیسان در روسیه به دلیل کاهش ارزش روبل سفارش جدید قبول نمی کند
کارلوس گوسن مدیرعامل رنو-نیسان می‌گوید به خاطر سقوط ارزش روبل، شرکت‌های خودروسازی در روسیه دارند 'قتل عام' می‌شوند.
در ماه مارس در نمایشگاه ژنو معرفی خواهد شد
خودروی سال 2015 اروپا
وقتی پایان سال میلادی نزدیک می شود انواع و اقسام مجله ها و رسانه ها «برترین خودروی سال» معرفی می کنند. اما خودروی سال اروپا را یک پانل هفت زبانه از هفت کشور مختلف تعیین می کنند.
بازار ميوه و خشكبار در آستانه شب يلدا
افزايش نرخ 20 درصدي برخي خشكبارها
شب يلدا در پيش است و از هم‌اكنون تمام توجه مسوولان و متوليان دولتي و بخش خصوصي به مقابله با افزايش قيمت ميوه و خشكبار در اين شب سنتي معطوف است. نايب رييس اتحاديه بارفروشان از افزايش 300 توماني انار و هندوانه در آستانه شب يلدا خبر داد.
اتحاديه اروپا تحريم‌هاي جديدي عليه روسيه تصويب كرد
سياست پوتين عليه اقتصاد روسيه
روبل روسيه در مسير سقوطي افتاده است كه هنوز مشخص نيست اين روند تا كجا ادامه خواهد داشت بااين‌حال اتحاديه اروپا با تصويب تحريم‌هاي جديد عليه روسيه به دنبال آن است تا «استراتژي بلندمدتي» را در قبال اين كشور دنبال كند
ابلاغ بخشنامه پرداخت وام های نوسازی و ودیعه مسکن
مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران گفت: بانک مرکزی بخشنامه پرداخت وام های نوسازی و ودیعه مسکن بافت های فرسوده را ابلاغ کرد.
نرخ دلار تعيين‌شده در بودجه94 مناسب است
نرخ سود بانكي متناسب با واقعيت جامعه نيست
وزير امور اقتصاد و دارايي از آغاز بحث‌هاي كاهش نرخ سود بانكي در دولت خبر داد و گفت: تغيير نرخ سود بانكي هم‌اكنون در حال بحث و گفت‌وگو است و اميدواريم هرچه زودتر تصميم‌گيري درخصوص آن انجام شود.
وقوع هرگونه تحولي در بازار تا پايان سال منتفي است
پيش‌بيني رسمي از وضعيت مسكن
بازار مسكن همچنان شديدترين ركود 10سال اخير را تجربه مي‌كند و در اين مدت هم تقريبا تمام كارشناسان و فعالان اين حوزه بر اين موضوع اتفاق‌نظر داشتند كه سايه ركود بي‌سابقه به اين زودي‌ها از سر بازار مسكن رفتني نيست.
رييس‌جمهوري روسيه به خبرنگاران گفت
توافق با ايران بسيار نزديك است
ولاديمير پوتين،رييس‌جمهوري روسيه، با بيان اينكه كشورهاي 1+5 به توافق با ايران بسيار نزديك هستند، گفت: براي توسعه روابط و همكاري‌هاي روسيه با ايران تلاش مي‌كنيم و توافق هسته‌يي سبب تقويت همكاري‌ها خواهد شد.
نرخ رشد اقتصادی مثبت ۱.۹درصد شد
نوبخت: نرخ فعلی دلار آزاد غیرمعتبر است و باید کاهش یابد
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اعلام اینکه نرخ رشد اقتصاد از منفی ۶.۸ درصد به مثبت ۱.۹ درصد رسید، گفت: نرخ فعلی دلار آزاد غیرمعتبر است و باید کاهش یابد.
امیرحسین زمانی نیا معاون زنگنه شد
متولی دیپلماسی انرژی وزارت نفت تعیین شد
بیژن زنگنه وزیر نفت با صدور حکمی، امیرحسین زمانی‌نیا را با حفظ سمت عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به عنوان معاون جدید امور بین الملل وزارت نفت تعیین کرد.
یکه‌زارع مطرح کرد:
انتخاب دو شریک فرانسوی برای ایران‌خودرو اشتباه محض مدیران قبلی بود
هاشم یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در خصوص بازگشت شرکت پژو به ایران علی رغم خلف وعده و ترک کشور در زمان اوج تحریم ها اظهار کرد: کسی از بازگشت شریک پژو به ایران ذوق زده نشده است و مناسبات حاکم میان ما و شرکت پژو به شکلی که از بیرون به آن نگاه می‌شود نیست.
علی‌رغم واریز آورده متقاضیان و برداشت از حساب‌ها
اکثر پروژه‌های مسکن مهر هسا در پرند یک سال دست‌نخورده باقی ماند
اکثر پروژه‌های مسکن مهر هسا در پرند طی سال جاری علی‌رغم واریز آورده بسیاری از متقاضیان و برداشت از حساب‌ها دست‌نخورده باقی ماند.
دلار 3515 تومان
کاهش نوسان نرخ ارز یکی از بزرگترين دغدغه‌‌هاي بانک مرکزي است
سيف: خوشحالیم که در اقتصاد آرامش برقرار است
معاون وزير راه‌وشهرسازي تشريح كرد
سازندگان بي‌مسووليت؛ بلاي جان كيفيت ساختمان‌ها
حاشيه سود بالاي ساخت‌وساز مسكن، نبود نظارت صحيح بر تخصص سازندگان، استخدام نيروي كار غيرماهر و استفاده از مصالح بي‌كيفيت، باعث شده بازار صنعت ساختمان كشور محل جولان هر سرمايه‌دار خرده‌پايي باشد. سرمايه‌داراني كه تنها دغدغه‌شان ساختن يك ساختمان با كمترين هزينه و به‌كارگيري مصالحي با نازل‌ترين كيفيت است چراكه به‌محض دريافت پايان كار و فروختن خانه، ديگر هيچ تعهدي نسبت به مشكلات ساختمان ندارند
رییس اتاق بازرگانی ایران:
زمین اقتصاد به بذر اصلاح شده نیاز دارد
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: به دنبال بذر اصلاح شده‌ برای کاشتن در زمین اقتصاد هستیم.
طیب‌نیا تغییر نرخ سود بانکی تا پایان سال را تایید نکرد
وزیر اقتصاد پاسخ صریحی به تغییر قطعی نرخ سود بانکی تا پایان سال نداد و نرخ 2850 تومانی دلار در لایحه بودجه سال آینده را منطقی دانست.
دلیل اعلام نشدن رشد اقتصادی از زبان رییس مرکز آمار
رییس مرکز آمار ایران دلیل عدم اعلام رشد اقتصادی شش ماهه را با گذشت سه ماه از شش ماهه نخست سال جاری توضیح داد.
دكان‌هايي به ‌اسم بانك با 5درصد سود بالاتر
نیلی : تورم تک رقمی مهمترین هدف اقتصاد ایران , همتی : نظام بانکی در خطر است
چهارمين مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوري در نظام بانكي باحضور مديران شبكه بانكي و اساتيد و محققان پولي و مالي و با غيبت رييس كل بانك مركزي در محل پژوهشكده پولي و بانكي برگزار شد.
اميدهايي كه محقق نشد
سقوط بي‌سابقه ارزش روبل در مقابل دلار, كشتي اقتصاد روسيه به گل مي‎نشيند؟
روند كاهش نرخ برابري روبل در برابر دلار كه از چند ماه پيش آغاز شده بود، سرعت گرفته و در دو روز گذشته، از نرخ ٥٨روبل در برابر هر دلار، به ٦٧روبل در برابر هر دلار كاهش يافته است؛ هر چند بعدا بخشي از ارزش خود را بازيافت و در پايان معاملات به ٦٢روبل در برابر دلار رسيد.
رقابت شكننده بازار پولي براي بازار سهام
زيان 2/2 درصدي هفتگي بورس در هفته آخر آذر رقم خورد
به نظر مي‌رسد روند متغيرهاي كلان اقتصادي امكان صعودي شدن حركت بازار سهام را سخت كرده باشد. در اين ميان، بازار پول در هياهوي زمزمه‌هاي افزايش دوباره نرخ تورم، رقابت شكننده‌يي براي بازار سرمايه شكل داده است؛ به‌طوري‌كه به گفته رييس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي، آشفتگي نرخ سود سپرده‌ها در بانك‌ها و موسسات اعتباري به جايي رسيده كه نرخ سود بانكي در برخي بانك‌ها به 30درصد هم مي‌رسد
در نشست كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي اتاق تهران مطرح شد
برنامه دولت براي خريد تضميني 24محصول زراعي
نشست كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي اتاق تهران با حضور حسين صفايي مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران و جمعي از فعالان اقتصادي درخصوص خريد تضميني محصولات كشاورزي برگزار شد
مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی:
تقویت بخش خصوصی تنها راهکار خروج از شرایط سخت اقتصادی است
مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: تقویت بخش خصوصی تنها راهکار خروج از شرایط سخت اقتصادی در کشور است.
اين هفته منتشر مي شود
كتاب سرمایه در قرن بیست و یکم نوشته توماس پیکتی، ترجمه اصلان قودجاني با مقدمه محسن رناني
کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم»، نوشته «توماس پیکتی» که یکی از کتابهای پر فروش و پر سرو صدای سال جاری میلادی بود به همت مترجم توانمند متون اقتصادی آقای «اصلان قودجانی» و با نظارت محسن رناني ترجمه شد و توسط انتشارات «نقد فرهنگ» چاپ شده و اين هفته منتشر مي شود.
ظریف در نشست خبری با وزیر امور خارجه ترکیه:
مذاکرات و روابط با آمریکا منحصر به مسئله هسته‌ای است، هیچ کسی از توافق ضرر نمی‌کند
اگر بقیه کشورهای منطقه هم از مدل ترکیه پیروی کنند که ادامه پیدا کردن بحران هسته‌ای به نفع هیچکس نیست و نگران از راهکارهایی که منافع همه را تامین می‌کند٬ نباشند٬ بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
بازار ايران در انتظار اسكناس‌هاي درشت و ارزشمند و رواج سكه است
اسكناس‌هاي درشت پيش قراول حذف صفرها
بانك مركزي در خبري اعلام كرده است كه همزمان با حضور رييس‌جمهور در پنجاه‌وچهارمين مجمع عمومي بانك مركزي، اسكناس 20هزار ريالي يا 2هزار توماني كه قبلا نيز منتشر شده است، با امضاي آقاي روحاني و با تيراژ 2ميليارد برگ در بازار پول توزيع شد. روابط عمومي بانك مركزي، در خبر خود گفته است كه 1.5 تا 1.8ميليارد قطعه از 2ميليارد برگ اسكناس چاپ شده، همزمان با حضور رييس‌جمهور در بانك مركزي، در سيستم گردش پولي قرار گرفت
لامبورگینی هیبریدی قابل شارژ با پریز برق
لامبورگینی هم به کاهش آلایندگی توجه پیدا کرد
طراحی لامبورگینی آستریون هیبریدی قابل شارژ با اتصال به پریز برق که هنوز در حد طراحی است و جنبه تولید پیدا نکرده نشان می دهد که این کمپانی به آینده ای می اندیشید که در آن محصولات برقی با آلایندگی و مصرف پایین هم وجود داشته باشد
مدير كنترل توليد شركت ملي صنايع پتروشيمي:
ردپاي دلالان از بورس كالا پاك شده است
عرضه محصولات متنوع در بورس كالاي ايران ازسوي مجتمع‌هاي پتروشيمي متعادل بوده و با نظم در حال انجام است.
ضعف اصلي در عدم وصول ماليات بر مصرف است
آسيب‌شناسي دانش‌جعفري از نظام مالياتي
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در همايشي با موضوع پ‍‍ژوهش، گفت: زماني‌كه قيمت جهاني نفت كاهش پيدا مي‌كند مسوولان ما فقط بلدند كه نرخ ارز را افزايش دهند.
لس‌‌آنجلس تايمز:
تصميم اوپك خودكشي بود
درحالي كه قيمت نفت روند نزولي را طي مي‌كند، پرسش اين است كه چه كسي اول كنار مي‌كشد؟ اوپك يا صنعت شيل امريكا؟ اين بستگي به كنگره دارد بهاي نفت‌خام طي چند ماه اخير كاهش 40درصدي را تجربه كرده است. روزانه دوميليون بشكه نفت اضافي روانه بازار مي‌شود.
پس از دیدار با چاووش اوغلو
ظریف: مذاکره با آمریکا بخشی از مذاکره با 1+5 است
ویر امور خارجه تاکید کرد: نه مردم ایران و نه مردم ترکیه نمی‌خواهند مردم سوریه قربانی ترور و افراط شوند.
یک وانت واقعی
انتخاب بهترین خودروی سال نشریه اتوویک
نشریه اتوویک در پایان سال میلادی خودروهای کانیون جی ام سی و جی تی آی فولکس را به عنوان بهترین خودروهای سال خود انتخاب کرد.
گزارش ميزگرد اقتصاد سياه
جعبه سياه اقتصاد سياه در زمين اقتصاد دولتي
شامگاه دوشنبه هفته جاري ميزگردي تحت‌عنوان «اقتصاد سياه» در سالن اجتماعات دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران با حضور حسين راغفر عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا، علي عرب‌مازار و محمد مالجو استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي برگزار شد، جمعيت حاضر در سالن و نبود هيچ يك از مسوولان كشور به‌نوعي ميزان توجه و اهميت به اقتصاد سياه را نشان مي‌دهد و به‌نوعي مي‌توان گفت كه مسوولان هيچ علاقه و رغبتي هم براي شنيدن آن ندارند
در نمایشگاه الکترونیک مصرف کنندگان
دستور پارک خودکار با ساعت مچی
این روزها پارک بدون نیاز به راننده به یک گزینه ی پرطرفدار تبدیل شده و از آن جایی که از الزامات اخذ گواهینامه هم بوده شاید با آمدن این امکان جدید دیگر در گرفتن گواهینامه محلی از اعراب نداشته باشد.
وزير راه‌وشهرسازي با انتقاد از دخالت گسترده دولت در بخش مسكن اعلام كرد
نظام پس‌انداز مسكن از بين رفته است
همايش سياست‌هاي توسعه مسكن در ايران درحالي برگزار شد كه وزير راه شهرسازي برنامه‌هاي وزارتخانه را با محوريت قابليت زندگي در شهرهاي كشور، ارتقاي سيستم حمل‌ونقل و پيوند آن با زندگي شهري، تقويت طرف عرضه مسكن از طريق راه‌اندازي صندوق‌هاي زمين و مسكن، به‌كارگيري انواع ابزارهاي مالي و بهسازي بافت فرسوده، توانمندسازي شهروندان به‌عنوان طرف تقاضاي مسكن اعلام كرد
یاسر لک مطرح کرد:
جزییات کامل تحویل واحدهای مسکن ویژه تهرانسر
قائم مقام مجری طرح مسکن ویژه تهرانسر به تشریح جزییات زمان دقیق تحویل واحدهای مسکن ویژه تهرانسر به متقاضیان پرداخت و تاکید کرد:‌ خرید و فروش، رهن و اجاره این واحدها ممانعتی ندارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:
حمایت همه جانبه از بخش خصوصی برای ایجاد بنادر نسل سوم در کشور
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از حمایت همه‌جانبه از پیشنهاد بخش خصوصی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در راستای تبدیل بنادر کشور به بنادر نسل سوم خبر داد.
ناگفته‌های صالح‌آبادی از یک دهه فعالیت در بورس، خاطراتم را کتاب می‌کنم
علی صالح آبادی ضمن بیان ناگفته‌های فعالیت ۱۰ ساله خود در سازمان بورس، دلایل افت بورس و عدم تاسیس کانون سهامداران حقیقی را اعلام کرد و گفت: بازار سرمایه نسبت به کوچکترین تغییرات واکنش نشان می‌دهد.
در نشست با مدیران بانک‌های دولتی مطرح شد؛
انتقاد جهانگیری از رسانه‌ای شدن اسناد سری کشور
معاون اول رییس‌جمهور گفت: برخی از کسانی که به دولت قبل علاقه دارند با اصرار بیان می‌کنند که در این دولت خلاف قانون عمل می‌شود هرچه هم به آن‌ها سند و پرونده نشان می‌دهیم بر صحبت‌های خود اصرار می‌کنند.
پیش بینی پژوهشکده پولی وبانکی نشان می دهد
صعودي شدن تورم از بهار 1394
«مهار شتاب تورم» يكي از وظايف اصلي بانك مركزي ايران و هر بانك مركزي ديگر است. بانك مركزي براي مهار شتاب تورم نياز به مطالعات آينده‌نگرانه دارد كه پيش‌بيني‌ها را در قلب خود جاي دهد و براساس اين مطالعات، سياست‌هاي ضدتورمي را تدوين و اجرا كند پژوهشكده پولي و بانكي وابسته به بانك مركزي ايران از چندي پيش «جعبه ابزار پيش‌بيني تورم» را توسط پژوهشگران خود ابداع و با استفاده از اين ابزار تحولات تورم را بررسي و پيش‌بيني مي‌كند
فطانت رسما رییس بورس شد+ سوابق
اعضای شورای عالی بورس در جلسه عصر دیروز خود، با قدردانی از تلاش گسترده دکتر صالح آبادی در مدت حدود یک دهه سکانداری بازار سرمایه، محمد فطانت را که از سوابق و تجربیات ارزشمند در حوزه بازار مالی برخوردار است، به عنوان رییس جدید این سازمان، تعیین کردنـد.
عضو کمیسیون عمران مجلس:
۴۰ درصد بودجه عمرانی هر سال صرف خسارت تاخیر پروژه‌ها می‌شود
عضو کمیسیون عمران مجلس با اعلام اینکه دولت تاکنون از ۳۵ میلیارد دلار مجوز فاینانس تنها ۱۷ میلیارد دلار را تعیین تکلیف کرده است گفت: ۴۰ درصد بودجه عمرانی هر سال صرف خسارت تاخیر پروژه‌ها می‌شود.
موج دوم حمله به مسکن مهر
مسبب واقعی افزایش قیمت مسکن مهر کیست؟
موج دوم انتقاد از طرح مسکن مهر آغاز شده و مسئولان دولت یازدهم مسبب افزایش قیمت واحدهای این طرح را دولت قبل معرفی می‌کنند، اما آیا دولت دهم عامل افزایش ۱۲ میلیون تومانی مسکن مهر است؟
نظرسنجی
به نظر شما خدمات کدام یک از بانکهای خصوصی بهتر است؟
پارسیان
پاسارگاد
گردشگری
انصار
اقتصاد نوین
ایران زمین
دی
حکمت ایرانیان
سامان
سرمایه
سینا
آینده
قوامین
شهر
کارآفرین
خبر گزاری ها
نیازمندیها
پذيرش داوري در دپارتمان حقوق ايرانيان
دپارتمان حقوق ايرانيان با شماره ثبت 3209 مديردپارتمان: مجيد واحدي 09125877609 تلفن دفتر 88891971 – 021
گروه تخصصی قراردادها
مذکرات، تنظیم، داوری، اصلاح، الحاق، و بررسی قراردادها تلفن 88891971 – 021 تلفن همراه 09121271413 موسسات خصوصی، تجمیعی، گروهی، شرکت ها و سازمان ها برای امور مختلف قراردادهای خود می توانند از خدمات گروه حقوقی و تخصصی قراردادها برای مشاوره و تنظیم قراردادها بهره مند شوند. این گروه تخصصی تاکنون 6 جلد کتاب قراردادهای مدرن، کتاب های پیمانکاری، پیش فروش ساختمان و قراردادهای کار و کارگری را منتشر کرده است.