تهران :
كمينه:۱۴°
بیشینه:۲۳°
به‌روز شده در: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۲۰:۴۷
فرآور
5350 5392
وبملت
2365 2357
وآذر
2015 1938
وسپه
2377 2307
غدشت
6621 6367
داروح
8850 9016
خزاميا
1370 1411
وتوصا
1740 1736
وايران
1466 1527
تكنو
2087 2097
رتكو
9839 9786
ثمسكن
1829 1843
دلر
24550 24897
سخاش
9251 9459
سفانو
6805 6944
ساراب
3400 3319
كسرا
53000 53976
فخاس
9103 9475
خپويش
31002 32293
كاما
11077 10651
زمگسا
31669 30451
غمهرا
7067 6796
وملت
780 799
وپخش
16928 17633
ورنا
1245 1249
خمحور
2510 2614
خاهن
2396 2495
شاراك
26500 25640
دزهراوي
35017 33671
كطبس
4320 4417
پارسيان
2940 2827
وپاسار
2879 2877
كپارس
9917 10330
پسهند
8870 9030
سصفها
15000 15437
وسكاب
1855 1691
دسينا
17007 17715
شپاكسا
5700 5630
شپترو
14813 14244
سرود
6823 6847
خودروح
1357 1324
داسوه
14416 15016
صنوين2
1 10478
سصوفي
4790 4989
ملت
2268 2249
شنفت
39512 41158
سنير
22000 21918
قهكمت
4899 4716
سيلام
8317 8663
خچرخشح
1127 1219
خلنت
3680 3545
پرديس
1430 1444
قزوين
4100 4110
سكرما
9780 9683
سفارس
3965 3957
تمحركه
1879 1862
ساروم
8700 8392
حپترو
3870 4031
كخاك
42150 41733
شاملا
11697 11276
غبهنوش
12284 12795
خمهر
1977 2052
وتوسم
2639 2538
ثاخت
1879 1855
خنصير
5615 5848
وبهمن
1648 1716
دفرا
7405 7121
غپينو
6161 6254
خكمك
2200 2247
تايرا
2934 3056
وپارسح
2180 2178
دكيمي
7700 7911
كسرام
5072 4877
شپديس
17369 17065
فاراك
6000 6003
وليز
2071 2077
مشير9412
100 100
بموتو
7389 7696
وپست
7172 7121
ثاژن
4385 4284
درازك
26500 26308
حتوكا
3139 3120
غگل
35362 34002
بكام
2000 1987
كروي
2441 2348
اخابر
3400 3478
ختراك
1860 1937
پكرمان
8900 8752
دكوثر
4700 4751
پارسان
8537 8537
سكارون
6899 6897
كفرا
19250 18765
مرقام
2721 2691
چافست
10608 11049
پدرخش
3649 3509
كترام
2153 2200
غالبر
3185 3262
كساوه
16285 16963
فلامي
2880 2955
ونيكي
2286 2294
وساخت
3700 3662
مساپا955
100 100
وغدير
7029 6986
خبهمن
2200 2217
سشرق
3719 3678
سدشت
4191 4228
سدور
19295 19489
شكربن
3500 3512
ركيش
6400 6312
وبصادر
1011 1021
كساپا
2057 2142
وبوعلي
2889 2779
غسالم
3254 3140
حفاري
5803 5758
فخوز
9770 9566
دلقما
4999 5043
تيپيكو
6580 6555
قشرين
6850 6769
ستران
5416 5533
ثفارس
3800 3700
شسينا
10659 11103
غگرجي
8202 7887
غمارگ4
12000 7570
غشان
7049 7129
خوساز
1796 1771
كحافظ
7008 7300
سبهان
47622 47616
كلوند
3057 3184
خزر
2039 2039
ثنوسا
4320 4499
وپارس
3665 3705
دجابر
9649 9361
واتي
4068 4237
دشيمي
8101 8227
خچرخش
1940 2016
سمازن
21250 22131
ونفت
2433 2340
غپاك
5435 5595
دتماد
20998 20624
فاما
8192 8533
غاذر
3899 3937
شبندر
12598 12114
حفارس
1511 1559
فملي
3290 3268
سپاها
2410 2421
كگل
10268 9874
شيران
21433 22326
قشكر
2808 2924
وصندوق
3614 3475
وساپا
1381 1384
قشهد
19117 19894
شپمچا
31322 32627
كرماشا
9127 8776
فاذر
2585 2586
شيراز
9299 9070
شلعاب
9800 9453
وصندوقح
2194 2178
خمحركه
2347 2444
دروز
5060 4866
قصفها
6990 7159
رانفور
28400 27897
شدوص
4176 4349
فولاژ
3880 3884
رتاپ
9740 9366
سهگمت
6651 6732
فجر
7043 6773
وملي
5301 5098
خاذين
3481 3626
خپارس
2218 2133
تپمپي
4696 4891
كبافق
27324 28462
قمرو
7830 8152
دسبحا
8239 8291
شفارس
5671 5453
شگل
9602 9233
آكنتور
10945 11093
غچين
15636 16287
خساپا
2080 2104
قثابت
7972 8128
ولساپا
1798 1796
خرينگ
2794 2910
فولاد
4317 4316
بترانس
5161 5145
وصنا
2250 2296
وتوكا
3765 3621
ونوين
2666 2773
بسويچ
4380 4299
خعتبار
2191 2282
وكار
2829 2783
وبانك
7240 6976
دانا
1466 1410
فلوله
1490 1523
خگستر
3800 3797
دعبيد
7389 7692
كاذر
4950 5074
وانصار
2900 2904
شتهران
16050 15433
دامين
11999 11878
ختور
3040 2974
كمنگنز
6338 6334
آسيا
1330 1279
خكاوه
919 929
سغرب
8190 8082
واميد
4350 4328
چكارن
5078 5266
فسرب
2399 2307
فروس
3901 4055
وتوشه
3198 3221
فنورد
4245 4082
دفارا
13000 12500
وكارح
1800 1660
قلرست
39200 40188
كرازي
2601 2678
خموتور
1918 1963
وصنعت
2296 2321
كپشير
6960 7249
پلاسك
1511 1567
والبر
5350 5470
ومعادن
3560 3518
خكار
3200 3297
وپترو
2199 2160
ثاباد
2881 3001
غشاذر
1612 1637
دالبر
14140 13905
سقاين
51636 53787
تفيرو
2922 2810
وسديد
3480 3493
دابور
22570 23104
غشصفا
5581 5677
شكلر
8682 8763
تكشا
6800 6539
كگاز
7077 6805
ونيرو
2077 2076
پاكشو
12490 12473
بالبر
2466 2568
لابسا
5285 5082
قنيشا
4912 5069
ثشاهد
2262 2175
پاسا
19160 18432
خشرق
2155 2242
وتجارت
1255 1255
چفيبر
4600 4535
شفن
27800 27889
بكامح
1003 996
سكرد
6411 6665
خودرو
2311 2331
مداران
2770 2840
سبجنو
6200 6453
ددام
12050 11980
ثامان
1900 1973
فاسمين
4600 4649
فباهنر
2821 2813
قپيرا
6100 6169
خاور
803 829
رمپنا
7731 7434
كهمدا
11600 11908
سخزر
6380 6645
كماسه
6873 6609
شفارا
36480 35233
دارو
9728 9518
وتوس
2975 3098
صنوين
10500 10478
فپنتا
11155 11619
شپاكساح
4200 4144
ديران
8135 8383
بشهاب
10610 10854
البرز
1360 1308
ختوقا
2279 2279
دپارس
38500 38876
شخارك
36899 36174
ولصنم
1750 1745
عنوان شاخص
مقدار
بیشترین
کمترین
درصد
شاخص كل
۷۵۹۸۱
۷۵۹۸۰.۶
۷۵۷۳۲.۶
۰.۳۲
شاخص 30 شركت بزرگ
۳۶۲۸
۳۶۲۷.۹
۳۶۱۶.۷
۰.۲۸
شاخص آزاد شناور
۸۸۲۵۴
۸۸۲۵۳.۶
۸۷۹۵۲.۹
۰.۳۱
شاخص بازار اول
۵۶۹۳۰
۵۶۹۲۹.۹
۵۶۷۷۵.۵
۰.۲۴
شاخص بازار دوم
۱۴۳۵۸۳
۱۴۳۵۸۳.۵
۱۴۲۹۰۵
۰.۵۱
شاخص صنعت
۶۳۵۱۸
۶۳۵۱۸.۴
۶۳۲۸۳.۶
۰.۳۷
تقاضای ارز مواد اولیه کارخانجات و قطعات خودرو از بازار خارج و به مرکز مبادلات منتقل می‌شود
بانک مرکزی:
تقاضای ارز مواد اولیه کارخانجات و قطعات خودرو از بازار خارج و به مرکز مبادلات منتقل می‌شود
بانک مرکزی اعلام کرد به منظور کاهش قیمت تمام‌شده تولید و در راستای تقویت رشد اقتصادی و رونق فعالیت‌های تولیدی، تخصیص و تامین ارز مورد نیاز برای مواد اولیه کارخانجات و قطعات خودرو، از این پس از طریق مرکز مبادلات ارزی انجام می‌شود.
ثبت‌نام بیش از یک میلیون نفر در طرح بیمه سلامت همگانی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد
ثبت‌نام بیش از یک میلیون نفر در طرح بیمه سلامت همگانی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تا صبح امروز بیش از یک میلیون نفر در طرح بیمه سلامت همگانی ثبت‌نام کرده‌اند اما ما برای ثبت‌نام بیش از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر آمادگی داریم و بیشترین رقم هدفمندی هم در بخش سلامت قرار گرفته است
دولت یارانه های انصرافی را برای مردم همان روستا و شهر خرج کند
من انصراف می دهم و این پول را برای آبادی شهر و روستای آبا و اجدادی ام خرج می کنم
دولت یارانه های انصرافی را برای مردم همان روستا و شهر خرج کند
دولت باید یارانه های انصرافی را هر جا که خود مردم تشخیص می دهند خرج و یا سرمایه گذاری کند تا مردم احساس تعلق داشته باشند و خود را شریک و سهامدار آن اقدامات بدانند و وجدان آرام و باقیات صالحات داشته و در نظام خاطره خود احساس ارزش و گذشت برای منافع ملی و شهر و روستای خود داشته باشندبه عنوان مثال در روستای حسین آباد از توابع یکی از شهرهای استان لرستان به موضوع جاده یا آب یا بیمارستان و... توجه شود.یا در فلان شهر یارانه های انصراف داده شده در استادیوم ورزشی فلان شهر هزینه شود
بانک مرکزی:
تقاضای ارز مواد اولیه کارخانجات و قطعات خودرو از بازار خارج و به مرکز مبادلات منتقل می‌شود
بانک مرکزی اعلام کرد به منظور کاهش قیمت تمام‌شده تولید و در راستای تقویت رشد اقتصادی و رونق فعالیت‌های تولیدی، تخصیص و تامین ارز مورد نیاز برای مواد اولیه کارخانجات و قطعات خودرو، از این پس از طریق مرکز مبادلات ارزی انجام می‌شود.
گزارش
جهش ثبت اختراع در صنعت خودرو
کدام شرکت ها نوآورترند
جهش ثبت اختراع در صنعت خودرو
بررسی تورم ۱۲ ماهه سال جاری
متوسط نرخ تورم ۱۱ ماهه ۳۷.۶ درصد
بررسی تورم ۱۲ ماهه سال جاری
عملكرد 100 روزه گروه صنعتي ايران خودرو
از اتحاد استرات‍ژيك تا گردهمايي بزرگان صنعت خودروي جهان
عملكرد 100 روزه گروه صنعتي ايران خودرو
بعید است نرخ تورم در سال 93 به زیر 20 درصد برسد
"تورم" در سال ۹۳ چقدر می شود؟
وقتی وایمکس کالای لوکس می‌شود
پیشنهاد خداحافظی اپراتور به مشترکان کم‌مصرف
وقتی وایمکس کالای لوکس می‌شود
1.4 میلیون فرصت شغلی ناگهان ناپدید شد
بی‌سابقه‌ترین بیکاری فصلی
1.4 میلیون فرصت شغلی ناگهان ناپدید شد
گوناگون
ایده عجیب برای کاهش مصرف برق
بر اساس اعلام موسسه فورو
ایده عجیب برای کاهش مصرف برق
«هنر ایران و حراجی‌ها»
«چرا شیوخ دبی برای هنر ایرانی تصمیم می‌گیرند؟»
«هنر ایران و حراجی‌ها»
انتشار آمار دقیق از واردات انواع خودرو در سال 92
برای اولین بار در هفته نامه خودرو امروز
انتشار آمار دقیق از واردات انواع خودرو در سال 92
این تحول بزرگ و تزریق حداقل 100 میلیارد دلار می تواند به تدریج اقتصادایران را به سمت چشم انداز مثبت رشد اقتصادی و کاهش تورم و بهبود اشتغال و رونق کسب وکار هدایت نماید. اگر چه اثر فوری آن بر بازار دارایی ها و ارز و بورس و... نیز قابل توجه است اما اثر عمیق آن به خاطر مجموع سیاست های دولت یعنی هدفمندی یارانه ها، انضباط مالی و کاهش تورم .... زندگی ومعیشت مردم را به سمت بهبودی بیشتر سوق خواهد داد.
بیمه رایگان موثرتر از یارانه نقدی بود
بیمه رایگان، اقدام اثرگذار و ارزشمند دولت، به خاطر توجه رسانه ها و مردم به ثبت نام یارانه نقدی به حاشیه رفت
ثبت نام یارانه های نقدی موجب به حاشیه رفتن اقدامات دولت برای بیمه رایگان، بنزین با کیفیت به جای بنزین پتروشیمی، سبد کالا، آثار مثبت کاهش تورم و... و سایر اقدامات برای بهبود ساختار اقتصاد شد
تاثیر نبرد "یوان" با "دلار" بر بازار طلا
آیا
کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار طلا بر این باورند که یکی از عوامل مهم و موثر بر نوسانات قیمت طلا در کوتاه مدت سیاست های بانک مرکزی چین در تعیین نرخ برابری یوان در برابر دلار خواهد بود.
دولت بدون تعارف 10 میلیون نفر پردرآمد را حذف کند
در شرایط کنونی که اسامی ثبت نام شده ها مشخص شده و تنها حدود 2.4 میلیون نفر انصراف داده اند، شایسته است که دولت به هشدار و نظر خود قبل از ثبت نام متقاضیان عمل کند و نسبت به حذف 10 میلیون نفر افراد ثروتمند جامعه اقدام نماید
از ششم ارديبهشت ماه
آغاز فروش فوري ايران خودرو از روز شنبه
گروه صنعتي ايران خودرو در راستاي تكريم مشتري و احترام به خواست آنان برنامه فروش فوري خود را از روز شنبه ششم ارديبهشت ماه آغاز مي كند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت:
خودرو سازی به سمت صادرات‌محوری حرکت کند
وزیرصنعت،معدن وتجارت گفت: خودروسازان داخلی کشور با تدبیر و تلاش ، باید خود را جزء ده خودروساز مهم دنیا برسانند
افتتاح رسمی خط لوله ری- فرودگاه امام برای تامین روزانه ١,٥ میلیون لیتر سوخت هواپیما در آینده نزدیک
خط لوله ١٠ اینچ ری- فرودگاه امام خمینی به منظور ارسال سوخت هواپیما از تاسیسات ری، در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد
مدير عامل شركت ايساكو خبر داد:
ارتقاء فرهنگ خدمت‌رساني به مشتريان در نمايندگي‌هاي ايران‌خودرو
مدير عامل شركت خدمات پس از فروش ايران‌خودرو از برنامه‌ريزي براي ارتقاء فرهنگ خدمت‌رساني به مشتريان در نمايندگي‌هاي اين شركت، در سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» خبر داد
پمپ بنزین ها نرخ بنزین را با تومان محاسبه می کنند هر لیتر 1000 تومان به جای 10.000 ریال
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تشریح برنامه جدید عرضه بنزین با قیمت بیش از 999 تومان در جایگاه‌های سوخت، اعلام کرد: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تعیین قیمت بنزین به جای ریال با تومان در نمایشگر تلمبه‌ها عرضه خواهد شد.
بنزین فردا شب گران می‌شود، عرضه بنزین 3 نرخی شد
همزمان با تشکیل اتاق عملیات سوخت رسانی در سطح وزارت نفت، قیمت‌های جدید بنزین فردا شب رسما اعلام می‌شود تا از هفته آینده شاهد عرضه مجدد بنزین و گازوئیل سه نرخی در سطح جایگاه‌های سوخت باشیم.
معاون وزارت صنعت و معدن تاکید کرد:
مدیریت کارآمد سایپا، ضامن پیشرفت های صنعت خودرو
محسن صالحی نیا مدیریت گروه خودروسازی سایپا را کارآمد و راهی برای پیشرفت های آتی صنعت خودرو دانست.
نوبخت خبر داد:
درآمد هزار میلیارد تومانی دولت از محل انصراف دهندگان یارانه
سخنگوی دولت گفت: بر اساس برآوردهای اولیه بیش از 1000 میلیارد تومان از محل انصراف دهندگان از دریافت یارانه نقدی درآمد نصیب دولت می شود.
یوسفیان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
60درصد ثبت نام کنندگان گفته‌اند کمتر از 600هزارتومان درآمد دارند/بیش از 70میلیون نفر تقاضای دریافت یارانه دارند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق پیش‌بینی‌ها درصد ناچیزی از مردم از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند، گفت که باید ارقام برای مردم به صورت شفاف بیان می‌شد.
رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهرمطرح کرد
تاثیرپذیری بازار طلای داخلی از تصمیمات اقتصادی دولت, پیش بینی بهای طلا و سکه در هدفمندی دوم
رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر می گوید طلا کالای اساسی مردم محسوب نمی شود اما در صورت افزایش نرخ ارز حتما طلا هم گران می شود.
شایعه ی دیرپایی که در حال تبدیل شدن به خبر است
مدیر عامل فورد بازنشست می شود
فورد به طور رسمی در روز 11 اردیبهشت تصمیمی خود را در باره مدیر عامل جدید اعلام خواهد کرد. مارک فیلدز قرار است جای آلن مولالی را به عنوان مدیر عامل گروه خودروسازی فورد آمریکا بگیرد
مقایسه سرانه سپرده و تولید ناخالص در استان های کشور
بررسی سرانه سپرده‌گذاری و سرانه تولید ناخالص در استان‌های کشور؛ مردم چقدربه بانک‌ها اعتماد دارند؟
براساس آخرین سرشماری تهران این استان در سال 1390 در حدود 12.2 میلیون نفر جمعیت دارد. سرانه سپرده‌گذاری در تهران براساس آمار مهرماه سال 92 برابر 31390 هزار تومان است. این موضوع نشان می دهد که بیشتر سپرده ها مربوط به دولت و شرکت ها و سازمان هایی که همگی در تهران جمع شده اند.
اعلام آمادگي 120 شركت داخلي و خارجي براي حضور در نمايشگاه قالب و ابزار
شمارش معكوس برگزاري چهارمين نمايشگاه قالب و ابزار آغاز شد
در حالي كه انتظار مي رود شمار شركت هاي حاضر در چهارمين نمايشگاه قالب و ابزار به بیش از 150 شركت برسد، تاكنون بيش از 120شركت داخلي و خارجي براي دريافت غرفه در اين نمايشگاه ثبت نام كرده اند
اقتصاد سیاسی نفت در خاورمیانه - اوضاع منطقه‌ای و بین‌المللی و نظم سیاسی در خاورمیانه
دولت‌های رانتیر عرب فشار چندانی را برای دموکراتیزاسیون احساس نمی‌کنند، در حالی‌که انتظار می‌رود چنین فشاری در دولت‌های غیررانتیر محسوس باشد. با این وجود، دولت‌های غیررانتیر در مواجهه با نیاز به پیاده‌سازی اصلاحات اقتصادی، در موقعیت بس دشوارتری قرار دارند
به همراه جمعی از معاونین این وزارت خانه
به منظور بررسی مشکلات صنعت خودرو, وزیر صنعت، معدن و تجارت از سایپا بازدید کرد
وزیر صنعت، معدن و تجارت صبح امروز به منظور بررسی مشکلات صنعت خودرو و راهکارهای افزایش تولید و بهره وری به همراه جمعی از معاونین این وزارت خانه از شرکت سایپا بازدید کرد
استقبال واردکنندگان از حذف ثبت سفارش کالا و مطالبه حذف کارت بازرگانی
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه حذف ثبت سفارش کالا بسیاری از مشکلات دست و پا گیر فعالان تجارت خارجی را از بین خواهد برد ، گفت: حتی کارت بازرگانی هم باید حذف شود.
وزیر راه با ارسال نامه به سران سه قوه: قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایر اقتصاد مقاومتی است
وزیر راه در نامه‌ای به سران سه قوه تصریح کرد:مهم‌ترین ایراد قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعارض با ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی، اهداف و سیاست‌های این برنامه و ناسازگار بودن قانون با شرایط اقتصادی است.
مدیرکل روابط‌عمومی وزارت نفت خبر داد:
راه‌اندازی مرکز مدارک، اسناد و آرشیو صنعت نفت
در پی راه‌اندازی موزه‌های صنعت نفت ، مرکز مدارک، اسناد و آرشیو صنعت نفت نیز راه اندازی خواهد شد.
مدیرعامل سایپایدک تاکید کرد:
افزایش کیفیت خدمات پس از فروش سایپا در سال 93
مدیرعامل سایپایدک با اشاره به برنامه‌های تدوین شده برای افزایش کیفیت خدمات پس از فروش سایپا در سال 93 اظهار داشت: افزایش کیفیت خدمات قطعا رضایت مشتریان را در پی دارد و با توجه به کیفیت تولیدات، برنامه گسترده‌ای برای بالا بردن کیفیت خدمات را دنبال خواهیم کرد
تمام ثبت‌نام کنندگان در اردیبهشت یارانه نقدی می‌گیرند، اعلام قیمت جدید بنزین و گازوئیل پنج شنبه یا جمعه
معاون اجرایی رئیس جمهور با اعلام اینکه تا 3 روز آینده قیمت جدید بنزین، گازوئیل و سی.ان.جی اعلام خواهد شد، خبر داد: تمامی ثبت نام کنندگان در سایت رفاهی در اردیبهشت ماه یارانه نقدی می‌گیرند، ضمن اینکه بخش اندکی از مردم درآمد خود را در سایت رفاهی، بالای 2 میلیون و 500 هزار تومان اعلام کردند.
مديرعامل شركت ايران خودروي خراسان:
توليد شاسي‌بلند جديد در ايران خودرو خراسان
براساس مصوبات گروه صنعتي ايران خودرو توليد يك خودروی شاسي‌بلند جديد در برنامه توليد ايران خودرو خراسان پيش بيني شده است.
روزنامه های سه شنبه 2 اردیبهشت 93، هشدار روحانی در مورد فاز دوم هدفمندی یارانه ها، نرخ بنزین در 48 ساعت آینده
اظهارات رضا ضراب، دلالی بانک مرکزی دولت احمدی نژاد در بازار ارز، نبض دلار در پاساژ افشار، هجوم به پمپ بنزین ها برای 15 هزار تومان
رئیس جمهور: متقاضیان دریافت یارانه نقدی حتما باید
متن کامل اظهارات مهم رئیس جمهور درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و نحوه پرداخت یارانه نقدی در این فاز منتشر شد.
معاون مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو در كيفيت
رضايت مشتري سرفصل اهداف كيفي ايران خودرو
معاون مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو در كيفيت گفت: ارتقای رضايت مشتريان و مشتري مداري از طريق توليد و تحويل محصولات و خدمات بدون عيب با در نظرگرفتن خواسته ها و انتظارات مشتريان ، هدف اصلي ايران خودرو در حوزه كيفيت است.
بحران مالی جهانی سال 2008 مطرح کرد:
چه خطراتی متوجه اقتصاد جهان است؟
نوریل روبینی، اقتصاددانی که بحران مالی جهانی را پیش بینی کرده بود، از رویدادهایی خبر داده که ممکن است اقتصاد جهان را با بحران مواجه کنند
باید مراقبت‌های امنیتی را افزایش دهیم
لاریجانی: کاهش نرخ تورم تا آخرسال به 22.5درصد پیش بینی می شود
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نرخ بیکاری در امنیت اجتماعی تاثیرگذار است گفت: خوشبختانه تنظیم بودجه در اواسط سال 92 راههایی برای آرامش اقتصادی در کشور به وجود آورد و پیش بینی می‌شود نرخ تورم تا پایان سال جاری به 22.5 درصد کاهش می‌یابد.
معاون صادرات و امور بین‌الملل گروه خودروسازی سایپا:
نمایندگی‌های
قائم مقام معاون صادرات و امور بین‌الملل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه طی دو سال اخیر هیچ‌گونه صادراتی به سوریه نداشته‌ایم گفت: با وجود بحران داخلی سوریه، نمایندگی‌های فروش سایپا در این کشور تعطیل نشدند و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده صادرات خودرو از ایران به این کشور نیز مجددا آغاز خواهد شد
آیا قیمت بنزین از فردا شب یا آخرهفته تغییر می‌کند؟  موافقت وزیر نفت با بنزین دونرخی
براساس رویه گذشته دولت باید ساعت ۲۴ فردا شب ۳۱ فروردین، سهمیه بنزین اردیبهشت‌ را در کارت‌های سوخت شارژ کند اما به نظر می‌رسد از اول اردیبهشت‌ماه دیگر خبری از بنزین ۴۰۰ تومانی نباشد و نرخ‌های جدید بنزین اعمال شود.
رونمایی از آخرین آمار تولید خودرو در سال 92,  پراید نسیم و صبا رکورد دار تولید شد
طی 12ماهه منتهی به اسفندماه سال 92 تولید انواع خودرو در کشور به 737هزار و60 دستگاه رسید در دوره زمانی یاد شده تولید خودروی سواری بالغ بر 624 هزارو 749دستگاه بوده است
نظرسنجی
پیرو نظرخواهی معاون اول رئیس جمهور، به نظر شما خانوارها با چه سطح درآمدی باید یارانه نقدی بگیرند؟
ماهانه کمتر از 500 هزار تومان
ماهانه کمتر از یک میلیون تومان
ماهانه کمتر از 2 میلیون تومان
ماهانه کمتر از 3 میلیون تومان
ماهانه کمتر از 4 میلیون تومان
همه خانوارها با هر درآمدی
حاضر به انصراف از دریافت یارانه نقدی هستم
خبر گزاری ها