تهران :
كمينه:۲۶°
بیشینه:۳۶°
به‌روز شده در: ۰۹ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۵:۰۱
فرآور
6400 6610
وبملت
2133 2143
وآذر
1417 1363
غدام
5006 4814
وسپه
2258 2308
خزاميا
1298 1282
وتوصا
1700 1674
وايران
2103 2045
دالبرح
8900 8688
تكنو
1797 1797
رتكو
9120 9202
ثمسكن
1766 1737
سخاش
7900 7991
سفانو
5766 5994
ساراب
2613 2513
فخاس
8736 9099
خپويش
19479 20290
كاما
11897 11528
زمگسا
29304 30108
ثشرق
1920 1913
غمهرا
6700 6686
شفاراح
11178 10465
وملت
678 652
سشمال
3164 3043
وپخش
16000 15976
ورنا
1190 1206
وخارزم
1592 1616
خمحور
1805 1859
خاهن
1920 2000
شاراك
7900 8025
دزهراوي
45233 43494
كطبس
3206 3247
پارسيان
2330 2420
كپارس
8741 8405
پسهند
7349 7165
وسكاب
1384 1368
دسينا
13799 13466
شپاكسا
5256 5054
شپترو
12760 12273
وبيمه
1226 1179
سرود
5240 5212
داسوه
11319 10884
صنوين2
1 10930
خريخت
1909 1858
سصوفي
4250 4287
ملت
1980 1904
وبشهر
3320 3348
شنفت
13599 13302
قهكمت
3688 3841
سيلام
7741 8063
پرديسح
251 233
خلنت
2632 2735
پرديس
1198 1152
قزوين
3070 3073
وصناح
1179 1122
سكرما
9900 9904
سفارس
3080 3073
تمحركه
2100 2020
ساروم
6387 6387
حپترو
2379 2453
كخاك
46999 46165
شاملا
10861 10444
غبهنوش
7547 7585
خمهر
2429 2451
وتوسم
3210 3257
ثاخت
1342 1351
خنصير
5438 5664
كچاد
6290 6339
وبهمن
1525 1574
دفرا
8311 8657
غپينو
5150 5036
خكمك
1808 1806
تايرا
4661 4482
كفپارس
3739 3647
دكيمي
6782 6522
بنيرو
5837 5793
غشهد
2309 2233
كسرام
7152 7441
فاراك
4952 4998
وليز
2120 2120
مشير9412
100 100
بموتو
7700 7644
درازك
23670 22873
حتوكا
3062 3189
بكام
1638 1575
تاپيكو
5130 5108
شبهرن
21887 21968
كروي
2686 2589
اخابر
2630 2693
ختراك
2022 2106
ولغدر
2062 2035
شنفتح
10500 10545
پكرمان
8550 8453
دكوثر
4345 4178
پارسان
7734 7561
سكارون
6300 6264
كفرا
16600 16679
مرقام
2776 2670
پدرخش
3000 3044
كترام
2120 2039
غالبر
2049 1971
خزرح
704 1
فارس
15012 15217
فلامي
2482 2387
ونيكي
2000 2015
وساخت
3345 3239
مساپا955
100 100
وغدير
6795 6736
خبهمن
1672 1649
سشرق
2439 2374
سدشت
4010 4053
شكربن
2625 2615
وخارزمح
451 490
خفنر
2800 2776
وبصادر
857 869
كساپا
2618 2518
وبوعلي
2260 2264
ثمسكنح
570 551
حفاري
4872 4842
فخوز
7299 7521
كسعدي
4002 4168
دلقما
4245 4268
تيپيكو
6099 6119
شمواد
2877 2905
نمرينو
13156 12650
قشرين
5599 5408
لبوتان
2103 2190
تكمبا
1936 1862
فجام
12333 12368
ستران
4287 4262
ثفارس
2698 2595
شسينا
10632 11075
غگرجي
8001 8183
خوساز
1971 2019
كحافظ
4355 4188
سبهان
35200 35361
خزر
1583 1523
ثنوسا
3416 3300
وپارس
2958 2978
دجابر
8290 7980
واتي
3823 3676
دشيمي
6338 6514
خچرخش
1806 1737
ونفت
2060 1981
فجر2
12927 12430
قنقش
9570 9961
دتماد
17400 17430
ساربيل
15793 15203
غاذر
3586 3449
حفارس
1484 1427
فملي
2710 2685
سپاها
2100 2075
كگل
5598 5465
شيران
7645 7812
قشكر
2190 2163
خشرقح
920 910
وساپا
1180 1173
قشهد
17448 16777
شپمچا
27311 28448
كرماشا
6920 6946
فاذر
2310 2304
شيراز
8090 8347
شلعاب
3260 3308
خمحركه
1659 1630
قصفها
5094 5040
رانفور
10949 10781
شدوص
3799 3718
فولاژ
3163 3042
رتاپ
8800 8801
سهگمت
6040 6144
فجر
11933 12430
وملي
6120 5947
خپارس
875 869
كبافق
5700 4961
قمرو
5920 5939
دسبحا
7347 7065
شفارس
4282 4459
شگل
9191 9261
آكنتور
10066 9679
غچين
15010 15000
خساپا
1365 1405
قثابت
1799 1730
وسينا
2082 2002
ولساپا
2238 2179
خرينگ
2749 2657
فولاد
3350 3366
بترانس
4740 4626
وصنا
2100 2130
وتوكا
5499 5442
ونوين
2330 2376
بسويچ
3233 3279
خعتبار
2219 2184
وكار
2470 2463
وبانك
4919 5025
دانا
1187 1236
فلوله
1832 1762
خگستر
3333 3382
شسپا
15320 15471
وانصار
2552 2629
دامين
11938 10629
كمنگنز
5510 5726
آسيا
1296 1349
خكاوه
773 774
سغرب
5850 5797
واميد
3890 3900
چكارن
4290 4258
فسرب
1938 1956
فروس
3549 3420
وتوشه
3230 3106
لسرما
2612 2512
فنورد
7288 7591
دفارا
10052 9666
قلرست
31459 32769
كرازي
2270 2341
خموتور
2150 2117
وصنعت
2240 2202
كپشير
5540 5391
والبر
4687 4507
ومعادن
3131 3199
خكار
3533 3398
وپترو
2158 2122
ثاباد
2104 2024
غشاذر
1162 1168
وپارس2
2978 2978
دالبر
10600 10432
حكشتي
4465 4294
سقاين
30200 30185
شپارس
4541 4367
دابور
18247 17546
غشصفا
6023 5792
فولاد2
3366 3366
شكلر
4347 4278
تكشا
6340 6187
ونيرو
1941 1993
پاكشو
8979 8784
كگلح
4220 4218
بالبر
1773 1846
شاراكح
6500 6601
لابسا
5127 4930
قنيشا
4530 4503
ثشاهد
2022 2000
پاسا
15471 16115
خشرق
1800 1797
وتجارت
1002 1002
چفيبر
3870 4031
شفن
24461 25380
سكرد
5271 6463
لخزر
7150 7445
خودرو
2699 2673
مداران
2021 1944
سبجنو
5190 5406
ددام
10124 9735
ثامان
1731 1738
فاسمين
4370 4351
فباهنر
2147 2197
قپيرا
5660 5640
خاور
805 838
رمپنا
7222 6945
سخزر
5550 5494
كماسه
6963 7253
شفارا
11961 12459
دارو
7603 7854
وتوس
3147 3026
صنوين
10940 10930
فپنتا
10323 9926
همراه
31160 31564
ديران
7454 7168
بشهاب
11579 11134
بكاب
11420 11226
البرز
1058 1102
ختوقا
2670 2743
دپارس
32001 32261
شخارك
19180 18751
ولصنم
2240 2234
عنوان شاخص
مقدار
بیشترین
کمترین
درصد
شاخص كل
۷۴۹۹۸
۷۴۹۹۷.۷
۷۴۸۴۹.۸
۰.۲
شاخص 30 شركت بزرگ
۳۵۵۰
۳۵۵۱.۴
۳۵۴۷.۱
۰.۰۸
شاخص آزاد شناور
۸۶۰۰۱
۸۶۰۰۰.۵
۸۵۸۱۹.۷
۰.۲۱
شاخص بازار اول
۵۵۵۵۵
۵۵۵۵۴.۹
۵۵۴۴۳.۹
۰.۲
شاخص بازار دوم
۱۴۵۶۳۲
۱۴۵۶۵۵.۲
۱۴۵۳۹۶.۲
۰.۱۹
شاخص صنعت
۶۳۰۱۸
۶۳۰۱۷.۷
۶۲۸۷۲.۷
۰.۲۳
28 درصد منابع مالی کشور در دست مؤسسات مالی و اعتباری است
رییس اتاق ایران:
28 درصد منابع مالی کشور در دست مؤسسات مالی و اعتباری است
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: حدود 28 درصد منابع مالی کشور در اختیار مؤسسات مالی و اعتباری است.
آغاز تحقیق و تفحص از وزارت صنعت, بازنگری در مقررات صادرات و واردات
نعمت‌زاده اعلام کرد:
آغاز تحقیق و تفحص از وزارت صنعت, بازنگری در مقررات صادرات و واردات
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طبق آخرین آمار در تیرماه نرخ تورم به 25 درصد رسید و این در حالی بود که در سال گذشته تورم بیش از 40 درصد بوده است.
آغاز فروش ویژه عضویت خدمات امدادی 247 از طریق اینترنت به مناسبت عید فطر
مدیرعامل سایپایدک خبر داد:
آغاز فروش ویژه عضویت خدمات امدادی 247 از طریق اینترنت به مناسبت عید فطر
مصطفی وحیدزاده مدیرعامل سایپایدک از فروش ویژه کارت امداد 247 با هدف جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریان گروه سایپا خبر داد.
رییس اتاق ایران:
28 درصد منابع مالی کشور در دست مؤسسات مالی و اعتباری است
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: حدود 28 درصد منابع مالی کشور در اختیار مؤسسات مالی و اعتباری است.
گفتگو
جنگ عراق ادامه جنگ نيابتي عربستان و قطر در سوريه است
گفت وگو با دکتر صالح صدقیان مدیر مرکز عربی مطالعات ایران:
جنگ عراق ادامه جنگ نيابتي عربستان و قطر در سوريه است
ايران به جاي خاورميانه، خود را در مجموعه كشورهاي آسياي جنوب غربي تعريف كند
مصاحبه با عباس ملكي، معاون پژوهشي مركز مطالعات استراتژيك
ايران به جاي خاورميانه، خود را در مجموعه كشورهاي آسياي جنوب غربي تعريف كند
نیاز ایران به استراتژی های جدید در بازار انرژی
گفت و گو با دكتر فريدون فشاركي متخصص بازار جهانی انرژی:
نیاز ایران به استراتژی های جدید در بازار انرژی
راهکار اصلی خروج از وضعیت رکود تورمی
در گفت و گو با معاون پژوهشکده بانک مرکزی عنوان شد
راهکار اصلی خروج از وضعیت رکود تورمی
گوناگون
یادواره خلبان شهید سرلشگر ایرج عیوضی 21 رمضان در تهران
باهتمام دکتربهنام ملکی دبیر یادواره*
یادواره خلبان شهید سرلشگر ایرج عیوضی 21 رمضان در تهران
USSD چیست؟ + لیست تمام کدهای USSD درایران
با کد ussd چه کارهایی می‌توان انجام داد؟
USSD چیست؟ + لیست تمام کدهای USSD درایران
معرفي كتاب اقتصاد براي همه , تاليف دكتر علي سرزعيم
تشريح مفاهيم كلان اقتصاد به زبان ساده
معرفي كتاب اقتصاد براي همه , تاليف دكتر علي سرزعيم
اختراع کمربند ایمنی خودرو ویژه کودکان
توسط مخترع ایرانی مهسا پیرزادی
اختراع کمربند ایمنی خودرو ویژه کودکان
پنجاه فیلم برتر تاریخ سینمای جهان
کریستین ساینس مانیتور منتشر کرد؛
پنجاه فیلم برتر تاریخ سینمای جهان
100 کتاب پرفروش بازار کتاب ایران معرفی شد
برای نخستین‌بار واز سوی موسسه شهر کتاب
100 کتاب پرفروش بازار کتاب ایران معرفی شد
رویترز؛
سرمایه گذاران بین المللی استرس گرفتند, نشست فدرال رزرو قیمت طلا را پائین کشید
در حالی که سرمایه گذاران بین المللی با استرس زیادی منتظر اعلام نتایج نشست دو روزه فدرال رزرو آمریکا هستند قیمت جهانی طلا امروز چهارشنبه بار دیگر به کمتر از ۱۳۰۰ دلار رسیده است.
نقد و بررسي بسته خروج از رکود
انتقادهای فرشاد مومنی از بسته خروج از رکود دولت: نگاه این بسته تک بعدی است
فرشاد مومنی با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور: بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود دارای اشکالات زیادی است زیرا مشکل کنونی ایران فقط رکود نیست و گرفتاری کنونی ایران رکود تورمی است.
سپرده گذاری یک میلیارددلاری صندوق توسعه ملی در بانک توسعه صادرات
آغاز سیاست های خروج از رکود تورمی
سپرده گذاری یک میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک توسعه صادرات ایران به موجب بند (ص) تبصره ۵ قانون بودجه امسال از جمله سیاست های مرتبط با صادرات غیرنقتی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود در سالهای ۹۳ و ۹۴ است.
اگر تحریم هم نبودیم امروز رکودتورمی داشتیم
نیلی وعده داد: وضعیت اقتصادی امسال بهتر از سال 92 خواهد شد
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور به مردم وعده داد که وضعیت اقتصادی سال جاری بهتر از سال قبل خواهد شد، ضمن اینکه در اقتصاد معجزه و بن بست نداریم.
وال‌استریت ژورنال:
آمریکا خواستار تسریع ارسال کالاهای انسانی به ایران شده است
یک روزنامه آمریکایی مدعی شده واشنگتن از شرکت‌های اروپایی خواسته روند ارسال کالاهای انسانی به ایران را تسریع کنند.
همزمان با آغاز سفرهای تابستانی
اعلام آماده‌باش در جایگاه‌های سوخت, بنزین تابستانی مردم تامین شد
با آغاز سفرهای تابستانی مردم جایگاه‌های سوخت در استان‌های سراسر کشور در حالی به حالت آماده‌باش درآمده‌اند که مسئولان شرکت پالایش و پخش نفتی با اشاره به ذخیره سازی 1.8 میلیارد لیتر بنزین، اعلام کردند: نگرانی برای تامین بنزین تابستانی وجود ندارد.
با کاهشی 2 هزار مگاواتی،
تب مصرف برق فروکش کرد, تعطیلات فرشته نجات شبکه برق
پس از چند روز رکوردزنی در پیک مصرف برق کشور، با آغاز تعطیلات عید سعید فطر تب مصرف این انرژی پاک برای چند روز فروکش کرد تا فشار بر روی شبکه برق کشور به حداقل کاهش یابد.
بازار تلفن‌همراه در اشباع؛مواد غذایی روبه‌رشد
تحلیل بیزنس مانیتور از اقتصاد ایران در سال 93
موسسه بیزینس مانیتور پیش بینی کرده بازارهای ایران طی سال های آینده روند رو به رشد را طی کنند به باور نویسندگان گزارش بیزینس مانیتور بازار تلفن همراه ایران به نقطه اشباع می رسد ولی از سوی دیگر همچنان فرصت رشد در بازار لوازم صوتی و تصویری وجود دارد
گفت و گو با دكتر فريدون فشاركي متخصص بازار جهانی انرژی:
نیاز ایران به استراتژی های جدید در بازار انرژی
اينكه جايگاه ايران در بازار جهاني انرژي كجاست و چه سياست هايي در زمينه نفت و گاز به ايران به بهبود جايگاهش در بازار بين المللي انر‍ژي كمك خواهد كرد، سوالاتي است كه با فريدون فشاركي، رييس موسسه مشاوره اي فكتزگلوبال انر‍ژي (Facts Global Energy) مطرح كرديم.
وعده مهار بیکاری تا سال 94؛
دستور اشتغالی رئیس‌جمهور به ربیعی و نوبخت, وزارت کار به
رئیس جمهور به وزارت کار و معاونت برنامه ریزی دستور داده است تا با استفاده از تمامی ظرفیت‌های دستگاه ها به سمت مهار بیکاری حرکت شود. در همین حال، وزارت کار اخیرا بسته ای مشتمل بر بیش از 50 راهکار عملیاتی در زمینه اشتغال زایی را با عنوان "تکاپو" ارائه کرده که مشتمل بر سهم دستگاه‌ها از اشتغال‌زایی و تشکیل ستادهای استانی برای شناسایی فرصت‌های محلی اشتغال‌زایی در کشور است.
توقف روند نزولی تورم نقطه به نقطه
نرخ تورم تیرماه 93 معادل 25.3 درصد، نقطه به نقطه 14.6 نسبت به خرداد ماه 1.4 درصد
نرخ تورم در پایان تیر ماه امسال با 2.4 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 25.3 درصد و تورم نقطه به نقطه بدون تغییر به 14.6 درصد رسید.
وقتی تشکر وزیر از اپراتور کار دست مشترک می‌دهد
افزایش پنهان تعرفه‌های ایرانسل, رقابت بین اپراتورها پوشالی از آب درآمد
ایرانسل از ابتدای مرداد بدون اطلاع‌رسانی تعرفه‌های سیم‌کارت‌ اعتباری را افزایش داده‌ است وزیر ارتباطات پیش‌‌تر از ایرانسل و رایتل بابت اینکه مراعات مردم را می‌کنند و تعرفه‌ها را کاهش داده‌اند، تشکر و قدردانی کرده‌ بود.
بانك مركزي اعلام كرد: مخاطرات برداشت 500 ميليون دلاري
برداشت از صندوق توسعه ملی براي وام ازدواج تورم زاست
به دنبال ارائه طرحی در مجلس كه به امضای حدود 152 نماینده رسیده تا با برداشت از صندوق توسعه ملی 500 میلیون دلار معادل 1500 میلیارد تومان به صورت ودیعه در اختیار صندوق مهر امام رضا (ع) قرار گیرد وبنابر اعلام وزیر اقتصاد كه برای پاسخگویی به نیاز کلیه متقاضیان دریافت وام به حدود 6000 میلیارد تومان منابع نیاز است
مدیر عامل ایران خودرو خبر داد
تولید 4 محصول جدید پژو و رنو در ایران, عرضه کلیو۴ و کیچر در نیمه دوم امسال
مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو از عرضه «کلیو۴ » و «کیچر» به عنوان دو محصول جدید شرکت رنو در ایران در نیمه دوم امسال خبر داد.
ایجاد تحرک در بخش‌های پیشران اقتصاد, عبور از تنگناهای مالی در یک فرآیند تدریجی
متن کامل و جديد بسته سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود
متن کامل سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در سال‌های ۹۳ و ۹۴ منتشر شد که ایجاد تحرک در بخش‌های پیشران اقتصاد، افزایش بهره‌وری منابع و عبور از تنگناهای مالی در یک فرآیند تدریجی بخشی از محورهای این بسته است
تفاوت نرخ 34 درصدی جریمه و نرخ 22 درصدی سپرده ها عامل ناکارآمدی بازار بین بانکی
محمد طبیبیان: ما سیاست پولی نداشته ایم، نرخ ها اداری و دستوری بوده است
بانک مرکزی نرخ سود 34 درصد را برای جریمه تعیین می کند و در واقع این کار به اين معني است كه چنین نرخی را به عنوان نرخ نهایی بهره پذیرفته است، حال چه عنوانی به آن می دهد از اهمیت ثانوی برخوردار است. اما چرا همین نرخ 34 درصدي را به یک رویه تبدیل نمی کند؟ یعنی هر بانک هر چه قدر اعتبار خواست با همین نرخ 34 درصد پرداخت كند
مدیرعامل شرکت عمران پرند خبر داد
اولویت اول افتتاح مسکن مهر پرند آماده شد, افتتاح ۱۲۳۰۰ مسکن معطل امکانات زیربنایی
مدیرعامل شرکت عمران پرند با تاکید بر این‌که بر اساس برنامه اولویت اول افتتاح پروژه‌های مسکن مهر آماده شد، گفت: این در حالی است که به دلیل نبود انشعابات آب، برق وگاز این واحدها قابل واگذاری به متقاضیان نیست.
مديركل روابط عمومي بيمه مركزي مطرح کرد:
استقبال بيمه مركزي از شفاف سازي صنعت بيمه
بيمه مركزي در مسير شفاف سازي صنعت بيمه از تحقيق و تفحص استقبال مي كند برقراري آرامش و اطمينان در سطح جامعه ماموريت اصلي صنعت بيمه است و براي تحقق اين امر مهم صيانت از اعتماد مردم و امانتداري يك اصل به شمار مي رود كه خوشبختانه كليت صنعت بيمه از آن بهره مند است.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری در مراسم توديع محمد فروزنده و معرفي سعیدی کیا:
فروزنده در 15 سال مسووليت بنياد به توصیه ناحق احدی گوش نکرد
آقاي فروزنده ويژگي هاي برجسته فراوانی داشتند اما آنچه که از همه مهمتر بود توجه نکردن و گوش نکردن به توصیه های ناحق، باند بازی و خرج های غیر ضروری بود .همین موضوع موجب نارضایتی بسیاری شده بود اما چون مقام معظم رهبری مشی آقای فروزنده را می دانستند به این حرف ها توجهی نکردند .
ماموریت دولت به وزارت کار؛
استخراج لیست جدید مشمولان سبد کالا, 2 گروه حقوقی هم بسته کالایی می‌گیرند
وزارت کار ماموریت داشت تا ظرف یک ماه از آغاز توزیع بسته های امنیت غذایی 7.5 میلیون مشمول تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که سپری شده است، لیست جدید مشمولان با توجه به اطلاعات درآمدی خانوارها در بازه های کمتر از 6 میلیون ریال و بین 6 تا 10 میلیون ریال را تهیه و به سازمان هدفمندی یارانه ها ارائه کند.
افزایش نمره خدمات پس از فروش خودرو از 700 به 730، تعداد 665 نمایندگی درجه یک و 889 نمایندگی درجه دو
وضعیت خدمات پس از فروش خودروهای سبک از 700 در سال گذشته به 730 در سال جاری ارتقاء یافته است. 71 درصد از نمایندگی های خدمات پس از فروش خودروهای سنگین به رتبه یک ارتقاء یافته است...
مهندس يكه زارع در مجمع عمومي سالانه خبر داد:
توليد 4 محصول جديد پژو و رنو در ايران خودرو، تشکیل شرکت با پژو 50 - 50، تولید رنوکلیو4 و کپچر
شركت پژو قرار است با ايران خودرو،شركت مشتركي به صورت 50-50 تشكيل دهد. دو محصول رنو «کليو 4» و «کپچر» در نيمه دوم امسال به بازار عرضه می شود. يكي از اين دو محصول در کلاس خودروي کوچک بوده و در هر 100 كيلومتر 5 ليتر سوخت مصرف مي كنند.
واكنش سایپا به گزارش تحقیق و تفحص: راهگشا و چراغ راه خودروسازي است
قطعاً نکات مطروحه در گزارش تحقیق و تفحص راهگشا و چراغ راه حرکت توسعه ای گروه خودروسازی سایپا برای دستیابی به برنامه کلان افق 1404 خواهد بود
در جلسه سیف با مدیران عامل بانکها مطرح شد:
سیاستهای بانك مركزي براي برون رفت غیر تورمی از رکود، 120 هزار ميليارد تومان تسهيلات ضد ركودي جديد
برآورد ما از حجم نقدینگی که در شرایط عادی می‌تواند به صورت تسهیلات از طريق سيستم بانکي تزریق شود ، 240هزار میلیارد تومان است که در دو بخش قابل ارائه است. نیمی از این تسهیلات قابل عرضه با هدف حفظ وضع موجود و برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی که در سررسيد تصفيه و مجدداً به همان بنگاهها پرداخت ميشود ، و نیم دیگر می‌تواند تزریق جدید و شامل افزایش تسهیلات باشد .
کاهش تعداد و مبلغ چک های برگشتی در یک سال اخیر
سیاست های انضباط مالی دولت یازدهم بر مبادلات بانکی اثرگذاشت
نتایج و آثار سیاست های انضباط مالی دولت یازدهم در فضای کسب وکار مشهود شده و به تدریج منجر به شفافیت بیشتر مبادلات بازار شده است.
بوئینگ با ایران‌ایر قرارداد بست
امضای قرارداد نخستین شرکت آمریکایی پس از تحریم, قطعات جدید هواپیما در راه ایران
شرکت هواپیمایی بوئینگ امریکا قراردادی با شرکت ایران‌ایر امضا کرده که این شرکت را به نخستین شرکت آمریکایی بدل می‌کند که پس از انقلاب اسلامی با ایران قرارداد امضا کرده است.
جلسه هم‌اندیشی سیف با اساتید دانشگاه
مرور متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان در دوره دولت تدبیر و امید
دکتر سیف رئیس‌کل و اعضای هیات عامل بانک مرکزی طی نشستی با حضور اساتید دانشگاه‌ها و مدیران عامل بانکها، ‌مهم‌ترین تحولات متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان در دوره دولت تدبیر و امید را مرور کردند.
دولت برای خارج کردن کشور از رکود، کاملاً مصمم است
ایجاد ۲۰ هزار شغل در صنعت قطعه‌سازی خودرو
رییس‌جمهوری با بیان اینکه دولت برای خارج کردن کشور از رکود، کاملاً مصمم است، به معضل بیکاری اشاره کرد و اظهار داشت: حرکت خوبی در ماه‌های اخیر در زمینه اشتغال‌زایی شروع شده که بسیار ارزشمند است؛ به عنوان مثال در بخش خودرو و قطعات خودرو، طی هفته‌های اخیر ۲۰ هزار شغل ایجاد شده که خوشحال‌کننده است
بانک مرکزی در سیاست‌گذاری‌های پولی استقلال ندارد
انضباط مالی دولت تنها راهکار خروج از مشکلات اقتصادی
مهناز بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه انضباط مالی دولت تنها راهکار خروج از مشکلات اقتصادی به ویژه تورم است گفت: تورم کنونی به ویژه افزایش قیمت مواد غذایی خصوصا اخیرا در بحث فرآورده های لبنی که بخش عمده درآمد طبقات آسیب پذیر را به خود اختصاص می دهد یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی دولت است
حسینی: قراردادهاي جديد نفتي ايران 3-4 نوامبر در لندن رونمايي مي شود
ایران گفته که قصد دارد شرایطی پیشنهاد کند که از قراردادهای کشور همسایه اش، عراق که در چندین حوزۀ نفتی بزرگ با ایران شریک است هم جذاب تر باشد.ما از نقطه نظرات و راهنمایی های کارشناسان و شرکت های بزرگ خارجی بهره گرفته ایم،خوشبختانه بازخوردهای بسیار مثبتی از آنها دریافت کرده ایم و من فکر می کنم آنها از مدل جدید قراردادهای ما به خوبی استقبال کنند.
عملکرد راننده باید مبنای تعیین نرخ بیمه باشد نه مدل خودروها
کاهش ضریب خسارت شخص ثالث با تعیین حق بیمه براساس عملکرد راننده
برخی کارشناسان معتقدند طرحی که توسط 18 تن از نمایندگان مجلس تهیه شده برخی از مشکلات قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387 را برطرف می کند اما برای حل مشکلات اساسی این قانون کافی نیست و لازم است که به نظر کارگزاران صنعت بیمه در مورد مبنا قراردادن عملکرد راننده به جای نوع و مدل خودرو توجه شود.
75درصدمعاملات بین بانکی پارسال یک شبه ودربانک های خصوصی بوده است
ضعف ابزارهای بین بانکی برای خروج از رکود تورمی
درشرایط رکود تورمی، مسوولان و کارشناسان بانکی واقتصادی، به دنبال راهکارهایی هستند تا ضمن ایجاد انضباط مالی و کاهش تورم، راهکارهایی برای تامین منابع و توانمند کردن بانک ها و تامین نیاز فعالان اقتصادی ارائه دهند و با تقویت ابزارهای سیاست پولی، از منابع استفاده مناسبی ببرند.
خودرو یکی از نیازهای اساسی خانوار !
مقایسه سطح درآمد خانوار در کشورها با قیمت خودرو
در بسیاری از کشورها یک خانوار می‌تواند با درآمد یک سال خود اقدام به خرید یک خودروی نو در سطح متوسط کند.
نرخ بیکاری کل کشور بهار 93 معادل 10.7 درصد
نرخ بیکاری در سه ماهه چهارم سال 92 رقم 10.5 درصد و در بهار 92 معادل 10.6 درصد گزارش شده بود.
نظرسنجی
به نظر شما خدمات کدام یک از بانکهای خصوصی بهتر است؟
پارسیان
پاسارگاد
گردشگری
انصار
اقتصاد نوین
ایران زمین
دی
حکمت ایرانیان
سامان
سرمایه
سینا
آینده
قوامین
شهر
کارآفرین
خبر گزاری ها