تهران :
كمينه:۲۸°
بیشینه:۳۸°
به‌روز شده در: ۲۱ تير ۱۳۹۳ - ۱۹:۳۷
فرآور
6624 6370
وبملت
2369 2376
وآذر
1383 1440
غدام
4517 4705
وسپه
2200 2214
وتوصا
1570 1606
وايران
2049 1971
دالبرح
8261 8329
تكنو
1719 1729
رتكو
8521 8419
ثمسكن
1590 1618
سشرقح
1385 1458
دلر
18000 18359
سخاش
8000 7990
سفانو
5476 5704
ساراب
2958 2902
كسرا
38018 37698
فخاس
8997 9105
خپويش
20696 30360
كاما
10168 9777
زمگسا
26442 27543
وسكابح
293 318
ولساپا2
2400 2482
ثشرق
1948 2029
وملت
591 615
سشمال
2740 2832
وپخش
17800 17344
ورنا
1271 1289
وخارزم
1580 1623
خمحور
1908 1987
خاهن
1800 1874
شاراك
8350 8229
دزهراوي
42310 44072
كطبس
3120 3076
فسپا
5865 5640
پارسيان
2438 2357
وپاسار
2680 2698
كپارس
8304 7985
پسهند
6924 6658
وسكاب
1390 1447
كهرام
1820 1895
دسينا
12814 13347
شپاكسا
4661 4755
وبيمه
1060 1045
سرود
5150 5039
داسوه
9800 10015
خريخت
1963 2044
سصوفي
4179 4066
ملت
1770 1831
وبشهر
3639 3790
شنفت
12291 11819
قهكمت
3877 4038
خلنت
2854 2972
پرديس
1080 1120
سكرما
10464 10899
سفارس
3110 3103
تمحركه
2259 2353
ساروم
6412 6679
كخاك
42350 42551
شاملا
9661 9290
غبهنوش
10136 10558
خمهر
2615 2723
وتوسم
3130 3055
ثاخت
1350 1371
خنصير
4849 4896
كچاد
6200 6348
وبهمن
1600 1579
دفرا
8512 8866
غپينو
5303 5433
خكمك
1938 2018
تايرا
3796 3254
كفپارس
3187 3319
دكيمي
5467 5257
كنور
11188 11654
بنيرو
6299 6561
غشهد
2244 2337
كسرام
7512 7729
شپديس
15650 15973
فاراك
4421 4523
وليز
2525 2428
مشير9412
100 100
بموتو
7800 7588
وپست
7035 6958
درازك
22000 22823
حتوكا
2908 2797
غگل
37724 36274
بكام
1515 1578
تاپيكو
5035 4904
شبهرن
27509 26451
كروي
2279 2192
اخابر
2660 2661
ختراك
1963 2044
ولغدر
2025 2063
شنفتح
11678 10948
پكرمان
7210 7464
دكوثر
3900 3988
پارسان
8060 8048
سكارون
6936 6720
كفرا
17003 17711
مرقام
2310 2323
چافست
7409 7717
پدرخش
3000 2963
كترام
1865 1880
غالبر
2052 2137
كساوه
15937 16601
فارس
14500 14554
فلامي
2519 2519
ونيكي
1976 2037
وساخت
2814 2903
مساپا955
100 100
وغدير
7026 7011
خبهمن
1699 1769
سشرق
2400 2462
شكربن
2960 3006
خفنر
2840 2958
وبصادر
923 922
كساپا
2460 2523
وبوعلي
2192 2283
غسالم
2864 2983
حفاري
4820 4988
فخوز
7650 7668
دلقما
4440 4451
تيپيكو
5923 6024
شمواد
2916 2891
قشرين
5397 5190
تكمبا
1623 1690
فجام
11880 12374
ستران
4817 4668
ثفارس
2279 2192
شسينا
12020 11558
غگرجي
8417 8094
غشان
5610 5842
خوساز
2106 2025
شپلي
1498 1560
سبهان
34116 34649
كلوند
2232 2325
ثنوسا
3250 3369
وپارس
3000 3044
دجابر
7111 7047
دشيمي
6500 6349
خچرخش
1680 1692
ونفت
2028 1966
غپاك
4800 4933
قنقش
10185 10609
دتماد
16091 16695
فاما
7213 7513
ساربيل
15756 15150
غاذر
3120 3222
شبندر
10965 10544
حفارس
1347 1296
سپاها
2031 2049
كگل
5453 5406
قشكر
2034 2003
وصندوق
3828 3793
وساپا
1283 1281
قشهد
16823 17523
كرماشا
7009 7231
فاذر
2300 2382
شيراز
8600 8623
وساپا2
1230 1281
رانفور
10552 10147
فولاژ
2701 2567
رتاپ
8628 8640
سهگمت
6132 6315
فجر
13401 12886
وملي
5580 5812
پتاير
5415 5622
خاذين
2905 3026
كبافق
22724 23670
قمرو
5957 6205
دسبحا
6600 6548
شفارس
4883 4749
شگل
8030 8175
آكنتور
9685 10056
غچين
15000 15000
خساپا
2421 2521
قثابت
1434 1379
وسينا
2700 2789
ولساپا
2490 2482
خرينگ
2879 2998
فولاد
4059 3993
بترانس
4987 5111
وتوكا
5175 4976
ونوين
2420 2488
بسويچ
2981 3104
خعتبار
2024 2108
وكار
2610 2670
وبانك
5830 5857
شبريز
18946 19577
خگستر
3619 3769
دعبيد
8100 8346
شسپا
18326 18324
كاذر
6620 6895
وانصار
2800 2730
شتهران
13851 14428
دامين
9990 9741
كمنگنز
6130 5895
آسيا
1307 1361
خكاوه
816 849
سغرب
5915 6161
واميد
3899 3907
چكارن
4256 4093
فسرب
1987 1911
فروس
3310 3447
وتوشه
3019 2903
كچيني
4526 4549
لسرما
2897 3017
فنورد
7072 6800
دفارا
8261 8584
قلرست
33456 34849
كرازي
2300 2311
خموتور
1985 2067
وصنعت
2123 2155
كپشير
5711 5746
پلاسك
1251 1303
والبر
3975 3823
ومعادن
3190 3107
وپترو
2132 2135
ثاباد
1901 1828
غشاذر
1225 1276
دالبر
9900 9826
حكشتي
4200 4198
سقاين
28854 30056
شپارس
4620 4674
دابور
17520 18249
غشصفا
5490 5325
شكلر
3950 3961
تكشا
5841 6077
كگاز
4974 5166
ونيرو
2059 2144
پاكشو
8670 8882
كگلح
4100 4159
بالبر
1602 1633
قنيشا
4500 4504
ثشاهد
1899 1940
پاسا
15252 15883
خشرق
1809 1884
وتجارت
1125 1152
چفيبر
4000 4009
سكرد
6211 6469
لخزر
10683 11128
خودرو
2800 2914
مداران
1928 1930
سبجنو
5210 5427
ددام
9414 9396
ثامان
1660 1729
فاسمين
3921 3771
فباهنر
2089 2175
قپيرا
5331 5126
خاور
886 922
رمپنا
6720 6891
كهمدا
9362 9002
سخزر
5349 5571
كماسه
6516 6787
صنوين
10840 10810
فپنتا
11041 10617
همراه
31899 30768
ديران
6124 6306
بكاب
10509 10105
ختوقا
2850 2961
شخارك
18236 17535
ولصنم
2331 2403
عنوان شاخص
مقدار
بیشترین
کمترین
درصد
شاخص كل
۷۳۵۵۶
۷۳۵۹۸.۲
۷۳۳۶۷.۵
۰.۱۹
شاخص 30 شركت بزرگ
۳۴۹۱
۳۴۹۲.۷
۳۴۸۰.۷
۰.۱۸
شاخص آزاد شناور
۸۴۳۲۴
۸۴۴۰۶.۶
۸۴۱۶۶.۴
۰.۰۶
شاخص بازار اول
۵۴۷۶۱
۵۴۷۷۷.۴
۵۴۶۲۰.۳
۰.۱۷
شاخص بازار دوم
۱۴۱۱۴۱
۱۴۱۳۳۲.۴
۱۴۰۷۸۰.۳
۰.۲۵
شاخص صنعت
۶۱۸۱۵
۶۱۸۳۴.۷
۶۱۵۸۷.۵
۰.۳۳
فروش نقدی خودروسازان در گیرودار اعتراضات
عرضه خودرو با آپشن‌هایی خارج از مصوبه شورای رقابت
فروش نقدی خودروسازان در گیرودار اعتراضات
خودروسازان در حالی طی دو روز اخیر نسبت به عرضه بخشی از محصولاتشان با قیمت‌های جدید اقدام کرده‌اند که این نرخ‌گذاری با ابهام زیادی روبروست و اعتراض مجلس، دولت و مردم را به همراه داشته است.
مقوله هسته ای  تقریباً حل شده است
حسینی، عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی تهران:
مقوله هسته ای تقریباً حل شده است
پیش بینی می شود با رفع تحریم ها و گشایش روابط بین المللی بتوانیم شاهد رونق اقتصادی و افزایش سودآوری در صنایع مختلف باشیم. با توجه به پیشروی مذاکرات هسته ای و گمانه زنی هایی مبنی بر احتمال حصول نتیجه مثبت در این دور از مذاکرات، انتظار می رود در صورت حصول نتیجه نهایی مذاکرات، شاهد افزایش قیمت سهام و تأثیر مثبت مذاکرات بر روند بازار سرمایه باشیم
تحویل تیبا هاچ‌بک از هفته آینده+قیمت
معاون فروش سایپا اعلام کرد
تحویل تیبا هاچ‌بک از هفته آینده+قیمت
معاون فروش گروه خودروسازی سایپا قیمت احتمالی تیبا هاچ‌بک را اعلام کرد.
عرضه خودرو با آپشن‌هایی خارج از مصوبه شورای رقابت
فروش نقدی خودروسازان در گیرودار اعتراضات
خودروسازان در حالی طی دو روز اخیر نسبت به عرضه بخشی از محصولاتشان با قیمت‌های جدید اقدام کرده‌اند که این نرخ‌گذاری با ابهام زیادی روبروست و اعتراض مجلس، دولت و مردم را به همراه داشته است.
گزارش
مغزهای ایرانی را نگه‌ دارید!
این سرمایه‌ها هدررفتنی نیست
مغزهای ایرانی را نگه‌ دارید!
صرافی ها و نیازهای روز
بازتعریف و مناسب سازی خدمات صرافی ها
صرافی ها و نیازهای روز
جهش ثبت اختراع در صنعت خودرو
کدام شرکت ها نوآورترند
جهش ثبت اختراع در صنعت خودرو
بررسی تورم ۱۲ ماهه سال جاری
متوسط نرخ تورم ۱۱ ماهه ۳۷.۶ درصد
بررسی تورم ۱۲ ماهه سال جاری
گوناگون
اختراع کمربند ایمنی خودرو ویژه کودکان
توسط مخترع ایرانی مهسا پیرزادی
اختراع کمربند ایمنی خودرو ویژه کودکان
100 کتاب پرفروش بازار کتاب ایران معرفی شد
برای نخستین‌بار واز سوی موسسه شهر کتاب
100 کتاب پرفروش بازار کتاب ایران معرفی شد
پنجاه فیلم برتر تاریخ سینمای جهان
کریستین ساینس مانیتور منتشر کرد؛
پنجاه فیلم برتر تاریخ سینمای جهان
ايساكو وامداد خودرو ايران رتبه تك رقمي كسب كردند
در معتبرترين جشنواره ملي بهره‌وري كشور؛
ايساكو وامداد خودرو ايران رتبه تك رقمي كسب كردند
این روند افزایش سرمایه، بانک ها را توانمند نمی کند
60 درصد افزايش سرمايه بانك ها از محل تجديد ارزيابي دارايي ها بوده است
در شرایطی که 60 درصد افزایش سرمایه بانک ها از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها در سال های اخیر صورت گرفته و تنها 40 درصد از محل آورده نقدی سهامداران، انباشت سود سهام، کمک های دولت، ذخایرارزی کشور و... بوده است، بانک ها عملا توانمند نمی شوند اگرچه کفایت سرمایه بانک ها بهتر می شود...
توسط وزارت صنعت و سازمان گسترش تهیه و تدوین شد
پیش‌نویس تبدیل ایران به یازدهمین خودروساز جهان در چشم‌انداز ۱۴۰۴
پیش نویس اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع، تهیه و تدوین شده است.
دکتر بي‍‍ژن بيد آباد:
هدفگذاری همزمان نرخ‌های تک رقمی تورم و بهره راه خروج از ركود تورمی
كارشناسان اقتصادي و بانكي در ماه هاي اخير و بعد از شروع به كار دولت آقاي روحاني، واكنش هاي مختلفي نسبت به سياست هاي پولي و بانكي دولت يازدهم نشان داده اند.
تشکیل نوع جدیدی از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول
گروه ˈبریکسˈنهادهای پولی ویژه خود را ایجاد می کند
رهبران کشورهای گروه بریکس متشکل از پنج قدرت برزیل ، روسیه ، چین ، هند و آفریقای جنوبی قصد دارند در اجلاس هفته آینده خود در برزیل، نوع جدیدی از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را که فقط برای آنها رسمیت خواهد داشت، بنیانگذاری کنند.
فشار بر ارزش دلار
بهترین فرصت خرید طلا چه قیمتی است؟
در حالی که روند صعودی قیمت طلا در بازارهای جهانی همچنان ادامه دارد تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بهترین فرصت برای خرید این فلز گرانبها قیمت ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۰ دلاری خواهد بود.
زنگنه :
دولت برای بازگشت اموال بابک زنجانی جلسه ویژه برگزار خواهد کرد
وزیر نفت با بیان این که جلسه ویژه ای برای بازگشت بدهی های بابک زنجانی به دولت برگزار خواهد شد، گفت که در این جلسه در خصوص راه کاری های بازگشت بدهی وی به حساب دولت و وزارت نفت تصمیم گیری می شود.
به دلیل معامله با ایران
آمریکا کامرزبانک آلمان را  500 میلیون دلار جریمه کرد
"کارمرزبانک" دومین بانک بزرگ آلمانی با جریمه 500 میلیون دلاری از سوی آمریکا مواجه شد و دلیل آن معاملاتی معرفی شده که آنها با ایرانی هایی که در تحریم بوده اند انجام داده اند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد
آغاز توزیع اولین بسته حمایتی مشمولان با اطلاع‌رسانی پیامکی از هفته گذشته
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه سیاست دولت در گام اول بسته حمایت غذایی توزیع کالا است، گفت: حداقل ۴ بار در سال بسته حمایت غذایی بین مشمولان توزیع می‌شود.
دو عامل افزایش بیشتر قیمت طلا
گزارش بلومبرگ از علل رشد بهای طلا
تحلیلگر برجسته موسسه وال فیوچرز تاکید کرد: مهمترین عواملی که می تواند بر افزایش بیشتر قیمت طلا موثر باشد تشدید تنش های سیاسی و انتشار متن مذاکرات فدرال رزرو آمریکا است.
رییس جمهور در دیدار جمعی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب:
رقابت اصولگرا و اصلاح‌طلب باید برای قدرت ملی نشاط‌آفرین باشد
رییس جمهور تأکید کرد موفقیت‌های دولت در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تنها با حمایت همه فعالان سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب میسر شده و باید همه ما با وحدت، اتحاد و یگانگی گام‌های بلندی برای حل مشکلات کشور برداریم.
رویترز:
سیاست های جدید پولی آمریکا و آینده دلار
مقام های کنگره آمریکا اعلام کردند: جانت یلن رئیس فدرال رزرو این کشور قصد دارد هفته آینده برای توضیح در خصوص سیاست های پولی در کنگره سخنرانی کند.
اصلاح آيين‌نامه صدور ضمانت‌نامه هاي بانكي باعث افزايش قراردادهاي تجاري شد
سپام به هر ضمانت‌نامه ‌بانکي صادره از هر بانک، يک شماره منحصر به فرد اختصاص مي‌دهد تا از جعل ضمانت‌نامه پيشگيري شود. شماره ضمانت‌نامه‌ها يک فرمت خاص دارد كه براي تمام بانک‌ها يکسان است. يکي از مزاياي ناشي از اخذ شماره منحصر به فرد از اين سامانه، اين است که ذينفع مي تواند از اصالت آن ضمانت‌نامه اطمينان حاصل کند.
دكتر شاهين شايان آراني، كارشناس مسايل پولي و بانكي:
شرکت داری بانک های جهان شرط و شرط دارد
نکات مطرح شده از سوي آقای روحاني رئیس جمهور در روز صنعت مبني بر حركت نظام بانكي به سمت عمليات بانكي و كاهش فعاليت‌هاي شركت‌داري و توانمند شدن بانک ها، مورد توجه کارشناسان بانکی قرار گرفته است.
سخنگوی دولت خبر داد:
ماموریت دولت به معاونت برنامه‌ریزی برای شرایط بدبینانه و حتی تشدید تحریم ‌ها
سخنگوی دولت اعلام کرد که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور از سوی دولت مامور شد تا نسبت به تهیه برنامه برای شرایط بدبینانه و حتی تشدید تحریم‌ها اقدام کند.
دو ماه تاخیر در اجرایی شدن هولوگرام بیمه طلایی؛
مشکلات فرهنگیان برای بیمه طلایی و دریافت هزینه و خسارت درمان، هولوگرام دفترچه فرهنگیان کی آماده می شود؟
برخی فرهنگیان که بیمار هستند امکان این که چند ساعت وقت صرف کنند و از این طرف شهر به آن طرف شهر برای مراجعه به منطقه آموزش و پرورش بروند را ندارند و یا کسی را ندارند که برای کار آنها و مثلا دریافت 40 تا 50 هزار تومان به نمایندگی بیمه در آموزش و پرورش مراجعه کند و وقتی بیمار هستند چگونه می خواهند برای پیگیری کار خود و دریافت پول بیمه یک روز وقت صرف کنند. ضمن این که وقتی قرارداد بیمه طلایی دوازده ماهه است چرا باید خدمات آن 10 ماهه باشد. حتی اگر پایان تیرماه هولوگرام توزیع شود بازهم عملا 10 ماه خدمات ارائه می شود و دو ماه کمتر می شود.
سایت تلگراف:
پایان انحصارگری بانک های بزرگ جهان در تعیین قیمت طلا
تصمیم شورای جهانی طلا برای ایجاد تغییرات ساختاری در سیستم قیمت گذاری طلا شمارش معکوس برای پایان دادن به انحصارگری بانک های بزرگ بین المللی در دخالت در تعیین قیمت طلا را آغاز کرده است.
اقتصاد ایران چگونه می تواند از رکود خارج شود؟
تقابل دو نگاه در اقتصاد
اقتصاد ایران چگونه می‌تواند از رکود خارج شود؟ برای پاسخ به این سوال دو رویکرد در مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ گروه اول که عموما با طرف تقاضا گره خورده‌اند، بر این نظر هستند که اولویت سیاست‌گذار باید از مدیریت تورم به خروج از رکود تغییر کند. رویکرد مقابل که عمدتا در طیف سیاست‌گذاران و کارشناسان اقتصاد متمرکز شده، هرگونه راهبرد برای خروج از رکود را با قید غیرتورمی‌بودن توصیه می‌کند.
جایگزینی دفترچه های درمانی با کارت هوشمند
بار مالی 260 میلیاردی مرخصی زایمان برای تامین اجتماعی
دکتر سید تقی نوربخش، در نشست خبری که به مناسبت هفته تامین اجتماعی ترتیب داده شده بود، در پاسخ به خبرآنلاین درباره قانون افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 به 9 ماه و فعالیت بیمه ای مربوط به آن گفت: بار مالی اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان 260 میلیارد تومان است که اگر تخفیف پیدا کند و توسط دولت پرداخت شود، سازمان آمادگی اجرای آن را دارد
نامه کمیسیون اصل ۹۰ برای بررسی عملکرد دولت در مسکن مهر
۳.۵ میلیون خانوار فاقد مسکن/ میانگین انتظار برای خرید یک مسکن ۷۵متری ۲۱سال
کمیسیون اصل ۹۰ در نامه ای بلند بالا به نمایندگان مجلس عملکرد دولت در پروژه مسکن مهر را بررسی و اعلام کرد: دولت نسبت به ثبت‌نام متقاضیان جدید در شهرهایی با درصد بالاتر اقدام کند تا از هدر رفت سرمایه مالی در شهرهای فاقد مشکل (مسکن) جلوگیری به عمل آید.
وضعیت پرداخت تسهیلات خرد در شبکه بانکی/ دغدغه‌ بانک‌مرکزی برای افزایش سقف وام
نیاز به افزایش سقف تسهیلاتی مانند کالا و خودرو با توجه به کاهش ارزش پول در حالی حس می شود که مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از دغدغه‌های این بانک برای افزایش سقف تسهیلات با توجه به محدودیت منابع خبر می‌دهد
وزیر امور اقتصادی و دارایی:
حذف یارانه پردرآمدها، به زود, بانک‌ها باید به دارایی‌های خود اضافه کنند
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اراده دولت برای تک رقمی کردن تورم، به تشریح برنامه‌های دولت برای حمایت گسترده از تولید و بازار سرمایه پرداخت و تسویه بدهی دولت با بخش خصوصی را یکی از برنامه‌های اصلی این فرایند عنوان کرد.
وقتی مالکان تخفیف بیشتری می‌دهند؛
بازار مسکن آرام گرفت/ نرخ آپارتمان‌های تا 50 متر در تهران
روند بازار مسکن نشان می‌دهد که قیمت‌ها نسبت به اوایل امسال با کاهش بیشتری مواجه شده و عرضه آپارتمان‌های نوساز به بازار افزایش پیدا کرده است
عضو کمیسیون صنایع مجلس خبر داد
نامه نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور در اعتراض به قیمت‌های جدید خودرو
یک عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه وزیر صنعت خود را در مقام پاسخگویی دلایل افزایش قیمت خودرو نمی داند،گفت:نمایندگان کمیسیون صنعت مجلس برای جلوگیری از اجرای فرمول جدید قیمت گذاری خودرو نامه کتبی به ریاست جمهور می نویسند
واکنش فعالان بازار به تصمیم شورای رقابت؛
تصور کاهش قیمت خودرو اشتباه بود/خودروسازان دست از منافع خود نمی‌کشند
شورای رقابت در حالی قیمت های جدید انواع خودرو را اعلام کرد که این موضوع با انتقادات زیادی از سوی نمایندگان مجلس و حتی فعالین بازار روبه روشده است چراکه در این قیمت گذاری موضوع اصلی حمایت از مصرف کنندگان مغفول مانده است
در دیدار با سفیر اسپانیا در تهران
مشاور رییس جمهور: به توافق با 1+5 امیدواریم
سفیر اسپانیا در تهران در دیدار محمدعلی نجفی مشاور رییس جمهوری و دبیر ستاد هماهنگی امور اقتصادی با تاکید بر این‌که تحریم‌ها علیه تهران نه تنها مشکل‌آفرین، بلکه غیر منطقی هم شده‌اند، گفت که "همه کشورهای اتحادیه اروپایی، خواهان تغییر شرایط و تجدید روابط سنتی خود با ایران هستند."
رکورد تولید خودرو نسبت به سال 92
ايران خودرو در 100 روز سال 93، بيشتر از نیمه اول سال 92 توليد كرد، سیاست های دولت روحانی تولید خودرو را دو برابر کرد
برنامه توليد امسال گروه صنعتي ايران خودرو 600 هزار دستگاه است كه 30 هزار دستگاه آن به بازارهاي خارجي صادر مي شود.
امداد خودرو سایپا:
آمادگی کامل امدادگران در طرح امداد تابستانی
مهندس بهزاد پناهی مدیرعامل امداد خودرو سایپا در بازدید از نمایندگیها و پایگاه های ثابت و سیار گروه خودروسازی سایپا بر خدمات رسانی به تمامی مسافران تابستانی تاکید کرد.
بازار خودرو انحصاری است؛
احتمال افزایش فروش فوری خودروسازان به 50 درصد تولید, تفاوت قیمت کارخانه و بازار به حداقل می‌رسد
رئیس شورا و مرکز ملی رقابت تاکید کرد: میانگین افزایش قیمت خودرو براساس فرمول کارشناسی وعلمی دقیق پنج ونیم درصد است و با توجه به شرایط تولید و تعامل خودروسازان انتظار داریم بازار از شرایط مطمئن و آرامی برخوردار شود که فاصله قیمت کارخانه تا قیمت حاشیه بازار به شدت کاهش خواهد یافت.
کاهش شدید حواله های ارزی در صرافی ها
بازار ارز برای سرمایه گذاران زیان ده شد
هرچند بازار ارز طی هفته های گذشته با نوسانات متعددی مواجه بود اما این تغییرات در بیشتر روزها روندی نزولی داشته به طوری که سرمایه گذاران این بازار را با زیان مواجه کرده است.
پرویزیان :
بخشنامه نرخ های جدید سود بانکی دیروز به دست بانکداران رسید
مدیرعامل بانک سینا با بیان اینکه بخشنامه نرخ های جدید سود بانکی را دیروز دریافت کرده است، گفت: طبق قانون موظف به اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار هستیم
صمت آمد
اولین شماره دوره جدید روزنامه گسترش منتشر شد
اولین شماره جدید روزنامه گسترش صنعت معدن تجارت (صمت) روز شنبه 14 تیر به چاپ رسید و این روزنامه در ماه مبارک رمضان هر هفته شنبه ها و سپس هر روز منتشر خواهد شد.
معاون سازمان امور مالیاتی خبر داد
ارائه یک میلیون اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی/ حاضریم با حضور رسانه‌ها شفاف‌سازی کنیم
معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه تاکنون بیش از یک میلیون اظهار نامه مالیاتی ارائه شده است، گفت: ما مالیات را بر اساس سنگ کف مغازه یا تعداد کارکنان نمی‌گیریم و حاضریم برای هر صنفی که نسبت به مالیات خود اعتراض دارد، با حضور رسانه‌ها شفاف‌سازی کنیم
مصباحی مقدم:
دولت شجاعت به خرج دهد و یارانه ۱۰ میلیون نفر پُردرآمد را حذف کند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن تأکید بر اینکه دولت باید شجاعت به خرج دهد و یارانه ۱۰میلیون نفری را که وزیر اقتصاد از شناسایی‌شان خبر داده بود حذف کند،‌ گفت: درصورت عدم حذف یارانه گروه‌های پردرآمد با کسری بودجه روبه‌رو خواهیم شد
رئیس هیأت تحقیق و تفحص خودروسازان خبر داد
مخالفت کمیسیون صنایع با قیمت‌های جدید خودرو/نعمت‌زاده باید پاسخ دهد
رئیس هیئت تحقیق و تفحص خودروسازان با اعلام این که نمایندگان کمیسیون صنایع قیمت‌های جدید خودرو را پیگیری و اقدامات لازم را در این رابطه انجام خواهند داد، گفت:وزیر صنعت باید برای افزایش قیمت خودرو به نمایندگان مجلس پاسخ دهد
نظرسنجی
پیرو نظرخواهی معاون اول رئیس جمهور، به نظر شما خانوارها با چه سطح درآمدی باید یارانه نقدی بگیرند؟
ماهانه کمتر از 500 هزار تومان
ماهانه کمتر از یک میلیون تومان
ماهانه کمتر از 2 میلیون تومان
ماهانه کمتر از 3 میلیون تومان
ماهانه کمتر از 4 میلیون تومان
همه خانوارها با هر درآمدی
حاضر به انصراف از دریافت یارانه نقدی هستم
خبر گزاری ها