تهران :
كمينه:۱۰°
بیشینه:۱۷°
به‌روز شده در: ۱۰ آبان ۱۳۹۳ - ۰۲:۰۰
فرآور
5100 4915
كنيلو
2955 2969
وآذر
3000 3005
غدام
9812 9435
وسپه
2570 2550
غدشت
11629 12113
خزاميا
1372 1320
وتوصا
2043 1967
وايران
2259 2173
تكنو
1749 1691
رتكو
13400 13000
ثمسكن
1681 1720
سخاش
7345 7063
سفانو
6195 6125
ساراب
2295 2278
فخاس
6756 7037
خپويش
22398 21537
كاما
9429 9432
زمگسا
33483 32196
ثشرق
1982 2001
غمهرا
9950 9753
وملت
704 677
سشمال
2967 3025
وپخش
16400 16263
ورنا
1227 1180
وخارزم
1487 1450
شاراك
7356 7334
دزهراوي
48447 50465
كطبس
4067 4070
پارسيان
2561 2463
وپاسار
1677 1640
كپارس
8520 8587
پسهند
7734 7767
رمپنا2
7450 7282
وسكاب
1258 1240
كهرام
2381 2290
دسينا
13900 14112
شپاكسا
5050 4972
شپترو
3770 3625
وبيمه
1537 1478
سرود
4734 4931
داسوه
13301 13624
خريخت
3270 3338
ملت
2194 2110
وبشهر
3310 3285
شنفت
11800 11952
قهكمت
3100 3171
پرديس
1170 1125
قزوين
3510 3631
سكرما
9610 9581
سفارس
2506 2509
تمحركه
2120 2108
ساروم
6301 6434
حپترو
3180 3128
كخاك
12590 12419
شاملا
12537 12055
غبهنوش
8741 8810
خمهر
2500 2515
وتوسم
3349 3360
ثاخت
1733 1703
خنصير
5000 4878
كچاد
4571 4629
وبهمن
1633 1633
دفرا
8250 8382
غپينو
5812 5752
خكمك
2094 2090
تايرا
4700 4462
دكيمي
7325 7382
بنيرو
5815 5630
غشهد
2228 2272
كسرام
6997 6879
شپديس
15850 15508
فاراك
5865 6086
وليز
2410 2352
مشير9412
100 100
بموتو
7170 7270
وپست
1430 1418
ثاژن
8455 8170
درازك
25692 26736
حتوكا
2930 2936
غگل
20610 19818
بكام
1981 1905
تاپيكو
2740 2776
شبهرن
12200 11742
كروي
2270 2272
رايان512
100 100
اخابر
2664 2689
ختراك
2405 2313
ولغدر
2253 2167
دكوثر
5703 5484
پارسان
7379 7485
سكارون
6611 6515
كفرا
15532 14935
مرقام
3300 3281
چافست
15580 15590
كترام
3028 2912
چكاوه
27396 28537
غالبر
1973 1898
كساوه
11000 11255
فارس
12674 12860
فلامي
3290 3340
ونيكي
1981 2000
وساخت
4110 4224
مساپا955
100 100
ديرانح
5242 6000
وغدير
3457 3490
خبهمن
1822 1752
سشرق
2058 2059
سدور
14055 14640
شكربن
3544 3420
ركيش
5342 5360
خفنر
3441 3584
وبصادر
879 846
كساپا
3122 3002
وبوعلي
2302 2291
غسالم
3132 3262
حفاري
6179 5942
فخوز
6563 6673
كسعدي
4725 4544
دلقما
4209 4170
تيپيكو
5190 5199
شمواد
3685 3544
نمرينو
11100 11088
قشرين
6645 6921
لبوتان
3146 3149
تكمبا
916 881
وغديرح
2419 2423
فجام
15649 15116
ستران
3824 3858
ثفارس
5545 5332
شسينا
12100 12006
غگرجي
9312 8954
خوساز
2531 2523
شپلي
1234 1187
كحافظ
4001 4082
سبهان
34700 35527
كلوند
2411 2468
خزر
1785 1738
ثنوسا
5850 5625
وپارس
2790 2738
دجابر
8400 8425
واتي
4560 4385
دشيمي
7842 8167
خچرخش
2486 2391
ونفت
2830 2859
غپاك
6240 6278
قنقش
10389 10050
دتماد
18458 18141
فاما
6105 5871
غاذر
4751 4569
فملي
2903 2792
سپاها
1720 1738
كگل
5730 5743
شيران
8669 8506
قشكر
1935 1907
وصندوق
3816 3961
خمحركهح
1316 1219
وساپا
1152 1108
قشهد
9301 9607
شپمچا
21158 22039
كرماشا
7215 7209
فاذر
2779 2829
شيراز
7700 7830
شلعاب
3570 3436
خمحركه
2678 2583
صكاوه706
100 100
قصفها
4664 4829
رانفور
10300 10480
شدوص
3677 3663
فولاژ
3364 3333
رتاپ
8600 8499
سفار
10000 7355
سهگمت
5000 4987
وملي
5300 5261
پتاير
4901 4713
خاذين
2485 2434
غبشهر
6945 6678
تپمپي
4683 4503
كبافق
4390 4304
قمرو
4360 4355
كچادح
3380 3342
دسبحا
6400 6534
شفارس
6688 6966
شگل
12125 11836
آكنتور
11057 10909
غچين
19647 20465
خساپا
1310 1260
قثابت
1641 1663
وسينا
1896 1824
ولساپا
2481 2386
خرينگ
2740 2701
فولاد
2610 2645
بترانس
4630 4646
وصنا
2405 2394
وتوكا
4270 4292
ونوين
2593 2494
بسويچ
4000 3985
خعتبار
1974 1935
وكار
2393 2301
وبانك
5030 5034
دانا
1563 1503
فلوله
1740 1765
خگستر
3966 3814
شسپا
14650 14596
كاذر
7005 6737
وغدير2
3450 3490
وانصار
2587 2488
شتهران
15007 14430
دامين
5201 5001
ختور
6011 5900
كمنگنز
6092 5858
آسيا
1290 1241
خكاوه
814 783
سغرب
5271 5290
واميد
2739 2753
غمارگ
3600 3533
چكارن
5489 5278
فروس
3070 3075
وتوشه
3961 3947
لسرما
3080 3188
دفارا
11145 11350
كخاكح
8950 8803
قلرست
27472 28254
كرازي
5439 5433
خموتور
2657 2555
وصنعت
2366 2365
كپشير
7793 7494
پلاسك
1360 1343
فنوال
5689 5636
ومعادن
2890 2832
ونيروح
433 459
خكار
5102 4981
وپترو
2279 2282
ثاباد
2704 2600
غشاذر
1415 1384
دالبر
11140 11049
سقاين
35900 34624
شپارس
4725 4544
دابور
20344 19931
غشصفا
7739 7472
شكلر
5612 5397
تكشا
7600 7632
كگاز
6560 6558
ونيرو
1420 1409
پاكشو
8394 8455
لابسا
5070 5100
قنيشا
5500 5606
ثشاهد
1418 1405
پاسا
14900 14505
خشرق
2150 2119
وتجارت
1006 1002
چفيبر
4694 4514
شفن
29500 29575
سكرد
3802 3865
لخزر
8289 8051
خودرو
3049 2947
ددام
9500 9323
ثامان
1767 1763
فاسمين
3808 3839
فباهنر
2501 2447
قپيرا
5250 5297
رمپنا
7450 7282
كهمدا
8531 8670
سخزر
5321 5454
شخاركح
18000 17783
كماسه
8691 8357
شفارا
10999 10797
دارو
7860 7993
وتوس
3215 3348
صنوين
11240 11260
فپنتا
13429 12913
همراه
30550 30733
ديران
6760 6716
بشهاب
16290 16176
بكاب
12689 12201
البرز
1286 1237
ختوقا
3760 3629
دپارس
35922 36380
شخارك
19600 19581
ولصنم
2280 2233
عنوان شاخص
مقدار
بیشترین
کمترین
درصد
شاخص كل
۷۴۱۵۱
۷۴۲۶۱.۱
۷۴۰۲۸.۸
۰.۲۵
شاخص 30 شركت بزرگ
۳۴۱۸
۳۴۱۹.۷
۳۴۰۷.۵
۰.۳۳
شاخص آزاد شناور
۸۴۸۳۳
۸۴۸۵۶
۸۴۴۳۳.۹
۰.۶۲
شاخص بازار اول
۵۴۸۸۲
۵۴۹۳۵.۲
۵۴۶۹۶.۳
۰.۴۳
شاخص بازار دوم
۱۴۴۱۵۵
۱۴۴۶۲۱.۸
۱۴۴۱۵۵.۲
-۰.۱۹
شاخص صنعت
۶۲۴۴۷
۶۲۵۸۰.۷
۶۲۴۳۲.۵
۰.۰۲
واگذاری بانك هاي بزرگ كشور، شرط رشد رقابت و کارایی
تحقيقات پژوهشكده پولي و بانكي در سال های 91 -1375 نشان می دهد؛
واگذاری بانك هاي بزرگ كشور، شرط رشد رقابت و کارایی
سهم اين 5 بانك بزرگ ملی، ملت، مسکن، صادرات و تجارت ازتسهيلات غيرجاري يا مطالبات معوق بانك ها معادل 51 درصد كل تسهيلات غير جاري بانك هاي كشور در سال 91 بوده است كه ضرورت توجه به مديريت ريسك اعتباري را افزايش داده است.
تحريم بانك مركزي، صادرات نفت را به كمتر از 1 ميليون بشكه كاهش داد
بهمني: 200 هزار شعبه بانكي بايد مرتبط باشند
تحريم بانك مركزي، صادرات نفت را به كمتر از 1 ميليون بشكه كاهش داد
رئیس سابق بانک مرکزی ایران در نخستین همایش ملی آینده پژوهی در صنعت بانکداری در مشهد گفت: در آذر ماه سال 89 رشد اقتصادی ایران حدود مثبت 5 بود اما در این سال‌ها با تحریم بانک مرکزی به یک باره صادرات نفت کاهش یافت به گونه‌ای که از صادرات بیش از 2 میلیون بشکه نفت به کمتر از یک میلیون بشکه رسیدیم و 50 درصد كاهش صادرات نفت داشتيم
بیانیه فدرال رزرو آمریکا و واکنش بازارها
بهبود چشم انداز بازار کار آمریکا
بیانیه فدرال رزرو آمریکا و واکنش بازارها
فدرال رزرو آمریکا به برنامه ماهیانه خرید اوراق قرضه خود پایان داد که نشان دهنده اعتماد بانک مرکزی آمریکا به چشم اندازی اقتصادی این کشور است.
تحقيقات پژوهشكده پولي و بانكي در سال های 91 -1375 نشان می دهد؛
واگذاری بانك هاي بزرگ كشور، شرط رشد رقابت و کارایی
سهم اين 5 بانك بزرگ ملی، ملت، مسکن، صادرات و تجارت ازتسهيلات غيرجاري يا مطالبات معوق بانك ها معادل 51 درصد كل تسهيلات غير جاري بانك هاي كشور در سال 91 بوده است كه ضرورت توجه به مديريت ريسك اعتباري را افزايش داده است.
گزارش
چالش رشد پايدار در سال‌هاي 93 و 94
فرهاد نيلي روندهاي اقتصاد كلان را تشريح كرد
چالش رشد پايدار در سال‌هاي 93 و 94
تعهد برنامه پنجم؛ نرخ رشد 8درصد و نرخ بيكاري 7درصد
نرخ رشد 8درصدي نيازمند اعتبار 200ماه يارانه
تعهد برنامه پنجم؛ نرخ رشد 8درصد و نرخ بيكاري 7درصد
كنجاله سويا در قاب معاملات آتي
محصول مهم بورس‌هاي كالايي دنيا در راه بازار مشتقه بورس كالا است
كنجاله سويا در قاب معاملات آتي
88درصد شاغلان در صنعت، زيرديپلم و ديپلم هستند
بخش صنعت خالي از نيروهاي دانشگاهي
88درصد شاغلان در صنعت، زيرديپلم و ديپلم هستند
زمان وعده احياي سازمان مديريت پايان يافت
احياي سازمان مديريت تنها با تعويض تابلو!
زمان وعده احياي سازمان مديريت پايان يافت
گفتگو
هشدار نگهبان صندوق توسعه ملي: مجلس حافظ صندوق توسعه ملي باشد
گفت وگو با صفدرحسيني رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي
هشدار نگهبان صندوق توسعه ملي: مجلس حافظ صندوق توسعه ملي باشد
چشم‌انداز تامين مالي در اقتصاد ايران
رييس کل بانک مرکزي ترسيم کرد
چشم‌انداز تامين مالي در اقتصاد ايران
جنگ عراق ادامه جنگ نيابتي عربستان و قطر در سوريه است
گفت وگو با دکتر صالح صدقیان مدیر مرکز عربی مطالعات ایران:
جنگ عراق ادامه جنگ نيابتي عربستان و قطر در سوريه است
ايران به جاي خاورميانه، خود را در مجموعه كشورهاي آسياي جنوب غربي تعريف كند
مصاحبه با عباس ملكي، معاون پژوهشي مركز مطالعات استراتژيك
ايران به جاي خاورميانه، خود را در مجموعه كشورهاي آسياي جنوب غربي تعريف كند
گوناگون
اكونوميست : مبارزه عليه ابولا
كاهش قيمت نفت هم درد و هم درمان
اكونوميست : مبارزه عليه ابولا
آگاهی از اصالت قطعات خودرو با ارسال پیامک به سامانه 50001813
در جهت جلب رضایت مشتریان گروه سایپا فراهم شد:
آگاهی از اصالت قطعات خودرو با ارسال پیامک به سامانه 50001813
زنجان؛ سرزمين گنبدهاي فيروزه‌اي
گذري بر جاذبه‌هاي گردشگري ايران
زنجان؛ سرزمين گنبدهاي فيروزه‌اي
روزانه ۶۶۸ میلیون دلار بر ثروت ۸۵ فرد ثروتمند جهان افزوده می شود
شمار ثروتمندان جهان دو برابر شده است
موسسه آکسفام در لندن با انتشار گزارشی از افزایش نابرابری های اقتصادی انتقاد و اعلام کرد از زمان بحران اقتصادی شمار ثروتمندان در سراسر جهان دو برابر شده است.
صندوق بين‌المللي پول هشدار داد
لزوم اصلاح سياست‌هاي اقتصادي در خاورميانه به دنبال سقوط قيمت نفت
صندوق بين‌المللي پول در هشداري به كشورهاي خاورميانه خواستار تغيير در سياست‌هاي اقتصادي آنها شد و پيش‌بيني كرد، عربستان به عنوان بزرگ‌ترين توليد‌كننده نفت منطقه در سال جاري با كسري بودجه مواجه خواهد شد.
رييس سازمان خصوصي‌سازي مطرح کرد:
شركت‌هاي قابل واگذاري مشتري ندارند
يكي از موضوعات مهم در حاشيه نمايشگاه بانك، بيمه و بورس در جزيره كيش، اسامي شركت‌هاي آماده واگذاري است كه توسط سازمان خصوصي‌سازي در ماه‌هاي پيش رو عرضه خواهد شد و دركنار سهام شركت‌هاي بورسي، بانك و بيمه‌ها كه تاكنون واگذار شده ، تعدادي ديگر از شركت‌ها نيز آماده واگذاري شده است.
بانک جهانی اعلام کرد
وام گرفتن در ایران سخت‌ است
بانک جهانی در جدید‌ترین گزارش خود در مورد سهولت فعالیت‌های اقتصادی در ایران، از صعود ۲ پله‌ای و رتبه ۱۳۰ ایران در جهان خبر داد.بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به « گزارش فضای کسب و کار 2015» به بررسی سهولت فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسب و کار 189 کشور جهان پرداخته است.
به انتخاب هیات داوران دهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی
مدیرعامل بانک صادرات ایران مدیر ارشد ارتباط گستر شد
در دهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی که با حضور جمع کثیری از مدیران روابط عمومی های سازمان و نهادها، اساتید دانشگاه، صاحب نظران و کارشناسان برگزار گردید ، مهندس پیشرو مدیرعامل بانک صادرات ایران به عنوان مدیر ارشد ارتباط گستر معرفی شد
وزارت نفت اصرار دارد
70 تا 75 دلار قيمت پيشنهادي براي نفت در بودجه
وزارت نفت پيشنهاد كرده كه دولت قيمت هر بشكه نفت در بودجه سال 94 را 70 تا 75 دلار تعيين كند روند نزولي قيمت نفت كه احتمال داده مي‌شود همچنان ادامه پيدا كند ضرورت كاهش قيمت نفت در بودجه را بيش از پيش كرده است.
مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش خبرداد:
ثبت نخستين بانك برون مرزي با ارايه خدمات ارزي در كيش
مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش، برگزاري نمايشگاه بورس، بانك، بيمه وسرمايه و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري را بسترمناسبي براي دستيابي به دستاوردهاي مهم اقتصادي وسرمايه‌گذاري براي كيش وكشور دانست.
رئيس انجمن واردکنندگان خودرو خبر داد؛
فرهاد احتشام زاد: انجمن واردکنندگان خودرو  آغاز به کار کرد
"انجمن وارد کنندگان خودرو"با حضور شرکتهاي فعال در عرصه واردات خودرو و به منظور استيفاي حقوق مشترک اعضا به صورت رسمي تاسيس و آغاز به کار نمود.
معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي :
بيستمين نمايشگاه مطبوعات  از 17 آبان آغاز مي‌شود
معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت كه بيستمين نمايشگاه مطبوعات، خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي خبري امسال با شعار «آزادي مسوولانه» برگزار مي‌شود. نمايشگاه مطبوعات امسال از 17 آبان در مصلا‌ي تهران كارش را آغاز مي‌كند و تا 23 آبان ادامه دارد.
جانشین معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی مطرح کرد:
جزییات جدید دستورالعمل استخدام در دستگاه های دولتی اعلام شد
استخدام های رسمی و پیمانی فقط ازطریق نشر آگهی، امتحان عمومی و اختصاصی و مصاحبه انجام می شود معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری عهده دار برگزاری آزمون استخدامی است وهر سال در دو مقطع 6 ماهه در اردیبهشت و آبان این آزمون را برگزار می کند
دکتر جهانگیری در نشست فعالان اقتصادی استان مرکزی خبر داد؛
تلاش جدی دولت برای ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد کشور
با کمک دولت و مجلس سال آینده وضعیت صنعت و معدن بهتر خواهد شد و در تلاش هستیم شرایطی فراهم کنیم تا مردم به استفاده از کالاهای داخلی افتخار کنند.
تورم زیر 20 درصد
بانک مرکزی: تورم مهر 93 معادل 19.4 درصد، نقطه به نقطه 14.6 درصد، نسبت به ماه قبل 1.4 درصد
شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در مهرماه 1393 به عدد204.8 رسيد که نسبت به ماه قبل 1.4 درصد افزايش يافت.
تیم مذاکره کننده هسته ای از خطوط قرمز نظام آگاه است
سخنگوی وزارت امورخارجه: هیچ توافقی در هیچ موضوعی نشده است
تاکنون هیچ توافقی در هیچ موضوعی نشده و تنها توافق موجود در مورد نام و عنوان توافق نهایی است که «برنامه جامع اقدام مشترک» می باشد.
در پژوهشكده پولي و بانكي بررسي شد
قيمت‌ها از دولت اطاعت نمي‌كنند
نتايج يك تحقيق در پژوهشكده پولي و بانكي نشان مي‌دهد در زماني‌كه اقتصاد ايران با نرخ تورم بالا دست به گريبان بوده، از يك سو نااطميناني افزايش پيدا كرده و در نتيجه آن فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري بيشتري از دست رفته است، از سوي ديگر در نرخ‌هاي تورم بالا، همبستگي بين قيمت‌ها افزايش مي‌يابد.
سعيد ليلاز:
مذاکره با خودروسازان جهان باید هوشیارانه باشد
سعيد ليلاز کارشناس صنعت خودرو گفت: مذاکره با خودروسازان جهان باید هوشیارانه باشدو ما بايد با تمام امكانات در جهت افزايش كيفيت، كاهش قيمت تمام شده و پاسخ اقتصاد مردمي كه قدرت خريدشان طي سالهاي 89 تا 92 کاهش یافته را بكار گيريم
مرکز آمار: تورم مهرماه درمناطق شهری 19.1 درصد
مرکز آمار ایران نرخ تورم خانوارهای شهری کشور در مهرماه سال 1393 را برابر 19.1 درصد اعلام کرد.
رشد 29 درصدی در ارزش و 46 درصدی در وزن کالاها در سال 93 نسبت به 92
تغییرات تجارت ایران با چین، هند، کره، ترکیه، امارات و سایر کشورها در شش ماهه اول سال 93
مقایسه آمار شش ماهه اول سال 93 نسبت به شش ماهه اول سال 92، نشان می دهد که تجارت ایران در این مدت با رشد 29 درصدی در ارزش و 46 درصدی در وزن کالاها مواجه شده است.
سيف: شعب ناكارآ تعطيل مي‌شوند
طيب‌نيا: دغدغه‌ما، افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي است
وزير امور اقتصادي و دارايي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي را ازجمله دغدغه‌هاي اصلي دولت عنوان كرد و گفت: افزايش سرمايه بانك‌ها در لايحه خروج از ركود دولت مد نظر قرار گرفته و در‌صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي، كمك شاياني براي ارتقاي عملكرد بانك‌ها خواهد شد. با برگزاري مجمع عمومي بانك ملي ايران، صورت‌هاي مالي سال1392 اين بانك تصويب شد.
شاهد بازتوليد فقر در جامعه هستيم
آسيب‌شناسي فقر‌آموزشي توسط سه مقام دولتي
دومين روز «همايش توسعه و عدالت آموزشي» نقطه عطف سخنراني‌هاي اين همايش بود زيرا در اين روز ربيعي وزير تعاون، آخوندي وزير راه و شهرسازي و مسعود نيلي مشاور ارشد اقتصادي رييس‌جمهور در سومين پنل تخصصي به ايراد سخن پرداختند.
سیف:عملکرد همکاران نظام بانکی مثبت بوده است
نقش چشمگیر نظام بانکی در دستاوردهای درخشان اقتصادی اخیر
ولی اله سیف که همراه هیات دولت به زنجان سفر کرده بود، با بیان این مطلب گفت: بانک مرکزی و نظام بانکی در این دستاوردها سهم بسزایی داشته اند و دولت و بخش اقتصادی به عنوان یکی از شاخص ترین عملکردها، به آن افتخار می کنند تلاطم های بازار ارز و تورم شتابنده در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، اکنون دیگر رخت بر بسته و نرخ متوسط ارز در یکسال گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل، حدود 7.5 درصد کاهش پیدا کرده است
تحقيق پژوهشكده پولي و بانكي در سال های 91 -1375 نشان می دهد؛
واگذاری بانک های دولتی؛ شرط ایجاد رقابت و کارایی
نتایج مطالعات انجام شده در مورد عملکرد و ساختار مالی بانک های بزرگ و کوچک کشور نشان می دهد که درجه رقابت پذيري در بانك هاي بزرگ بيشتر از بانك هاي كوچك است و بانك هاي خصوصي نيز درمقايسه با بانك هاي دولتي از درجه رقابت پذيري بيشتري برخوردار هستند.
مدیرعامل سایپا خبرداد:
عرضه 13 محصول جدید تا سال 95
مدیرعامل سایپا از عرضه 13 محصول جدید تا سال 95 خبردادو گفت: کلیه محصولات در سال جدید با استاندارد یورو 4 تولید شده و استاندارد یورو 5 را در دستور کار سال آینده خواهیم داشت.
«اقتصاد ايران»آماده جذب سرمايه‌گذاري
سرمايه‌گذاران خارجي آماده ورود به بازار ايران
در روزهايي كه ماراتن مذاكرات هسته‌يي ايران با غرب به موعد نهايي خود نزديك مي‌شود، بد نيست چشم‌اندازي از برنامه‌هاي«اقتصادي»كشورمان براي عبور از اين دوران گذار انديشيده شود.
رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور خبرداد:
جایگزینی تیبا، پراید 131 و وانت به جای خودروهای فرسوده
رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور گفت: تا کنون 170 هزار خودرو از چرخه ترافیکی کشور خارج شده که از این میزان 134 هزار دستگاه اسقاط و 36 هزار دستگاه دیگر در فرایند اسقاط شدن قرار دارند.
رییس مرکز تجارت جهانی ایران ضمن انتقاد از مدیریت بانکی:
اغلب مدیران بانک‌ها استاندارد جدیدی برای خود خلق کرده‌اند
رییس مرکز تجارت جهانی ایران ضمن انتقاد از عملکرد نادرست مدیران غالب بانک ها و مؤسسات اعتباری، گفت: اغلب مدیران بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری استاندارد جدید مدیریتی را برای خود خلق کرده و در آن قالب کار می کنند که اگر با ذره‌بین دور تا دور دنیا را بگردیم نمونه آن را نمی توانیم پیدا کنیم.
چه باید کرد که با پایین آمدن قیمت جهانی نفت دچار کسری بودجه نشویم
کاهش قیمت نفت، کسری بودجه و رواج تحلیل‌های ضدنفتی؛ نفت واقعاً نکبت است یا عامل توسعه؟
نفت یک امتیاز است و نه یک نقیصه، کشوری مثل نوروژ آن را صرف خدمات رفاهی خود می‌کند و با آن برای نسل‌های آتی سرمایه‌گذاری می‌کند و از لحاظ سیاسی هم یک کشور پیشرفته به حساب می‌آید. کشوری هم مثل عربستان آن را به حساب‌های شاه‌زاده‌های خود واریز می‌کند تا با آن لامبورگینی بخرند یا برای داعش و جبهه‌ی النصره سلاح بفرستند
مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا:
با استقرار دولت تدبیر و امید فضای کسب و کار بهتر شده است
مدیر عامل گروه خودروسازی فرآیند خودروساز شدن یک شرکت و رسیدن به تکامل در این مسیر را درطی 6 مرحله دانست که خودروساز پس از گذراندن این مراحل می تواند به تولید ناب برسد.
پيشنهاد ايجاد بانك بين‌المللي در مناطق آزاد
خروج غيرتورمي از ركود با توسعه بانكداري بين‌المللي و رونق بورس تحقق مي‌يابد
معاون برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي اعلام كرد كه ايجاد بانك بين‌المللي در مناطق آزاد دردستور كار شوراي پول و اعتبار قرار گرفته است
مديرعامل شركت كشتيراني خبر داد
بدعهدی خودروسازان و دپوي كانتينرهاي خالي ايران در ونزوئلا
مديرعامل شركت كشتيراني با بيان اينكه براي برقراري خطوط منظم كشتيراني با اروپا هنوز مشكل داريم و امكانات اين خطوط به خاوردور منتقل شده گفت: پيش از اين خطوط منظم كشتيراني در ونزوئلا ايجاد شد ولي اكنون كانتينرهاي ايران در آنجا خالي است.
با ابتکار چین
رقیب بانک جهانی رسما آغاز به کار کرد
بانک سرمایه گذاری های زیرساختی آسیایی که از آن به عنوان رقیب بانک جهانی یاد می شود با سرمایه اولیه ۵۰ میلیارد دلاری آغاز به کار کرد.
جهانبخش سنجابی:
سهم 17.5 درصدی کالاهای ایرانی از بازار عراق، تدوین سند توسعه گردشگری ایران و عراق
جهانبخش سنجابی شیرازی دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق از سهم 17.5 درصدی کالاهای ایرانی در بازار عراق و تدوین سند توسعه گردشگری ایران و عراق خبر داد.
بندر شهیدرجایی به دنبال جذب 10 هزار میلیارد ریال سرمایه بخش خصوصی
رییس اداره منطقه ویژه، بازاریابی و سرمایه گذاری اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: جذب بیش از 10 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی تا پایان امسال، برای بندر تجاری شهیدرجایی هدف گذاری شده است.
چهلم دکتر ناصر کاتوزیان در برج میلاد روز شنبه از ساعت  3.30 تا 5.30 عصر
گرامیداشت چهلمین روز درگذشت دکتر امیر ناصر کاتوزیان در برج میلاد برگزار می‌شود.
مقایسه نسبت مطالبات معوق به تسهیلات و توان تسهیلات دهی بانک ها در سال 93
وضعیت مطالبات معوق و توان تسهیلات دهی بانک های خصوصی شده و تخصصی بهتر از بانک های تجاری دولتی و خصوصی
دو گروه بانک های تخصصی دولتی و بانک های تازه خصوصی شده با علامت مثبت 4 و مثبت 3 و دو گروه بانک های تجاری دولتی و بانک های خصوصی با علامت منفی 5 و منفی 2 مواجه بوده اند.
گزارش پلاتس از عملکرد دومارژری در شرکت توتال
صنعت نفت جهان در غم از دست دادن
کریستوف دومارژری رییس متوفی شرکت نفتی توتال که در سانحه هوایی در مسکو جان خود را از دست داد، یکی از مقامات برجسته شرکت توتال بود و قصد داشت این شرکت را به تولید روزانه سه میلیون بشکه نفت برساند.
حرکت در جهت بانکداری نه بنگاه داری
بانک های تازه خصوصی شده موفق تر از سایر بانک ها در کاهش نسبت مطالبات معوق به تسهیلات
بانک های تازه خصوصی شده از جمله بانک صادرات در کاهش نسبت مطالبات معوق و غیر جاری به تسهیلات اعطایی، موفق تر از سایر بانک های کشور عمل کرده اند و آمارها نشان می دهد که عملکرد بانک های تازه خصوصی شده از جمله بانک صادرات نسبت به میانگین کل بانک ها، بانک های خصوصی و بانک های تجاری، از شرایط بهتری برخوردار بوده است.
مدیرعامل منطقه آزاد کیش اعلام کرد:
توسعه ظرفیت‌های تجارت بین‌الملل جزیره کیش برای ورود به عرصه رقابت جهانی
مونسان بیان کرد: توسعه ظرفیت‌های تجارت بین‌الملل و توسعه زیرساخت‌ها و همکاری‌های نزدیک با شرکا در جزیره کیش می‌تواند به عنوان دروازه‌ای برای ورود به عرصه رقابت جهانی باشد.
رییس دفتر رییس جمهوری:
برای پیشبرد سرمایه گذاری در استان‌ها از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد
توقع این است که آنچه را دولت در سطح کلان دنبال می‌کند با‌‌ همان شفافیت هماهنگی و جدیت از سوی مقامات استانی در معرض دید و توجه سرمایه گذاران قرار بگیرد و ما نیز در نهاد ریاست جمهوری موضوع مهم سرمایه گذاری در استان‌ها را پیگیری و برای پیشبرد آن‌ها از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
مدیر عامل یک شرکت نفتی فرانسوی،  عمو سیبیل توتال، درگذشت
کارشناسان معتقدند که با وجود حمایت دومارژری از روابط با ایران و توسعه صنعت نفت ایران، که در زمان تحریم ها و به خصوص بعد از پیروزی آقای روحانی، خواستار کاهش تحریم ها علیه ایران و توسعه روابط تجاری وصنعتی با ایران بوده است، به نظر می رسد که بعد از درگذشت وی، نیز شرکت توتال همچنان از طرفداران ایجاد رابطه با صنعت نفت ایران باقی بماند و رابطه خود با ایران را حفظ و گسترش دهد.
هدف از دريافت تسهيلات بانكي در شش ماه اول سال 93 نشان مي‌دهد؛
تنها 6 درصد تسهيلات بانك‌ها صرف امور توسعه‌يي شده است
از ميزان 146 هزار و 332 ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده معادل 8 هزار و 911 ميليارد تومان يعني 6.1 درصد براي توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي، و 15 هزار و 941 ميليارد تومان يعني 10.9 درصد براي ايجاد واحدهاي جديد اختصاص يافته است.
در همايش كانون دانش آموختگان اقتصاد مطرح شد؛
ضرورت خروج از ركود مسكن براي خروج اقتصاد از ركود تورمي
راي ورود به بازار مسكن و خريد و فروش واحدهاي نوساز در سال نياز به سرمايه اي بالغ بر 120هزار ميليارد تومان است. اين در حاليست در صورت اجرايي شدن برنامه دولت براي پرداخت 80 ميليون وام خريد مسكن، سرمايه تشكيل شده هفت هزار ميليارد تومان است. اين تفاوت نشان مي دهد، تحرك بخش مسكن نياز به سرمايه زيادي در اين بخش است.
با صدور پیامی به محضر رهبر معظم انقلاب
وزیر نفت، رحلت آیت الله مهدوی کنی را تسلیت گفت
وزیر نفت در پیامی، رحلت عالم بزرگوار حضرت آیت الله مهدوی کنی را به محضر مبارک مقام معظم رهبری تسلیت گفت.
م . ميرمسعودي – كارشناس نفت
پرونده بنزین بسته شد، از نگران كردن مردم دست بردارید، تولید بنزین باید از طریق پالایشگاه ها انجام شود نه پتروشیمی ها
توقف توليد بنزين در پتروشيمي ها به معني فراموشي توليد ملي نيست، بلكه جلوگيري از انحراف در شرايط رفع اضطرار است که تاحد زیادی رفع شده، خودكفا شدن در به ثمر رساندن پالايشگاههاي جديد و بويژه ستاره خليج فارس است .........
ولي الله سيف مطرح كرد
تصميم ۵ساله شدن رياست بانك مركزي قطعي است
رييس‌كل بانك مركزي با تاييد خبر تسنيم مبني بر ۵ساله شدن مدت فعاليت رياست اين بانك و صدور حكم ازسوي رييس‌جمهور گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام تا يكي، دو جلسه آينده درباره عزل و نصب و پذيرش استعفاي رييس‌كل بانك مركزي به اجماع مي‌رسد.
نقش تقویت دولت الکترونیک در توسعه و پیشرفت کشور
مشارکت بانکها در برنامه ششم توسعه
نخستین همایش تخصصی بانکها و شرکتهای فناوری اطلاعات با رویکرد برنامه ششم توسعه برگزار شد.در این همایش که با حضور مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها و مدیران و کارشناسان شرکتهای بزرگ فناوری اطلاعات کشور برگزار شد
نظرسنجی
به نظر شما خدمات کدام یک از بانکهای خصوصی بهتر است؟
پارسیان
پاسارگاد
گردشگری
انصار
اقتصاد نوین
ایران زمین
دی
حکمت ایرانیان
سامان
سرمایه
سینا
آینده
قوامین
شهر
کارآفرین
خبر گزاری ها
نیازمندیها
پذيرش داوري در دپارتمان حقوق ايرانيان
دپارتمان حقوق ايرانيان با شماره ثبت 3209 مديردپارتمان: مجيد واحدي 09125877609 تلفن دفتر 88891971 – 021