تهران :
كمينه:۴°
بیشینه:۱۲°
به‌روز شده در: ۰۷ آذر ۱۳۹۳ - ۰۷:۱۵
فرآور
4637 4459
وبملت
2225 2317
كنيلو
2590 2686
وآذر
2561 2635
غدام
10911 11365
وسپه
2435 2423
غدشت
10395 10828
خزاميا
1829 1817
وتوصا
2087 2131
وايران
2520 2523
تكنو
2208 2256
حتايد
5801 5578
رتكو
13900 14236
ثمسكن
1850 1881
دلر
14971 14948
سخاش
7500 7612
سفانو
6634 6891
ساراب
2363 2287
فخاس
6678 6956
خپويش
21205 22088
كاما
9623 9253
زمگسا
30103 30246
ثشرق
2151 2193
غمهرا
10221 10239
وملت
751 769
سشمال
3090 2993
وپخش
16050 15940
ورنا
1568 1633
وخارزم
1582 1625
خمحور
2415 2487
شاراك
6849 6999
دزهراوي
53600 53084
كطبس
3840 3695
فسپا
4854 5056
پارسيان
2044 2129
وپاسار
1769 1805
كپارس
9161 9016
پسهند
7700 7920
سصفها
14500 14353
وسكاب
1239 1238
كهرام
2352 2262
دسينا
13599 14165
شپاكسا
4851 4961
شپترو
3780 3780
وبيمه
1500 1452
سرود
4810 4795
داسوه
15129 14548
خريخت
4105 3948
سصوفي
4195 4365
ملت
2190 2227
وبشهر
2656 2678
شنفت
13824 13293
قهكمت
2955 2925
خلنت
3565 3431
پرديس
1144 1156
قزوين
3318 3367
سكرما
10021 9636
سفارس
2790 2683
تمحركه
2240 2250
ساروم
7280 7295
حپترو
2990 3114
كخاك
11300 11596
شاملا
15300 15271
غبهنوش
8961 8617
خمهر
2690 2587
وتوسم
3379 3372
خنصير
4830 4996
كچاد
4092 4262
وبهمن
1736 1808
دفرا
9485 9121
خكمك
2734 2629
تايرا
5896 5670
دكيمي
8201 8050
فوكا
3339 3211
شبهرنح
11000 10488
كنور
4330 4510
بنيرو
7126 6852
غشهد
2260 2193
كسرام
7500 7287
شپديس
14277 14247
فاراك
5525 5752
وليز
2367 2459
مشير9412
100 100
بموتو
6380 6371
وپست
1399 1346
درازك
26100 26964
حتوكا
2957 3079
غگل
25554 24572
تاپيكو
2719 2785
شبهرن
12193 12057
كروي
2200 2202
رايان512
100 100
اخابر
2724 2780
ختراك
3021 2905
پكرمان
11790 11857
دكوثر
5285 5109
پارسان
7008 7059
سكارون
7066 6795
كفرا
14500 14805
مرقام
3220 3137
چافست
15250 15751
پدرخش
4735 4932
كترام
2925 2813
چكاوه
21375 21067
كساوه
12200 12382
فارس
12000 12352
فلامي
3241 3210
ونيكي
2128 2137
وساخت
5400 5318
مساپا955
100 100
ديرانح
5500 5352
خبهمن
1919 1846
سشرق
1998 1966
سدور
17617 16940
شكربن
3195 3185
ركيش
5648 5801
خفنر
3482 3627
وبصادر
892 929
كساپا
2687 2791
وبوعلي
2444 2444
غسالم
2973 3096
حفاري
5950 6100
فخوز
6400 6593
كسعدي
3799 3720
دلقما
4815 4904
سهرمز
14000 14127
تيپيكو
5001 5057
شمواد
5187 4988
قشرين
6267 6296
غگلح
44717 48605
لبوتان
3969 3817
فجام
14650 15197
ستران
4197 4036
ثفارس
5663 5898
غگرجي
3323 3196
غشان
9507 9903
شپلي
1859 1788
كحافظ
3699 3675
سبهان
38132 36666
كلوند
2221 2313
خزر
2358 2456
ثنوسا
10412 10012
وپارس
2871 2990
دجابر
8460 8493
واتي
4400 4431
دشيمي
7141 7395
خچرخش
2800 2772
سمازن
16461 17144
ونفت
3713 3571
غپاك
5611 5775
دتماد
18800 18324
فاما
6123 6378
غاذر
5120 4924
فملي
2630 2711
كگل
5112 5325
شيران
8432 8614
قشكر
1909 1920
واميدح
1430 1393
وصندوق
3635 3749
سيدكو
1687 1623
وساپا
1406 1464
قشهد
8695 9057
والبرح
2882 2824
شپمچا
19042 19835
كرماشا
7000 7035
فاذر
3510 3406
شيراز
7500 7495
شلعاب
3265 3276
خمحركه
2578 2683
صكاوه706
100 100
قصفها
4500 4418
رانفور
11325 10890
شدوص
3578 3638
فولاژ
3390 3317
فجر
11856 12350
وملي
5170 5096
پتاير
4489 4320
خاذين
2859 2978
خپارس
941 905
تپمپي
3844 4004
كبافق
3993 3840
قمرو
3650 3734
كچادح
2950 2977
دسبحا
6400 6301
شفارس
6114 5879
شگل
13200 12716
آكنتور
10400 10547
غچين
19370 19550
خساپا
1544 1602
قثابت
1450 1501
ولساپا
2924 2925
خرينگ
3071 3198
فولاد
2369 2467
بترانس
5576 5362
وصنا
2341 2360
وتوكا
5086 4891
ونوين
2530 2580
بسويچ
4335 4515
خعتبار
2036 2110
وكار
2430 2508
وبانك
5240 5131
دانا
1728 1800
غنوش
3910 3909
فلوله
1752 1785
خگستر
4300 4479
شسپا
14300 14300
كاذر
6350 6508
وانصار
2944 3066
شتهران
15195 14611
دامين
4412 4243
ختور
5900 5674
كمنگنز
5450 5243
دسبحاح
5440 5118
آسيا
1628 1695
خكاوه
1166 1214
سغرب
5583 5369
واميد
2520 2578
غمارگ
4465 4422
چكارن
5582 5814
فسرب
1812 1866
فروس
2944 3066
وتوشه
4727 4546
كچيني
4454 4283
لسرما
3759 3702
فنورد
5090 5185
دفارا
11290 11094
قلرست
26665 26471
كرازي
5555 5264
خموتور
3480 3347
وصنعت
1832 1762
كپشير
8571 8242
پلاسك
1598 1537
فنوال
5649 5478
والبر
4000 3964
ومعادن
2560 2512
ونيروح
455 466
خكار
4910 4722
وپترو
2487 2573
ثاباد
4954 4764
غشاذر
1341 1354
دالبر
11040 11041
سقاين
37293 38846
شپارس
5470 5383
دابور
21665 20834
غشصفا
7801 7637
شكلر
5274 5072
تكشا
8199 7884
كگاز
6200 6125
ونيرو
1506 1568
پاكشو
8850 9050
بالبر
2466 2389
لابسا
5250 5429
ثشاهد
1600 1653
خشرق
2130 2189
وتجارت
1098 1143
چفيبر
4555 4744
فايرا
7152 6877
شفن
27922 29085
سكرد
4000 3978
لخزر
8494 8847
خودرو
3013 3138
مداران
2433 2532
سبجنو
4953 5158
ددام
8798 9164
فاسمين
3694 3684
فباهنر
2439 2492
قپيرا
4650 4745
خاور
983 1023
رمپنا
7929 8160
كهمدا
7380 7409
سخزر
6600 6618
كماسه
8222 8443
شفارا
9641 10025
دارو
7400 7592
وتوس
2910 2916
فپنتا
13700 13681
همراه
30200 30472
ديران
7000 6762
بشهاب
16500 16155
بكاب
13118 12614
البرز
1300 1300
ختوقا
3653 3799
دپارس
36888 37116
شخارك
19500 19238
ولصنم
2191 2282
عنوان شاخص
مقدار
بیشترین
کمترین
درصد
شاخص كل
۷۴۰۷۶
۷۴۵۹۹.۸
۷۴۰۷۶
-۰.۸۹
شاخص 30 شركت بزرگ
۳۳۷۲
۳۴۲۴.۴
۳۳۷۱.۸
-۱.۷۴
شاخص آزاد شناور
۸۵۳۸۱
۸۶۱۸۰.۱
۸۵۳۸۰.۹
-۱.۲۴
شاخص بازار اول
۵۴۷۷۲
۵۵۲۲۷.۷
۵۴۷۷۲
-۱.۰۳
شاخص بازار دوم
۱۴۴۳۶۷
۱۴۴۹۴۰.۹
۱۴۴۳۶۶.۷
-۰.۵۳
شاخص صنعت
۶۱۷۶۶
۶۱۹۵۱.۷
۶۱۷۶۶.۴
-۰.۵۷
رشد اقتصادی ایران در گرو تعامل سازنده با جهان
عضو انجمن اقتصاددانان عنوان کرد:
رشد اقتصادی ایران در گرو تعامل سازنده با جهان
مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای گروه 1+5، تا 10 تیر ماه سال 94 تمدید شد با توجه به صحبت های ظریف و روحانی، احتمال دستیابی به یک توافقات جامع هسته ای را می توان متصور شد.
پایان بی‌حاصل نشست اوپک در وین، سقف تولید بازهم ثابت ماند
بازار نفت در انتظار سقوط بیشتر قیمت
پایان بی‌حاصل نشست اوپک در وین، سقف تولید بازهم ثابت ماند
موضع منفعلانه اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت درمقابل سقوط قیمت ها ادامه یافت تا درپایان نشست مهم این سازمان در وین، سقف تولید اوپک بازهم بدون تغییر ثابت بماند.
اشتباهات كليدي در هدفمندي يارانه‌ها
تشديد فقر با خطا در حذف پردرآمدها از يارانه نقدي
اشتباهات كليدي در هدفمندي يارانه‌ها
زمزمه آغاز اجراي فاز سوم هدفمندي يارانه درحالي شنيده مي‌شود كه هنوز اقدامي براي حذف 10‌ميليون پردرآمد از سوي دولت صورت نگرفته است، اقدامي كه اگر تحقق يابد شاهد توزيع عادلانه درآمد و كاهش فقر در جامعه خواهيم بود.
عضو انجمن اقتصاددانان عنوان کرد:
رشد اقتصادی ایران در گرو تعامل سازنده با جهان
مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای گروه 1+5، تا 10 تیر ماه سال 94 تمدید شد با توجه به صحبت های ظریف و روحانی، احتمال دستیابی به یک توافقات جامع هسته ای را می توان متصور شد.
گزارش
نفت، مانع توسعه اقتصادي ايران
برنامه‌هاي توسعه‌اي كه به‌دليل اهداف سياسي محقق نمي‌شوند
نفت، مانع توسعه اقتصادي ايران
بايدها و نبايدها در فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها
بخش‌هايي كه در فاز سوم هدفمندي، پرداخت يارانه به آن ممنوع است
بايدها و نبايدها در فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها
استرس كارگران از نبود امنيت شغلي
قراردادهاي 3ماهه و 6ماهه حذف مي‌شود؟
استرس كارگران از نبود امنيت شغلي
۱۱ راهكار براي برون‌رفت از ركود تورمي
از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس ارايه شد
۱۱ راهكار براي برون‌رفت از ركود تورمي
بررسي دلايل سهم اندك ايران در صنعت كشتي‌سازي
بزرگ‌ترين كشتي‌سازان دنيا كجا هستند؟
بررسي دلايل سهم اندك ايران در صنعت كشتي‌سازي
منشاء اصلی شرایط رکودی صنعت
از نفس افتادگی سیاست جایگزینی واردات
منشاء اصلی شرایط رکودی صنعت
زمان مناسب برای خرید مسکن
تحولات بازار مسکن در دوره رکود و رونق؛
زمان مناسب برای خرید مسکن
گفتگو
دولت‌ها اصلي‌ترين عامل فقر در ايران
حسين راغفر، استاد دانشگاه الزهرا(س)مطرح كرد
دولت‌ها اصلي‌ترين عامل فقر در ايران
فرصت طلایی اقتصاد ایران
فرشاد مومنی مطرح کرد:
فرصت طلایی اقتصاد ایران
ایمن سازی ترازنامه بانک ها ‏
دکتر علی اکبر کمیجانی، قائم مقام رییس کل بانک مرکزی مطرح کرد
ایمن سازی ترازنامه بانک ها ‏
ضرورت تدوین برنامه ششم برمبنای برنامه‌ریزی هسته‌های خط دهنده
گفت وگو با خسرو نورمحمدی محقق و مسوول جمع آوری آثار دکتر حسین عظیمی
ضرورت تدوین برنامه ششم برمبنای برنامه‌ریزی هسته‌های خط دهنده
هشدار نگهبان صندوق توسعه ملي: مجلس حافظ صندوق توسعه ملي باشد
گفت وگو با صفدرحسيني رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي
هشدار نگهبان صندوق توسعه ملي: مجلس حافظ صندوق توسعه ملي باشد
گوناگون
مجله اكونوميست: اقتصاد مجروح روسيه
افزايش درآمد كاهش جرم و جنايت
مجله اكونوميست: اقتصاد مجروح روسيه
مردم «زندانی» شدند تا قیمت‌ها «آزاد» شود!
معرفی کتاب «دکترین شوک» نوشته نائومی کلاین
مردم «زندانی» شدند تا قیمت‌ها «آزاد» شود!
زدودن خرافه‌های علم اقتصاد
معرفی کتاب «اقتصاد به زبان خودمان» به مناسبت هفته کتاب
زدودن خرافه‌های علم اقتصاد
اكونوميست : مبارزه عليه ابولا
كاهش قيمت نفت هم درد و هم درمان
اكونوميست : مبارزه عليه ابولا
منشور شفافیت علی ربیعی، افزایش بهره وری و خدمت به مردم
به جای سوال سیاسی، به عملکرد اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توجه کنید!
بررسی تحلیل و محتوای سوال از آقای علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، نشان می دهد که سوال بیشتر جنبه سیاسی دارد تا اقتصادی، زیرا عملکرد بیش از یکسال اخیر این وزارتخانه نشان دهنده تحولاتی است که موجب بهبود بهره وری و کارایی زیرمجموعه ها و عملکرد مدیریتی این وزراتخانه شده است.
صادرات دستگاه های خوپرداز و محصولات مرتبط با صنایع بانکداری
خودپرداز ایرانی به تولید انبوه رسید
خط تولید انبوه و صادرات دستگاه های خودپرداز امروز افتتاح شد و نخستین محموله دستگاه‌های خودپرداز که کاملا در داخل کشور تولید شده پیش از افتتاح رسمی به ترکمنستان صادر شده است وقرار است به زودی صادرات خودپرداز به کشور آذربایجان نیز صورت گیرد
عبور از تجارت و رسیدن به تولید
عالی نسب الگویی برای کارآفرینان ایران
مصطفی عالی نسب در ۳۰ سالگی به یکی از مشهورترین تاجران کشور در زمینه چینی و بلور تبدیل شد و با مطالعاتی که پشت سر گذاشته بود از نظر دانایی و تمکن مالی در سطح بالایی قرار داشت.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور:
بانک ها توان پرداخت وام به متقاضیان مسکن را ندارند, مسکن مهر را به محله مهر تبدیل کنیم
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه با وجودی که عرضه مسکن در بازار وجود دارد اما مردم توان خرید نداشته و بانک ها هم توان و منابع پرداخت وام در اختیار ندارند گفت:با حل مشکلات باید در آینده مسکن مهر را به محله مهر تبدیل کنیم.
مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا:
سال 95 محصولات ایکس 200 جایگزین محصولات ایکس 100 خواهد شد
سعید مدنی مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا از برنامه ریزی در جهت کاهش تولید محصولات ایکس 100 و افزایش تولید محصولات گروه ایکس 200 در طول 3 سال آینده خبر داد.
وزیر اقتصاد خبر داد: رشد 17 درصدی شاخص ضریب فزاینده پولی
طیب نیا:  تامین سرمایه بانک ها از نان شب واجب تراست
وقتی دولت بر اساس تکالیف متعدد قانونی، در برابر بانک ها مقروض می شود و نمی تواند به موقع بدهی اش را پرداخت کند، منابع بانک قفل می شود و پولی برای پرداخت اعتبارات جدید نمی ماند.
تورم نقطه به نقطه و ماه قبل نسبت به مهر 93 بیشتر شده است
نرخ تورم آبان 93، معادل 18.2 درصد، نسبت به ماه قبل 1.5 درصد، نقطه به نقطه 15.1 درصد، نقطه به نقطه نسبت به مهرماه 5 دهم بیشتر شد
شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در آبان‌ماه 1393 به عدد 207.8 رسيد که نسبت به ماه قبل1.5 درصد افزايش يافت.
مرکز آمار ایران اعلام کرد
تورم نقطه به نقطه روی ۱۳.۲ درصد ایستاد
مرکز آمار ایران شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در آبان ماه امسال را اعلام کرد بر این اساس شاخص کل (بر مبنای 100=1390) در آبان ماه سال 1393 عدد 198.6 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 0.8 درصد افزایش داشته است.
سکه 10هزار تومان گران شد؛
حباب منفی قیمت سکه ترکید, افزایش تقاضای خرید در بازار سکه و طلا
رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر از افزایش تقاضای خرید در بازار سکه و طلا در روز جاری خبرداد و گفت: قیمت سکه تمام امروز 10 هزار تومان افزایش یافت و بر این اساس حباب منفی قیمت سکه از بین رفت و نرخ واقعی شد.
نايب‌رييس خانه معدن ايران از بي‌ميلي بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري در معادن خبر داد
لزوم سرمايه‌گذاري دولت در بخش معدن
نايب‌رييس خانه معدن ايران گفت: طي 12سال گذشته توجه بخش خصوصي به صنايع معدني بسيار كم بوده است، چرا‌كه در آن زمان به‌دليل پايين‌بودن نرخ جهاني بخش‌هاي خصوصي تمايلي به سرمايه‌گذاري و ورود به بخش صنايع معدني نداشتند.
هیچ بانک مجازی ورشکسته نیست
رئیس کل بانک مرکزی:بدهی بانک ها تا پایان سال تعدیل می شود, رشد پایه پولی منفی است
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: یکی از اقدامات مثبت این بود که اجزای نقدینگی و پایه پولی با دقت نظر کنترل شود و بر همین اساس پایه پولی کشور رشد منفی داشت اما ضریب فزاینده پولی باعث رشد نقدینگی شد هرچند از 29 درصد رشد نقدینگی 3.5 تا 4 درصد به دلیل گسترش شبکه نظارتی است که در سال های گذشته کنترل نمی شود.
باوجود تخصيص منابع مالي از سوي وزارت نيرو
كمبود 5600ميليارد تومان اعتبار براي تكميل مسكن مهر
با وعده بسته شدن پرونده مسكن مهر در پايان سال 94، اقشار كم‌درآمد جامعه كه متقاضي اين واحدها بودند، ‌اميدوار شدند بالاخره تا پايان سال آينده روياي شيرين خانه‌دار شدنشان محقق شود.
از حقوق هسته ای ایران کوتاه نیامده و نخواهیم آمد
رییس جمهور در گفت وگوی تلویزیونی: ملت ایران پیروز نهایی مذاکرات خواهد بود
رییس جمهور با تاکید بر این‌که آینده روشن است و پیروزی نهایی در مذاکرات هسته ای با ملت ایران خواهد بود، اظهارداشت: منطق ایران، مذاکره و گفت و گو است و مذاکرات هسته ای با جدیت تا رسیدن به توافق نهایی ادامه می یابد
افزايش 17‌درصدي دستمزد كارگر ساختماني در يك‌سال اخير
523 هزار سند بانكي در مهر ماه برگشت خورد
براساس آمارهاي ماهانه بانك مركزي در مهر 1393، 523 هزار سند بانكي و چك برگشت خورده است كه نسبت به مبادله 1/4ميليون برگ سند در اين ماه به معناي برگشت 6/12‌درصدي تعداد اسناد مبادله شده است. به گزارش تعادل، آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه شاخص دستمزد كارگران ساختماني در مهر 93 نسبت به مهر سال قبل معادل 17‌درصد رشد كرده است
سيدتقي نوربخش مطرح کرد:
بدهي 90‌هزار‌ميليارد توماني دولت به تامين‌اجتماعي
سيدتقي نوربخش مديرعامل سازمان تامين‌اجتماعي از مذاكرات انجام شده براي پرداخت بخشي از بدهي‌هاي دولت به اين سازمان در لايحه بودجه 94 خبر داد و گفت: در سال جاري تاكنون 2‌هزار‌ميليارد تومان از مطالبات خود را دريافت كرده‌ايم.
نرخ بهره صفر هم دردي از اقتصادهاي جهان دوا نكرد
به صدا درآمدن زنگ‌هاي خطر رشد اقتصادي جهان
تشديد احساسات ضداتحاديه اروپا و نارضايتي در ميان راي‌دهندگان اروپايي نشانه‌هايي جدي هستند كه رهبران اروپايي زمان زيادي براي حل بحران اقتصادي كه مدتي است گريبان اين اتحاديه را گرفته، ندارند
وزير راه و شهرسازي:
بندر گواتر را به شلمچه متصل مي‌كنيم
يازدهمين همايش بين‌المللي سواحل، بنادر و سازه‌هاي دريايي با حضور صاحب‌نظران داخلي و خارجي، متخصصان و كارشناسان داخلي و كشورهاي آسيايي، اروپايي و امريكايي در هتل المپيك تهران برگزار شد
وزیر اقتصاد: برخی تحریم‌ها حذف می‌شود، نفت ۷۰ دلاری در لایحه بودجه 94، روحانی امشب از توافقات ایران و 1+5 می‌گوید
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مثبت‌شدن نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال ابراز امیدواری کرد که در سه ماهه دوم سال نرخ رشد اقتصادی مناسب‌تر از قبل باشد.
دبيركل خانه صنعت و معدن ايران بر لزوم تقويت تشكل‌ها تاكيد كرد
ضرورت كاهش نابرابري قدرت بخش خصوصي و دولت
دولت‌هايي كه قدرت خود را از مردم كسب مي‌كنند، نسبت به خواسته‌هاي مردم اهميت بيشتري قايل هستند و اتكاي آنها به راي و نيروهاي اجتماعي است از اين‌رو، دولت‌هايي كه همه قدرت اجتماعي و سياسي‌شان ناشي از توليد ثروت،كار، توسعه صنعت و زراعت و داشتن نيروي كار متخصص است،قطعا براي مسايل اجتماعي، رفاه و تامين و بهداشت اجتماعي اهميت بسزايي قايل مي‌شوند دولت‌هايي كه خود را وامدار توده‌هاي اجتماعي مولدكار و ثروت مي‌دانند قطعا دولت‌هايي پاسخگوتر خواهند بود
رالي گفت‌وگوها به خط پايان نرسيد
پایان نشست وزیران خارجه ایران و ۱+5, مذاکرات جامع هسته‌ای تا 10 تیر تمدید شد
دهمين دور مذاكرات جامع هسته‌يي بين ايران و كشورهاي 1+5 روز گذشته در شرايطي به پايان رسيد كه نهايتا طرفين بعداز يك‌سال مذاكره موافقت كردند كه گفت‌وگوها براي رسيدن به توافق تا 10تير94 تمديد شود.
رييس كل اداره استاندارد استان تهران عملكرد 7‌ماهه اين نهاد را تشريح كرد
ابطال پروانه 320فرآورده‌ غيراستاندارد
رييس كل اداره استاندارد استان تهران، از بررسي دايمي كيفيت فرآورده‌هاي مشمول استاندارد خبر داد و اعلام كرد: پروانه كاربرد علامت استاندارد 320فرآورده كه داراي پروانه بودند و ملزومات استاندارد را رعايت نكردند، ابطال شد.
فراخوان مجدد به مسکن مهری‌های فاز ۱۱ پردیس, تا پایان آذر ۱۲ میلیون واریز کنید
شرکت عمران شهر پردیس در تازه ترین اقدام خود از متقاضیان فاز ۱۱ مسکن مهر خواست تا پایان ماه جاری ۱۲ میلیون تومان به حساب متمرکز مسکن مهر خود واریز نمایند
کیفیت خودروهای داخلی در مهر 93، گرند ویتارا، پارس تندر و تندر 90 اتوماتیک رتبه اول تا سوم کیفیت
خودروي سوزوكي گرند ويتارا محصول شركت ايران خودرو خراسان با كسب نمره منفي 16.7 در صدر جدول رده بندي قرار گرفت. خودروهاي پارس تندر و تندر90 اتوماتيك به ترتيب با كسب نمرات منفي 20.5 و 20.6 در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند.
نشست مشترك وزيران صنعت و كار برگزار شد
رايزني نعمت‌زاده و ربيعي براي كمك به توليد
راه‌هاي كمك به توليد و مسايل مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي جديد با استفاده از ظرفيت صندوق‌هاي اجتماعي در نشست مشترك وزير صنعت، معدن و تجارت و وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بررسي شد.
مدیر عامل شهر جدید پردیس:
سامانه خرید و فروش مسکن مهر راه اندازی شد, ۲ شرط اصلی برای تغییر نام خریدار و فروشنده
حسن ولی پور مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پردیس از راه اندازی سامانه خرید و فروش مسکن مهر در این شهر خبر داد و گفت:در این سامانه شرکت عمران خرید و فروش مسکن مهر را انجام نمی دهد بلکه نسبت به تغییر نام متقاضیان اقدام می کند
رونمايي از طرح جامع فولاد در آذرماه
كرباسيان شرايط معادن و صنايع معدني كشور تشريح كرد, چالش نقدينگي در ايميدرو
مهدي كرباسيان، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس هيات‌عامل ايميدرو ديروز در يك نشست خبري از چالش نقدينگي در ايميدرو پرده برداشت به‌گفته وي تاكنون حتي يك ريال از اموال واگذارشده ايميدرو به اين سازمان پرداخت نشده است كرباسيان همچنين از پيش‌بيني 1300 ميليارد توماني بهره مالكانه معادن در لايحه بودجه 94 خبر داد
سرلشکر جعفری در همایش طلایه داران اقتصاد مقاومتی:
اقتدار نظامی ایران باعث تغییر رفتار آمریکایی ها در مذاکرات شد
سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در همایش طلایه داران اقتصاد مقاومتی گفت: امروز در منطقه دوست و دشمن به پیروزی انقلاب اسلامی اقرار می کنند و این تسلیم شدن آمریکایی در برابر اقتدار نظام جمهوری اسلامی در رفتارهای سیاسی و نظامی و مذاکراتشان معلوم است البته اگر گاهی زیاده روی می کند به خاطر خوی استکباری آنهاست
غندالي مديرعامل بانك مطرح كرد :
37 درصد سرمایه بانک سرمایه بلوکه شده است
سرپرست بانک سرمایه که اخیرا جایگزین درخشنده مدیرعامل قبلی این بانک شده است به دلایل این جابه‌جایی، ماجرای خرید سهام بانک سرمایه توسط شهرداری و 37 درصد سهام بلوکه شده این بانک در دست دو شخص حقیقی همچنین ماجرای تحقیق و تفحص مجلس از این بانک اشاره کرد.
پژوهشگران درخواست كردند: سوگند بقراطي براي بانكدارها
بانكدارها سوگند درستكاري بخورند
بازي با ميليون‌ها پول، رشوه‌خواري و كلاهبرداري؛ بانك‌ها و بانكدارها در ماه‌هاي اخير چهره و وجهه خوبي در جهان نداشته‌اند آيا مساله اخلاق در ميان بانكدارها بي‌اهميت است؟ پژوهشگران سوييسي به‌دنبال پاسخ اين سوال رفته‌اند و نتيجه‌يي كه به‌دست آورده‌اند خوشايند بانكدارها نيست
در گفت‌وگو با معاون وزیر نفت مطرح شد:
از خواستگاری نفتی در شرایط سوپر تحریم تا گله از دلواپسان
تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم با دستور وزیر نفت در برنامه این وزارتخانه قرار گرفت تا آنطور که اعلام می‌شود شرایط به گونه‌ای تغییر کند که سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های خارجی در پروژه‌های صنعت نفت کشور جذاب باشد.
روایت بانک جهانی از کاهش تورم ایران
متوسط نرخ تورم جهان؛ 2.7 درصد
بانک جهانی از نرخ تورم 14.6درصدی ایران در تابستان امسال خبر داد و اعلام کرد ایران بین 28 اقتصاد مهم دنیا بالاترین نرخ تورم را در این دوره داشته است.
گردشگري جايگزين نفت !
سازمان برنامه‌ريزي لايحه بودجه ۹۴ را تقديم دولت كرد, چانه‌زني بر سر قيمت نفت و دلار در بودجه
درحالي لايحه بودجه ۹۴ امروز به دولت مي‌رود كه در مذاكرات كارشناسي دولتمردان، چانه‌زني‌ها بر سر قيمت نفت ۷۵ تا ۸۰ دلار و قيمت دلار ۲۸۰۰تا ۲۹۰۰تومان در جريان است البته كارشناسان اقتصادي در رسانه‌هاي مختلف اعداد گوناگوني را براي قيمت نفت و دلار در بودجه پيشنهاد كرده‌اند بنا بر اعلام قبلي نوبخت، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري، لايحه بودجه 94 امروز به دولت مي‌رود تا پس از كارشناسي‌هاي نهايي و تصويب تا 15آذر به مجلس ارايه شود
سي‌ان‌ان گزارش داد
ايران؛ بزرگ‌ترين منطقه امن سرمايه‌گذاري در توليد
شبكه خبري سي‌ان‌ان در گزارشي با اشاره به ظرفيت‌هاي بالاي سرمايه‌گذاري در ايران، تاكيد كرد كه سرمايه‌گذاران خارجي منتظرند با حصول توافق هسته‌يي، امكان سرمايه‌گذاري در ايران براي آنها، بيش از پيش فراهم شود. ايران از نظر جمعيت، صنعت گاز، صنعت نفت، صنعت بانكداري و ارزش بازار، ظرفيت‌هاي فراواني براي توسعه دارد.
سهم 55 درصدي بانك هاي غير دولتي از مانده تسهيلات
بانك هاي كشور 370 هزار ميليارد تومان تسهيلات مشاركت مدني و فروش اقساطي پرداخت كرده اند، سهم 55 درصدي بانك هاي خصوصي از 
تسهيلات پرداختي بانك ها
سهم مشاركت مدني از كل تسهيلات بانك هاي كشور با بيش از 38 درصد كل تسهيلات، و فروش اقساطي با حدود 30 درصد نشان مي دهد كه بيش از 68 درصد كل تسهيلات به اين دو نوع تسهيلات اختصاص داشته و سهم عقود مبادله اي مانند قرض الحسنه تنها 5 درصد بوده است.
پیگیری کمیته مطالبات معوق جدی شد
بازگشایی پرونده بدهکاران بزرگ بانکی در مراجع قضایی
کمیته مطالبات معوق بانک مرکزی با حمایت قوه قضائیه و بانک‌ها، دور جدید وصول مطالبات غیرجاری در مراجع قضائی را آغاز کرد.
واکنش بازار مسکن به مذاکرات هسته ای
پیش بینی ادامه رکود بازار مسکن تا آخر سال
یک کارشناس مسکن می گوید که بازار مسکن ایران با رکود شدیدی روبرو است و تا پایان سال ۹۳ جهشی را در قیمت‌ها نخواهیم داشت. بانک مرکزی در آخرین آمار رسمی خود اعلام کرد تورم اجاره مسکن در سه ماهه دوم امسال با رشد در تمامی استانهای کشور به حدود ۱۵ درصد رسید
مشارکت 440 شرکت خارجی در نمایشگاه قطعات و مجموعه های خودرو
نهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو تهران که در نوع خود بزرگترین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو خاورمیانه محسوب می شود، با حضور 440 شرکت خارجی طی روزهای 7 تا 10 آذرماه در تهران برگزار می شود
سهم 69 درصدی بانک های خصوصی در جذب سپرده ها
افزایش 7 درصدی سهم سپرده های مدت دار نشان دهنده موفقیت دولت و شبکه بانکی در هدایت و کنترل نقدینگی
افزایش سهم سرمایه گذاری مدت دار از 71 درصد در سال 91 به 78 درصد سپرده های غیر دولتی در شهریور 93 نشان دهنده موفقیت سیاست دولت و بانک مرکزی در انضباط مالی، نرخ سود بانکی، جذب نقدینگی به بانک ها، کنترل ونوسان قیمت ها در بازار است
گزارش‌ها از تمركز ديپلمات‌ها بر چارچوب توافق مي‌گويد
بازگشت اميد به فضاي مذاكرات
«وين» همچنان شاهد ادامه مذاكرات كارشناسان، ديپلمات‌ها و مقامات ارشد ايران و كشورهاي گروه 1+5 است. هيات‌هاي حاضر در دهمين دور از مذاكرات روزهاي فشرده و پركاري را دنبال مي‌كنند به اين اميد كه پرونده هسته‌يي ايران پس از 11سال به سرانجامي خوش نزديك شود، هرچند اخباري كه از اين گفت‌وگوها منتشر شده، هر ساعت رنگ و بوي تازه‌يي مي‌گيرد اما از خبرهاي چهارمين دور مذاكرات ظريف، اشتون و كري زمزمه‌هاي توافق شنيده مي‌شود
با وجود انصراف 5/2 ميليون نفر
دولت در هدفمندي پوپوليستي عمل نمي‌كند
در نخستين روزهاي شروع به‌كار دولت يازدهم، طرحي آماري با هدف انصراف داوطلبانه يارانه‌بگيران به اجرا گذاشته شد هرچند در اين طرح دولت اميدوار بود كه جمعيت يارانه‌بگيران كاهش يابد اما به باور بسياري از كارشناسان، طرح دولت در زمان مناسبي اجرا نشد زيرا در سال‌هاي قبل از آن اعتماد عمومي به دولت به حداقل ممكن رسيده بود از اين رو در پايان طرح تنها 2ميليون و 500 هزار ايراني از دريافت يارانه انصراف دادند و 97درصد از مردم به دولت نه گفتند و به اين ترتيب جمعيت يارانه‌بگيران به 76ميليون نفر رسيد
تخلف جدید در طرح مسکن مهر
تحویل ناقص و شبانه مسکن مهر توسط برخی تعاونی‌ها
در حالی پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر از کمبود منابع مالی رنج می‌برند که برخی تعاونی‌های مسکن بدون انجام مراحل مربوط به فروش اقساطی، واحدهای این طرح را به متقاضیان واگذار کرده و این متقاضیان نیز حاضر به پرداخت اقساط خود نیستند
مذاکرات تعیین دستمزد ۹۴ کلید خورد
118 هزار تومان افزایش مزد
به زودی نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش مزد سال آینده کارگران به روش چانه‌زنی آغاز می‌شود و قرار است کارگران جمع بندی‌های جدیدی را در این باره ارائه کنند. اگر روند کاهش نرخ تورم مانند ۷ ماه ابتدای سال ادامه داشته باشد، افزایش دستمزد سال ۹۴ کارگران حداکثر ۱۲۰ هزارتومان خواهد بود.
باکو در انتظار دنا
محصول جدید ایران خودرو در نمایشگاه آذربایجان جلوه کرد
بازدیدکنندگان نمایشگاه توانمندی های صنعتی و صادراتی جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان، توجه ویژه ای به دنا، محصول جدید گروه صنعتی ایران خودرو داشتند و از لحظه ورود این محصول به بازار آذربایجان سوال می پرسیدند.
سعید لیلاز مطرح کرد:
گزارش بانک جهانی برآوردی و تخمینی است
بانک جهانی در حالی از رشد منفی ۱۶.۴ درصدی تولیدات صنعتی ایران در سه ماهه دوم سال جاری خبر می دهد که براساس آمارهای بانک مرکزی بخش صنعت در همین محدوده زمانی حدود ۴.۶ درصد رشد داشته است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاك تهران خبر داد:
مسکن شب عید هم گران نمی شود، پیش بینی رونق معاملات مسکن در پایان سال
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه حجم معاملات مسکن در شب عید افزایش خواهد یافت و رونق بیشتری خواهد داشت ،اظهار کرد: ادامه روند ثبات و کاهش قیمت در بازار مسکن سال 93 حكایت از آن دارد كه بازار معاملات شب عید مسکن نیز به تبعیت از ماه های قبل از آن، با افزایش قیمت مواجه نمی شود .
نظرسنجی
به نظر شما خدمات کدام یک از بانکهای خصوصی بهتر است؟
پارسیان
پاسارگاد
گردشگری
انصار
اقتصاد نوین
ایران زمین
دی
حکمت ایرانیان
سامان
سرمایه
سینا
آینده
قوامین
شهر
کارآفرین
خبر گزاری ها