تهران :
كمينه:۸°
بیشینه:۱۵°
به‌روز شده در: ۰۳ آذر ۱۳۹۳ - ۰۷:۰۰
فرآور
4396 4512
وبملت
2300 2270
كنيلو
2686 2788
وآذر
2798 2914
غدام
11025 11484
وسپه
2440 2448
غدشت
10904 10904
خزاميا
1828 1758
وتوصا
2242 2208
وايران
2380 2378
تكنو
2300 2253
حتايد
5251 4407
رتكو
14464 15066
ثمسكن
1870 1913
دلر
15129 14548
سخاش
7468 7779
سفانو
6458 6719
ساراب
2296 2306
فخاس
6680 6958
خپويش
21288 22175
كاما
9328 9160
زمگسا
30553 30957
ثشرق
2262 2341
غمهرا
10393 10082
وملت
778 778
سشمال
3090 3176
وپخش
16000 15952
ورنا
1565 1539
وخارزم
1632 1577
خمحور
2495 2436
شاراك
7000 7012
دزهراوي
52605 53332
كطبس
3750 3758
فسپا
4858 5060
پارسيان
2200 2231
وپاسار
1794 1771
كپارس
9399 9493
پسهند
8220 8243
سصفها
14850 14279
وسكاب
1270 1258
كهرام
2278 2191
دسينا
13753 14295
شپاكسا
4900 5019
شپترو
3990 3954
وبيمه
1490 1486
سرود
4800 4852
داسوه
14550 14455
خريخت
4048 3976
سصوفي
4201 4375
ملت
2180 2239
وبشهر
2730 2761
شنفت
12900 12404
قهكمت
2955 3024
سيلام
7359 7665
خلنت
3391 3261
پرديس
1165 1146
قزوين
3420 3363
سكرما
10150 10062
سفارس
2770 2873
تمحركه
2286 2331
ساروم
7129 7323
حپترو
3021 2905
كخاك
11999 11676
شاملا
14690 14832
غبهنوش
8685 8351
خمهر
2589 2490
وتوسم
3429 3401
خنصير
4769 4967
كچاد
4290 4368
وبهمن
1720 1748
دفرا
9399 9038
خكمك
2650 2549
تايرا
5619 5403
وبصادر2
926 926
دكيمي
8040 7910
فوكا
3200 3213
شبهرنح
10757 10275
كنور
4430 4554
بنيرو
6886 6622
غشهد
2365 2348
كسرام
6634 6907
شپديس
14400 14212
فاراك
5506 5527
وليز
2384 2362
مشير9412
100 100
وپست
1357 1413
درازك
26050 26982
حتوكا
3075 3077
بكام
2281 2194
تاپيكو
2800 2810
شبهرن
12020 11736
كروي
2251 2261
رايان512
100 100
اخابر
2806 2810
ختراك
2762 2656
ولغدر
2503 2407
پكرمان
11650 11661
دكوثر
5190 5094
پارسان
7160 7185
سكارون
7054 7168
كفرا
15300 15266
مرقام
3240 3322
چافست
16161 16117
پدرخش
5069 5280
كترام
2900 2816
چكاوه
20652 21412
غالبر
2069 2049
كساوه
12080 12575
فارس
12450 12692
فلامي
3287 3204
ونيكي
2163 2080
وساخت
5379 5173
مساپا955
100 100
ديرانح
5500 5448
خبهمن
1862 1791
سشرق
2027 2045
سدشت
2826 2943
سدور
16374 15745
شكربن
3310 3346
ركيش
5830 5606
خفنر
3445 3484
وبصادر
937 926
كساپا
2813 2889
وبوعلي
2442 2424
غسالم
2979 3103
حفاري
6100 6037
فخوز
6510 6614
كسعدي
3978 4143
دلقما
4865 4991
سهرمز
14000 14173
تيپيكو
5100 5116
شمواد
4640 4462
نمرينو
12100 11733
قشرين
6265 6390
غگلح
42096 38978
لبوتان
3801 3959
فجام
15950 15423
ستران
4195 4195
ثفارس
5900 6002
شسينا
12090 12151
غگرجي
3262 3016
خوساز
3150 3029
شپلي
1749 1682
كحافظ
3800 3795
سبهان
37500 37213
كلوند
2424 2371
خزر
2561 2665
ثنوسا
9350 8991
وپارس
2888 2896
دجابر
8416 8378
واتي
4493 4321
دشيمي
7220 7418
خچرخش
2751 2743
سمازن
17000 17285
ونوين2
2652 2636
ونفت
3521 3619
غپاك
5883 6121
قنقش
10257 10684
دتماد
17836 18313
فاما
6301 6563
غاذر
4649 4471
فملي
2840 2741
سپاها
1970 2026
كگل
5260 5449
شيران
8457 8132
قشكر
1928 1913
واميدح
1450 1419
وصندوق
3705 3798
سيدكو
1672 1682
وساپا
1400 1369
والبرح
2940 4257
شپمچا
20137 20976
كرماشا
6960 7129
فاذر
3430 3496
شيراز
7322 7546
تايرا2
5619 5403
شلعاب
3410 3350
خمحركه
2610 2520
صكاوه706
100 100
قصفها
4404 4587
رانفور
11161 10732
شدوص
3660 3626
فولاژ
3366 3361
رتاپ
8520 8472
سفار
10009 10426
فجر
11867 12361
وملي
5248 5119
پتاير
4405 4404
خاذين
2971 2905
خپارس
910 875
تپمپي
4000 4165
كبافق
3994 4151
قمرو
3845 4005
كچادح
3101 3020
دسبحا
6367 6420
شفارس
6400 6450
شگل
12806 12901
آكنتور
10700 10604
غچين
19000 18994
خساپا
1606 1554
قثابت
1456 1496
ولساپا
2890 2836
خرينگ
3121 3103
فولاد
2476 2489
بترانس
5372 5166
وصنا
2400 2392
وتوكا
5024 4928
ونوين
2700 2636
بسويچ
4450 4279
خعتبار
2026 2033
وكار
2538 2510
وبانك
5275 5320
دانا
1790 1834
فلوله
1740 1731
خگستر
4300 4185
شسپا
14128 14301
كاذر
6840 6685
وانصار
2967 2853
شتهران
15186 14602
دامين
4656 4849
ختور
5530 5592
كمنگنز
5117 5220
دسبحاح
5175 5155
آسيا
1656 1593
خكاوه
1196 1151
سغرب
5559 5562
واميد
2620 2625
غمارگ
4659 4599
چكارن
5780 5980
فسرب
1886 1814
فروس
2990 3080
وتوشه
4529 4355
كچيني
4465 3729
لسرما
3747 3603
فنورد
5219 5436
دفارا
10901 11149
قلرست
26500 26398
خموتور
3358 3229
وصنعت
1660 1511
كپشير
8515 8869
پلاسك
1534 1475
فنوال
5520 5308
والبر
4135 4164
ومعادن
2670 2619
ونيروح
471 481
خكار
4773 4766
وپترو
2561 2582
ثاباد
4772 4589
غشاذر
1413 1359
دالبر
10923 11045
سقاين
38400 39999
شپارس
5304 5100
دابور
21100 20768
غشصفا
7626 7628
شكلر
4702 4852
تكشا
8383 8732
كگاز
6349 6349
ونيرو
1560 1624
پاكشو
9339 9282
بالبر
2449 2550
لابسا
5574 5470
قنيشا
4489 4620
ثشاهد
1666 1717
خشرق
2222 2140
وتجارت
1149 1107
چفيبر
4899 4711
فايرا
6979 6711
شفن
28073 29242
سكرد
4227 4230
لخزر
8762 9127
خودرو
3150 3067
مداران
2514 2430
سبجنو
4983 5190
ددام
9100 9288
فاسمين
3775 3742
فباهنر
2612 2720
قپيرا
4751 4831
خاور
1010 985
رمپنا
8220 8110
كهمدا
7629 7624
سخزر
6678 6956
كماسه
8600 8337
شفارا
9850 10229
دارو
7700 7632
وتوس
2811 2903
همراه
30700 30962
ديران
6703 6816
بشهاب
16150 16380
بكاب
13064 13608
البرز
1330 1287
ختوقا
3699 3621
دپارس
37100 36833
مشير612
96 96
شخارك
19311 19553
ولصنم
2207 2184
عنوان شاخص
مقدار
بیشترین
کمترین
درصد
شاخص كل
۷۵۳۹۰
۷۵۴۱۱.۴
۷۵۰۵۸.۴
۰.۴۶
شاخص 30 شركت بزرگ
۳۴۶۴
۳۴۶۴.۳
۳۴۳۷.۴
۰.۷۵
شاخص آزاد شناور
۸۷۱۳۰
۸۷۱۴۸.۳
۸۶۴۶۱.۲
۰.۸۱
شاخص بازار اول
۵۵۷۹۲
۵۵۸۰۲.۴
۵۵۴۵۹.۸
۰.۶۲
شاخص بازار دوم
۱۴۶۶۱۰
۱۴۶۷۸۷.۱
۱۴۶۵۳۴.۷
۰.۰۶
شاخص صنعت
۶۲۷۵۹
۶۲۷۸۳.۱
۶۲۶۵۴.۲
۰.۲۱
رايزني نعمت‌زاده و ربيعي براي كمك به توليد
نشست مشترك وزيران صنعت و كار برگزار شد
رايزني نعمت‌زاده و ربيعي براي كمك به توليد
راه‌هاي كمك به توليد و مسايل مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي جديد با استفاده از ظرفيت صندوق‌هاي اجتماعي در نشست مشترك وزير صنعت، معدن و تجارت و وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بررسي شد.
كرباسيان شرايط معادن و صنايع معدني كشور تشريح كرد, چالش نقدينگي در ايميدرو
رونمايي از طرح جامع فولاد در آذرماه
كرباسيان شرايط معادن و صنايع معدني كشور تشريح كرد, چالش نقدينگي در ايميدرو
مهدي كرباسيان، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس هيات‌عامل ايميدرو ديروز در يك نشست خبري از چالش نقدينگي در ايميدرو پرده برداشت به‌گفته وي تاكنون حتي يك ريال از اموال واگذارشده ايميدرو به اين سازمان پرداخت نشده است كرباسيان همچنين از پيش‌بيني 1300 ميليارد توماني بهره مالكانه معادن در لايحه بودجه 94 خبر داد
37 درصد سرمایه بانک سرمایه بلوکه شده است
غندالي مديرعامل بانك مطرح كرد :
37 درصد سرمایه بانک سرمایه بلوکه شده است
سرپرست بانک سرمایه که اخیرا جایگزین درخشنده مدیرعامل قبلی این بانک شده است به دلایل این جابه‌جایی، ماجرای خرید سهام بانک سرمایه توسط شهرداری و 37 درصد سهام بلوکه شده این بانک در دست دو شخص حقیقی همچنین ماجرای تحقیق و تفحص مجلس از این بانک اشاره کرد.
نشست مشترك وزيران صنعت و كار برگزار شد
رايزني نعمت‌زاده و ربيعي براي كمك به توليد
راه‌هاي كمك به توليد و مسايل مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي جديد با استفاده از ظرفيت صندوق‌هاي اجتماعي در نشست مشترك وزير صنعت، معدن و تجارت و وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بررسي شد.
گزارش
نفت، مانع توسعه اقتصادي ايران
برنامه‌هاي توسعه‌اي كه به‌دليل اهداف سياسي محقق نمي‌شوند
نفت، مانع توسعه اقتصادي ايران
بايدها و نبايدها در فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها
بخش‌هايي كه در فاز سوم هدفمندي، پرداخت يارانه به آن ممنوع است
بايدها و نبايدها در فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها
استرس كارگران از نبود امنيت شغلي
قراردادهاي 3ماهه و 6ماهه حذف مي‌شود؟
استرس كارگران از نبود امنيت شغلي
۱۱ راهكار براي برون‌رفت از ركود تورمي
از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس ارايه شد
۱۱ راهكار براي برون‌رفت از ركود تورمي
بررسي دلايل سهم اندك ايران در صنعت كشتي‌سازي
بزرگ‌ترين كشتي‌سازان دنيا كجا هستند؟
بررسي دلايل سهم اندك ايران در صنعت كشتي‌سازي
منشاء اصلی شرایط رکودی صنعت
از نفس افتادگی سیاست جایگزینی واردات
منشاء اصلی شرایط رکودی صنعت
زمان مناسب برای خرید مسکن
تحولات بازار مسکن در دوره رکود و رونق؛
زمان مناسب برای خرید مسکن
گفتگو
دولت‌ها اصلي‌ترين عامل فقر در ايران
حسين راغفر، استاد دانشگاه الزهرا(س)مطرح كرد
دولت‌ها اصلي‌ترين عامل فقر در ايران
فرصت طلایی اقتصاد ایران
فرشاد مومنی مطرح کرد:
فرصت طلایی اقتصاد ایران
ایمن سازی ترازنامه بانک ها ‏
دکتر علی اکبر کمیجانی، قائم مقام رییس کل بانک مرکزی مطرح کرد
ایمن سازی ترازنامه بانک ها ‏
ضرورت تدوین برنامه ششم برمبنای برنامه‌ریزی هسته‌های خط دهنده
گفت وگو با خسرو نورمحمدی محقق و مسوول جمع آوری آثار دکتر حسین عظیمی
ضرورت تدوین برنامه ششم برمبنای برنامه‌ریزی هسته‌های خط دهنده
هشدار نگهبان صندوق توسعه ملي: مجلس حافظ صندوق توسعه ملي باشد
گفت وگو با صفدرحسيني رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي
هشدار نگهبان صندوق توسعه ملي: مجلس حافظ صندوق توسعه ملي باشد
چشم‌انداز تامين مالي در اقتصاد ايران
رييس کل بانک مرکزي ترسيم کرد
چشم‌انداز تامين مالي در اقتصاد ايران
گوناگون
مجله اكونوميست: اقتصاد مجروح روسيه
افزايش درآمد كاهش جرم و جنايت
مجله اكونوميست: اقتصاد مجروح روسيه
مردم «زندانی» شدند تا قیمت‌ها «آزاد» شود!
معرفی کتاب «دکترین شوک» نوشته نائومی کلاین
مردم «زندانی» شدند تا قیمت‌ها «آزاد» شود!
زدودن خرافه‌های علم اقتصاد
معرفی کتاب «اقتصاد به زبان خودمان» به مناسبت هفته کتاب
زدودن خرافه‌های علم اقتصاد
اكونوميست : مبارزه عليه ابولا
كاهش قيمت نفت هم درد و هم درمان
اكونوميست : مبارزه عليه ابولا
پژوهشگران درخواست كردند: سوگند بقراطي براي بانكدارها
بانكدارها سوگند درستكاري بخورند
بازي با ميليون‌ها پول، رشوه‌خواري و كلاهبرداري؛ بانك‌ها و بانكدارها در ماه‌هاي اخير چهره و وجهه خوبي در جهان نداشته‌اند آيا مساله اخلاق در ميان بانكدارها بي‌اهميت است؟ پژوهشگران سوييسي به‌دنبال پاسخ اين سوال رفته‌اند و نتيجه‌يي كه به‌دست آورده‌اند خوشايند بانكدارها نيست
در گفت‌وگو با معاون وزیر نفت مطرح شد:
از خواستگاری نفتی در شرایط سوپر تحریم تا گله از دلواپسان
تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم با دستور وزیر نفت در برنامه این وزارتخانه قرار گرفت تا آنطور که اعلام می‌شود شرایط به گونه‌ای تغییر کند که سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های خارجی در پروژه‌های صنعت نفت کشور جذاب باشد.
روایت بانک جهانی از کاهش تورم ایران
متوسط نرخ تورم جهان؛ 2.7 درصد
بانک جهانی از نرخ تورم 14.6درصدی ایران در تابستان امسال خبر داد و اعلام کرد ایران بین 28 اقتصاد مهم دنیا بالاترین نرخ تورم را در این دوره داشته است.
گردشگري جايگزين نفت !
سازمان برنامه‌ريزي لايحه بودجه ۹۴ را تقديم دولت كرد, چانه‌زني بر سر قيمت نفت و دلار در بودجه
درحالي لايحه بودجه ۹۴ امروز به دولت مي‌رود كه در مذاكرات كارشناسي دولتمردان، چانه‌زني‌ها بر سر قيمت نفت ۷۵ تا ۸۰ دلار و قيمت دلار ۲۸۰۰تا ۲۹۰۰تومان در جريان است البته كارشناسان اقتصادي در رسانه‌هاي مختلف اعداد گوناگوني را براي قيمت نفت و دلار در بودجه پيشنهاد كرده‌اند بنا بر اعلام قبلي نوبخت، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري، لايحه بودجه 94 امروز به دولت مي‌رود تا پس از كارشناسي‌هاي نهايي و تصويب تا 15آذر به مجلس ارايه شود
سي‌ان‌ان گزارش داد
ايران؛ بزرگ‌ترين منطقه امن سرمايه‌گذاري در توليد
شبكه خبري سي‌ان‌ان در گزارشي با اشاره به ظرفيت‌هاي بالاي سرمايه‌گذاري در ايران، تاكيد كرد كه سرمايه‌گذاران خارجي منتظرند با حصول توافق هسته‌يي، امكان سرمايه‌گذاري در ايران براي آنها، بيش از پيش فراهم شود. ايران از نظر جمعيت، صنعت گاز، صنعت نفت، صنعت بانكداري و ارزش بازار، ظرفيت‌هاي فراواني براي توسعه دارد.
سهم 55 درصدي بانك هاي غير دولتي از مانده تسهيلات
بانك هاي كشور 370 هزار ميليارد تومان تسهيلات مشاركت مدني و فروش اقساطي پرداخت كرده اند، سهم 55 درصدي بانك هاي خصوصي از 
تسهيلات پرداختي بانك ها
سهم مشاركت مدني از كل تسهيلات بانك هاي كشور با بيش از 38 درصد كل تسهيلات، و فروش اقساطي با حدود 30 درصد نشان مي دهد كه بيش از 68 درصد كل تسهيلات به اين دو نوع تسهيلات اختصاص داشته و سهم عقود مبادله اي مانند قرض الحسنه تنها 5 درصد بوده است.
پیگیری کمیته مطالبات معوق جدی شد
بازگشایی پرونده بدهکاران بزرگ بانکی در مراجع قضایی
کمیته مطالبات معوق بانک مرکزی با حمایت قوه قضائیه و بانک‌ها، دور جدید وصول مطالبات غیرجاری در مراجع قضائی را آغاز کرد.
واکنش بازار مسکن به مذاکرات هسته ای
پیش بینی ادامه رکود بازار مسکن تا آخر سال
یک کارشناس مسکن می گوید که بازار مسکن ایران با رکود شدیدی روبرو است و تا پایان سال ۹۳ جهشی را در قیمت‌ها نخواهیم داشت. بانک مرکزی در آخرین آمار رسمی خود اعلام کرد تورم اجاره مسکن در سه ماهه دوم امسال با رشد در تمامی استانهای کشور به حدود ۱۵ درصد رسید
مشارکت 440 شرکت خارجی در نمایشگاه قطعات و مجموعه های خودرو
نهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو تهران که در نوع خود بزرگترین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو خاورمیانه محسوب می شود، با حضور 440 شرکت خارجی طی روزهای 7 تا 10 آذرماه در تهران برگزار می شود
سهم 69 درصدی بانک های خصوصی در جذب سپرده ها
افزایش 7 درصدی سهم سپرده های مدت دار نشان دهنده موفقیت دولت و شبکه بانکی در هدایت و کنترل نقدینگی
افزایش سهم سرمایه گذاری مدت دار از 71 درصد در سال 91 به 78 درصد سپرده های غیر دولتی در شهریور 93 نشان دهنده موفقیت سیاست دولت و بانک مرکزی در انضباط مالی، نرخ سود بانکی، جذب نقدینگی به بانک ها، کنترل ونوسان قیمت ها در بازار است
گزارش‌ها از تمركز ديپلمات‌ها بر چارچوب توافق مي‌گويد
بازگشت اميد به فضاي مذاكرات
«وين» همچنان شاهد ادامه مذاكرات كارشناسان، ديپلمات‌ها و مقامات ارشد ايران و كشورهاي گروه 1+5 است. هيات‌هاي حاضر در دهمين دور از مذاكرات روزهاي فشرده و پركاري را دنبال مي‌كنند به اين اميد كه پرونده هسته‌يي ايران پس از 11سال به سرانجامي خوش نزديك شود، هرچند اخباري كه از اين گفت‌وگوها منتشر شده، هر ساعت رنگ و بوي تازه‌يي مي‌گيرد اما از خبرهاي چهارمين دور مذاكرات ظريف، اشتون و كري زمزمه‌هاي توافق شنيده مي‌شود
با وجود انصراف 5/2 ميليون نفر
دولت در هدفمندي پوپوليستي عمل نمي‌كند
در نخستين روزهاي شروع به‌كار دولت يازدهم، طرحي آماري با هدف انصراف داوطلبانه يارانه‌بگيران به اجرا گذاشته شد هرچند در اين طرح دولت اميدوار بود كه جمعيت يارانه‌بگيران كاهش يابد اما به باور بسياري از كارشناسان، طرح دولت در زمان مناسبي اجرا نشد زيرا در سال‌هاي قبل از آن اعتماد عمومي به دولت به حداقل ممكن رسيده بود از اين رو در پايان طرح تنها 2ميليون و 500 هزار ايراني از دريافت يارانه انصراف دادند و 97درصد از مردم به دولت نه گفتند و به اين ترتيب جمعيت يارانه‌بگيران به 76ميليون نفر رسيد
تخلف جدید در طرح مسکن مهر
تحویل ناقص و شبانه مسکن مهر توسط برخی تعاونی‌ها
در حالی پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر از کمبود منابع مالی رنج می‌برند که برخی تعاونی‌های مسکن بدون انجام مراحل مربوط به فروش اقساطی، واحدهای این طرح را به متقاضیان واگذار کرده و این متقاضیان نیز حاضر به پرداخت اقساط خود نیستند
مذاکرات تعیین دستمزد ۹۴ کلید خورد
118 هزار تومان افزایش مزد
به زودی نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش مزد سال آینده کارگران به روش چانه‌زنی آغاز می‌شود و قرار است کارگران جمع بندی‌های جدیدی را در این باره ارائه کنند. اگر روند کاهش نرخ تورم مانند ۷ ماه ابتدای سال ادامه داشته باشد، افزایش دستمزد سال ۹۴ کارگران حداکثر ۱۲۰ هزارتومان خواهد بود.
باکو در انتظار دنا
محصول جدید ایران خودرو در نمایشگاه آذربایجان جلوه کرد
بازدیدکنندگان نمایشگاه توانمندی های صنعتی و صادراتی جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان، توجه ویژه ای به دنا، محصول جدید گروه صنعتی ایران خودرو داشتند و از لحظه ورود این محصول به بازار آذربایجان سوال می پرسیدند.
سعید لیلاز مطرح کرد:
گزارش بانک جهانی برآوردی و تخمینی است
بانک جهانی در حالی از رشد منفی ۱۶.۴ درصدی تولیدات صنعتی ایران در سه ماهه دوم سال جاری خبر می دهد که براساس آمارهای بانک مرکزی بخش صنعت در همین محدوده زمانی حدود ۴.۶ درصد رشد داشته است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاك تهران خبر داد:
مسکن شب عید هم گران نمی شود، پیش بینی رونق معاملات مسکن در پایان سال
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه حجم معاملات مسکن در شب عید افزایش خواهد یافت و رونق بیشتری خواهد داشت ،اظهار کرد: ادامه روند ثبات و کاهش قیمت در بازار مسکن سال 93 حكایت از آن دارد كه بازار معاملات شب عید مسکن نیز به تبعیت از ماه های قبل از آن، با افزایش قیمت مواجه نمی شود .
احتمال وقوع بحران كنوني آب در بخش گاز طي ١٠ سال آينده
در گفت‌وگوي مستقيم با مردم مطرح شد: پيش‌بيني زنگنه از فروش نفت پس از تحريم‌ها
بيژن زنگنه، وزير نفت چهارشنبه شب بعد از بازگشت از سفري طولاني ميهمان برنامه شب آفتابي بود وضعيت آشفته بازار نفت يكي از مهم‌ترين محورهاي صحبت‌هاي زنگنه در اين برنامه بود.
به‌رغم روند نزولي شاخص در هفته آخر، بازدهي آبان مثبت ماند
هفته سرنوشت‌ساز در انتظار بورس تهران
هفته پيش رو باتوجه به مذاكرات هسته‌يي در جريان، كه روز دوشنبه آخرين دور آن براي دستيابي به نتيجه مشخصي برگزار مي‌شود، نه‌تنها براي بورس تهران بلكه براي كل اقتصاد تعيين‌كننده است از آنجايي كه بازار سهام از عوامل سياسي بيش از هر بازار ديگري اثر مي‌پذيرد، نخستين پيامد مذاكرات هسته‌يي چه به لحاظ نتيجه مثبت يا منفي، در روند شاخص كل بازار سهام آشكار خواهد شد
احياي سازمان مديريت بدون معايب گذشته
محمد شريعتمداري: بودجه 94 انضباطي ا‌ست نه انقباضي
معاون اجرايي رييس‌جمهور در پاسخ به اين پرسش كه آيا ممكن است با كاهش قيمت نفت كه شاهد آن هستيم، بودجه امسال انقباضي باشد، بيان كرد: بودجه امسال ازسوي سازمان به‌صورت انقباضي پيشنهاد نشده است زيرا رسيدن به رونق اقتصادي از بودجه انقباضي حاصل نمي‌شود اما از بودجه انضباطي مي‌توان به رونق اقتصادي دست يافت.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار؛
کاهش نرخ سود بانکی با تغییر نرخ سپرده قانونی همراه باشد
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اگر کاهش نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها همراه شود، می تواند برای اقتصاد کشور موثر باشد در غیر این صورت کاهش آن تاثیری در اقتصاد نخواهد داشت.
پیشنهاد خرید 45 تا 50 میلیونی دلان برای مسکن مهر !
تکاپوی دلالان در پردیس برای خرید مسکن‌های مهر ۵۰ میلیونی
در حالی متقاضیان مسکن مهر پردیس به دلیل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار در بلاتکلیفی به سر می‌برند که دلالان سخت به دنبال خرید واحدهای نیمه تمام این طرح با کمتر از ۵۰ درصد قیمت روز آنها هستند.
يارانه نقدي يا كارت اعتباري ؟
با ادامه آزادسازي انرژی، قيمت بنزين تا 2 سال آينده 4 برابر مي‌شود؟
با وجود اينكه هنوز اجراي فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها آغاز نشده اما نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي نسخه‌هاي فراواني در اين خصوص ارايه داده‌اند كه كارت سبز، كارت اعتباري و مديريت منابع به‌دنبال كاهش درآمدهاي نفتي همچنين حذف 10ميليون پردرآمد ازجمله اين پيشنهادات و نسخه پيچي‌هاست
قمار بزرگ چینی ها
چرا چین به دنبال خرید طلا است؟
اگر چین بدنبال تبدیل کردن بخش نسبتا متوسطی از ذخایر ارز خارجی ۴ تریلیون دلاری خود به طلا بود، ارز این کشور می توانست قدرت غیرمنتظره ای در سیستم مالی بین المللی کنونی پیدا کند.
خطری که ما را از پا در می‌آورد اختلاف است
روحانی: باید رقابت‌ سالم را بپذیریم
رییس جمهوری با بیان اینکه دولت برای پیشبرد امور کشور تمام تلاش خود را به کار گرفته و خواهد گرفت، گفت: این دولت شهامت لازم برای تصمیم‌گیری، پذیرش مسئولیت و انتخاب مسیرهای مختلف برای رسیدن به اهدافش را دارد.
وزیر کشور خبر داد
۶۰۰ هزار میلیارد تومان میزان نقدینگی موجود در دستان مردم
رحمانی فضلی وزیر کشور از وجود۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم خبر داد و گفت:این میزان نقدینگی بسیار زیادی است که باید از آن در راستای تولید و توسعه جامعه استفاده کرد
برای نخستین بار در ایران
شبکه نسل چهارم تلفن همراه توسط ایرانسل و در مشهد راه‌اندازی شد
عرضه خدمات نسل چهارم تلفن همراه بعنوان آخرین فناوری ارتباطی روز جهان، برای نخستین بار در ایران و با بهره‌برداری از شبکه LTE ایرانسل در مشهد مقدس آغاز شد و ایران به جمع کشورهای عرضه کننده خدمات 4G پیوست
۵۰ درصد سبد سرمایه گذاری خود را به طلا اختصاص دهید
یک تحلیلگر: تا آنجا که می توانید طلا بخرید
روبرت رینگر تحلیلگر برجسته اقتصادی به سرمایه گذاران بین المللی توصیه کرد که حداقل ۵۰ درصد سبد سرمایه گذاری خود را به طلا اختصاص دهند.
اولويت تامين مالي بانك‌ها
رشد سرمايه‌گذاري پس از 2 سال, مهار بازارها در دولت يازدهم
اكبر كميجاني، قائم‌مقام بانك مركزي، پس از گذشت پنج ماه آمار مربوط به سرمايه‌گذاري در سه‌ماهه اول سال 93 را اعلام كرد. وي با تاكيد بر اينكه بازار، علامت‌هاي مثبتي را در جهت افزايش سرمايه‌گذاري نشان مي‌دهد، افزود: نرخ رشد سرمايه‌گذاري در سال‌هاي 91 و 92 به ترتيب 23.8‌- و 6.9- را نشان مي‌داد
عبده با پرده‌برداري از سهم بالاي بخش ساختماني در معوقات بانكي اعلام كرد
وام خريد مسكن ضدركود است، نه تورم‌ زا
مرور برنامه وزارت راه‌وشهرسازي دولت يازدهم در حوزه مسكن حاكي از آن است كه اين وزارتخانه به‌دنبال نجات بخش مسكن از طريق بازار مالي است به‌طوري كه راه‌اندازي صندوق زمين و ساختمان در بورس، تقويت بازار وام‌هاي رهني و استفاده از مشاوره نيروهاي متخصص مالي در برنامه‌ريزي‌هاي اين وزارتخانه نيز تاييدي بر اين امر است كه وزير كنوني حوزه راه‌وشهرسازي كشور براي بازگرداندن رونق به بازار مسكن رويكرد مالي اتخاذ كرده است
گزارش از وین
«تهدید» مذاکرات یا «سونامی تمدید»
رسانه‌های آمریکایی و غربی از چند هفته گذشته و با آغاز آخرین دور گفت‌وگوها در وین، بیش از آن‌که به استقبال توافق جامع روند بر «تمدید مذاکرات» متمرکزند اما تمدید برای چه؟
در نشست كارگروه تخصصي بازار سرمايه مطرح شد
تقويت جايگاه بازار سرمايه در برنامه ششم توسعه
بررسي برنامه‌هاي راهبردي بازار سرمايه سه‌كشور مالزي، تركيه و قطر براي بهره‌گيري از تجربيات آنان در جهت توسعه و تقويت بازار سرمايه در تدوين برنامه ششم توسعه در نشستي كارگروه تخصصي بازار سرمايه با حضور رييس سازمان بورس و اوراق بهادار و برخي از نخبگان و مديران بازار سرمايه برگزار شد.
سيف تاكيد كرد
كسي در آمارهاي بانك مركزي ترديد نكند
رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه به‌دليل روي دادن يكسري اتفاقات در برخي مقاطع مردم بدبين شده‌اند، گفت: هيچ‌كس در آماري كه توسط بانك مركزي منتشر مي‌شود، نمي‌تواند مداخله كند
افزايش سهم سپرده هاي بلندمدت از نقدينگي وسپرده هاي بخش غير دولتي
75 درصد نقدينگي در حساب هاي داراي سود بالا، رشد بدهي دولت و سپرده هاي بخش غير دولتي
ميزان اسكناس در دست اشخاص نيز به 29 هزار ميليارد تومان رسيده و نسبت به يك سال اخير 4.4 درصد رشد داشته كه در مقايسه با تورم رقم كمي رشد داشته و تنها 4.5درصد رقم نقدينگي كشور را پول اسكناس و مسكوك تشكيل مي دهد.
معاون مهندسی شرکت سایپا کاشان:
ساینا اسفند ماه به بازار می آید
ناصر تاران معاون مهندسی شرکت سایپا کاشان از عرضه محصول جدید این شرکت به نام «ساینا» به بازار در اسفند ماه سال جاری خبر داد.
وقتي خرج بيشتر از دخل مي‌شود
رياضت كارگران با يك ميليون تومان كسري حقوق
هم‌اكنون ميانگين دريافتي يك كارگر در بهترين و خوشبينانه‌ترين حالت يك ميليون و 300 هزارتومان است اين درحالي است كه هزينه زندگي دركلان‌شهري مانند تهران بيش از 2ميليون و 300هزارتومان است بنابراين فردي كه شغلش كارگري است بايد دخل وخرجش را به‌گونه‌يي تنظيم كند تا يك ميليون كسري حقوق در ماه را جبران كند.
مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو
توليد سال92 ايران خودرو در كمتر از هشت ماه شكسته شد
مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو اعلام كرد: با توجه به تمهيدات صورت گرفته در زنجيره تامين، اين گروه صنعتي از اول امسال تا 21 آبان ماه،بيش از 365 هزار دستگاه سواري و وانت توليد كرده كه برابر با كل توليد سال گذشته اين گروه است.
زاهد رضايي كارشناس صنعت نفت
دولت مستندات بنزين پتروشيمي و توليد داخل را ارائه دهد
اگر دولت تدبیر و امید اینقدر که برای کار در فضایی آرام و بی دغدغه، دغدغه دارد، برای کار درست رسانه ای هم انرژی می گذاشت، یک بار برای همیشه باید مستندات خود را درباره ترکیبات سوخت های مختلفِ عرضه شده، ارائه می کرد و مردم را در جریان اصل داستان قرار می داد تا متهم، خود را به جای مدعی العموم نمی گذاشت و کسی که باید به خاطر این رفتار پاسخ گو باشد، دیگران را مدام مورد اتهام قرار نمی داد.
دیدار معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا
فرصت تاریخی توافق با بهانه‌تراشی آمریکا درباره لغو تحریم‌ها از دست می‌رود
در حالی که مذاکرات ایران و 1+5 به ضرب‌الاجل 3 آذر نزدیک می‌شود به نظر می‌رسد آمریکا به بهانه مخالفت کنگره با لغو تحریم‌ها و مشکلات بر سر راه آن سعی دارد به هر نحو از ابعاد فنی، حقوقی و سیاسی لغو تحریم‌ها در جملات و ادبیات متن توافق بکاهد به گونه‌ای که در زمان اجرای توافق بتواند از آن تفسیر موسع کند.
قائم‌مقام بانك مركزي و مديرعامل بانك ملي مطرح كردند
دريافت كارمزد از كارت‌خوان‌ها اجباري است و كوتاه نمي‌آييم
قائم‌مقام بانك مركزي با تاكيد بر اينكه موضوع كارمزد و دريافت آن يك سياست حتمي و اجباري است، گفت: كارمزد دريافت هزينه خدماتي است كه صورت مي‌گيرد و بانك مركزي از اين سياست كوتاه نمي‌آيد
رشد شاخص هاي پولي و بانكي در سال منتهي به بهار 93 نشان داد؛
سياست دولت و بانك ها انضباط مالي بود نه انقباضي، افزايش بدهي دولت و بخش غير دولتي، كنترل تورم و جذب پول در سپرده هاي بلندمدت
افزايش بدهي بخش هاي دولتي و غير دولتي به بانك ها با وجود جذب پول به سپرده هاي بلندمدت
بیژن زنگنه توضیح داد:
چرا ایران برای برگزاری نشست اضطراری اوپک پیشنهاد نداد؟
وزیر نفت با تشریح سیاست‌ ایران درباره‌ کاهش قیمت نفت خام و پیش‌بینی قیمت کمتر از 80 دلار برای هر بشکه در بودجه سال آینده، بر ضرورت صرفه‌جویی مردم در زمینه‌ی مصرف گاز طبیعی و جلوگیری از هدررفت آن تاکید و به توقف تولید بنزین با ریفورمیت پتروشیمی‌ها، جزییات واردات بنزین یورو 4 و تاثیر استفاده از آن در کاهش آلودگی هوا اشاره کرد.
بانك مركزي گزارش نماگرهاي فصل بهار را منتشر كرد
درسه ماه نخست سال جاري اتفاق افتاد: 18هزار ميليارد تومان كسري بودجه
بانك مركزي گزارش نماگرهاي فصل بهار را منتشر كرد براساس اين گزارش، دولت طي سه‌ماهه اول سال جاري 18.6هزارميليارد تومان كسري تراز عملياتي داشته است باتوجه به اينكه طي فصل بهار درآمدهاي دولت حدود 16هزار‌ميليارد تومان و پرداخت‌هاي هزينه‌يي 33.2هزار‌ميليارد تومان بوده است، 18.6هزار‌ميليارد تومان كسري بودجه تحقق يافته است
شمارش معکوس تا سوم آذر ماه، لحظه به لحظه
6 روز مانده به ضرب الاجل؛ مسکو: پیشرفتی در مذاکرات نداشتیم، واشنگتن: تحریم‌ها را فقط تعلیق می‌کنیم
از امروز 6 روز باقی مانده تا طرفین بر سر اختلافات به رایزنی بپردازند، شهر وین از روز سه‌شنبه - (27 آبان ماه) میزبان دهمین دور مذاکرات جامع هسته‌ای بین ایران و 6 کشور (آمریکا، فرانسه، روسیه،‌ چین، انگلستان و آلمان) بود.
پيگيري اعتبارات بخش مسكن طبق برنامه‌هاي سال گذشته
نيازهاي بخش مسكن در بودجه سال آينده , دو برابر شدن اعتبارات مسكن مهر
حوزه مسكن يكي از مهم‌ترين‌ترين بخش‌هايي است كه مي‌تواند بر وضعيت كلي اقتصاد كشور تاثيرگذار باشد، ضمن اينكه براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت متولي تامين مسكن مردم جامعه است اين در حالي است كه وضعيت فعلي مسكن كشور نشان مي‌دهد كه دولت‌هاي گذشته تاكنون نتوانسته‌اند از عهده وظايف خود درمورد تامين مسكن برآيند و عمدتا برنامه‌هاي موفقي هم در اين زمينه ارايه نكرده‌اند بر اين اساس به‌نظر مي‌رسد در اين سال‌ها، سهم دولت در بخش مسكن عددي كمتر از پنج درصد بوده است.
نظرسنجی
به نظر شما خدمات کدام یک از بانکهای خصوصی بهتر است؟
پارسیان
پاسارگاد
گردشگری
انصار
اقتصاد نوین
ایران زمین
دی
حکمت ایرانیان
سامان
سرمایه
سینا
آینده
قوامین
شهر
کارآفرین
خبر گزاری ها