تهران :
كمينه:۲۴°
بیشینه:۳۳°
به‌روز شده در: ۰۱ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۳:۵۴
فرآور
6156 6212
وبملت
2070 2092
وآذر
1776 1848
غدام
6207 6465
وسپه
2430 2408
غدشت
9751 9376
خزاميا
1213 1167
وتوصا
1837 1895
وايران
2048 2000
رتكو
10150 10165
ثمسكن
1700 1742
سشرقح
1000 1160
سفانو
5638 5866
ساراب
2282 2334
فخاس
7015 7307
خپويش
19512 20324
كاما
10050 10095
زمگسا
28987 28311
ومعادن2
2791 2791
لپارس
2960 3048
فخاسح
5460 5923
ثشرق
1920 2000
غمهرا
7437 7151
شفاراح
9831 9103
وملت
679 687
سشمال
2861 2931
وپخش
15241 15876
وخارزم
1462 1465
خمحور
1525 1467
خاهن
2045 2097
شاراك
7801 8054
دزهراوي
45000 46210
كطبس
3536 3400
فسپا
5035 5244
پارسيان
2263 2285
وپاسار
1725 1720
كپارس
8600 8569
پسهند
8426 8102
وسكاب
1242 1261
كهرام
2085 2005
دسينا
12840 13375
شپاكسا
5100 4982
شپترو
4254 4430
وبيمه
1550 1614
سرود
4704 4899
داسوه
11000 10902
خريخت
1952 1879
ملت
2198 2276
وبشهر
3084 3069
شنفت
12001 12114
قهكمت
3355 3226
سيلام
7727 8048
پرديسح
298 305
خلنت
2618 2518
پرديس
1188 1188
قزوين
2840 2868
وصناح
1040 1075
سكرما
8590 8929
تمحركه
1950 1997
ساروم
6000 5954
حپترو
2575 2476
كخاك
13137 13684
شاملا
10917 10498
غبهنوش
6941 7121
خمهر
2404 2398
وتوسم
3090 3107
ثاخت
1320 1341
خنصير
4800 4716
كچاد
5710 5852
وبهمن
1498 1560
دفرا
8328 8669
غپينو
4914 4725
پارسان2
8348 8027
خكمك
2035 1957
تايرا
4384 4453
كفپارس
4635 4571
دكيمي
6252 6294
كنور
6265 6526
بنيرو
5962 5733
غشهد
2101 2132
كسرام
7830 8156
تاپيكو2
5207 5207
فاراك
5040 5076
وليز
2039 2000
مشير9412
100 100
بموتو
7454 7721
ثاژن
4609 4800
درازك
23885 23031
حتوكا
2980 2919
بكام
1625 1692
تاپيكو
5160 5207
شبهرن
22100 22304
كروي
2528 2603
اخابر
2598 2639
ختراك
1840 1798
ولغدر
1971 1896
شنفتح
9664 8949
پكرمان
8992 8647
دكوثر
4240 4317
پارسان
7762 8027
سكارون
5785 5818
كفرا
16010 16677
مرقام
2665 2713
چافست
11763 11311
پدرخش
3699 3638
كترام
2340 2401
چكاوه
28627 29819
غالبر
1945 1918
خزرح
660 612
كساوه
12303 12675
فارس
14716 15002
فلامي
2872 2762
ونيكي
1767 1837
مساپا955
100 100
وغدير
6761 6921
خبهمن
1550 1532
سشرق
2132 2196
شكربن
3059 2942
خفنر
2584 2485
وبصادر
800 803
كساپا
2664 2774
وبوعلي
2093 2136
غسالم
2532 2637
حفاري
5101 5258
فخوز
6921 7149
كسعدي
5004 5212
دلقما
3579 3442
تيپيكو
5980 5998
شمواد
3296 3250
نمرينو
13180 13071
قشرين
6212 6268
لبوتان
1870 1923
تكمبا
2136 2171
فجام
11448 11008
ستران
3940 3927
شسينا
12190 12358
غگرجي
8140 8468
غشان
6320 6519
خوساز
2140 2058
كحافظ
3921 4084
سبهان
35104 35829
كلوند
2379 2288
خزر
1634 1572
وپارس
2798 2808
دجابر
7681 7706
واتي
3640 3689
دشيمي
6295 6336
خچرخش
1678 1614
ونفت
2507 2493
فجر2
11879 12373
غپاك
4499 4421
قنقش
9041 9417
دتماد
16014 16660
ساربيل
15851 15242
غاذر
3443 3443
حفارس
1664 1600
فملي
2459 2557
كگل
5190 5365
شيران
7185 7363
قشكر
2001 1977
خشرقح
860 871
فولادح
1430 1440
وصندوق
3940 4092
خمحركهح
800 777
وساپا
1121 1115
قشهد
18051 18346
شپمچا
27278 28414
كرماشا
6841 6950
فاذر
2152 2126
شيراز
7600 7734
شلعاب
4012 3886
وصندوقح
2750 2900
خمحركه
1759 1692
قصفها
4496 4461
رانفور
10211 10370
شدوص
3834 3687
فولاژ
3150 3168
رتاپ
8440 8398
سفار
6685 6428
سهگمت
5400 5610
وملي
5616 5850
خاذين
2566 2471
خپارس
787 757
غبشهر
5654 5674
كبافق
4590 4781
قمرو
5451 5678
كنورح
4440 4563
دسبحا
7260 7319
شفارس
5706 5487
شگل
9158 8910
آكنتور
11900 11805
غچين
17893 17205
خساپا
1345 1329
وسينا
1900 1898
ولساپا
2218 2197
خرينگ
2463 2369
فولاد
2542 2646
بترانس
4459 4498
وصنا
2158 2247
وتوكا
4920 4965
ونوين
2166 2255
بسويچ
3421 3497
خعتبار
2090 2086
وكار
2317 2413
وبانك
4700 4730
دانا
1446 1420
غنوش
3914 3764
فلوله
1949 2006
خگستر
3081 2963
شسپا
14810 15200
كاذر
5961 6209
وغدير2
6921 6921
وانصار
2310 2317
شتهران
13391 13634
دامين
13383 12869
ختور
4506 4333
كمنگنز
5280 5170
آسيا
1310 1293
خكاوه
733 708
غدامح
4041 3742
سغرب
5200 5306
واميد
3880 3878
چكارن
4970 5177
وپاسارح
657 657
فسرب
1898 1949
فروس
3196 3329
وتوشه
3313 3398
لسرما
2619 2598
فنورد
6819 6817
دفارا
11077 10976
قلرست
33500 33199
كرازي
3176 3054
خموتور
1950 1879
وصنعت
2194 2159
كپشير
6336 6599
پلاسك
1250 1202
فنوال
4608 4431
والبر
4586 4635
ومعادن
2719 2791
خكار
4355 4188
وپترو
2259 2301
ثاباد
1898 1825
غشاذر
1405 1351
دالبر
10003 10106
حكشتي
4600 4719
سقاين
27220 28354
غشصفا
6379 6283
شكلر
4380 4266
تكشا
6400 6371
كگاز
5804 6045
پاكشو
9200 9067
بالبر
1913 1840
شاراكح
6198 6301
لابسا
4950 5118
ثشاهد
2011 2034
پاسا
15000 14585
خشرق
1930 2005
وتجارت
1004 1004
چفيبر
4645 4467
فايرا
4375 4371
شفن
26100 26458
لخزر
6834 6572
خودرو
2551 2525
مداران
2110 2105
شلعابح
2790 2651
ددام
11194 10764
ثامان
1630 1676
فاسمين
3902 3934
فباهنر
2510 2532
قپيرا
5113 5111
خاور
730 703
رمپنا
7280 7302
كهمدا
7583 7898
سخزر
5153 5367
كماسه
6701 6864
شفارا
11661 11213
دارو
7302 7281
وتوس
3096 3224
صنوين
10949 10952
فپنتا
10434 10033
همراه
31996 32104
ديران
7031 7001
بشهاب
15148 14566
بكاب
11660 12064
البرز
1159 1115
ختوقا
2445 2352
دپارس
32160 33450
ولصنم
2175 2149
عنوان شاخص
مقدار
بیشترین
کمترین
درصد
شاخص كل
۷۳۸۶۸
۷۴۰۲۱.۷
۷۳۸۶۸
-۰.۰۵
شاخص 30 شركت بزرگ
۳۴۲۴
۳۴۳۳
۳۴۲۳.۸
-۰.۱۶
شاخص آزاد شناور
۸۳۳۱۹
۸۳۵۲۶.۳
۸۳۳۱۹.۴
-۰.۰۸
شاخص بازار اول
۵۴۲۴۴
۵۴۳۷۷.۲
۵۴۲۴۳.۶
-۰.۱۹
شاخص بازار دوم
۱۴۶۴۰۲
۱۴۶۵۷۸.۹
۱۴۶۰۱۱.۲
۰.۲۸
شاخص صنعت
۶۲۴۹۲
۶۲۶۲۲.۵
۶۲۴۹۱.۸
-۰.۰۶
حذف تشریفات ترخیص کالا و بررسی ۴۰ گلوگاه مسیر قرمز گمرک، چهار برابر شدن اظهار کالا در مسیر سبز
رئیس کل گمرک ایران تشریح کرد؛
حذف تشریفات ترخیص کالا و بررسی ۴۰ گلوگاه مسیر قرمز گمرک، چهار برابر شدن اظهار کالا در مسیر سبز
رئیس کل گمرک ایران به تشریح روند ترخیص کالا و بررسی ۴۰ عامل و گلوگاه دخیل در این روند پرداخت. اظهار کالا در مسیر زرد از 28 درصد قبلی به 60 درصد در چهارماهه نخست سال 1393 رسیده که حاکی از افزایشی بالغ بر دو برابر، در این مسیر دارد. مسیر زمان بر قرمز از 67 درصد قبلی به 20 درصد کاهش یافت مسیرسبز نیز به 20 درصد رسیده است...
جایگاه برتر ايساكو براي پنجمين بار  در ارزيابي خدماتي تمامي محصولات شركت ايران‌خودرو
جایگاه برتر ايساكو براي پنجمين بار در ارزيابي خدماتي تمامي محصولات شركت ايران‌خودرو
شركت ايساكو باز هم رتبه اول خدمات پس از فروش را در بين خودرو سازان كسب كرد و با عبور از سد مشكلات و تامين بيشتر قطعات از داخل، ايساكو باز هم موفق به كسب رتبه اول خدمات پس از فروش براي دومين بار شد.
هشدار به بی توجهی فدرال رزرو به نرخ بهره
رئیس فدرال رزرو کانزاس مطرح کرد:
هشدار به بی توجهی فدرال رزرو به نرخ بهره
رئیس فدرال رزرو کانزاس سیتی ضمن اشاره به بهبود وضعیت بازار کار آمریکا تاکید کرد: اکنون وقت آن رسیده است که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش دهد.
رئیس کل گمرک ایران تشریح کرد؛
حذف تشریفات ترخیص کالا و بررسی ۴۰ گلوگاه مسیر قرمز گمرک، چهار برابر شدن اظهار کالا در مسیر سبز
رئیس کل گمرک ایران به تشریح روند ترخیص کالا و بررسی ۴۰ عامل و گلوگاه دخیل در این روند پرداخت. اظهار کالا در مسیر زرد از 28 درصد قبلی به 60 درصد در چهارماهه نخست سال 1393 رسیده که حاکی از افزایشی بالغ بر دو برابر، در این مسیر دارد. مسیر زمان بر قرمز از 67 درصد قبلی به 20 درصد کاهش یافت مسیرسبز نیز به 20 درصد رسیده است...
گوناگون
از ابوالقاسم ناصر الملک همدانی تا طیب نیا
جلوس ۶۶ نفر بر کرسی وزارت اقتصاد
از ابوالقاسم ناصر الملک همدانی تا طیب نیا
یادواره خلبان شهید سرلشگر ایرج عیوضی 21 رمضان در تهران
باهتمام دکتربهنام ملکی دبیر یادواره*
یادواره خلبان شهید سرلشگر ایرج عیوضی 21 رمضان در تهران
USSD چیست؟ + لیست تمام کدهای USSD درایران
با کد ussd چه کارهایی می‌توان انجام داد؟
USSD چیست؟ + لیست تمام کدهای USSD درایران
معرفي كتاب اقتصاد براي همه , تاليف دكتر علي سرزعيم
تشريح مفاهيم كلان اقتصاد به زبان ساده
معرفي كتاب اقتصاد براي همه , تاليف دكتر علي سرزعيم
افزایش صادرات نفت در یکسال گذشته با وجود تحریم ها
وزیر نفت: مدیران ارشد نفت ارتباطی به بابک زنجانی ندارند
مشکل کمبود گاز امسال حل می شود / قدم بزرگ برای هوای پاک / افزایش ظرفیت تولید نفت ایران به 5.7 میلیون بشکه در روز / فاز 12 با ظرفیت کامل در مدار / پیشرفت 75 درصدی ستاره خلیج فارس / راه حل برای پتروشیمی های نیمه کاره / تعریف طرحهای جدید برای جلوگیری از خام فروشی / بورس سالم ترین راه فروش نفت به بخش خصوصی
زنگنه: بهره برداری از فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس در سال 94
پالایشگاه ستاره خلیج فارس مشکل بنزین و گازوییل کشور را حل می‌کند
در خلیج فارس یک طرح یک میلیارد دلاری برای تولید بنزین با کیفیت خوب داریم و همچنین 17 طرح پالایشگاهی و پارس جنوبی از دیگر طرحهای مهم وزارت نفت است.
افشای رقم واقعی بدهی‌های بانکی
مشاور رئیس‌جمهور رقم واقعی مطالبات معوق بانکی را فاش کرد
اکبر ترکان :بانک، بدهکار را صدا کرده و به او گفته بیا که به تو یک وام جدید بدهم که بدهی قبلی‌ خودت را تسویه کنی. پس یک بخشی از مطالبات مردم را با وام جدید جایگزین کرده است. یعنی اینکه رقم واقعی مطالبات معوق، دو برابر این رقمی است که رسما اعلام شده است
تا پایان سال ۲۰۱۴
قیمت طلا به ۳ دلیل افزایش می یابد
تازه ترین تحلیل اقتصادی "تراست نت" نشان می دهد قیمت جهانی طلا در ماه های باقی مانده از سال ۲۰۱۴ میلادی با افزایش روبرو خواهد شد قیمت جهانی طلا در شش ماه نخست 2014 میلادی با رشد 10 درصدی روبرو شد
مدرن 7 در راه است
کتاب حقوق کاربردی قراردادهای
این کتاب پیرو 5 کتاب قبلی عباس بشیری نویسنده آثار حقوق کاربردی و همکاران وی با عنوان قراردادهای مدرن 1، 2، 3 ،4، و 5 که توسط انتشارات جنگل متشر شده، در زمینه قراردادهای مدرن و امروزی و مورد نیاز حقوقدانان،‌ وکلا و شرکت های تجاری و فعالان اقتصادی، از جمله مسائل گمرک، مالیات، تجارت الکترونیک و موضوعات روز دیگر به بازار آمده است.
رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران:
مهاجرت کشاورزان ایرانی به کشورهای هدف صادراتی
رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با اشاره به این که قیمت با توجه به عرضه و تقاضا مشخص می‌شود گفت: برخورد با دلالان از افزایش قیمت میوه در پایان تابستان جلوگیری کرد و برخی از کشاورزان، کاشت در کشورهای دیگر را جایگزین صادرات کرده‌اند.
روحانی : 10 میلیارد دلار  از صندوق توسعه ملی برای آب، رشد اقتصادی امسال مثبت خواهد بود
روحانی به موضوع اختصاص 10 میلیارد دلار به حوزه آب از محل صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: با مصوباتی که داشتم 8 میلیارد دلار آن برای سالهای آینده مسدود شده است و 2 میلیارد دلار آن را برای سال جاری تخصیص دادیم که بخشی از آن مربوط به استان اردبیل است.
هفته آینده انجام می شود؛
حضور وزیر نفت برای پاسخ به رسایی در صحن مجلس
بیژن زنگنه وزیر نفت هفته آینده با حضور در صحن مجلس به نمایندگان پاسخ می دهد.
گزارش معدن زرشوران؛
میراث 24 عیار در دستان روحانی، دولت تدبیر و امید طلادار می‌شود
براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، معدن طلای زرشوران شهریورماه باحضور رئیس جمهور به بهره برداری می‌رسد؛ معدنی که 3 تن طلا به صورت شمش 24 عیار به عنوان پشتوانه پولی کشور تحویل دولت خواهد داد.
پس از جلسه مشترک خودروسازان با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام شد:
قیمت های جدید محصولات سایپا
پس از تشکیل جلسه بررسی قیمت خودرو که با حضور خودروسازان و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برگزار گردید، گروه خودروسازی سایپا قیمت محصولات پرتیراژ خود را با هدف افزایش رضایتمندی هموطنان گرامی کاهش داد .
من چند سالی اینجا هستم و دور از مباحث کارشناسی داخل کشور
طبيبيان: مسعود نيلي از مفاخر اقتصاد كشور است، از سال 73 با هيچ دولتي كار نكرده ام
آقاي دكتر نيلي از مفاخر اقتصاد كشور هستند كه بدون ادعا و بدون طلب شناسايي و قدر‌شناسي در تدوين اكثرقريب به اتفاق برنامه‌هاي پنج‌ساله و تعدادي برنامه‌هاي اضطراري دوران جنگ تحميلي نقش اصلي و سازنده داشته‌اند. قلم برداشتن و شبهه‌انداختن و جو‌سازي در مقابل اينگونه افراد و تيم زبده‌يي كه نام آنها در همين نوشته زيرين آمده است كار با ارزشي نيست.
پس از جلسه مشترك خودروسازان و كميسيون صنايع و معادن مجلس اعلام شد
جزئيات قیمت هاي جديد محصولات ایران خودرو
گروه صنعتي ايران خودرو پس از تشكيل جلسه بررسي قيمت خودرو با اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس و همچنين نظر شوراي ملي رقابت، قيمت برخي محصولات پرفروش خود را با هدف افزایش رضایت هموطنان کاهش داد.
در نشست جکسون هول
سخنان
در حالی نشست اقتصادی جکسون هول قرار است از امروز پنج شنبه برگزار شود تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اظهارات جانت یلن رئیس فدرال رزرو آمریکا موجب افزایش احتمالی قیمت طلا خواهد شد.
145 نماینده مجلس به استیضاح وزیر علوم رای مثبت دادند
فرجی دانا رای نیاورد، جهانگیری به جای روحانی به مجلس رفت
عدم اعتماد به فرجی دانا را به رای گذاشت و نمایندگان با 145 رای موافق، 110 رای مخالف، 15 رای ممتنع به فرجی دانا رای اعتماد ندادند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس:
نظارت بیمه مرکزی بر عملکرد بیمه ها ناکافی است
متاسفانه به دلیل ضعف نظارتی بیمه مرکزی، شرایطی را شاهد هستیم که بیمه های خصوصی از اجرای تعهداتشان استنکاف می کنند و نمونه ان هم بحث بیمه توسعه است
رئیس‌ جمهور در ورزشگاه تختی اردبیل مطرح کرد
کاهش تورم به زیر 20 درصد تا پایان سال
رئیس جمهور در اجتماع مردمی در ورزشگاه تختی اردبیل با اشاره به جلسه استیضاح وزیر علوم گفت: دولت به رای مجلس هر چه باشد احترام می‌گذارد.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا:
برای حفظ ثبات و افزایش تولید تلاش می کنیم
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از هدف گذاری برای حفظ و افزایش میزان تولید خودرو در این گروه خبر داد و گفت: خوشبختانه تلاش های صورت گرفته موجب خروج از بحران و ورود به یک موقعیت با ثبات و پایدار شده است
کارگروه ویژه‌ای با دستور سیف نرخ سود را بررسي مي كند
بازنگری نرخ سود بانکی در دستور كار امروز و آينده شورای پول و اعتبار
اصلاح دستورالعمل فعالیت صرافی‌ها و بازنگری در نرخ سود بانکی از دستور کار شورا است.
عقب‌نشینی ۳ درصدی شورای رقابت
قیمت پراید، تیبا، پژو ۴۰۵ و سمند کاهش یافت
در حالی که در مصوبه جنجالی چندی پیش شورای رقابت، قیمت خودرو بر اساس برآوردها تا ۳۰ درصد افزایش داشت، پس از برگزاری نشست کمیسیون صنایع و شورای رقابت، قیمت پراید، پژو ۴۰۵، سمند و تیبا، ۳ درصد کاهش یافت.
دبیرکل کانون نهاد‌های سرمایه‌‌گذاری تاکید کرد
فاصله زیاد پتانسیل‌ تأ‌مین مالی بازار سرمایه با آرمان‌ دولت, سیاست‌گذاران به فکر توسعه بورس نبودند
دبیرکل کانون نهاد‌های سرمایه‌‌گذاری با تاکید بر اینکه دولت سال‌های گذشته در سیاست‌گذاری‌ از ظرفیت‌ پایین تأمین مالی بازار سرمایه به خوبی استفاده نکرد، گفت: پتانسیل‌ تامین مالی بازار سرمایه با آنچه دولت در بسته حمایتی گنجانده، هم‌خوانی ندارد
انتقاد تولید کنندگان به تبصره 4 ماده 8 لایحه خروج از رکود و حراج وثایق بدهکاران بانکی زیر نرخ کارشناسی
این روند باعث حراج سرمایه ها و اموال ودارایی های بسیاری خواهد شد و عملا نه تنها به خروج از رکود کمکی نمی کند بلکه باعث تشدید رکود و کاهش سرمایه گذاری ها می شود.
نظر طيب نيا، پيمان قرباني، سيف، فرهاد نيلي و كميجاني در مورد روش تعیین نرخ سود
سرنوشت نامعلوم معيار تعيين نرخ سود بانكي + جدول دیدگاه مسوولان اقتصادی
فصل مشترك اظهارات همه مسوولان اقتصادي، محوريت كاهش تورم در ماه ها و سال هاي آينده براي تعيين نرخ سود و كاهش احتمالي آن است.
به جای وام خرید به وام تولید مسکن و فروش اقساطی توجه کنید
6 دلیل شکست سیاست اعطای وام خرید مسکن
یک کارمند "خانه اولی" با 100 ساعت اضافه کار حدود یک میلیون و چهارصد هزارتومان درآمد دارد! این کارمند چگونه می تواند یک میلیون و 700 هزارتومان ماهانه قسط تسهیلات خرید مسکن به میزان 125میلیون تومان(50%ارزش ملک) با سود 14% و بازپرداخت 15 ساله را پرداخت نماید؟
رتبه 101در زمینه رونق اقتصادی
تاکید نعمت زاده برمحور قرار دادن امور اقتصادی در نمایندگی های خارج از کشور
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با محور قرار دادن امور اقتصادی بر فعالیت‌های سفارتخانه و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور می‌توان به تشویق علاقمندان خارجی و حمایت‌های مؤثر از شرکت‌های فنی و مهندسی وهمچنین تسهیل در صدور روادید تجاری فعالان اقتصادی و افزایش ارزش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی در سالهای آتی امیدوار بود
معاون اجرایی رئیس جمهور:
مذاکرات پیش نمی رفت بیشتر تحریم می شدیم
معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان این که در حال حاضر با موانع پیش‌روی صادرات غیرنفتی مواجه هستیم که باید این مشکلات رفع شود گفت: اگر مذاکرات چنین پیش نمی رفت تحریم‌های بیش تری وضع می‌شد
سیف در حاشیه نشست شورای گفت‌وگو مطرح کرد
رئیس کل بانک مرکزی: برخی بانک‌ها توسط هیات انتظامی جریمه شدند
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه دولت به سمت تک نرخی شدن حرکت می‌کند، بیان کرد: هیات انتظامی بانک‌ها بعضی از مدیران بانکی را سلب صلاحیت و برخی از بانک‌ها را جریمه کرده است.
نامه مشترک آخوندی و سیف به روحانی
دستور خروج مسکن از رکود را صادر کنید
وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی در نامه اي با امضاي مشترک به رئيس جمهور با اعلام اينكه بنابر تشخيص وزارت راه وشهرسازي و بانك مركزي چاره كار شكل دادن وسيع به "صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن" و تاسيس "موسسات پس‌انداز و تسهيلات مسكن" است، لزوم پرداخت مابه‌‌التفاوت سود به صندوق‌ها و جبران كمبود منابع آن از محل منابع عمومي را درخواست كردند
با وجودمصوبه شورای پول و اعتبار؛
پا در میانی بانک مرکزی جواب نداد, عقود مبادله‌ای رونق نگرفت
درحالی که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با هدف افزایش تسهیلات مبادله‌ای نرخ این عقود را افزایش دادند بانکداران با این توجیه که "منابع نداریم" از اجرای این مصوبه امتناع می کنند.
مدیرعامل یک شرکت فعال در حوزه بانکی؛
توسعه ابزارهای پرداخت با منتفی شدن افزایش سقف برداشت از عابر بانک ها
مدیرعامل یک شرکت فعال در حوزه بانکی با اشاره به منتفی شدن افزایش سقف برداشت از عابر بانک ها، گفت: تأکید بانک مرکزی از این امر هدایت عموم مردم به بهره گیری بیشتر از ابزارهای پرداخت است.
حرف آخر در بازار خودرو
رییس شورای رقابت: پرونده «قیمت خودرو» بسته شده است
رییس شورای رقابت بر بی‌بازگشت بودن قیمت تعیین‌شده برای خودرو از سوی این شورا تاکید کرد پس از گذشت یک ماه کشمکش میان شورای رقابت و نمایندگان مجلس بر سر قیمت خودرو و بی‌نتیجه ماندن مذاکرات در این زمینه، روز گذشته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت قاطعانه اعلام کرد که قیمت‌های مصوب این شورا قانونی و به‌نوعی تغییرناپذیر است
ايران خودرو در ماه هاي اخير دستاوردهاي ارزشمندي داشته است
بازدید مرتضی بانک معاون نهاد ریاست جمهوری از ایران خودرو
معاون كل سرپرست نهاد رياست جمهوري گفت: گروه صنعتي ايران خودرو در ماه هاي اخير دستاوردهاي ارزشمندي داشته و روند كار نشان مي دهد كه به زودي شاهد بازگشت اين صنعت به جايگاه واقعي آن خواهيم بود.
طیب نیا:
بسته سیاستی خروج از رکود جامع نیست, نیازمند نقدهای علمی و منطقی هستیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بسته سیاستی خروج از رکود اقتصادی یک بسته کامل و جامع نبوده بلکه یک بسته بازی است که انتظار داریم با کمک نقدهای علمی و منطقی در ادامه تکمیل شود.
آثار سیاست‌های پولی بانک مرکزی
رشد نقدینگی در دولت یازدهم
با وجود اینکه مسئولان بانک مرکزی و دولت همواره بر نقد سیاست‌های پولی گذشته و اعلام سیاست‌های جدید در راستای کنترل نقدینگی و بهبود وضعیت منابع بانک‌ها تاکید کرده‌اند، آمارهای جدید خرداد ماه امسال نشان دهنده ادامه روند گذشته است.
عسکری آزاد:
پاداش پایان خدمت بازنشستگان دولت کاهش نمی‌یابد
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: پاداش پایان خدمت بازنشستگان دولت کاهش نمی‌یابد زیرا پاداش‌ها براساس ماده ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری و کسور بازنشستگی طبق ماده 106 این قانون اعمال می‌شود که ارتباطی با هم ندارند
معاون شرکت ملی نفت ایران:
قراردادهای جدید نفتی درخواست رسمی نداشته‌، ظرف سه‌ سال از قطر جلو می‌زنیم
پایگاه خبری بلومبرگ به نقل از یکی از مقامات شرکت ملی نفت ایران گزارش داد که ایران توسعه میدان گازی عظیم پارس جنوبی را ظرف سه سال تکمیل می‌کند.
در بهار 93 رخ داد؛
5 هزار ميليارد تومان پول در دست مردم كم شد، دلايل كاهش پول و افزايش شبه پول از نگاه مظاهري و مستخدمين حسيني
مظاهري: ركود عامل كاهش پول در دست مردم نيست مستخدمين حسيني: بهبود سياست دولت عامل كاهش پول است،
در تازه ترین نظرسنجی کیتکو مشخص شد
نظر ۲۰ کارشناس از قیمت طلا در هفته آینده
تازه ترین نظرسنجی کیتکو نشان می دهد که کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار در خصوص روند تحولات قیمت طلا طی هفته جاری اختلاف نظر دارند.
نظرسنجی
به نظر شما خدمات کدام یک از بانکهای خصوصی بهتر است؟
پارسیان
پاسارگاد
گردشگری
انصار
اقتصاد نوین
ایران زمین
دی
حکمت ایرانیان
سامان
سرمایه
سینا
آینده
قوامین
شهر
کارآفرین
خبر گزاری ها