تهران :
كمينه:۲۸°
بیشینه:۳۸°
به‌روز شده در: ۰۲ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۱:۴۱
فرآور
6411 6285
وبملت
2140 2126
وآذر
1384 1331
غدام
4495 4323
وسپه
2199 2190
خزاميا
1320 1306
وتوصا
1699 1695
وايران
2128 2155
دالبرح
9000 9035
تكنو
1888 1823
رتكو
9120 9024
ثمسكن
1718 1658
سخاش
7700 7952
سفانو
6000 5971
خپويش
19882 20710
كاما
11111 10785
زمگسا
28700 28061
ثشرق
1935 1997
غمهرا
6807 6981
شفاراح
11700 12679
وملت
651 626
سشمال
3040 3037
ورنا
1255 1256
وخارزم
1667 1693
خمحور
1918 1845
خاهن
2025 2017
شاراك
8190 8221
دزهراوي
44260 42558
كطبس
3270 3204
پارسيان
2360 2375
كپارس
7863 7561
پسهند
7376 7683
سصفها
13176 13725
وسكاب
1360 1344
دسينا
12936 13474
شپاكسا
5148 5110
شپترو
12275 12587
وبيمه
1183 1187
سرود
5145 5267
داسوه
10521 10117
صنوين2
1 10900
خريخت
1877 1862
سصوفي
4287 4123
ملت
1826 1810
وبشهر
3374 3278
شنفت
13373 13930
قهكمت
3814 3972
سيلام
7779 8103
پرديس
1125 1155
قزوين
2967 2853
سكرما
9721 10107
سفارس
3087 3172
تمحركه
2115 2089
ساروم
6665 6409
حپترو
2290 2202
كخاك
47705 45871
شاملا
10508 10104
غبهنوش
7599 7307
خمهر
2540 2538
وتوسم
3211 3088
كچاد
6300 6319
وبهمن
1525 1577
دفرا
8800 8723
غپينو
5424 5216
خكمك
1870 1861
تايرا
4360 4341
كفپارس
3426 3295
دكيمي
6719 6576
بنيرو
5987 6236
غشهد
2234 2327
كسرام
7600 7516
فاراك
4800 4860
مشير9412
100 100
بموتو
7700 7622
درازك
23470 22769
حتوكا
3063 2946
بكام
1603 1647
تاپيكو
5110 5147
شبهرن
22550 22433
كروي
2442 2381
اخابر
2720 2705
ختراك
2112 2157
ولغدر
2091 2125
شنفتح
10509 11422
پكرمان
8220 7904
دكوثر
4200 4352
پارسان
7480 7620
كفرا
17189 16960
مرقام
2484 2389
چافست
7334 7052
پدرخش
3021 3119
غالبر
2031 1990
فارس
15200 14898
فلامي
2351 2431
ونيكي
2060 2002
وساخت
3230 3209
مساپا955
100 100
وغدير
6796 6752
خبهمن
1670 1673
سشرق
2422 2522
سدور
15816 16474
وخارزمح
550 594
خفنر
2698 2595
كساپا
2592 2493
وبوعلي
2301 2287
ثمسكنح
540 527
حفاري
4883 4835
فخوز
7311 7615
دلقما
4330 4290
تيپيكو
6131 6229
شمواد
3100 3229
نمرينو
12435 12561
قشرين
5200 5182
لبوتان
2104 2191
تكمبا
1779 1792
ستران
4190 4301
ثفارس
2514 2589
شسينا
10888 10875
غشان
6352 6108
خوساز
2020 2077
شپلي
1413 1471
كحافظ
4160 7244
سبهان
34840 35043
كلوند
2201 2292
خزر
1513 1455
ثنوسا
3320 3328
وپارس
2979 3000
دجابر
8000 7878
واتي
3660 3765
دشيمي
6481 6588
خچرخش
1671 1607
سمازن
19484 20295
ونفت
2015 1902
قنقش
9530 9921
دتماد
17226 17110
ساربيل
15793 15186
غاذر
3200 3299
حفارس
1465 1409
فملي
2550 2582
سپاها
2095 2153
كگل
5480 5429
شيران
7700 7925
قشكر
2059 1980
خشرقح
922 913
وساپا
1221 1238
قشهد
16995 16894
شپمچا
27318 28456
كرماشا
7010 7003
فاذر
2256 2325
شيراز
8170 8510
شلعاب
3419 3288
قصفها
4888 4700
رانفور
10970 10606
شدوص
3620 3609
فولاژ
2965 2856
رتاپ
8909 8763
سهگمت
6202 6172
فجر
12802 12903
خپارس
905 883
قمرو
5889 5748
دسبحا
7018 6749
شفارس
4495 4682
شگل
9024 8677
آكنتور
9155 9536
غچين
15000 14979
قثابت
1698 1633
ولساپا
2258 2261
خرينگ
2711 2619
فولاد
3340 3310
بترانس
4698 4809
وصنا
2084 2004
وتوكا
5501 5526
بسويچ
3269 3144
خعتبار
2085 2005
دانا
1142 1136
فلوله
1749 1821
خگستر
3230 3258
شسپا
15780 15289
شتهران
13701 14159
دامين
10917 10498
كمنگنز
5781 5893
آسيا
1297 1306
خكاوه
790 790
سغرب
5790 5788
واميد
3895 3903
چكارن
4009 4094
فسرب
1941 1907
فروس
3332 3425
وتوشه
3107 2988
لسرما
2630 2718
دفارا
9557 9190
قلرست
31968 30739
كرازي
2370 2370
خموتور
2119 2038
وصنعت
2179 2187
كپشير
5400 5622
والبر
4470 4418
ومعادن
3070 3183
وپترو
2165 2192
ثاباد
2140 2084
غشاذر
1191 1173
دالبر
10250 10598
حكشتي
4396 4227
سقاين
29785 28640
شپارس
4215 4390
دابور
18149 17451
غشصفا
5707 5488
شكلر
4385 4255
تكشا
6100 6140
ونيرو
2059 2002
پاكشو
8790 9122
كگلح
4180 4191
بالبر
1789 1721
شاراكح
6709 6866
لابسا
4710 4624
قنيشا
4470 4306
ثشاهد
2000 2017
پاسا
16800 17251
خشرق
1830 1826
شفن
25200 25578
خودرو
2800 2826
ددام
9816 9439
ثامان
1790 1740
فاسمين
4091 4031
فباهنر
2250 2248
قپيرا
5391 5184
خاور
856 856
كهمدا
9900 10232
سخزر
5307 5502
كماسه
6824 6562
شفارا
12321 12712
دارو
7700 7876
وتوس
3000 2894
صنوين
11260 10900
همراه
31396 31732
ديران
7200 6924
بشهاب
10692 10281
بكاب
11822 11797
البرز
1034 1027
ختوقا
2764 2658
دپارس
32500 31666
شخارك
18500 18874
ولصنم
2315 2380
عنوان شاخص
مقدار
بیشترین
کمترین
درصد
شاخص كل
۷۴۸۴۲
۷۴۹۰۴.۵
۷۴۶۱۴.۲
۰.۴۲
شاخص 30 شركت بزرگ
۳۵۴۱
۳۵۴۴.۲
۳۵۳۴.۴
۰.۲
شاخص آزاد شناور
۸۵۹۴۸
۸۶۰۲۰.۷
۸۵۷۹۲.۸
۰.۳۴
شاخص بازار اول
۵۵۳۷۷
۵۵۴۳۵.۲
۵۵۳۰۴.۸
۰.۲
شاخص بازار دوم
۱۴۵۷۲۰
۱۴۵۸۳۰.۲
۱۴۴۶۷۵.۱
۰.۹۵
شاخص صنعت
۶۲۸۶۳
۶۲۹۱۱.۹
۶۲۶۸۴.۱
۰.۴۵
حسینی: قراردادهاي جديد نفتي ايران 3-4 نوامبر در لندن رونمايي مي شود
حسینی: قراردادهاي جديد نفتي ايران 3-4 نوامبر در لندن رونمايي مي شود
ایران گفته که قصد دارد شرایطی پیشنهاد کند که از قراردادهای کشور همسایه اش، عراق که در چندین حوزۀ نفتی بزرگ با ایران شریک است هم جذاب تر باشد.ما از نقطه نظرات و راهنمایی های کارشناسان و شرکت های بزرگ خارجی بهره گرفته ایم،خوشبختانه بازخوردهای بسیار مثبتی از آنها دریافت کرده ایم و من فکر می کنم آنها از مدل جدید قراردادهای ما به خوبی استقبال کنند.
کاهش ضریب خسارت شخص ثالث با تعیین حق بیمه براساس عملکرد راننده
عملکرد راننده باید مبنای تعیین نرخ بیمه باشد نه مدل خودروها
کاهش ضریب خسارت شخص ثالث با تعیین حق بیمه براساس عملکرد راننده
برخی کارشناسان معتقدند طرحی که توسط 18 تن از نمایندگان مجلس تهیه شده برخی از مشکلات قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387 را برطرف می کند اما برای حل مشکلات اساسی این قانون کافی نیست و لازم است که به نظر کارگزاران صنعت بیمه در مورد مبنا قراردادن عملکرد راننده به جای نوع و مدل خودرو توجه شود.
ضعف ابزارهای بین بانکی برای خروج از رکود تورمی
75درصدمعاملات بین بانکی پارسال یک شبه ودربانک های خصوصی بوده است
ضعف ابزارهای بین بانکی برای خروج از رکود تورمی
درشرایط رکود تورمی، مسوولان و کارشناسان بانکی واقتصادی، به دنبال راهکارهایی هستند تا ضمن ایجاد انضباط مالی و کاهش تورم، راهکارهایی برای تامین منابع و توانمند کردن بانک ها و تامین نیاز فعالان اقتصادی ارائه دهند و با تقویت ابزارهای سیاست پولی، از منابع استفاده مناسبی ببرند.
حسینی: قراردادهاي جديد نفتي ايران 3-4 نوامبر در لندن رونمايي مي شود
ایران گفته که قصد دارد شرایطی پیشنهاد کند که از قراردادهای کشور همسایه اش، عراق که در چندین حوزۀ نفتی بزرگ با ایران شریک است هم جذاب تر باشد.ما از نقطه نظرات و راهنمایی های کارشناسان و شرکت های بزرگ خارجی بهره گرفته ایم،خوشبختانه بازخوردهای بسیار مثبتی از آنها دریافت کرده ایم و من فکر می کنم آنها از مدل جدید قراردادهای ما به خوبی استقبال کنند.
گفتگو
راهکار اصلی خروج از وضعیت رکود تورمی
در گفت و گو با معاون پژوهشکده بانک مرکزی عنوان شد
راهکار اصلی خروج از وضعیت رکود تورمی
قیمت واقعی دلار چند است؟
گفتگوی تفصیلی با سیدکمال سید علی
قیمت واقعی دلار چند است؟
هشدا بورسی بانک مرکزی جدی گرفته نشد
دكتر مهدی تقوی تحلیلگر اقتصادی:
هشدا بورسی بانک مرکزی جدی گرفته نشد
پاسخ سیف به منتقدان سیاست‌های پولی
حرکت در جهت سیاستهای ضدتورمی
پاسخ سیف به منتقدان سیاست‌های پولی
گوناگون
یادواره خلبان شهید سرلشگر ایرج عیوضی 21 رمضان در تهران
باهتمام دکتربهنام ملکی دبیر یادواره*
یادواره خلبان شهید سرلشگر ایرج عیوضی 21 رمضان در تهران
USSD چیست؟ + لیست تمام کدهای USSD درایران
با کد ussd چه کارهایی می‌توان انجام داد؟
USSD چیست؟ + لیست تمام کدهای USSD درایران
معرفي كتاب اقتصاد براي همه , تاليف دكتر علي سرزعيم
تشريح مفاهيم كلان اقتصاد به زبان ساده
معرفي كتاب اقتصاد براي همه , تاليف دكتر علي سرزعيم
اختراع کمربند ایمنی خودرو ویژه کودکان
توسط مخترع ایرانی مهسا پیرزادی
اختراع کمربند ایمنی خودرو ویژه کودکان
پنجاه فیلم برتر تاریخ سینمای جهان
کریستین ساینس مانیتور منتشر کرد؛
پنجاه فیلم برتر تاریخ سینمای جهان
100 کتاب پرفروش بازار کتاب ایران معرفی شد
برای نخستین‌بار واز سوی موسسه شهر کتاب
100 کتاب پرفروش بازار کتاب ایران معرفی شد
خودرو یکی از نیازهای اساسی خانوار !
مقایسه سطح درآمد خانوار در کشورها با قیمت خودرو
در بسیاری از کشورها یک خانوار می‌تواند با درآمد یک سال خود اقدام به خرید یک خودروی نو در سطح متوسط کند.
نرخ بیکاری کل کشور بهار 93 معادل 10.7 درصد
نرخ بیکاری در سه ماهه چهارم سال 92 رقم 10.5 درصد و در بهار 92 معادل 10.6 درصد گزارش شده بود.
حمایت از تولید برنامه مهم دولت برای خروج از رکود
مسعود نيلي: بسته خروج از رکود بازگشت به سیاست تعدیل دهه ۷۰ نيست
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه قبول ندارم که بسته خروج از رکود بازگشت به سیاست تعدیل دهه ۷۰ است گفت: حمایت از تولید برنامه مهم دولت برای خروج از رکود است.
پایگاه خبری تایم گزارش داد
تلاش گروه بریکس برای ایجاد سیستم مالی جدید به جای نظام برتون وودز
پایگاه خبری تایم طی گزارشی نوشت: در نشست اخیر کشورهای دارای اقتصاد در حال ظهور گام های بیشتری به سمت جایگزینی یک سیستم مالی جدید با سیستم مالی جهانی تحت سیطره آمریکا و غرب برداشته شد
بانك مركزي اعلام كرد:
مخاطرات برداشت ريالی از صندوق توسعه ملی برای وام ازدواج
اخیرا" متعاقب مذاکرات انجام شده در مورد رفع مشکل طولانی شدن زمان و نوبت دریافت وام قرض الحسنه ازدواج، با هماهنگی های انجام شده با معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مقرر گردیده است از طریق تجمیع امکانات موجود، منابع قابل ملاحظه ای جهت تخصیص به امر قرض الحسنه ازدواج اختصاص یابد و بعد از عید سعید فطر روند پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج با سرعت بیشتری انجام پذیرد.
در راستاي سياست عرضه خودرو به مصرف كننده نهايي
فروش ویژه ايران خودرو براي عید سعید فطر
گروه صنعتي ايران خودرو، در نظر دارد در راستاي سياست عرضه خودرو به مصرف كننده نهايي، شرايط فروش ويژه خود را به مناسبت عيد سعيد فطر از روز شنبه چهارم مرداد ارايه كند.
رییس کمیته بازنگری قرار‌دادهای نفتی ایران خبر داد
رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای
رییس کمیته بازنگری قرار‌دادهای نفتی ایران گفت: ایران قرارداد‌های جدید خود را طی مراسمی در لندن در سوم و چهارم نوامبر رونمایی خواهد کرد و این تاریخ در صورتی که مذاکرات (تا این تاریخ به اتمام نرسد و) ادامه یابد، تغییر خواهد کرد.
سیف در جمع مدیران بانک مرکزی؛
توقعات بیش از حد
رئیس‌کل بانک‌مرکزی بازسازی این بانک ‌را یک حرکت ارزشمند دانست و گفت:با تمهیداتی که در هیات عامل درنظر گرفته شده، با استفاده از روش‌های علمی، اصولی و متناسب با تجربیات روز، تمامی فرایند‌ها و ساختار‌ها تحت تاثیراین بازسازی قرار می‌گیرند.
مدیر بازاریابی و فروش سایپا:
تیبا هاچ بک ۲۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت خورد
مدیر بازاریابی و فروش سایپا با بیان اینکه قیمت نهایی تیبا هاچ بک ۲۶میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد، گفت: ۴۰۰هزار تومان تخفیف برای تمام مشتریان این خودرو در نظر گرفته شده است.
طی حکمی از سوی سیدغلامرضا کاظمی دینان
«علیرضا سمیعی» مسئول روابط عمومی انجمن روابط عمومی ایران شد
طی حکمی از سوی سیدغلامرضا کاظمی دینان رئیس انجمن روابط عمومی ایران، علیرضا سمیعی به عنوان مسئول روابط عمومی این تشکل منصوب شد.
ساختار جدید تعرفه تلفن ثابت و همراه
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات چندی پیش به منظور شفافیت، ساده‌سازی و حذف پالس محوری از تعرفه‌های تلفن ثابت، محاسبه‌ی کارکرد مشترکان بر مبنای دقیقه، اجرای طرح همکدسازی در استان‌ها، یکنواخت‌سازی تعرفه‌های تلفن همراه و توسعه‌ی شبکه تلفن ثابت با تضمین درآمد مناسب برای آن، پیشنهاد شرکت مخابرات ایران در مورد تعرفه مکالمه تلفن‌های ثابت و همراه را بررسی و تغییرات تعرفه‌ها را تصویب کرد.
در مجمع عمومی ایران خودرو اعلام شد
عرضه محصولات جدید ایران خودرو با همکاری شرکت چینی
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت ایران خودرو امروز در محل سالن کنفرانس شرکت ساپکو برگزار شد.
واردات رسمی خودروهای کم‌مصرف بدون تعرفه آغاز شد/ مذاکره وزارت صنعت با واردکنندگان رسمی خودرو
مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت از مذاکره این وزارتخانه با واردکنندگان رسمی خودرو به منظور واردات خودروهای کم‌مصرف خبرداد و گفت: براساس آمارها، برخی واردکنندگان برندهای مطرح، اقدام به واردات خودروهای کم مصرف بدون تعرفه کرده‌اند و به زودی در خیابان‌های پایتخت، این خودروها تردد خواهند کرد.
افزایش ناگهانی 500 هزارنفری جمعیت غیرفعال/ 12 میلیون مرد کار نمی‌کنند!
12 میلیون مرد در بهار امسال هیچگونه نقشی در اقتصاد کشور نداشتند و در آمارها نه شاغل و نه بیکار محسوب می‌شوند و در گروه مصرف‌کنندگان جامعه قرار دارند. در همین حال، از سال گذشته تا پایان بهار امسال، بر جمعیت غیرفعال کشور 500 هزار نفر افزوده شده است.
مدیر امور بین‌الملل شرکت نفت:
شرکت نفت گزارش دیوان محاسبات درباره عدم وصول ۴.۱ میلیارد دلار از امارات را رد کرد
شرکت ملی نفت ایران گزارش دیوان محاسبات کشور مبنی بر عدم وصول ۴.۱ میلیارد دلار نفت خام فروخته شده به یک شرکت اماراتی را رد کرد.
تعلیق شماری از تحریم های ایران توسط اتحادیه اروپا
تحلیل ولایتی از سه چالش اصلی مذاکرات هسته ای
علی اکبر ولایتی پزشکی است که بیش از حرفه اصلی خود، به عنوان یک سیاستمدار شناخته می شود. او حالا و پس از چرخش فضای سیاسی کشور، آبان ماه سال گذشته با حکمی از طرف اکبر هاشمی رفسنجانی، به ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب شد؛ جایگاهی که پیش از او حسن روحانی، آن را برعهده داشت.
20 تسهيلات گمركي و حمايتي براي رشد صادرات، اقتصاد مقاومتي و خروج از ركود تورمي
اين بسته حمايتي شامل 20 نوع تسهيلات گمركي است كه در راستاي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي براي واحدهاي توليدي و حمايت ويژه از صادرات در نظر گرفته شده است .
فراخوان شرکت عمران پردیس در خصوص تبدیل مسکن ۹۹ ساله به ملکی
متقاضیان مسکن مهر فرم نظرسنجی تغییر پروژه را تکمیل کنند
شرکت عمران پردیس در اطلاعیه‌ای از متقاضیان مسکن مهر خواست نسبت به تکمیل فرم نظرسنجی تغییر پروژه از ۹۹ ساله به خودمالکی تا ۱۰ مرداد سال‌جاری اقدام کنند، در غیر اینصورت سیستم به‌صورت پیش فرض حداکثر آرا را برای متقاضی در نظر خواهد گرفت.
عضو کمیسیون انرژی مجلس:
زنگنه از دولتهای گذشته بابت ارتقاء کیفیت بنزین تشکر کرد
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر نفت از اقدامات صورت گرفته در زمینه ارتقاء کیفیت بنزین و فرآورده های نفتی توسط دولتهای گذشته تشکر کرد.
در خرداد ماه 93 اعلام شد؛
پارس تندر، جك 5J ليفان 60X ,سايپا 131X،كيفي ترين خودروها در سال 93
ارزشيابي كيفي خودروها در خرداد ماه 1393 در حالي انجام شد كه خودروهاي سايپا131X، پارس تندر، جك5J و ليفان60X در دسته قيمتي خود، كمترين نمره منفي را دريافت كردند و به عنوان كيفي ترين خودروهاي گروه خود شناخته شدند.
حیدر مستخدمین حسینی:
بسته خروج از رکود بانک محور است
یک کارشناس اقتصادی گفت: برنامه های اعلام شده از سوی دولت در بسته خروج از رکود عمدتاً بانک محور است درحالی که دولت باید در کنار نظام بانکی از بازار سرمایه نیز برای تامین مالی استفاده کند.
گفتگوی مشروح با فاضلی؛
ماجرای انتخاب دلالان بازار کالاهای اساسی توسط دولت, فهرست دلالان به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رفت
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه نمی توان کتمان کرد که حلاوت و شیرینی واسطه‌گری غیرمفید آنقدر در اقتصاد ایران زیاد بود که تولید را تعطیل کرده است، گفت: دلالان کالاهای اساسی شناسایی و به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معرفی شده اند.
جزئیات مذاکره کارگران با ربیعی؛
احتمال بازگشت بُن نقدی به فیش‌های حقوق/ واکنش وزیر کار به گلایه کارگران
رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار از برگزاری نشست با وزیر کار و مذاکره درباره عملکرد کارگروه و همچنین طرح برخی گلایه ها از علی ربیعی خبر داد و گفت: زمینه بازگشت بن نقدی به فیش‌های حقوقی کارگران و از سرگیری دریافت حق بیمه آن، فراهم شده است.
در آستانه دور جدید سفرهای تابستانی؛
اعلام جزئیات واریز سهمیه‌های بنزین/ کدام خودروها سهمیه بنزین نمی‌گیرند؟
همزمان با آغاز شمارش معکوس برای آغاز سفرهای تابستانی مردم پس از پایان ماه مبارک رمضان، دومین سهمیه بنزین خودروهای عمومی و شخصی‌ها ساعت 24 امشب به کارت‌های هوشمند سوخت واریز می‌شود.
معاون آخوندی اعلام کرد:
قیمت مسکن در رمضان هم ارزان شد/ پیش‌بینی بازار در مرداد و شهریور
معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام آخرین وضعیت بازار مسکن، از کاهش قیمت مسکن در ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: ممکن است در ماه‌های آینده بازار با تحرک بیشتری روبرو شود اما معتقدم که تغییر قیمت‌ها در بخش مسکن، بیش از تورم سالیانه نخواهد بود.
زندگی روی خط فقر
بررسی درآمدها و هزینه های زندگی در شهرهای بزرگ و روستاها
بررسی آمار هزینه ها و درآمدهای خانوارهای شهری نشان می دهد که میزان درآمد خانوارها آنها را از زیرخط فقر که تا سال 91 و با تورم 40 درصدی رخ داده بود به مرز خط فقر کشانده است.
رتبه نخست بانک ملت در جذب سپرده های شبکه بانکی
محمد رضا ساروخانی: ارزش سهام بانک ملت ۷.۵ برابر شد
محمد رضا ساروخانی در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این بانک که با حضور بیش از ۹۵ درصد سهامداران برگزار شد، افزود: بازده سهام بانک ملت در سال گذشته ۱۷۰.۲ درصد بوده در حالی که بورس در این سال ۱۰۸ درصد بازدهی داشته است
مدیر عامل ایران خودرو:
فرمول شورای رقابت بازنگری نمی‌شود، به گزارش تحقیق‌وتفحص ۱۰روز دیگر پاسخ می‌دهیم
مدیر عامل ایران خودرو با اعلام اینکه قرار بر بازنگری فرمول قیمت گذاری خودرو نیست، گفت: ظرف ۱۰ روز آینده توضیحات خود را درباره گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان منتشر می کنیم.
اکبر ترکان مشاور رییس جمهور خبرداد:
تاکید رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی بر فروش شرکت ها و دارایی بانک ها
پس از کش و قوس های فراوان در خصوص غیر قانونی بودن شرکت داری و سهام داری بانکها و اعلام نظر کارشناسان در مورد شرط و شروط های شرکت داری بانک ها،و اعلام نظر صریح بانک مرکزی و رییس کل آن در این خصوص،در جلسه اخیر مدیران عامل بانک ها با رییس جمهور،دکتر روحانی موضع رسمی دولت را در این زمینه اعلام كرده و شدیداً از عدم اجرای ممنوعیت شرکت داری طبق قانون پولی و بانکی و بانکداری بدون ربا گله کرده و دستور اکید برای واگذاری تمام شرکت ها و دارایی زیرمجموعه بانک ها را صادر کرده است
رونمایی از سه محصول جدید کیا در سبد محصولات اطلس خودرو
آغاز فروش مدل های ریو و سراتو کوپ در ایران+تصاویر
شرکت اطلس خودرو نماینده رسمی کیا موتورز، به تازگی نوید ورود سه محصول جدید این شرکت به بازار ایران را داده است
جزئیات روش جدید ارزیابی کیفی خودروها/ نشان «باکیفیت» برای بی‌کیفیت‌ترین‌ها
در روش جدید ارزیابی کیفی خودروها توسط شرکت بازرسی کیفیت، برخی خودروها بدون وجود رقیب، تنها با خودشان مقایسه کیفی می‌شوند و با وجود کسب سومین نمره منفی کیفیت در بین خودروها، در نهایت عنوان کیفی‌ترین خودروی گروه به آنها تعلق می‌گیرد.
مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد
۱۶ آسیب خصوصی‌سازی در کشور
مرکز پژوهش های مجلس، روند خصوصی سازی در ایران را مورد آسیب شناسی قرار داد که تعیین فرصت زمانی کوتاه برای واگذاری‌ها بدون توجه به ظرفیت‌های اقتصاد ملی و تعداد زیاد شرکت ها برای واگذاری از جمله این آسیب‌هاست.
انتشار جدول تاثير عوامل غيركارخانه اي بر قيمت خودرو:
سهم 3.94 درصدي ايران خودرو از افزايش قيمت‌ خودرو
گروه صنعتي ايران خودرو جدول جزئيات افزايش قيمت محصولات خود را منتشر كرده كه براساس آن مشخص مي شود افزايش قيمت نهايي محصولات اين شركت در بخش بهاي كارخانه اي تنها 3.94 درصد به صورت ميانگين بوده است.
لاریجانی خبر داد:
ارسال گزارش تحقیق و تفحص خودروسازی به قوه قضاییه
علی لاریجانی پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از صنایع خودروساز کشور از ارسال این گزارش و زمائم آن به قوه قضاییه خبر داد.
نظرسنجی
به نظر شما خدمات کدام یک از بانکهای خصوصی بهتر است؟
پارسیان
پاسارگاد
گردشگری
انصار
اقتصاد نوین
ایران زمین
دی
حکمت ایرانیان
سامان
سرمایه
سینا
آینده
قوامین
شهر
کارآفرین
خبر گزاری ها